Anda di halaman 1dari 4

PENGIRAAN NISBAH DAN TAFSIRAN NISBAH SEMASA

Analisis Nisbah Pengiraan Tafsiran


NISBAH KEBERUNTUNGAN
Peratus untung kasar atas kos = Untung Kasar x 100 Harga jualan barang niaga
jualan (Tokokan) Kos Jualan diperoleh dengan
45079 menambahkan 80.79 %
= X 100 pada kosnya.
55797

Peratus untung kasar atas = Untung Kasar x 100 Bagi setiap RM1 jualan
jualan Jualan Bersih bersih, untung kasar yang
45079 diperoleh ialah 44.69 sen.
= 100876 X 100

NISBAH KECAIRAN
Nisbah Semasa = Aset Semasa Bagi setiap RM1 liabiliti
Liabiliti Semasa semasa, perniagaan
88820.85 mempunyai asset semasa
= RM 0.83 untuk
107232
menjelaskannya.

Nisbah Ujian Asid = Aset Semasa Stok Akhir Bagi setiap RM1 liabiliti
Liabiliti Semasa semasa, perniagaan
88820.85 5720 mempunyai asset semasa
= (tidak termasuk stok) RM
107232
0.77 untuk menjelaskannya

NISBAH KECEKAPAN
Kadar pusing ganti stok = Kos Jualan Perniagaan telah
Stok Purata menggantikan atau membeli
55797 stok baru sebanyak 11.42 kali
= dalam satu tempoh
4888
perakaunan.

Tempoh kutipan hutang = Penghutang x 365 hari Perniagaan mengambil masa


Jualan kredit 79.84 hari untuk mengutip
10850 hutang pelanggannya.
= X 365 hari
49600
CADANGAN UNTUK MENINGKATKAN PRESTASI SEMASA

1. Tingkatkan promosi untuk menarik lebih ramai pelanggan

2. Jualan secara Online

3. Pemberian diskaun kepada pelanggan

4. Penggunaan kad ahli dan diskaun kepada ahli

5. Mempelbagaikan jenis buku dan alat tulis untuk pilihan pengguna

6. Memperaga buku dan alat tulis dengan lebih menarik

7. Menyediakan kedai dalam keadaan selesa untuk pelanggan.

CADANGAN UNTUK MENINGKATKAN PRESTASI JANGKA PANJANG

1. Membuka cawangan baru

2. Membeli asset bukan semasa untuk memudahkan pengurusan perniagaan.

Cadangan asset yang akan dibeli ialah premis dan kenderaan.

3. Membuat Pelaburan dengan membeli saham dan akaun pelaburan.

RUMUSAN

Tugasan Projek Kertas 3 ini telah saya sempurnakan dalam tempoh masa satu bulan.
Semasa melaksanakan tugasan ini, saya telahmenguasai kemahiran seperti
mengorganisasi,menganalisis, mentaksir dan mengaplikasi serta merekod urus niaga ke
dalam buku catatan pertama dan akhirnya saya dapat menyediakan Imbangan Duga dan
Penyata Kewangan dengan betul. Saya juga dapat memahami dan menghayati proses kitaran
perakaunan yang lengkap bermula dengan penyediaan Dokumen Sumber, Buku Catatan
Pertama, Pengeposan ke lejar, Imbangan Duga dan seterusnya Penyata Kewangan untuk satu
tempoh perakaunan.
Nota Penyediaan Belanjawan Tunai

1. Baki tunai pada bulan Mei dianggarkan (RM70000 - RM80,000).


2 Jualan pada bulan April ialah RM50,000 dimana 80% adalah jualan tunai dan bakinya
adalah jualan kredit selama 30 hari. Jualan bulanan akan meningkat 5% bagi bulan Mei,
Jun dan Julai berbanding bulan sebelumnya.
April Mei Jun Julai
Jualan RM101 356 RM116 559.40 RM139 871.28 RM167 845.53
Tunai RM 51756 RM 81591.58 RM 97 909.90 RM 117 491.87

Penghutang RM 49600 RM 34967.82 RM 41 961.38 RM 50 353.66

3. Belian bagi bulan April berjumlah RM25,000. 50% belian adalah secara tunai dan bakinya
secara kredit dengan polisi kredit selama 30 hari.
April Mei Jun Julai
Belian RM67 523 RM74 275.30 RM81 702.83 RM89 873.11

Tunai RM 1 230 RM 14 855.06 RM 16 340.57 RM 17 974.62

Pemiutang RM 66 293 RM 59 420.24 RM 65 362.26 RM 71 898.49

4. Perniagaan menggaji 5 orang pekerja yang dibayar gaji bulanan diantara RM1000 hingga
RM1,500.

5 Belanja promosi dianggarkan RM250 pada bulan Mei dan dijangka meningkat kepada
RM350 pada bulan Jun dan Julai.

6. Belanja angkutan dianggarkan RM450 sebulan pada bulan Mei dan Jun. Pada bulan Julai
belanja angkutan dijangka berkurang kepada RM250 apabila perniagaan membeli
kenderaan untuk pengangkutan barang niaga.
7. Kadar bayaran dianggarkan RM2,500 setiap bulan.
8. Sewa kedai RM1200 sebulan dan dijangka meningkat pada bulan Julai sebanyak 10%
9. Belanja insurans ialah RM83 setiap bulan dan tidak berubah.
10.Sebuah van pelbagai guna berharga RM100,000 akan dibeli pada bulan Julai. RM20,000
akan dibayar pada bulan Julai dan bakinya secara ansuran sebanyak RM2000 sebulan
selama 3 tahun bermula Ogos 2015.
11. Perniagaan menjangka akan menerima komisen jualan RM500 setiap bulan.

12. Komisen dibayar pada bulan Mei dijangka berjumlah RM500. Jumlah ini dijangka
meningkat 5% daripada bulan sebelumnya.

13. Belanja am RM200 setiap bulan.


PERKONGSIAN DEEHA
Penyata Belanjawan Tunai bagi Tiga Bulan Berakhir 31 Julai 2015

MEI JUN JULAI


BUTIR
RM RM RM
Baki awal 68295.85 104076.22 146929.98

PENERIMAAN
Jualan 81591.58 97909.896 117491.8752
Penghutang (Jualan kredit) 49600 34967.82 41961.384
Komisen diterima 400 400 400
Sewa diterima 420 420 420

JUMLAH PENERIMAAN 132011.58 133697.716 160273.2592

PEMBAYARAN
Belian 14855.06 16340.566 17974.6226
Pemiutang 66293 59420.24 65362.264
Promosi 250 250 250
Insurans 270 270 270
Kadar bayaran 2060 2060 2060
Sewa 1550 1550 1550
Gaji 7966.25 7966.25 7966.25
Caruman KWSP 2070 2070 2070
Caruman PERKESO 196.90 196.90 196.90
Faedah atas pinjaman 720 720 720

JUMLAH PEMBAYARAN 96231.21 90843.956 98420.0366


LEBIHAN 35780.37 42853.76 61853.2226
BAKI AKHIR 104076.22 146929.98 208783.2026