Anda di halaman 1dari 43

UNIT KOKURIKULUM SKJI 2017

ISI KANDUNGAN

BIL BUTIRAN
1. Falsafah, Misi dan Visi
2. Matlamat dan Objektif
3. Dasar Perlaksanaan Kokurikulum
4. Perlembagaan
5. Surat Kuasa Melaksanakan Aktiviti Kokurikulum Dan Pendaftaran
6. Surat Perlantikan Tugasan Guru
Ahli Jawatankuasa Kelab/ Persatuan/ Unit Beruniform/ Sukan &
7.
Permainan
8. Carta Organisasi
9. Daftar Keahlian
10. Rancangan Aktiviti Tahunan
11. Rekod Kedatangan Ahli
12. Rancangan Aktiviti Mingguan
13. Rekod Penglibatan Dan Pencapaian Murid
14. Laporan Tahunan

1 SKJI Sepakat Kita Jayakan Impian


UNIT KOKURIKULUM SKJI 2017

FALSAFAH SEKOLAH

Untuk melahirkan bakal-bakal pemimpin hari esok yang bukan sahaja terpelajar tetapi
juga mempunyai prestasi yang tinggi di lapangan sukan dan olahraga. Bersikap dan
berakhlak mulia, sedia tolong-menolong di antara satu sama lain dan seterusnya sedia
berkhidmat untuk keluarga, agama, bangsa dan negara.

VISI

PENDIDIKAN BERKUALITI, INSAN TERDIDIK


NEGARA SEJAHTERA

PENDIDIKAN - Ilmu pengetahuan. Latihan atau ajaran ilmu didik, ilmu


mendidik, pengetahuan mendidik
BERKUALITI - Melebihi yang lain. Baik kualitinya, tinggi nilainya
INSAN - Manusia (murid)
TERDIDIK - Mendapat latihan yang sempurna, terlatih
NEGARA - Malaysia
SEJAHTERA - Bebas daripada segala macam kesusahan, aman
sentosa dan makmur, selamat

MISI

MELESTARIKAN SISTEM PENDIDIKAN YANGBERKUALITI UNTUK MEMBANGUNKAN


POTENSI INDIVIDU BAGI MEMENUHI ASPIRASI NEGARA

MELESTARIKAN - Membiarkan atau memelihara sesuatu supaya kekal


SISTEM - Keteraturan, teratur
PENDIDIKAN - Ilmu pengetahuan. Latihan atau ajaran ilmu didik, ilmu
mendidik, pengetahuan mendidik
BERKUALITI - Melebihi yang lain. Baik kualitinya, tinggi nilainya
MEMBANGUN - Usaha atau kegiatan membangun (memajukan murid)
POTENSI - Kemampuan murid untuk mencapai, menghasilkan atau
melakukan sesuatu, keupayaan
INDIVIDU - Murid
MEMENUHI - Mencapai sesuatu yang diperlukan
ASPIRASI - Keinginan yang kuat (untuk mencapai, mengadakan
sesuatu) cita-cita
ASPIRASI NEGARA - Merujuk kepada Aspirasi Negara Dalam Pendidikan

2 SKJI Sepakat Kita Jayakan Impian


UNIT KOKURIKULUM SKJI 2017

MATLAMAT
Menjadikan budaya kerja secara berpasukan sebagai suatu prinsip utama
kepada setiap warga SKJI.

Mewujudkan suasana kerja yang menyeronokkan di kalangan seluruh warga


SKJI di samping masing-masing memahami peranan dan tanggungjawab
terhadap organisasi mereka.

Menimbulkan rasa suka, sayang dan cinta kepada sekolah dalam kalangan
murid-murid, guru-guru dan kaki tangan sekolah.

OBJEKTIF
1. 100% calon lulus dalam UPSR

2. Lebih daripada 20% murid memperolehi semua A.

3. Kurang 2.0 GPS dalam UPSR

4. Pencapaian murid dalam bidang Ko kurikulum di peringkat Zon, Daerah,


Negeri dan kebangsaan mencapai tahap 15%, 10%, 5% dan 1%

5. Lebih daripada 98% murid memperlihatkan sikap dan perlakuan positif

6. Peratus murid hadir kesekolah melebihi 95% kehadiran setahun

7. Sekolahberada dalam Band 1

8. Sekolah menerima laporan audit cemerlang

3 SKJI Sepakat Kita Jayakan Impian


UNIT KOKURIKULUM SKJI 2017

DASAR PERLAKSANAAN KOKURIKULUM DI SEKOLAH WAJIB

SEBAHAGIAN DARIPADA KURIKULUM KEBANGSAAN RUJUK SEKSYEN 18, AKTA PENDIDIKAN 1996
(AKTA 550)- KEGAGALAN ATAU KEENGANAN MELAKSANAKAN ADALAH SATU KESALAHAN
(DENDA TIDAK LEBIH LIMA RIBU RINGGIT ATAU PENJARA TIDAK MELEBIHI TIGA BULAN ATAU
KEDUA-DUANYA SEKALI, JIKA BERTERUSAN DENDA HARIAN TIDAK MELEBIHI LIMA RATUS
RINGGIT SETIAP HARI SEKOLAH 135(2) AKTA 550)

SETIAP PELAJAR HENDAKLAH MENGAMBIL BAHAGIAN SEKURANG-KURANGNYA SATU BADAN


BERUNIFORM, 1 KELAB ATAU PERSATUAN DAN 1 KEGIATAN SUKAN DAN PERMAINAN

(Pekeliling Iktisas Bil 11985 KP(BS) 8591 / Jid. 11(29)

PENYERTAAN SEMUA GURU ADALAH DIKEHENDAKI MEMASTIKAN KEBERKESANAN PERLAKSANAAN

(Pekeliling Iktisas Bil 11985 KP(BS) 8591 / Jid. 11(29) 11.1.1995)

SEKOLAH YANG KURANG KEMUDAHAN UNTUK MELAKSANAKAN, HENDAKLAH MENGGALAKAN


PELAJARNYA MEMBUAT KERJA AMAL, GOTONG ROYONG DAN GERAK KERJA YANG MENGGALAKAN
PERPADUAN KAUM (Ruj Sda)

BERASASKAN PRINSIP PENYERTAAN BERAMAI-RAMAI TANPA ADA DISKRIMINASI ATAU PAKSAAN


YANG BERCANGGAH DENGAN DASAR PENDIDIKAN KEBANGSAAN DAN PERLEMBAGAAN NEGARA.

APABILA PENYERTAAN WAJIB- KEHADIRAN PELAJAR MESTI DIREKOD (Pekeliling Iktisas Bil 1/1986
KP(BS) 8591 / Jid. 11(41)

PERUNTUKAN MASA (Warta Kerajaan No. 5652 Jid.11/ Bil (27) 28.12.1967)

4 SKJI Sepakat Kita Jayakan Impian


UNIT KOKURIKULUM SKJI 2017

PERSATUAN/KELAB/SUKAN/UNIT UNIFORM KELAB BOLA BALING


SEKOLAH KEBANGSAAN JUBLI INTAN RENGAM KLUANG JOHOR

NO. PENDAFTARAN: ........................

SENARAI AHLI JAWATANKUASA PERSATUAN

Pada mematuhi Subperaturan 5(1)(b) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan


Sekolah) 1998, Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42, No.
11, Tambahan Mo. 41, Perundangan (A): P.U. (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998, maka berikut
ini dikemukakan Senarai Ahli Jawatankuasa KELAB BOLA BALING Sekolah Kebangsaan
Jubli Intan Rengam, Kluang Johor yang selepas ini disebut sebagai persatuan sahaja.

1. Pengerusi

2. Naib Pengerusi

3. Setiausaha

4. Penolong Setiausaha

5. Bendahari

6. Penolong Bendahari

7. Ahli Jawatankuasa 7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

5 SKJI Sepakat Kita Jayakan Impian


UNIT KOKURIKULUM SKJI 2017

Perakuan: Kami dengan ini mengaku bahawa Senarai Ahli Jawatankuasa di atas adalah
mematuhi Subseksyen 6.1.1 dalam Artikel Enam dan perlantikan mereka
mematuhi Subseksyen 6.1.2 dalam artikel yang sama seperti dalam Undang-
Undang dan Peraturan-Peraturan Persatuan.

.............................................. ............................................
( ) ( )
Pengerusi.................................... Setiausaha.....................................
Tarikh: ......................... Tarikh: ...........................

Pengesahan: Saya dengan ini mengesahkan bahawa Senarai Ahli Jawatankuasa di atas
dan perlantikan mereka adalah mengikut Undang-Undang dan Peraturan-
Peraturan (Perlembagaan) Persatuan / Kelab BOLA BALING Sekolah
Kebangsaan Jubli Intan Rengam, Kluang Johor.

.................................
( )
Ketua Guru Penasihat...........................................
Tarikh: .................................

6 SKJI Sepakat Kita Jayakan Impian


UNIT KOKURIKULUM SKJI 2017

PERSATUAN/KELAB/SUKAN/UNIT UNIFORM KELAB BOLA BALING

SEKOLAH KEBANGSAAN JUBLI INTAN

RENGAM, KLUANG JOHOR

NO. PENDAFTARAN:........................

PERATURAN-PERATURAN (PERLEMBAGAAN) PERSATUAN

Pada mematuhi Subperaturan 5(1)(a) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan


Sekolah) 1998, Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42, No.
11, Tambahan No. 41, Perundangan (A): P.U. (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998, maka berikut
ini dikemukakan Peraturan-Peraturan (Perlembagaan) KELAB BOLA BALING Sekolah
Kebangsaan Jubli Intan Rengam, Kluang Johor yang selepas ini disebut sebagai persatuan
sahaja.

PERATURAN 1 NAMA DAN ALAMAT


a. Nama Persatuan: KELAB BOLA BALING
b. Alamat: Sekolah Kebangsaan Jubli Intan,
86300, Rengam, Kluang Johor

PERATURAN 2 MATLAMAT

Memberi peluang kepada setiap pelajar untuk mengembangkan potensi secara


seimbang dan menyeluruh dalam aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek

PERATURAN 3 OBJEKTIF

3.1 Supaya ahli dapat menganggotai KELAB ALAM SEKITAR dengan lebih
terpimpin dalam menimba ilmu/pengalaman dan memupuk semangat
bertanggungjawab dan disiplin diri.

3.2 Ahli-ahli persatuan akan seberapa daya berusaha untuk mencapai tahap yang
paling tinggi dalam aktiviti yang diceburi terutamanya melalui ujian-ujian
kecekapan yang diikutiinya.

PERATURAN 4 KEAHLIAN

4.1 Dibuka kepada semua murid sekolah ini.

4.2 Permohonan menjadi ahli adalah dengan cara mengisi borang yang
disediakan

4.3 Ahli-ahli mestilah menerima serta bersetuju berpegang kepada Perlembagaan


dan akan mengambil bahagian dengan cergas bagi menjayakan tujuan
persatuan ini.

7 SKJI Sepakat Kita Jayakan Impian


UNIT KOKURIKULUM SKJI 2017

PERATURAN 5 GURU PENASIHAT

5.1 Guru Penasihat adalah terdiri daripada guru sekolah ini.

5.2 Guru Penasihat hendaklah memberi nasihat dalam perancangan dan


pelaksanaan sesuatu aktiviti.

5.3 Guru Penasihat hendaklah sentiasa bersama dengan ahli-ahli semasa aktiviti
dijalankan.

PERATURAN 6 AHLI JAWATANKUASA

6.1 Dilantik semasa Mesyuarat Agung.

6.2 Ahli yang hadir layak dicalonkan sebagai Ahli Jawatankuasa manakala ahli
yang tidak dapat hadir tetapi menulis surat tunjuk sebab layak
dicalonkan sebagai Ahli Jawatankuasa.

6.3 Pemilihan ahli jawatankuasa secara undian.

6.4 Ahli Jawatankuasa Kecil boleh dilantik oleh Guru Penasihat tanpa
mengadakan mesyuarat.

6.5 Ahli Jawatankuasa yang hendak meletakkan jawatan hendaklah


menghantar surat perletakan jawatan kepada Guru Penasihat.

6.6 Ahli Jawatankuasa Persatuan hendaklah terdiri:-

6.6.1 Pengerusi

6.6.2 Naib Pengerusi

6.6.3 Setiausaha

6.6.4 Penolong Setiausaha

6.6.5 Bendahari

6.6.6 Penolong Bendahari

6.6.7 Ahli Jawatankuasa(bilangan bergantung keperluan)

6.6.8 Pemeriksa Kira-Kira(2 orang)

8 SKJI Sepakat Kita Jayakan Impian


UNIT KOKURIKULUM SKJI 2017

PERATURAN 7 TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB JAWATANKUASA

7.1 Pengerusi

7.1.1 Mempengerusikan semua mesyuarat dan bertanggungjawab atas


kesempurnaan semua mesyuarat

7.1.2 Meneliti catatan minit mesyuarat dan memastikan segala keputusan


yang diputuskan diambil tindakan yang sewajarnya.

7.1.3 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat


dari masa ke semasa.

7.2 Naib Pengerusi

7.2.1 Membantu pengerusi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab


yang diberi.

7.2.2 Mempengurusikan mesyuarat semasa ketiadaan pengerusi.

7.2.3 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat


dari masa ke semasa.

7.3 Setiausaha

7.3.1 Menguruskan hal-hal surat menyurat.

7.3.2 Mencatat dan menandatangani minit mesyuarat/laporan kegiatan-


kegiatan.

7.3.3 Mencatat kehadiran ahli

7.3.4 Menyimpan dokumen yang berkaitan dengan persatuan.

7.3.5 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat


dari masa ke semasa.

7.4 Penolong Setiausaha

7.4.1 Membantu setiausaha dalam menjalankan segala tugas dan


tanggungjawabnya.

7.4.2 Menjalankan tugas Setiausaha sewaktu ketiadaan


Setiausaha.

7.4.3 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat


dari masa ke semasa.

7.5 Bendahari

7.5.1 Bertanggungjawab berkenaan semua hal kewangan Persatuan

7.5.2 Membuat dan menyimpan kira-kira berkenaan semua perkara


kewangan dan bertanggungjawab di atas kesahihannya.

9 SKJI Sepakat Kita Jayakan Impian


UNIT KOKURIKULUM SKJI 2017

7.5.3 Menyebdiakan Penyata Kira-Kira bulanan dan tahunan serta


menandatanganinya.

7.5.4 Melaporkan kedudukan kewangan sekiranya diminta di dalam


mesyuarat ahli jawatankuasa.

i. Menyediakan Laporan Kewangan untuk di audit dan


dibentangkan dalam Mesyuarat Agung.

ii. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru


Penasihat dari masa ke semasa.

7.6 Penolong Bendahari

7.6.1 Menjalankan tugas-tugas Bendahari sewaktu ketiadaan Bendahari.

7.6.2 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat


dari masa ke semasa.

7.7 Ahli Jawatankuasa

7.7.1 Membantu menjalankan tugas dalam segala program dan aktiviti


yang dilaksanakan.

7.7.2 Mempengerusikan biro sekiranya dilantik.

7.7.3 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat


dari masa ke semasa

7.8 Pemeriksa Kira-Kira

7.8.1 Memeriksa, menyemak serta mengesahkan Laporan Kewangan


tahunan dan bertangungjawab keatasnya.

7.8.2 Memastikan pengurusan kewangan diuruskan dengan betul.

PERATURAN 8 KEWANGAN

8.1 Sumber utama kewangan persatuan adalah melalui derma yang diputuskan
semasa Mesyuarat Agung dan telah diputuskan sebanyak RM........... seorang
sebulan.

8.2 Persatuan juga boleh memperolehi kewangan melalui aktiviti.

8.3 Ahli-ahli yang bersetuju menyertai aktiviti yang memerlukan


perbelanjaan besar boleh dikenakan derma khas bagi membiayai aktiviti
tersebut.

8.4 Semua pungutan/penyimpanan boleh dimasukkan ke dalam Akaun


SUWA sekolah, sekiranya mendapat kebenaran Pengetua/Guru Besar.

10 SKJI Sepakat Kita Jayakan Impian


UNIT KOKURIKULUM SKJI 2017

PERATURAN 9 KEHADIRAN/PENYERTAAN

9.1 Ahli persatuan dikehendaki menghadiri semua aktiviti yang dijalankan


oleh persatuan sepanjang tahun.

9.2 Kegagalan berbuat demikian sebanyak tiga kali berturut-turut dikehendaki


menulis surat tunjuk sebab. Tindakan memotong markah kehadiran dalam
penilaian kokurikulum boleh diambil sekiranya gagal berbuat demikian.

PERATURAN 10 AKTIVITI

10.1 Dijalankan seperti yang dirancang dalam mesyuarat agung atau mesyuarat
ahli jawatankuasa.

10.2 Sebarang pindaan aktiviti akan dibuat oleh Guru Penasihat dan diumumkan
kepada pengetahuan ahli.

PERATURAN 11 PERATURAN-PERATURAN

11.1 Peraturan sekolah adalah menjadi peraturan asas.

11.2 Peraturan khas yang ditetapkan hendaklah dipatuhi oleh semua ahli.

11.3 Ahli-ahli yang melanggar peraturan akan dikenakan tindakan tatatertib.

PERATURAN 12 TINDAKAN DISIPLIN

12.1 Diambil terhadap ahli yang melanggar perlembagaan persatuan dan


tidak mematuhi peraturan yang ditetapkan.

12.2 Tindakan disiplin adalah mengikut cara berikut:

12.2.1 Amaran lisan

12.2.2 Amaran bertulis

12.3 Ahli yang tidak berpuas hati dengan tindakan yang diambil boleh membuat
rayuan kepada Guru Penasihat persatuan secara bertulis dan keputusan
Guru Penasihat adalah muktamad.

PERATURAN 13 PINDAAN PERLEMBAGAAN

13.1 Mana-mana bahagian dalam perlembagaan ini sah sehingga ia


dipinda.

13.2 Cadangan pindaan perlembagaan boleh dibuat oleh ahli, ahli


jawatankuasa, Guru Penasihat atau pentadbir sekolah secara bertulis.

13.3 Satu mesyuarat khas yang dihadiri oleh Guru Penasihat dan Ahli
Jawatankuasa akan membincangkan cadangan tersebut dan
meluluskannya jika perlu.

13.4 Setiap pindaan yang telah diluluskan hendaklah dipamirkan dan disahkan
oleh Pengetua/Guru Besar.

11 SKJI Sepakat Kita Jayakan Impian


UNIT KOKURIKULUM SKJI 2017

PERATURAN 14 PEMBUBARAN PERSATUAN

14.1 Pengetua diberi kuasa untuk membubarkan persatuan jika didapati


melanggar perlembagaan dan Falsafah Pendidikan Negara.

14.2 Segala hutang wajib dijelaskan. Baki kewangan diputuskan dalam


Mesyuarat Agung Tergempar.

PERATURAN 15 HAL-HAL LAIN

15.1 Setiap ahli perlu mengetahui tanggungjawab sendiri terhadap aktiviti


yang dijalankan.

15.2 Ahli-ahli hendaklah sentiasa peka dan mengikuti aktiviti dengan penuh
minat.

. .
( ) ( )

Setiausaha Pengerusi
......................................., ........................................

Tarikh: ................. Tarikh: ....................

12 SKJI Sepakat Kita Jayakan Impian


UNIT KOKURIKULUM SKJI 2017

SEKOLAH KEBANGSAAN JUBLI INTAN


RENGGAM,
86300 KLUANG
JOHOR.
No. Tel/Fax: 07-7535221

Ruj.Kami : JBB2053/700/1/2/7( )
Tarikh : 1 JANUARI 2017

AJK : Kelab/ Persatuan/ Pasukan Badan Beruniform/ Sukan & Permainan


SEKOLAH : SK Jubli Intan, Renggam

Tuan,

SURAT KUASA MELAKSANAKAN AKTIVITI KOKURIKULUM BAGI PENDAFTARAN


PASUKAN BADAN BERUNIFORM / KELAB & PERSATUAN / KELAB SUKAN &
PERMAINAN DI SEKOLAH 2017

Dengan segala hormatnya dimaklumkan bahawa saya diarahkan untuk mrerujuk perkara di
atas.

2. Sehubungan itu, saya selaku Penolong Pendaftar kepada Pengarah Pelajaran Johor
dengan rasminya mendaftarkan semua penubuhan dan pergerakan yang didaftarkan di
sekolah ini secara rasmi berkuatkuasa mulai 1 Januari 2017 hingga 31 Disember 2017.

3. Semua pendaftaran Pasukan Badan Beruniform / Kelab & Persatuan / Kelab Sukan &
Permainan adalah merujuk seperti Lampiran A.

4. Saya yakin dan percaya setiap Pasukan Badan Beruniform / Kelab & Persatuan /
Kelab Sukan & Permainan yang disahkan pendaftarannya akan beroperasi mengikut garis
panduan, peraturan dan perlembagaan yang ditetapkan. Semua AJK organisasi akan
komited melaksanankan semua program dan aktiviti yang diamanahkan dengan jayanya.

Sekian, semoga dalam makluman dan tindakan tuan.

"BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"

Diluluskan oleh: Disaksikan oleh:

13 SKJI Sepakat Kita Jayakan Impian


UNIT KOKURIKULUM SKJI 2017

SEKOLAH KEBANGSAAN JUBLI INTAN


RENGGAM,
86300 KLUANG
JOHOR.
No. Tel/Fax: 07-7535221

Ruj.Kami : JBB2053/700-1/1/2/( )
Tarikh : 1 JANUARI 2017

Semua guru,
SK Jubli Intan
86300 Renggam,
Kluang, Johor.

Tuan / Puan

PELANTIKAN TUGAS GURU KELAB & PERSATUAN 2017

Dengan hormatnya perkara di atas dirujuk.

2. Adalah dimaklumkan bahawa dengan kuasa yang diberikan kepada saya oleh
Seksyen 130, Akta Pendidikan 1996 seperti termaktub dalam Peraturan (4) Warta Kerajaan
Bertarikh 21hb Mei 1998 P.U.A 196 bahawa tuan / puan telah dilantik untuk memegang
jawatan seperti dalam lampiran yang disertakan, mulai 1 Januari 2017 hingga 31 Disember
2017.

3. Pihak sekolah berharap tuan / puan dapat menjalankan tugas yang diamanahkan
dengan pnuh tanggungjawab demi mencapai visi, misi dan objektif sekolah kita.

Sekian, terima kasih.

"BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"

Saya yang menurut perintah,

14 SKJI Sepakat Kita Jayakan Impian


UNIT KOKURIKULUM SKJI 2017

RANCANGAN AKTIVITI TAHUNAN TAHUN 2017


PERSATUAN/KELAB/UNIT UNIFORM KELAB BOLA BALING
BULAN AKTIVITI TEMPAT

JANUARI

FEBRUARI

MAC

APRIL

MEI

JUN

JULAI

OGOS

SEPTEMBER

OKTOBER

NOVEMBER

DISEMBER

Disediakan oleh,

..,
( )

15 SKJI Sepakat Kita Jayakan Impian


UNIT KOKURIKULUM SKJI 2017

Penyata Kewangan Kelab/Persatuan BOLA BALING

Sekolah Kebangsaan Jubli Intan Rengam

Bermula Pada______________dan Berakhir________________

PENERIMAAN RM PERBELANJAAN RM

1. Baki dibawa ke hadapan

2. Yuran / Wang Derma Pendaftaran


ahli

3. Yuran bulanan ahli

4. Peruntukan Kokurikulum

5. Sumbangan daripada PIBG

Jumlah Jumlah

Saya ............................................, Bendahari Persatuan/Kelab................................................ Sekolah


Kebangsaan Jubli Intan dengan ini mengaku bahawa Penyata kewangan ini adalah benar.

Baki wang ialah sebanyak............................

Tandatangan Bendahari : Tarikh :


..

Tandatangan Pengerusi : Tarikh :

.................................................. ......................

CARTA ORGANISASI KELAB & PERSATUAN

KELAB BOLA BALING

16 SKJI Sepakat Kita Jayakan Impian


UNIT KOKURIKULUM SKJI 2017

PENAUNG
Abdul Rahman Talib B. A. Karim
Guru Besar

PENASIHAT
Isamudin Bin Bahrin
GPK Kokurikulum

PENYELARAS SUKAN & PERMAINAN


En Fairul Hizwan b. FazIL

GURU PEMBIMBING
En Mohamad Najib B Bajuri (K)
Pn Hafzan binti Kamarudin (P)
En.Norhisham B Mohamad
Pn. Hjh Kamsiah Bt Kasman
Pn Raihanah Bt Mohd Daud
Pn. Nor Hashimah Bt Dolah
Cik Nur Nadrah Hasfinie Bt Hasanuddin

PENGERUSI NAIB PENGERUSI

SETIAUSAHA PENOLONG SETIAUSAHA

BENDAHARI PENOLONG BENDAHARI

AJK

17 SKJI Sepakat Kita Jayakan Impian


UNIT KOKURIKULUM SKJI 2017

18 SKJI Sepakat Kita Jayakan Impian


UNIT KOKURIKULUM SKJI 2017

19 SKJI Sepakat Kita Jayakan Impian


UNIT KOKURIKULUM SKJI 2017

20 SKJI Sepakat Kita Jayakan Impian


UNIT KOKURIKULUM SKJI 2017

LAPORAN AKTIVITI
PERJUMPAAN KALI:
HARI: TARIKH:

MASA: TEMPAT:
KEHADIRAN GURU
1. 6.
2. 7.
3. 8.
4. 9.
5. 10.
JUMLAH KEHADIRAN GURU
JUMLAH KEHADIRAN MURID
TAJUK:
1.
OBJEKTIF:
2.
AKTIVITI YANG DIJALANKAN
1.

2.

3.

4.

REFLEKSI DAN IMPAK

Disediakan oleh, Disemak oleh,

............................................... .................................................
( ) ( )

21 SKJI Sepakat Kita Jayakan Impian


UNIT KOKURIKULUM SKJI 2017

LAPORAN AKTIVITI
PERJUMPAAN KALI:
HARI: TARIKH:

MASA: TEMPAT:
KEHADIRAN GURU
1. 6.
2. 7.
3. 8.
4. 9.
5. 10.
JUMLAH KEHADIRAN GURU
JUMLAH KEHADIRAN MURID
TAJUK:
1.
OBJEKTIF:
2.
AKTIVITI YANG DIJALANKAN
1.

2.

3.

4.

REFLEKSI DAN IMPAK

Disediakan oleh, Disemak oleh,

............................................... .................................................
( ) ( )

LAPORAN AKTIVITI
PERJUMPAAN KALI:
HARI: TARIKH:

MASA: TEMPAT:
KEHADIRAN GURU

22 SKJI Sepakat Kita Jayakan Impian


UNIT KOKURIKULUM SKJI 2017

1. 6.
2. 7.
3. 8.
4. 9.
5. 10.
JUMLAH KEHADIRAN GURU
JUMLAH KEHADIRAN MURID
TAJUK:
1.
OBJEKTIF:
2.
AKTIVITI YANG DIJALANKAN
1.

2.

3.

4.

REFLEKSI DAN IMPAK

Disediakan oleh, Disemak oleh,

............................................... .................................................
( ) ( )

23 SKJI Sepakat Kita Jayakan Impian


UNIT KOKURIKULUM SKJI 2017

LAPORAN AKTIVITI
PERJUMPAAN KALI:
HARI: TARIKH:

MASA: TEMPAT:
KEHADIRAN GURU
1. 6.
2. 7.
3. 8.
4. 9.
5. 10.
JUMLAH KEHADIRAN GURU
JUMLAH KEHADIRAN MURID
TAJUK:
1.
OBJEKTIF:
2.
AKTIVITI YANG DIJALANKAN
1.

2.

3.

4.

REFLEKSI DAN IMPAK

Disediakan oleh, Disemak oleh,

............................................... .................................................
( ) ( )

24 SKJI Sepakat Kita Jayakan Impian


UNIT KOKURIKULUM SKJI 2017

LAPORAN AKTIVITI
PERJUMPAAN KALI:
HARI: TARIKH:

MASA: TEMPAT:
KEHADIRAN GURU
1. 6.
2. 7.
3. 8.
4. 9.
5. 10.
JUMLAH KEHADIRAN GURU
JUMLAH KEHADIRAN MURID
TAJUK:
1.
OBJEKTIF:
2.
AKTIVITI YANG DIJALANKAN
1.

2.

3.

4.

REFLEKSI DAN IMPAK

Disediakan oleh, Disemak oleh,

............................................... .................................................
( ) ( )

25 SKJI Sepakat Kita Jayakan Impian


UNIT KOKURIKULUM SKJI 2017

LAPORAN AKTIVITI
PERJUMPAAN KALI:
HARI: TARIKH:

MASA: TEMPAT:
KEHADIRAN GURU
1. 6.
2. 7.
3. 8.
4. 9.
5. 10.
JUMLAH KEHADIRAN GURU
JUMLAH KEHADIRAN MURID
TAJUK:
1.
OBJEKTIF:
2.
AKTIVITI YANG DIJALANKAN
1.

2.

3.

4.

REFLEKSI DAN IMPAK

Disediakan oleh, Disemak oleh,

............................................... .................................................
( ) ( )

26 SKJI Sepakat Kita Jayakan Impian


UNIT KOKURIKULUM SKJI 2017

LAPORAN AKTIVITI
PERJUMPAAN KALI:
HARI: TARIKH:

MASA: TEMPAT:
KEHADIRAN GURU
1. 6.
2. 7.
3. 8.
4. 9.
5. 10.
JUMLAH KEHADIRAN GURU
JUMLAH KEHADIRAN MURID
TAJUK:
1.
OBJEKTIF:
2.
AKTIVITI YANG DIJALANKAN
1.

2.

3.

4.

REFLEKSI DAN IMPAK

Disediakan oleh, Disemak oleh,

............................................... .................................................
( ) ( )

27 SKJI Sepakat Kita Jayakan Impian


UNIT KOKURIKULUM SKJI 2017

LAPORAN AKTIVITI
PERJUMPAAN KALI:
HARI: TARIKH:

MASA: TEMPAT:
KEHADIRAN GURU
1. 6.
2. 7.
3. 8.
4. 9.
5. 10.
JUMLAH KEHADIRAN GURU
JUMLAH KEHADIRAN MURID
TAJUK:
1.
OBJEKTIF:
2.
AKTIVITI YANG DIJALANKAN
1.

2.

3.

4.

REFLEKSI DAN IMPAK

Disediakan oleh, Disemak oleh,

............................................... .................................................
( ) ( )

28 SKJI Sepakat Kita Jayakan Impian


UNIT KOKURIKULUM SKJI 2017

LAPORAN AKTIVITI
PERJUMPAAN KALI:
HARI: TARIKH:

MASA: TEMPAT:
KEHADIRAN GURU
1. 6.
2. 7.
3. 8.
4. 9.
5. 10.
JUMLAH KEHADIRAN GURU
JUMLAH KEHADIRAN MURID
TAJUK:
1.
OBJEKTIF:
2.
AKTIVITI YANG DIJALANKAN
1.

2.

3.

4.

REFLEKSI DAN IMPAK

Disediakan oleh, Disemak oleh,

............................................... .................................................
( ) ( )

29 SKJI Sepakat Kita Jayakan Impian


UNIT KOKURIKULUM SKJI 2017

LAPORAN AKTIVITI
PERJUMPAAN KALI:
HARI: TARIKH:

MASA: TEMPAT:
KEHADIRAN GURU
1. 6.
2. 7.
3. 8.
4. 9.
5. 10.
JUMLAH KEHADIRAN GURU
JUMLAH KEHADIRAN MURID
TAJUK:
1.
OBJEKTIF:
2.
AKTIVITI YANG DIJALANKAN
1.

2.

3.

4.

REFLEKSI DAN IMPAK

Disediakan oleh, Disemak oleh,

............................................... .................................................
( ) ( )

30 SKJI Sepakat Kita Jayakan Impian


UNIT KOKURIKULUM SKJI 2017

LAPORAN AKTIVITI
PERJUMPAAN KALI:
HARI: TARIKH:

MASA: TEMPAT:
KEHADIRAN GURU
1. 6.
2. 7.
3. 8.
4. 9.
5. 10.
JUMLAH KEHADIRAN GURU
JUMLAH KEHADIRAN MURID
TAJUK:
1.
OBJEKTIF:
2.
AKTIVITI YANG DIJALANKAN
1.

2.

3.

4.

REFLEKSI DAN IMPAK

Disediakan oleh, Disemak oleh,

............................................... .................................................
( ) ( )

31 SKJI Sepakat Kita Jayakan Impian


UNIT KOKURIKULUM SKJI 2017

LAPORAN AKTIVITI
PERJUMPAAN KALI:
HARI: TARIKH:

MASA: TEMPAT:
KEHADIRAN GURU
1. 6.
2. 7.
3. 8.
4. 9.
5. 10.
JUMLAH KEHADIRAN GURU
JUMLAH KEHADIRAN MURID
TAJUK:
1.
OBJEKTIF:
2.
AKTIVITI YANG DIJALANKAN
1.

2.

3.

4.

REFLEKSI DAN IMPAK

Disediakan oleh, Disemak oleh,

............................................... .................................................
( ) ( )

32 SKJI Sepakat Kita Jayakan Impian


UNIT KOKURIKULUM SKJI 2017

LAPORAN AKTIVITI
PERJUMPAAN KALI:
HARI: TARIKH:

MASA: TEMPAT:
KEHADIRAN GURU
1. 6.
2. 7.
3. 8.
4. 9.
5. 10.
JUMLAH KEHADIRAN GURU
JUMLAH KEHADIRAN MURID
TAJUK:
1.
OBJEKTIF:
2.
AKTIVITI YANG DIJALANKAN
1.

2.

3.

4.

REFLEKSI DAN IMPAK

Disediakan oleh, Disemak oleh,

............................................... .................................................
( ) ( )

33 SKJI Sepakat Kita Jayakan Impian


UNIT KOKURIKULUM SKJI 2017

LAPORAN AKTIVITI
PERJUMPAAN KALI:
HARI: TARIKH:

MASA: TEMPAT:
KEHADIRAN GURU
1. 6.
2. 7.
3. 8.
4. 9.
5. 10.
JUMLAH KEHADIRAN GURU
JUMLAH KEHADIRAN MURID
TAJUK:
1.
OBJEKTIF:
2.
AKTIVITI YANG DIJALANKAN
1.

2.

3.

4.

REFLEKSI DAN IMPAK

Disediakan oleh, Disemak oleh,

............................................... .................................................
( ) ( )

34 SKJI Sepakat Kita Jayakan Impian


UNIT KOKURIKULUM SKJI 2017

LAPORAN AKTIVITI
PERJUMPAAN KALI:
HARI: TARIKH:

MASA: TEMPAT:
KEHADIRAN GURU
1. 6.
2. 7.
3. 8.
4. 9.
5. 10.
JUMLAH KEHADIRAN GURU
JUMLAH KEHADIRAN MURID
TAJUK:
1.
OBJEKTIF:
2.
AKTIVITI YANG DIJALANKAN
1.

2.

3.

4.

REFLEKSI DAN IMPAK

Disediakan oleh, Disemak oleh,

............................................... .................................................
( ) ( )

35 SKJI Sepakat Kita Jayakan Impian


UNIT KOKURIKULUM SKJI 2017

LAPORAN AKTIVITI
PERJUMPAAN KALI:
HARI: TARIKH:

MASA: TEMPAT:
KEHADIRAN GURU
1. 6.
2. 7.
3. 8.
4. 9.
5. 10.
JUMLAH KEHADIRAN GURU
JUMLAH KEHADIRAN MURID
TAJUK:
1.
OBJEKTIF:
2.
AKTIVITI YANG DIJALANKAN
1.

2.

3.

4.

REFLEKSI DAN IMPAK

Disediakan oleh, Disemak oleh,

............................................... .................................................
( ) ( )

36 SKJI Sepakat Kita Jayakan Impian


UNIT KOKURIKULUM SKJI 2017

LAPORAN AKTIVITI
PERJUMPAAN KALI:
HARI: TARIKH:

MASA: TEMPAT:
KEHADIRAN GURU
1. 6.
2. 7.
3. 8.
4. 9.
5. 10.
JUMLAH KEHADIRAN GURU
JUMLAH KEHADIRAN MURID
TAJUK:
1.
OBJEKTIF:
2.
AKTIVITI YANG DIJALANKAN
1.

2.

3.

4.

REFLEKSI DAN IMPAK

Disediakan oleh, Disemak oleh,

............................................... .................................................
( ) ( )

37 SKJI Sepakat Kita Jayakan Impian


UNIT KOKURIKULUM SKJI 2017

LAPORAN AKTIVITI
PERJUMPAAN KALI:
HARI: TARIKH:

MASA: TEMPAT:
KEHADIRAN GURU
1. 6.
2. 7.
3. 8.
4. 9.
5. 10.
JUMLAH KEHADIRAN GURU
JUMLAH KEHADIRAN MURID
TAJUK:
1.
OBJEKTIF:
2.
AKTIVITI YANG DIJALANKAN
1.

2.

3.

4.

REFLEKSI DAN IMPAK

Disediakan oleh, Disemak oleh,

............................................... .................................................
( ) ( )

38 SKJI Sepakat Kita Jayakan Impian


UNIT KOKURIKULUM SKJI 2017

LAPORAN AKTIVITI
PERJUMPAAN KALI:
HARI: TARIKH:

MASA: TEMPAT:
KEHADIRAN GURU
1. 6.
2. 7.
3. 8.
4. 9.
5. 10.
JUMLAH KEHADIRAN GURU
JUMLAH KEHADIRAN MURID
TAJUK:
1.
OBJEKTIF:
2.
AKTIVITI YANG DIJALANKAN
1.

2.

3.

4.

REFLEKSI DAN IMPAK

Disediakan oleh, Disemak oleh,

............................................... .................................................
( ) ( )

39 SKJI Sepakat Kita Jayakan Impian


UNIT KOKURIKULUM SKJI 2017

LAPORAN AKTIVITI
PERJUMPAAN KALI:
HARI: TARIKH:

MASA: TEMPAT:
KEHADIRAN GURU
1. 6.
2. 7.
3. 8.
4. 9.
5. 10.
JUMLAH KEHADIRAN GURU
JUMLAH KEHADIRAN MURID
TAJUK:
1.
OBJEKTIF:
2.
AKTIVITI YANG DIJALANKAN
1.

2.

3.

4.

REFLEKSI DAN IMPAK

Disediakan oleh, Disemak oleh,

............................................... .................................................
( ) ( )

40 SKJI Sepakat Kita Jayakan Impian


UNIT KOKURIKULUM SKJI 2017

LAPORAN AKTIVITI
PERJUMPAAN KALI:
HARI: TARIKH:

MASA: TEMPAT:
KEHADIRAN GURU
1. 6.
2. 7.
3. 8.
4. 9.
5. 10.
JUMLAH KEHADIRAN GURU
JUMLAH KEHADIRAN MURID
TAJUK:
1.
OBJEKTIF:
2.
AKTIVITI YANG DIJALANKAN
1.

2.

3.

4.

REFLEKSI DAN IMPAK

Disediakan oleh, Disemak oleh,

............................................... .................................................
( ) ( )

41 SKJI Sepakat Kita Jayakan Impian


UNIT KOKURIKULUM SKJI 2017

REKOD PENYERTAAN DALAM PERTANDINGAN

BIL TARIKH TEMPAT AKTIVITI MURID TERLIBAT PENCAPAIAN

REKOD PEMANTAUAN KOKURIKULUM

42 SKJI Sepakat Kita Jayakan Impian


UNIT KOKURIKULUM SKJI 2017

BIL TARIKH ULASAN/CADANGAN NAMA PEMANTAU TANDATANGAN

ULASAN GURU PENASIHAT :

ULASAN GPK KOKURIKULUM :

ULASAN GURU BESAR :

43 SKJI Sepakat Kita Jayakan Impian