Anda di halaman 1dari 16

TARBIATUNA

JAWATANKUASA TARBIAH - IKRAM MALAYSIA


Bil Keluaran : 06 Siri : 1436H/01 Edaran untuk ahli IKRAM sahaja Bulan: Rabiul Awal - Jamadil Awal 1436H

Taujihat SIFAT-SIFAT Mutiara


Al-Quran
SEORANG MUSLIM..
Demi sesungguhnya, adalah
Segala puji dan syukur kita panjatkan ke hadrat Allah swt serta bagi kamu pada diri Rasulullah
Ustaz Dr Mohd Parid selawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad Rasulullah itu contoh ikutan yang baik,
Sheikh Ahmad iaitu bagi orang yang sentiasa
Presiden IKRAM s.a.w. .Alhamdulillah dengan izin Nya dapat kita bertemu semula mengharapkan (keredaan)
dalam terbitan Buletin Tarbiatuna bilangan keenam ini. Allah dan (balasan baik)
-m/s 2- hari akhirat, serta dia pula
Pada keluaran ini Tarbiatuna mengajak pembaca untuk menyebut dan mengingati
menyorot kembali asas-asas tarbiah tentang peri pentingnya Allah banyak-banyak (dalam
masa susah dan senang)
Bingkisan Tarbawi menghidupkan sosok peribadi Muslim yang berperanan di tengah
masyarakat serta melahirkan kepimpinan masa hadapan yang
(Al-ahzab:21)

berwibawa yang ingin diketengahkan oleh IKRAM.


Sifat-sifat yang disebutkan adalah merupakan ciri-ciri peribadi
yang menjadi prasyarat kepada kejayaan pelaksanaan manhaj
Mutiara Hadith
perubahan dan pembaikan terhadap masyarakat dan Negara.
Peribadi yang dibahunya bersedia memikul amanah yang besar Dari Abdullah bin Masud r.a
: Rasulullah saw bersabda,
untuk menegakkan syariah serta melaksanakan keadilan di atas Barangsiapa berdusta atas
muka bumi ini. namaku dengan sengaja,
Ustaz Tajul Arifin Che Zakaria hendaklah dia mengambil
Pengerusi JK Tarbiah Pusat Ikhwah dan akhawat yang dirahmati, peribadi hebat dan un- tempatnya di neraka.
- m/s 4 - ggul dan mampu memahami setiap langkah perubahan seperti
mana yang ditunjukkan oleh Rasulullah s.a.w. tidak akan mampu
dilahirkan kecuali menerusi pembentukan tarbiah yang cermat ,
berterusan dan semasa . Proses tarbiah ini jugalah yang telah
Maktabah Tarbiah ditunjukkan oleh Rasulullah s.a.w. di dalam mengubah tamadun
jahiliah sehingga lahirnya tamadun Islam terunggul yang menaun-
gi dua pertiga dunia dengan keadilan Islam.
Sehubungan itu kami mengajak ikhwah dan akhawat bermu-
hasabah diri sejauh manakah kita telah berusaha menegakkan
sifat-sifat tersebut pada diri keluarga serta masyarakat. Kita juga
Mutiara Hikmah
disarankan untuk menilai sejauh manakah kefahaman , keyakinan Janganlah banyak bergurau
kerana umat yang sedang
dan amalan kita terhadap setiap unsur tarbiah. Sesungguhnya
berjuang itu tidak mengerti
tarbiah kita adalah tarbiah yang syumul mengikuti manhaj Al- melainkan bersungguh-sungguh
Ustaz Abd Muhaimin
Quran dan Sunnah. Manhaj yang telah terbukti mampu melahir- dalam setiap perkara.
Mohammad Shahar,
kan peribadi hebat sepanjang sejarah. Di manakah kita dalam ~Imam Hasan
Konsultan JK Tarbiah Pusat
Al-Banna~
- m/s 14 - agenda ini ?
Wassalam...
Dari Meja Editor
Diterbitkan oleh : Jawatankuasa Tarbiah Pusat, Pertubuhan IKRAM Malaysia (IKRAM),
No. 9, Jalan Dagang SB 4/1, Taman Sungai Besi Indah, 43300 Seri Kembangan, Selangor Darul Ehsan MALAYSIA
Tel:+603-8945 6999, +603-8945 3666 Fax:+603-8945 1772 Emel:info@ikram.my

1
TAUJIHAT

Peranan Individu Muslim


Dalam Membangun Jamaah
Ustaz Dr Mohd Parid Sheikh Ahmad,
Presiden IKRAM

yang teratur, tidak membebankan- alam dan manusia, belajar dari pengala-
nya dengan sesuatu perkara atau man-pengalaman yang dilalui manusia

tindakan yang di luar keupayaannya, zaman lampau supaya ia tidak terjebak
Seseorang Muslim, sebagai ahli menyediakannya waktu rehat yang kembali ke dalam kesilapan mereka.
kepada IM dan sewaktu berada di cukup, melindunginya daripada perka-
Menerusi pengetahuan yang cukup
bawah susunan tarbiahnya mestilah ra-perkara atau kegiatan-kegiatan yang
seseorang Muslim dapat membantu
berusaha sepanjang hidupnya membahayakan atau melemahkannya.
menyempurnakan langkah-langkah
memperbaiki diri dalam semua aspek
umat ke arah membina masa depan
supaya dia dapat lahir dan tampil dalam Kedua : Keutuhan Akhlak
yang lebih baik dan lebih maju.
masyarakat sebagai peribadi yang Perkara kedua ialah, membina keu-
memiliki kualiti-kualiti seorang Muslim tuhan akhlaknya menerusi pembersihan Keempat : Pengupayaan
yang kuat dan bertanggung jawab. jiwanya daripada sifat-sifat yang keji, Ekonomi
tindak tanduk yang akan mencemarkan
Dia perlu melakukan berbagai-bagai Perkara keempat ialah mem-
kemuliaan dirinya, menjatuhkan maruah
pembaikan terhadap dirinya supaya bangun keupayaannya mencari
atau harga dirinya di hadapan mas-
bertambah dewasa, matang, lebih rezeki, keupayaannya bekerja
yarakat umum juga di sisi Allah s.w.t.
sempurna dari masa-masa sebelumnya. dalam bidang-bidang pekerjaan yang
Akhlak lahir dan batin yang halal bagi menjana pendapatan
Kalau dulunya dia adalah seorang
baik akan menjadikannya Muslim yang cukup bagi menyara diri dan
Muslim biasa, tetapi pada masa hada-
yang dihormati dan disayangi, tanggungannya, mengurus kewangan
pan dia sudah berubah menjadi seorang
dilihat sebagai contoh ikutan. diri dengan baik agar tidak terjebak
Muslim yang berwibawa, boleh menjadi
dengan keborosan dan kekikiran,
contoh kepada orang lain, kepada Susuk manusia yang akan hutang yang mengelilingi pinggang.
lingkungannya. Dia memiliki peribadi terserlah di waktu itu ke arah orang
yang cemerlang, pencapaian yang lain ialah susuk yang lembut, harmoni, Keenam : Akidah Yang
gemilang dalam hidupnya, berupaya mendamaikan, hasil dari pancaran Sejahtera
memimpin masyarakat sekitar dan takwa, kasih sayang insani yang
lingkungannya yang dekat dan jauh. Perkara kelima ialah, membangun
berdisiplin dengan disiplin Rabbani.
dirinya sebagai seorang Muslim yang
Untuk mencapai tahap tersebut dia memiliki akidah yang sejahtera yang
mestilah bekerja keras dan berusaha
Ketiga : Berilmu akan sentiasa menjadi pegangan
kuat membina dirinya serta menyusun Perkara ketiga ialah, membina min- hidupnya dalam mendepani semua
hidupnya, membudayakan dirinya den- da yang berilmu menerusi pembacaan keadaan. Iman yang mewarnai perjala-
gan inisiatif-inisiatif yang baik bagi men- dan pembelajaran ilmu-ilmu penge- nan kehidupannya sebagai seorang
gangkat kuliti dirinya sepanjang masa tahuan yang bermanfaat, perbincan- Muslim yang bertakwa, berjuang bagi
tanpa henti, tanpa bertangguh-tangguh. gan-perbincangan ilmiah, kajian-kajian memenangkan Islam dan memakmur-
bidang-bidang yang akan memperkaya kan akhiratnya dengan amal-amal soleh.
Perkara pertama yang dia perlu dan menambah pengetahuan seseorang
lakukan ialah, menjaga tubuh badannya
agar sentiasa kuat serta sihat.
Muslim dengan perjalanan masa. Keenam : Ibadah Yang Soheh
Muslim yang berpengetahuan, Perkara keenam ialah, berusaha
Pertama : Kesihatan Diri berilmu merupakan susuk yang akan membina dirinya sebagai seorang
membolehkannya memiliki suluhan ilmu Muslim yang sentiasa melakukan amal
Penjagaan kesihatan dirinya,
pengetahuan dalam memahami berb- ibadah yang betul, sah di sisi Allah,
penjagaan tubuh badannya supaya
agai-bagai isu, peristiwa-peristiwa yang bersegera melakukannya pada setiap
sentiasa sihat menerusi pemakanan
telah dan sedang berlaku, menduga masa serta berusaha menyempurnakan-
dan minuman yang sihat, santunan
kemungkinan-kemungkinan yang akan nya dalam bentuknya yang paling sem-
tubuh badan dengan senaman-senaman
terjadi cetusan dari fenomena-fenomena
bersambung di m/s 3

2
sambungan dari m/s 2

purna, memakmurkan surau dan masjid Kelapan : Menjaga Waktu dan semua yang berada di bawah
kendaliannya dengan sebaik-baiknya.
menjadi kebiasaan harian hidupnya, Perkara kelapan ialah, membina
hatinya sentiasa mengingati Allah. dirinya agar menjadi seorang Muslim
yang sentiasa menjaga waktunya,
Kesepuluh : Sentiasa Memberi
Manafaat
Ketujuh : Perbaiki Diri tidak mensia-siakan masa-masa dan
umurnya dengan kegiatan-kegiatan Perkara kesepuluh dan yang tera-
Perkara ketujuh ialah, memperbaiki khir disebutkan di sini ialah, membina
yang tidak berfaedah dan sia-sia.
dirinya sehingga menjadi seorang dirinya menjadi seorang Muslim yang
Muslim yang sentiasa mendisiplinkan sentiasa memberi manfaat, khidmat
dirinya dengan disiplin-disiplin Islam dan Kesembilan : Mengurus diri
syariatnya, menangkis bisikan-bisikan
dengan baik kepada orang lain, sentiasa bersedia
menolong mereka, mengangkat kepaya-
syaitan dan iblis, runtunan-runtunan Perkara kesembilan ialah, melatih
han yang mereka hadapi, berkorban
hawa nafsu, kilauan-kilauan dunia dirinya menjadi seorang Muslim yang
untuk masyarakat dan manusia lain
dan rangsangan-rangsangannya mampu mengurus urusan-urusan
terutamanya sewaktu ia dituntut oleh
dengan sepenuh daya dan se- peribadinya, urusan kehidupan atau
perjuangan bagi menegakkan kebaikan
mangat juang yang membara. urusan perjuangannya, mengatur
di tengah-tengah manusia dan dunia.
hidupnya, kehidupan keluarganya

sambungan dari m/s 4

sia pada hukum Islam adalah bersauda- aktiviti masyarakat, sekalipun ker- melainkan untuk mendapat keredhaan
ra. Asal usul mereka dari satu (Adam). ja-kerja kebajikan tersebut merupakan Allah s.w.t. dan pahala dari sisi-Nya.
sebahagian dari tanggungjawab kita. Tidak ada nawaitu selain itu. Di sini
bukan tempat untuk memperolehi
Bahawa dakwah Ikhwan adalah
28 - Dakwah Tarbiah dan Takwin: Kerana
kekayaan atau kemasyhuran atau pang-
kat dan gelaran. Justeru Ikhlas adalah
Dan tiadalah Kami mengutusmu tarbiah yang syumul dan takwin yang
satu rukun dari rukun-rukun Baiah.
(wahai Muhammad) melainkan berterusan; kedua-duanya adalah
Imam Al-Banna sentiasa mengung-
untuk umat manusia seluruhnya, tiang (pasak) bagi dakwah ini. Ia juga
kapkan kepada ikhwan kata-kata ini:
sebagai Rasul pembawa berita perbezaan terpenting yang membe-
gembira (kepada orang-orang yang dakannya dari dakwah-dakwah lain. ()
beriman), dan pemberi amaran (ke- Melalui Manhaj Tarbawinya dakwah
pada orang-orang yang ingkar), akan ini mampu digerakkan melalui saff Sesungguhnya yang sunyi
tetapi kebanyakan manusia tidak yang mantap. Ini hasil terpenting (tak bising) di atas jalan dakwah
mengetahui (hakikat itu).(Saba:28) tarbiah (hasilkan individu Muslim), ini lebih baik daripada yang
sebabnya ialah kerana individu itu teras zahir (nampak/menonjol).

(13 . ) kepada kebangkitan ummah. Imam
Dakwah ini juga suci dari dikuasai
Al-Banna sentiasa ingatkan kita:
Sesungguhnya orang yang paling oleh hawa nafsu dan ketamakan; di
mana orang yang berada di atas jalan
mulia di kalangan kamu di sisi Allah ()
ialah yang paling bertakwa.(Al- ini mestilah tajarrud kepada fikrah dan
Hujurat:13) Bentuklah diri anda seka- prinsip dakwahnya kerana ia adalah
lian, nescaya akan terbentuklah semulia-mulia fikrah dan kedudukannya
Bahawa dakwah Ikhwan adalah dengan kamu umat kamu. paling atas. Allah s.w.t. berfirman:
Dakwah Syumul: Dakwah ini tidak hanya
mementingkan sudut tertentu dan Inilah tarbiah di mana semua

mengabaikan sudut kehidupan yang orang mesti tunduk (mengikutinya)
lain. Ia tidak terbatas pada kerja-kerja tanpa kecuali; sama ada besar atau 138 . .
politik dan pertembungan dengan kecil, lama atau baru, qiadah atau jundi. Celupan Allah, dan siapakah yang
parti serta sibuk dengan pilihan raya, Dalam Ikhwan tiada orang yang berada lebih baik celupannya selain Allah
sekalipun politik adalah sebahagian di luar lingkungan tarbiyah dan takwin. s.w.t. dan kami menjadi hamba
dari kerja kita. Sama halnya kita Bahawa dakwah Ikhwan adalah yang menyembah kepadaNya.(Al-
tidak boleh membataskan kerja-kerja Dakwah Ikhlas dan Tajarrud: Dakwah ini Baqarah : 138)
kita pada sudut kemasyarakatan, mentarbiah pengikutnya dan matlamat
kecemasan dan terlibat sama dalam dari amal dan ucapan mereka tidak lain

3
BINGKISAN TARBAWI
Imam Al-Banna dan
Hakikat Dakwah Kita
kebajikan dan pembaharuan merupa- Kita simpulkan kalam
Ustaz Tajul Arifin Che Zakaria, kan objektif terbesar kita. Kita bukan Imam Al-Banna dalam beber-
Pengerusi JK Tarbiah Pusat pasukan riadhah, sekalipun riadhah apa faedah dan natijah:
badan dan roh merupakan sebahagian
Bahawa dakwah Ikhwan adalah
dari wasilah terpenting
kita. Kita tidak sama
seperti pertubuhan
Allah s.w.t. telah berfirman sedemikian kerana
semua pertubuhan ini
( : hanya untuk tujuan

tertentu dan untuk
tempoh tertentu.
108 )
Mungkin pertubuhan
google images
Katakanlah (wahai Muhammad): ini lahir hanya di atas
Inilah jalanku, aku dan orang-orang dasar mahu mewujud-
yang menurutku, menyeru manusia kan sebuah pertubu-
Dakwah Rabbaniyyah: Kerana asasnya
umumnya kepada agama Allah han atau sekadar mahu meletakkan
itu berlegar di sekitar objektif kita yang
dengan berdasarkan keterangan nama rasmi bagi pertubuhan tersebut.
membawa manusia mendekatkan
dan bukti yang jelas nyata. Dan aku
Akan tetapi wahai manusia! Kami diri kepada tuhan mereka. Berusaha
menegaskan: Maha Suci Allah (dari
adalah fikrah dan akidah, sistem dan menghubung dan mengikat hati-hati
segala itiqad dan perbuatan syirik);
manhaj. Kami tidak terbatas pada mereka dengan pencipta mereka
dan bukanlah aku dari golongan
tempat tertentu atau bangsa tertentu iaitu Allah s.w.t. supaya mereka ikhlas
yang mempersekutukan Allah den-
atau sempadan geografi tertentu. semata-mata untuk agama dan dakwah
gan sesuatu yang lain. ( Yusuf : 108)
Kami tidak akan berhenti pada batas mereka. Mereka hendaklah membetul-
Ikhwan Muslimin adalah gerakan tertentu melainkan setelah bumi dan kan niat supaya ikhlas beramal kerana
Islam yang komprehensif, bekerja segala isinya kembali kepada Allah Allah s.w.t. tuhan semesta Alam.
demi untuk menegakkan agama s.w.t. kerana sistem ini adalah sistem
Bahawa dakwah Ikhwan adalah
Allah di muka bumi ini dan untuk Tuhan Rabbul Alamin dan manhaj
Dakwah Islamiyyah: Kerana ia dinasab-
merealisasikan matlamat dan tujuan ini adalah manhaj Rasul-Nya yang
kan kepada Islam yang Maha Agung
yang dengan sebabnya Islam yang bersifat jujur lagi amanah.
dengan kesyumulan, kesempurnaan dan
maha suci ini datang. Ikhwan beriman
Pada tempat yang lain iaitu kelengkapannya. Allah s.w.t. berfirman:
dengan Islam yang menjadikan akidah
sebagai pengawal yang memelihara hala )
di akhir Risalah (
tuju orang-orang Islam sebagaimana Imam Al-Banna berkata:

mereka juga beriman bahawa Islam juga 3 - ..
Wahai Ikhwan! Kamu bukan
merupakan syariat, kaedah yang syumul
pertubuhan kebajikan, bukan parti ..Pada hari ini, Aku telah sempur-
merangkumi setiap sudut kehidupan
politik, bukan badan yang ditubuhkan nakan bagi kamu agama kamu
Berkata Imam Al-Banna dalam untuk tujuan yang terbatas. Kamu dan Aku telah cukupkan nikmatKu
adalah roh baru yang mengalir dalam kepada kamu dan Aku telah reda-
Risalah ( ) : kan Islam itu menjadi agama untuk
hati umat ini dan menghidupkan umat
Wahai Ikhwan Muslimun, bahkan ini dengan Al-Quran. Kamu adalah nur kamu... (Al-Maidah:3)
wahai semua manusia! Kita bukanlah baru yang bersinar menghapuskan
Bahawa dakwah Ikhwan adalah
parti politik, sekalipun politik di atas kegelapan materialisme ke arah
Dakwah Alamiyyah: Dakwah ini ditujukan
kaedah Islam merupakan fikrah kita marifah Allah s.w.t. Kamu adalah suara
kepada seluruh manusia kerana manu-
yang asli. Kita bukan pertubuhan keba- yang berkumandang dan bergema
jikan dan pembaharuan, sekalipun kerja melaungkan dakwah Rasulullah s.a.w.. bersambung di m/s 3

4
UMHE, Kolumnis Jemputan
AL-IRSYAD

Hubungan di antara
Sifat-Sifat Individu Dan
tugas-tugasnya(wajibat)

Baiah dan kedua Tugas-Tugas al-Akh al-Amil. Bahagian


pertama itu meletakkan asas pemikiran dan yang kedua pula
merupakan asas berbentuk amali atau terjemahan secara
praktikal kepada rukun dan prinsip-prinsip yang sepuluh itu.
Sesiapa yang meneliti hasil penulisan Imam Hasan
Al-Banna akan mengakui bahawa beliau merupakan Hubungan Di antara Sifat-Sifat Individu Dan
seorang yang mendapat taufik dari Allah swt. Ini dibuktikan
Tugas-Tugasnya;
oleh kesan yang ditinggalkan dalam jiwa si pembacanya, Di dalam rukun yang ketiga iaitu Rukun Amal beliau
lebih-lebih lagi dari aspek kedalaman dan keluasan meletakkan tujuh peringkat amal bermula dengan pem-
makna di samping uslub serta struktur bahasa yang bentukan individu dan di akhiri dengan Ustaziatul Alam.
mudah dan sasaran yang tepat dengan realiti. Mengenai pembentukan individu beliau berkata:

Beliau terlebih dahulu akan meletakkan asas bagi Memperbaiki diri sendiri sehingga dia memiliki
sesuatu isu, menganalisis ciri-ciri, mengenal pasti penyakit, tubuh yang kuat- akhlak yang mantap- berilmu- mampu
menentukan penawar, membangkitkan harapan seterusnya berdikari- akidah yang sejahtera- ibadah yang betul-
mendorong untuk berusaha dan beramal. Dari penulisan bermujahadah melawan nafsu-menjaga masa- segala
beliau kamu sebenarnya berhadapan dengan seorang Daie, urusannya tersusun- memberi manfaat kepada orang
Murabbi, Faqih yang sangat berpengalaman juga seorang lain. Semuanya ini wajib bagi saudara semua
alim yang mahir, terbaik dalam merujuk kitab Allah swt,
Di sini kita dapat merumuskan beberapa perkara:
Sunnah Rasulullah s.a.w, sirah para sahabat, Tabien dan
menguasai pengalaman-pengalaman umat dan sejarah. 1. Ustaz al-Banna menyebut memperbaiki diri ,Ini
mengajak kita memperteguh aspek tarbiah zatiah, mesti
Kesimpulannya, segala kelebihan tersebut merupakan
bersungguh-sungguh melaksana Islah diri sendiri. Tidak wajar
taufik dari Allah swt kepada pemimpin Rabbani ini. Ia juga
kita mengatakan bahawa murabbi semata-mata yang bertang-
bukti kepada keikhlasan, pengorbanan demi dakwah dan
gungjawab terhadap pengislahan individu, bahkan individu itu
fikrahnya. Sebab itulah segala ungkapan dan penulisannya me-
sendiri perlu bermujahadah sehingga dia memiliki sifat-sifat ini.
nembusi jiwa dan akal bagi yang berfikir dengan mendalam.
2. Kesyumulan sepuluh sifat ini dari berbagai
Terdapat banyak contoh dari penulisan beliau khususnya
sudut dan medan pentarbiahan, seperti; (tarbiah
dalam Himpunan Risalah Imam Hasan al-Banna. Kita petik
keimanan dan ibadah, tarbiah akhlak dan budi
darinya, hubungan sifat-sifat individu Muslim dan tugas-tu-
pekerti, tarbiah pengetahuan dan pemikiran, tarbiah
gasnya, seperti yang terdapat di dalam Risalah al-Taalim.
kemasyarakatan, tarbiah siasah dan ekonomi).

Mengenai Risalah al-Taalim; 3. Sepuluh sifat ini juga meraikan seluruh ciri
Ia merupakan di antara risalah terpenting Imam Hasan kemanusiaan iaitu, akal, hati dan anggota. Demikian
al-Banna. Walaupun bersaiz kecil, namun ia merangkumi juga meraikan aspek objektif dalam pentarbiahan
berbagai isu dan saranan penting dalam pembangunan iaitu, pengetahuan, kejiwaan dan kemahiran.
Jamaah, pembentukan fikrah dan tarbiah untuk para pengi- 4. Keterikatan Tugas-Tugas al-Akh al-Amil
kutnya. Ia tidak ditujukan kepada umum, tetapi khusus buat dengan Sepuluh Sifat ini merupakan terjemahan
Ikhwan Mujahidin dari kalangan Ikhwan Muslimin. Risalah ini secara amali untuk mencapai sifat individu Muslim.
ditulis pada bulan Julai 1938, selepas sepuluh tahun dakwah Ini yang akan kita jelaskan di akhir nanti.
dilaksanakan. Ia terdiri dari mukadimah dan penutup, dan di
antaranya terdapat dua bahagian. Bahagian pertama Rukun Perlu diingatkan di sini bahawa dalam penulisan beliau
bersambung di m/s 6

5
sambungan dari m/s 5
5. Sesungguhnya ada pada alkan walau apa jenisnya sekalipun.(33)
di tempat-tempat lain bahawa beliau seorang lelaki itu kemampuan untuk
amatlah mengambil berat aspek 6. Anda hendaklah menentang
membina umat jika dia benar-benar
tarbiah dan pembentukan individu yang tempat-tempat hiburan apatah lagi
seorang lelaki. (Risalah: Adakah
merupakan asas kepada perubahan untuk mendekatinya. Jauhkanlah diri
kita golongan yang praktikal?)
dan islah, tampa individu yang soleh lagi anda daripada segala gaya hidup yang
musleh tidak mungkin berlakunya islah mewah serta bersenang-lenang.(35)
Contoh Hubungan Di antara
dah taghyir dalam umat. Di antara ung- Sifat-Sifat Individu Muslim Kedua: Akhlak Yang Mantap;
kapan beliau berkaitan isu ini adalah: Dengan Tugas-Tugas.
1. Anda hendaklah sen-
1. Wahai Ikhwan: Kewajipan Pertama: Sifat Kuat Tubuh tiasa bercakap benar dan tidak
kita yang pertama adalah beramal Badan;
akan sekali-kali menipu.(6)
dengan diri kita, maka berjihadlah ke 1. Anda hendaklah melakukan
atas dirimu, dan bawalah ia kepada pemeriksaan perubatan yang 2. Anda hendaklah bersikap
ajaran-ajaran Islam serta hukum menyeluruh dan berusaha merawat amanah pada janji dan setiap percaka-
hakamnya, dan jangan sekali-kali kamu segala penyakit yang ada pada diri pan. Janganlah anda mungkiri janji
ambil mudah terhadap dirimu berkaitan anda. Anda hendaklah mengambil berat walau apa keadaan sekalipun.(7)
perkara ini dalam apa jua bentuk aspek kekuatan dan penjagaan badan
3. Anda hendaklah bersikap
sekalipun. Tunaikanlah perkara-perkara serta jauhkanlah daripada segala punca
berani dan bersemangat waja. Sikap
yang fardhu, tumpukanlah perhatian yang melemahkan tubuh badan.(3)
berani yang paling baik ialah lantang
kepada ketaatan, jauhkanlah diri dari
menyatakan kebenaran, bersedia
dosa, sucikanlah diri dari kemaksiatan,
menyembunyikan rahsia, mengakui
hubungkanlah hati dan perasaanmu
kesilapan, jujur terhadap diri sendiri
sentiasa dengan Allah; Pemilik tujuh
dan mengawal diri ketika marah.(8)
petala langit dan bumi, tentangilah
kemalasan dan kelemahan, hargailah 4. Anda hendaklah bersikap serius
masa, maka jangan sekali kali kamu dan sentiasa bersungguh-sungguh.
gunakan untuk perkara yang tidak Walau bagaimanapun sikap serius
berfaedah, muhasabahlah dirimu itu ini tidak bermakna anda mengene-
dengan muhasabah yang tegas dan pikan senda gurau yang benar dan
terperinci, berwaspadalah kamu dari ketawa dalam senyuman.(9)
berlalu satu minit di mana kamu tidak
melakukan amal yang mulia serta 5. Anda hendaklah bersikap
usaha yang baik. Taujihat selepas pemalu dan sensitif, amat peka
Muktamar Kelima pada tahun 1939. dengan perkara yang baik dan yang
tidak baik. Gembira melihat yang
2. Medan pertama kamu adalah 2. Anda hendaklah menjauhkan baik dan sedih melihat yang tidak
diri kamu sendiri, jika kamu berjaya tabiat mengambil minuman kopi, teh baik. Anda juga hendaklah bersikap
mengatasinya nescaya kamu juga akan atau minuman perangsang secara merendah diri tetapi bukan menghina
berjaya mengatasi orang lain, dan berlebihan. Janganlah anda minum mi- diri atau mengampu. Jika apa yang
sekiranya kamu lemah dalam menen- numan seperti ini kecuali jika perlu dan anda minta itu lebih rendah daripada
tangnya maka akan lebih lemah terha- jauhi sama sekali tabiat merokok.(4) kedudukan anda nescaya apa yang
dap orang lain, maka hendaklah kamu anda minta itu pasti akan tercapai.(10)
cuba menentangnya terlebih dahulu dan 3. Anda hendaklah mengambil
ingatlah bahawa dunia sedang menung- berat soal kebersihan dalam semua 6. Anda hendaklah bersikap adil
gu-nunggu generasi pemuda yang keadaan, kediaman, pakaian, makanan, dan mampu memberikan keputusan
hebat dengan kesucian yang sempurna tubuh badan dan tempat kerja. yang betul dalam semua keadaan.
dan akhlak mulia yang mantap, maka Kebersihan adalah teras agama ini.(5) Janganlah kerana kemarahan anda
jadilah kamu pemuda-pemuda ini. melupakan kebaikan dan jangan juga
4. Bersucilah dengan cara
anda melelapkan mata melihat keburu-
3. Bentuklah dirimu nescaya yang terbaik dan sentiasa berada
kan. Janganlah kerana persengketaan,
akan terbentuklah umatmu. dalam keadaan berwuduk pada
anda melupakan nilai-nilai murni.
kebanyakan masa.(27)
Nyatakanlah kebenaran walaupun
4. Sekiranya wujud seo-
5. Anda hendaklah menjauhi sama kepada diri anda sendiri atau kepada
rang Muslim yang sahih maka
sekali semua minuman arak, minuman orang yang paling hampir dengan
wujudlah bersamanya segala
yang memabukkan dan yang mengkhay- anda, walaupun ia pahit.(11)
wasilah untuk kejayaan.
bersambung di m/s 7

6
sambungan dari m/s 6
jauhkan dirinya daripada perkara haram dan anda hendaklah menjadikan
7. Anda hendaklah mempunyai
walau apa keadaan sekalipun.(23) jawatan dalam kerajaan ini sebagai
hati yang penyayang, pemurah dan
pintu rezeki yang terakhir. Walau
pemaaf, sedia memaafkan, melayan 11. Anda hendaklah menjauhi
bagaimanapun janganlah anda
dengan baik dan bersabar dengan sahabat-handai yang tidak baik
menolak jika anda diberi peluang
manusia dan haiwan. Anda hendaklah serta tempat-tempat yang penuh
dan janganlah anda melepaskan
memberikan layan yang baik kepada noda dan dosa.(34).
jawatan tersebut kecuali jika jawatan
semua manusia. Anda hendaklah
tersebut bertentangan sama sekali
memelihara adab-adab pergaulan Ketiga: Berilmu;
dengan kewajipan dakwah anda.(16)
dalam Islam. Dengan ini bermakna 1. Anda hendaklah berkemampuan
anda perlu mengasihi anak-anak kecil, untuk membaca dan menulis dengan 3. Anda hendaklah ber-
menghormati orang tua, memberikan baik. Perbanyakkanlah membaca sungguh-sungguh menjalankan
orang lain ruang untuk duduk dalam tulisan-tulisan, akhbar, majalah atau se- tugas anda dengan menjaga
majlis. Janganlah anda mengintip, bagainya yang ditulis oleh Ikhwan. Anda aspek kualiti, tekun, tidak korup dan
mengumpat dan mengangkat suara. sendiri hendaklah mempunyai sebuah hendaklah menepati janji.(17)
Minta izinlah ketika ingin masuk dan perpustakaan walaupun kecil. Anda
keluar. Begitulah seterusnya.(13) 4. Anda hendaklah menggunakan
hendaklah meningkatkan penguasaan
kekayaan umat Islam dengan cara
ilmu dan kemahiran anda jika anda mer-
8. Anda hendaklah ber- menggalakkan sektor perusahaan
upakan orang yang berkepakaran. Anda
sungguh-sungguh menjalankan dan prasarana ekonomi Islam. Anda
hendaklah menguasai keseluruhan
tugas anda dengan menjaga hendaklah memastikan tiada satu
permasalahan Islam secara mendalam
aspek kualiti, tekun, tidak korup dan sen pun wang anda yang jatuh ke
sehingga anda mampu memahami dan
hendaklah menepati janji.(17) tangan bukan Islam dalam apa
memberikan jawapan yang tepat sesuai
keadaan sekalipun. Anda hendaklah
9. Anda hendaklah menunaikan dengan kehendak fikrah anda.(14).
hanya memakai dan memakan
segala hak-hak anda dengan baik
dan menunaikan segala hak orang Keempat: Mampu berdikari; hasil buatan negara Islam.(21)

lain tanpa perlu diminta dan tidak 1. Anda hendaklah menjalankan Kita memohon dari Allah swt
melewat-lewatkannya sama sekali.(18) kerja-kerja ekonomi walaupun anda agar membantu kita menghayati
seorang yang kaya. Anda hendaklah be- sifat-sifat ini dan juga beriltizam dalam
10. Anda hendaklah melawan diri
rusaha untuk bekerja sendiri walaupun kehidupan kita dengan tugas-tugas ini.
anda dengan tegas supaya anda mampu
secara kecil-kecilan. Anda hendaklah
memimpinnya. Anda perlu menutup pan-
dangan mata anda, kawal emosi anda
tumpukan usaha anda dalam kerja
tersebut walau setinggi mana sekalipun
dan naluri semulajadi anda. Anda perlu
pencapaian akademik anda.(15)
sentiasa membawa diri anda hanya ke-
pada yang dihalalkan. Anda perlu men- 2. Elaklah jawatan dalam kerajaan

MAKTABAH TARBIAH / Buku Pilihan Tajuk Buku : Tawfiq Al-Waie


Kisah Para Penerbit : Ibooks
Tajuk Buku : Penerbit : Ibooks Nabi(Jilid 1&2) Centre
Tarbiyah Mujtamak Centre Penulis : Prof. Dr. Harga : RM 50
Penulis : Ibrahim Harga : RM 12
Al-Dib Generasi yang dipertanggung- Islam.
jawabkan memikul agenda Islam Pakar pendidikan dalam dunia
masa kini hanya akan mampu Arab dan Islam sehingga kini masih
Tarbiyah merupakan masyarakat, bangsa dan memikul tanggugjawab ini setelah menulis dan mengkaji. Namun
satu pendekatan asas un- khilafah. mereka melalui tarbiyah. Dengan perubahan yang diharapkan masih
tuk membina dan mengu- Di samping memaha- tarbiyah ini barulah mereka mampu tidak mampu memberi keredaan
bah laras dengan perintah mi kedudukan sebenar memikul dan melaksanakan Islam pada hati, ketenangan pada jiwa
dan sunnah Allah s.w.t da- tarbiyah sebagai satu sebagaimana yang dikehendaki atau kemajuan, keamanan dan
lam soal yang melibatkan pendekatan yang digu- oleh Allah Taala. Agenda Islam ada- ketenteraman pada negara.
pembinaan dan perubahan nakan untuk memulihkan lah agenda rabbani bagi memimpin
bangsa manusia. manusia keluara daripada kege- Semua ini kerana segala hasil
jiwa manusia baik individu, tulisan dan kajian mereka tidak
Tarbiyah selari dengan keluarga, masyarakat dan lapan cengkaman dunia kepada
cahaya dan pedoman wahyu. Kel- bersumberkan hidayah rabbani
manhaj yang digunakan ummah amnya di mana atau tidak berkesinambungan den-
oleh pemimpin agung kita jiwa ini diadun mengikut uar daripada menyembah sesama
hamba kepada menyembah tuhan gan sejarah tamadun Islam yang
Nabi Muhammad s.w.w adunan kitab Allah dan gilang-gemilang.
ketika baginda mendidik sunnah rasulNya. segala hamba. Keluar daripada
dan membina sebuah kekejaman taghut kepada keadilan

7
BELASUNGKAWA
BUAT
SYEIKH JUMAH AMIN
Majlis pengebumian Syeikh Jumah Amin, Naib Mursyidul Syeikh Jumah Amin adalah salah seorang yang boleh kita
Am Ikhwan Muslimin, telah dilakukan di Ilford London pada nobatkannya sebagai QUDWAH kita dalam banyak perkara.
hari Selasa 27 Januari lepas. Syeikh Jumah meninggal Bacalah profil beliau, nescaya kita akan belajar pelbagai
dunia ketika sedang tidur di rumahnya di London pada perkara menarik dari kehidupannya bersama dakwah.
awal pagi hari Sabtu, 24 Januari 2015, iaitu 3 hari
Menurut Setiausaha Agung IKRAM, Hj Nahar Md Nor
sebelumnya. Sejak berlaku rampasan kuasa tentera di
bahawa Almarhum Syeikh Jumah Amin mempunyai hubungan
Mesir pada tahun 2013, Syeikh Jumah telah menetap di
yang istimewa dengan NGO IKRAM kerana beliau telah pernah
London. Sepanjang keberadaan di UK, beliau terus aktif
beberapa kali berkunjung ke Malaysia. Di dalam ceramah dan
dalam dakwah dan mengadakan kuliah mingguan.
pengisian oleh beliau, ketegasannya dalam amal tanzimi serta
Dr Omer Hamdoon, Presiden Muslim of Britain, penekanan tentang kepentingan tarbiah kepada kita akan
(MAB), dalam ucapannya mengatakan terlalu banyak tetap diingati, ujarnya. Nama Syeikh Jumah telah abadikan
pada surau di Pusat Pendidikan Al-Amin Gombak (Surau
Jumah Amin) manakala pokok yang beliau tanam di Sekolah
Menengah Islam Hira Jeram terus tumbuh dengan subur.

Menurut Presiden
IKRAM, Dr Mohd Parid
Sheikh Ahmad bahawa
Syeikh Jum'ah Amin
adalah antara generasi
awal Ikhwan yang sempat
bersama dengan penga-
sasnya Imam Hassan Al
Banna.Pemergian beliau
yang perlu kita pelajari dari kehidupan Syeikh Jumah
merupakan kehilangan
Amin. Kesabaran dan ketabahan beliau dalam memper-
kepada dunia khusus-
tahankan kepercayaannya berterusan sehingga ke akhir
nya umat Islam yang
hayat walaupun terpaksa berpisah dari negara asal.
masih banyak perlukan
Pengerusi JK Tarbiah Pusat IKRAM, Ustaz Tajul Arifin Che pengalaman dan tunjuk
Zakaria menurut beliau, di dalam ungkapan Arab mengatakan: ajar beliau. Moga rohnya
ditempatkan bersama para
syuhada' dan solehin.

Siapa yang ingin mengambil qudwah, maka hendaklah Semoga kita sebagai ahli IKRAM meneladani
mengambilnya daripada orang telah mati... Ya, benar sekali istiqamah dan tsabat beliau.

*gambar serta sebahagian penulisan dipetik daripada laman web rasmi IKRAM

8
TURATH IMAM HASAN AL-BANNA

Tabiat Dakwah Kita Membina..


Bukan Meruntuh, maka
bertenanglah wahai penguasa sekelian
.. setiap elemen kekuatan disempurnakan orang lain. Semua kita dan mereka di
oleh elemen yang lain, cantiknya apabila lapangan (medan) masing-masing... dan
Sekarang saya akan menulis untuk kita merangkul kesemuanya sehingga Allah pastinya bersama orang-orang baik
kalian -saya telah bercakap secara lisan mencapai kejayaan yang sempurna
kepada anda sekalian- agar kata-kata
(
) sehingga Dia membuka antara
dengan taufiq Allah s.w.t insyaAllah... kita dan kaum kita di atas kebenaran.
lebih tepat dan ibarat yg digunakan
lebih jelas dan terang apa yang saya Antara cirinya ialah positif ( ) Kalian akan mendengar pertubu-
kehendaki sesuai dengan fikrah han/persatuan yang akan bercakap
bersempena langkah-langkah terkini
dan membina (
). Dakwah kita
bersifat membina bukan meruntuh tentang kalian. Jika mereka bercakap
bagi dakwah kita demi matlamat yang tentang kebaikan kita, maka bersyukur-
dan sentiasa melihat kepada yang
kita harapkan. Suka saya nyatakan di lah dan jangan sekali-kali pujian itu me-
bersifat positif di samping mengambil
sini bahawa dakwah kita terus maju nipu kalian daripada hakikat sebenar.
berat tentang diri sendiri terlebih
ke depan.. Anda telah saksikan ianya Jika keburukan yang mereka wara-wara-
dahulu sebelum yang lain.
telah berkembang sampai ke Cairo kan maka maafkanlah mereka dan
(Kaherah) dan terus berkembang ke Antara cirinya lagi ialah amal tunggulah sehingga masa menyingkap-
daerah-daerah yang lain, alhamdulillah... kan hakikat yang sebenar. Ingat! Jangan
selari dengan kata-kata (
kalian membalas cercaan dengan
Perkembangan dakwah ini telah ), menjadi kewajipan kita meng- cercaan sepertinya dan jangan kalian
menarik perhatian orang ramai kepada kaji perlembagaan kita, nescaya akan
menghabiskan masa untuk menjawab
kalian, lalu mereka tertanya-tanya terlaksanalah apa yang disebutkan itu..
persoalan yang mereka bangkitkan seh-
tentang kalian, di bahu kalian terpikul
Antara cirinya lagi ialah rabbaniah ingga kalian lupa tugas sebenar kalian.
cita-cita dan harapan untuk 'pengislah-
Yakinlah bahawa hal tersebut tidak akan
an' sebenar di negara kita yang sedang (
), maka wajiblah kita sentiasa
memesongkan kalian dan sekali-kali
membangun ini. Ia juga merupakan berhubung dengan Allah swt sehabis
ia tidak akan memudaratkan kalian.
harapan mereka yang beriman untuk kemampuan kita dengan melazimi zikir,
melihat kebaikan untuk Islam dan doa dengan yang ma'thur, dan di dalam
umatnya. Maka bersyukurlah kepada

risalah " "sudah memadai.
Allah swt di atas kurniaanNya dan 186 :)
pohonlah selalu kepadaNya agar Allah
Kedua: Pendirian kita terhadap Kalian akan mendengar bahawa
swt membetulkan langkah kalian,
dakwah-dakwah lain pertubuhan/persatuan akan menuduh
menerima daripada kita dan agar
kalian mempunyai hubungan dengan
Allah swt tidak meninggalkan kita Pendirian kita daripada dakwah-dak-
pertubuhan-pertubuhan yang tidak
kepada diri kita sendiri.. Ketahuilah wah di negara ini dari sudut agama,
baik...jangan pedulikan itu semua dan
bahawa ini merupakan tanggungjawab sosial, ekonomi mahupun politik -ber-
jangan cuba menafi atau mengiakannya
baru di atas bahu-bahu kalian.. Saya dasarkan tabiat dakwah kita- hanyalah
kerana mereka yang menuduh sepatut-
akan bercakap berkisar tiga perkara satu, semoga semuanya mendatangkan
nya mendatangkan keterangan atas apa
penting; pertama dakwah kita, kedua kebaikan dan kita berdoa semuanya
yang didakwa. Hal tersebut berlaku ker-
pendirian yang harus kita ambil mendapat taufiq... bahawa sebaik-baik
ana satu antara dua perkara; sama ada
terhadap pertubuhan-pertubuhan yang jalan yang patut kita lalui ialah agar
yang menuduh itu bersungguh-sungguh
bekerja untuk kemaslahatan umum jangan sampai dakwah-dakwah tersebut
dalam tuduhannya untuk mencari
dan ketiga pembahagian kerja (amal) menjadikan kita sibuk melebihi tanggu-
kepastian sehingga akhirnya mereka
pada pandangan saya.... kepada ngjawab kita terhadap diri kita sendiri..
dapat mengetahui hakikat sebenar
Allah swt saya bermohon taufiq... Sesungguhnya kita amat berhajat
dakwah kalian sedang kalian sentiasa
kepada bekalan dan persediaan. Umat
berhubung dengan Allah dan RasulNya
Pertama: Tabiat dakwah kita kita amat memerlukan tentera untuk
s.a.w dan kalian tidak bekerja melain-
berjihad dan masa tidak mengizinkan
Setiap dakwah ada ciri-cirinya, kan untuk Islam dan umatnya. Atau
kita melihat dan terpengaruh dengan
antara ciri-ciri dakwah Ikhwan ialah sama ada mereka bukanlah bersung-
bersambung di m/s 13
9
AL-TAUJIHAT AL UKHTI MURABBIAH

mendidik anak dengan sifat


kecemerlangan
Dr Hafidzah Mustakim
Timbalan Ketua Wanita IKRAM

manusia berguna yang kita harapkan.


Namun tanpa didikan dan bimbingan
yang sewajarnya permata dan berlian
yang semulajadi berada dalam diri
anak ini boleh malap, tenggelam dan
yang timbul hanyalah perangai jahat
dan tabiat buruk hasil dari pengaruh
hawa nafsu dan syaitan yang sentiasa
mengajak kepada keburukan.

SIFAT KECEMERLANGAN ANAK


YANG MAHU KITA LAHIRKAN

Kita bermula dengan niat mendidik


Anak-anak adalah permata ber- dan hati, agar kamu bersyukur.
anak kita agar menjadi hamba dan
harga yang dikurniakan Alah kepada An Nahl 16: 78
khalifah Allah dan mengikuti cara
ibubapa. Kelahiran anak ke muka
Ibubapa selaku orang yang bertang- hidup Rasulullah s.a.w utusanNya yang
bumi di ibaratkan oleh Rasulullah
gungjawab melahirkan anak ke muka diciptakan untuk memberi rahmat
s.a.w sebagai kain putih yang perlu
bumi ini juga merupakan orang yang kepada sekalian alam . Petanda ke-
dicorakkan oleh kedua orang tuanya.
perlu membesarkan dan mendidik anak- jayaan kita adalah apabila kita berjaya
Rasulullah s.a.w bersabda dalam
anak agar menjadi makhluk yang ber- menghasilkan anak yang mempunyai
satu hadith sahih yang bermaksud:
guna lagi diredhai Allah s.w.t. Anak yang sepuluh sifat keperibadian Muslim
Setiap anak dilahirkan dalam dilahirkan tidak tahu apa-apa ini sebe- yang diinspirasikan dari kisah Nabi
keadaan fitrah (suci yakni Muslim). narnya mempunyai potensi yang besar Musa dalam surah Al-Qasas 28:14-28.
Kedua orang tuanyalah yang men- untuk menjadi apa saja mengikut acuan Allah menjadikan manusia dengan
jadikan dia Yahudi, Nasrani atau pendidikan dan persekitarannya. Tugas tiga komponen asas iaitu akal , jasad
Majusi. HR Bukhari mendidik ini perlulah dijalankan dengan dan roh. Sepuluh sifat ini menjadi
penuh kesedaran dan rasa pertanggung- penyelesaian terbaik dalam pembinaan
Namun manusia makhluk yang peribadi Muslim kerana ia mengisi dan
jawaban . Imam Ghazali Rahimahullah
dijadikan Allah sebagai khalifah untuk mengembangkan potensi ketiga-ketiga
menggambarkan tugas ini dengan
mentadbir dunia ini tidak di biarkan komponen ini secara seimbang. Rajah 1
begitu tepat dalam ungkapan katanya:
begitu saja oleh Penciptanya. Walaupun
manusia ini dilahirkan dalam keadaan Anak adalah seperti sebutir permata Bertambah menarik lagi apabila
tidak tahu apa-apa , Allah melengkap- yang belum di gilap. Ibubapanyalah dilihat dalam konteks tanggungjawab
kannya dengan pelbagai pancaindera yang akan mencanai dan menggi- dan peranan yang mesti dimainkan
yang bakal digunakan dalam proses lapnya sehingga menjadi berlian oleh anak kita. Sepuluh sifat ini
pembelajaran dan tumbesaran di yang indah dan berkilauan (menjadi akan menjadikan anak kita seorang
muka bumi ini. Hal ini disebutkan orang yang sentiasa mencari kered- yang holistik kerana mereka dapat
secara jelas dalam firman Allah: haan Allah). Imam Ghazali menjalinkan hubungan yang baik
secara menegak dengan Allah
Dan Allah telah mengeluarkan Ini membawa maksud bahawa Penciptanya , dengan dirinya sendiri
kamu dari perut ibu kamu da- anak-anak kita dilahirkan dalam dan juga secara mendatar dengan
lam keadaan tidak mengetahui keadaan fitrahnya yang suci, dan orang lain disekelilingnya. Rajah 2.
sesuatupun, dan Dia memberi mempunyai potensi yang begitu besar
kamu pendengaran , penglihatan untuk menjadi apa jua dan siapa jua
bersambung di m/s 11

10
sambungan dari m/s 10
dalam Al-Ausath. nafsu yang sentiasa mengajak kepada
KAEDAH DAN PENDEKATAN
keburukan. Penggunaan gajet contohn-
MENDIDIK Libatkan sama anak-anak
ya ada kebaikan dan keburukannya.
kita mengikut kesesuaian umur
Imam Al-Ghazali mengupas Ibubapa mestilah memandu anak-anak
mereka dalam mana-mana
persoalan mendidik anak dengan untuk beriltizam dengan tabiat yang
peringkat misi bantuan banjir.
pendekatan psikologi dalam kitabnya baik. Buatlah peraturan yang jelas di
Ihya Ulumuddin . Beliau mengemu- Seterusnya jadikan diri kita sebagai rumah kita ; tiada gajet sewaktu makan
kakan lima kaedah utama dalam qudwah dan contoh teladan yang boleh malam bersama, atau tidak dibenarkan
pendidikan kanak-kanak khasnya di diikuti oleh anak kita dalam semua seorang pun tidur selepas subuh .
peringkat awal perkembangan melalui : bidang kehidupan termasuk ibadah
Hadith Mukmin yang kuat lebih baik
1. Qudwah (Role model), dan akhlak. Perbuatan kita mestilah
dan lebih dicintai oleh Allah daripada
2. Mulahazah wa mutabaah seiring dengan apa yang kita ucapkan.
seorang mukmin yang lemah sewajarnya
(Pemerhatian dan Meniru), Jagalah amal ibadah kita yang fardhu
menjadi slogan dalam rumah-rumah
3. Itiyad (kelaziman/kebiasaan), dan tambahlah ibadah sunat agar ianya
kita. Qawwiyul jismi atau kuat tubuh
4. Al-thawab wa al iqab (Ganjaran dicontohi oleh anak-anak . Mereka
badan menuntut kita anak beranak
dan Hukuman) dan adalah pemerhati dan peniru yang setia.
mengamalkan prinsip gaya hidup sihat
5. Nasihat dari sudut pemakanan sihat, senaman
Ibubapa mestilah mengambil segala dan penjagaan kesihatan mental. Begitu
kesempatan dan ruang dalam mener- juga dengan prinsip kemandirian dan
apkan dan membina sepuluh sifat di tidak bergantung kepada orang lain,
atas ke dalam diri anak. Sebagai contoh walaupun si ibu seorang surirumah yang
kejadian banjir besar yang melanda menguruskan rumahtangga suaminya,
sebilangan negeri di tanah air baru-baru dia masih boleh menjadi seorang yang
ini boleh dijadikan kesempatan untuk berkemampuan untuk mencari jalan
mengukuhkan kesemua sifat ini melalui berikhtiar agar dia boleh berdikari
kaedah yang disebutkan Imam Ghazali sekiranya keadaan memerlukan.
di atas. Berada di tempat banjir ketika
ia berlaku ataupun melihat kesan-kesan KESIMPULAN
banjir merupakan pelajaran akidah
Mendidik anak-anak dengan sifat
yang paling ampuh untuk mengukuhkan
kecemerlangan memerlukan ibubapa
keimanan yang sejahtera kepada Allah.
dan pendidik menjadi role model atau
Jangan lah kita lepaskan peluang untuk Lazimkan mereka menunaikan ikutan yang baik kerana sikap atau
menunjukkan banjir besar yang diberi ibadah bersama-sama kita. Yang tingkahlaku yang ditunjukkan oleh
jolokan Tsunami sungai ini melalui raka- lelaki mengikut ayahnya solat di masjid ibubapa sebenarnya adalah kurikulum
man yang dimuatnaik ke youtube dan contohnya sementara anak perempuan dalam pendidikan seorang kanak-kanak.
laman sosial. Ceritakan kepada anak- menunaikan solat awal waktu bersama Bersesuaian dengan sifat semulajadi
anak bagaimana berkuasanya Allah ibu mereka. Pastikan hanya akhlak kanak-kanak yang suka meniru perilaku
menciptakan banjir lumpur dengan yang mulia yang mereka lihat dari kita. atau apa sahaja yang ada di hadapan-
air yang deras dan menggunung tinggi Gunakan kaedah ganjaran yang memi- nya, dan seperti yang ditegaskan oleh
dengan bebanan berat yang dibawanya kat dan hukuman yang penyayang da- Imam Al Ghazali, kanak-kanak belajar
meranapkan segala bangunan dan lam menerapkan tabiat harian yang baik melalui pemerhatian yang jika dibiarkan
harta benda yang berada di laluannya. seperti menyusun dan mengemaskan ia akan menjadi kebiasaan atau Itiyad
barangan mereka di rumah. Sekiranya dan sukarlah untuk dibentuk. Dalam
Tunjukkan kepada anak kita
kita mahukan anak yang berfikiran luas menangani masalah ini ibubapa atau
bagaimana Allah menjadikan musibah
maka kita perlu bersedia menjadikan pendidik di beri pilihan antara memberi
ini kepada mangsa banjir sebagai ujian
tabiat membaca sebagai amalan. Bawa pengukuhan dan ganjaran baik atau
untuk mendekatkan diri mereka kepada
anak-anak ke perpustakaan untuk hukuman. Jalan yang paling terbaik
Nya . Pada masa yang sama ia merupa-
memupuk semangat cintakan ilmu ialah dengan memberi nasihat yang
kan peluang untuk kita warga Malaysia
pengetahuan. Tentunya kesemua ini pendekatannya adalah mendidik jiwa
yang lain menghulurkan bantuan dan
memerlukan kesungguhan untuk kita dengan jiwa . Untuk mendidik anak
mempraktikkan hadith Rasulullah s.a.w
melawan dan meluruskan hawa nafsu menjadi cemerlang ibubapa mestilah
Sebaik-baik manusia adalah yang kita sendiri. Ibubapa bukan malaikat, memiliki sepuluh sifat kecemerlangan
paling bermanfaat bagi manusia malah kita juga manusia biasa yang ini terlebih dahulu agar nanti cakap
yang lain. Hadis Riwayat Thabrani sentiasa terdedah kepada pujukan hawa kita memang serupa bikin.

11
AL-TAUJIHAT AL UKHTI MURABBIAH

Peranan Mutarabbi
dalam Membangunkan Ustazah Wan Ramizah Hasan ,
IKRAM Subang Jaya

Sifat Sepuluh
Membentuk generasi yang memahami seperti akidah yang sejahtera, ibadat beriltizam dan melaksanakan
Islam dengan kefahaman yang sahih, yang sahih, akhlak yang mantap dan segala tuntutannya. Keyakinan ini akan
hidup dan berjuang bersama Islam an- sebagainya. Begitu juga beliau telah menyebabkan fikrah mereka jelas dan
tara hadaf atau tujuan utama tarbiah meletakkan wasilah-wasilah atau cara akidah mereka terjaga dan sejahtera.
digerakkan. Usaha ini bukanlah satu untuk mencapai segala sifat tadi 3) Mutarabbi perlu mengetahui
perkara yang baharu dibuat atau dire- seperti usrah, katibah, rehlah dan tabiat setiap marhalah dakwah dan ber-
ka-reka oleh manusia bahkan telah dilak- lain-lain lagi daripada wasilah tarbiah. juang di jalanNya kerana musuhmusuh
sanakan oleh Rasulullah s.a.w sendiri. Islam sentiasa bekerja keras menentang
Oleh kerana itu, peranan mu-
Baginda s.a.w merupakan seorang rasul Islam. Meyakini segala ujian yang
rabbi dan mutarabbi amat penting
dan seorang murabbi yang telah berjaya menimpa terkandung seribu hikmah dan
dalam mencapai segala apa yang
mendidik para sahabatnya yang merupa- bersabar menghadapinya akan memberi
dikehendaki. Seorang murabbi
kan mutarabbi. Kesungguhan para saha- kekuatan jati diri kepada para mutarab-
atau ketua itu tidak mampu untuk
bat melaksanakan apa yang disarankan bi. Qiamullail adalah senjata utama
melaksanakan sesuatu tugas itu
baginda s.a.w dengan menggunakan dan bekalan kepada para pejuang.
sekiranya mutarabbinya lemah dan
manhaj daripada al-Quran dan Sunnah
tidak mampu berperanan dengan baik. 4) Mutarabbi hendaklah sentiasa
telah dapat melahirkan generasi peng-
gerak dan generasi contoh kepada gen- Antara peranan yang perlu dimaink- berusaha untuk menjaga ikatan
erasi seterusnya. an oleh seorang mutarabbi dalam mem- ukhuwah dengan melaksanakan segala

Oleh kerana itu, peranan mutarabbi


tidak kurang pentingnya dalam melahir-
kan seorang murabbi yang hebat dan
generasi yang terdidik dan cemerlang.
Apabila Allah s.w.t menurunkan wahyu,
maka Rasulullah s.a.w membacakan
ayat-ayat al-Quran tersebut dan
menjelaskan maksud dan pengertian
kepada sahabat-sahabat yang mer-
upakan mutarabbi sehingga mereka
memahami tuntutan dari ayat-ayat hak-haknya. Firman Allah s.w.t
bangunkan sifat 10 terutamanya adalah:
yang diturunkan Allah s.w.t. Hasilnya
para sahabat bukan sahaja menjadi 1) Mutarabbi adalah mereka yang

generasi penggerak (Qaidah Sulbah)
bahkan dapat menjadikan mutarabbinya
ditarbiah, maka sudah tentu mutarabbi
perlu bersedia untuk ditarbiah dan


di kalangan para tabiin menjadi generasi dibentuk oleh murabbinya di samping Sesungguhnya orang-orang muk-
murabbi yang hebat dan akhirnya dapat mereka perlu menyucikan diri dan hati min adalah bersaudara kerana itu
menyebarkan Islam ke seluruh dunia. mereka dari sebarang penyakit. Itulah damaikanlah antara kedua sauda-
yang dilakukan oleh para sahabat ramu dan bertakwalah kepada Allah
Melalui manhaj dan tarbiah yang
r.a. yang mana mereka bersedia supaya kamu mendapat rahmat. (al
dilakukan oleh Rasulullah s.a.w inilah,
untuk ditarbiah oleh Rasulullah s.a.w. Hujurat : 10)
Ustaz Hasan al-Banna meletakkan
dalam semua situasi dan bentuk.
satu cara atau jalan bagaimana untuk Kemanisan Iman tidak mungkin
menyediakan individu berkualiti, berans- 2) Mutarabbi hendaklah dirasai, kecuali mereka yang telah
ur-ansur dalam proses taarif, takwin meyakini bahawa intima mereka menikmati ukhuwah ini. Hubungan
dan tanfiz serta muwasofat-muwasofat kepada Islam bukan sekadar nama, ukhuwah yang mantap akan dapat
10 yang mesti dimiliki oleh individu keturunan dan warisan tetapi perlu membentuk sebuah persekitaran
bersambung di m/s 12

12

sambungan dari m/s 12
yang sesuai dan membina benteng
membaca dan memahami kitab-kitab

dan makalah-makalah agama serta
yang mengawal individu daripada Allah menjanjikan orang-orang
mengetahui berita-berita terkini agar
persekitaran yang buruk. Persekitaran yang beriman dan beramal soleh
menjadi seorang yang berpengetahuan.
yang baik adalah persekitaran yang dari kalangan kamu (wahai umat
diwarnai dengan cinta dan ukhuwah, 7) Mutarabbi juga perlu memaha- Muhammad) bahawa Dia akan men-
thiqah dan jundiyah, kepatuhan dan mi beberapa perkara yang perlu dijaga jadikan mereka khalifah-khalifah
disiplin, syura dan nasihat. Persekitaran oleh mereka dan juga murabbi iaitu yang memegang kuasa pemerintah-
yang buruk pula adalah suasana saling hormat menghormati, beradab an di bumi, sebagaimana Dia telah
banyak berkata kata (prasangka tuduh ketika bercakap dan berbincang, saling menjadikan orang-orang yang sebe-
menuduh), pengangguran dakwah, percaya mempercayai, bertukar-tukar lum mereka: Khalifah-khalifah yang
sikitnya amal, lemahnya penguasaan nasihat dan saling berukhuwah antara berkuasa dan Dia akan menguatkan
terhadap rukun-rukun usrah. satu sama lain dan sebagainya. Mudah- dan mengembangkan agama mere-
mudahan akan membentuk keperiba- ka (agama Islam) yang telah dired-
5) Para Mutarabbi perlu sedar dan
dian dan jati diri yang kuat dan hebat. haiNya untuk mereka; dan Dia juga
memahami tugas mereka dalam ses-
akan menggantikan bagi mereka
uatu organisasi. Bersyura, merujuk dan
Penutup keamanan setelah mereka mengala-
bermesyuarat dengan murabbi adalah
mi ketakutan (dari ancaman musuh).
suatu perkara yang tidak boleh dipan- Tarbiyah dan takwin, seperti
Mereka terus beribadat kepadaKu
dang ringan. Taat dan mengikhlaskan yang dikatakan Imam al Banna,
dengan tidak mempersekutukan
diri dalam melaksanakan suruhan sama memerlukan kepada kekuatan jiwa
sesuatu yang lain denganKu dan
ada pada waktu senang ataupun susah. yang kukuh, kemahuan dan keazaman
(ingatlah) sesiapa yang kufur ingkar
Thiqah pada murabbi antara faktor yang tinggi, pengorbanan yang besar,
sesudah itu, maka mereka itulah
utama kejayaan dakwah. Musuh musuh beriman dengan prinsip al-tamkin dan
orang-orang yang derhaka.(al-Nur :
dakwah sentiasa berusaha menanam penguasaan terhadap dunia ini akan
55)
syak wasangka dan menghilangkan berlaku sebagaimana firman Allah s.w.t
thiqah dalam kalangan ahli sebuah saff. Peranan murabbi dan mutarabbi
dalam meneruskan kerja-kerja tarbiyah
6) Mutarabbi juga hendaklah
sentiasa menjaga masa dan mengambil amatlah penting. Semoga Allah
s.w.t. Yang Maha Berkuasa memberi
berat tentang waktu agar segala

kemenangan terhadap ummah dan
urusan dapat dilaksanakan menurut
memelihara dakwah ini sehinggalah
prioriti dan teratur. Memperuntukkan
masa untuk tilawah al-Quran, seluruh kehidupan sejahtera dan aman.

sambungan dari m/s 9


penolongnya yang bersiap siaga untuk Wahai ikhwan sekalian, jangan
guh-sungguh sangat dalam tuduhan
menghidupkan Islam di waktu hawa gopoh kerana di hadapan kalian masa
itu melainkan sekadar bermain-main
nafsu dan syahwat bermaharajalela masih panjang dan kalian akan menjadi
dan berseronok mengumpat... semua
dan lemahnya tanggungjawab... penting dan manusia akan mencari
ini tidak akan memudaratkan kalian
dakwah kalian mengandungi kebaikan kalian. Sesungguhnya semua kemuliaan
sedikit pun... Biarkan mereka dengan
semuanya dan yang lain tidak sejahtera itu milik bagi Allah swt... dan mereka
kata-kata itu sekehendaknya, berdoalah
dari kekurangan... Oleh itu teruskan akan mengetahui tidak lama lagi...
kepada Allah swt agar kita dan mereka
perjuangan kalian, jangan sekali-kali
dikurniakan hidayah dan petunjuk.. Demikianlah sepatutnya pendirian
kalian berkompromi di atas manhaj
kita terhadap pertubuhan/persatuan
Dan kalian akan mendengar kalian, sebarkan dan bentangkan ia
pada hemat saya. Kita mahu mereka
bahawa ada orang yang ingin berhubung kepada manusia dengan rasa mulia
memperoleh kebaikan dan kita
dengan kalian atau kalian akan dan kekuatan. Siapa yang hulurkan
memaafkan mereka, kita tidak
berhubung dari kalangan awam. Sama tangannya di atas asas dakwah kalian
akan menuntut dan kita tidak akan
ada mereka benar atau tidak benar. maka ahlan wa sahlan wa marhaban di
menjawab persoalan mereka....
Saya ingin tegaskan kepada kalian dalam suasana terang seterang mentari
sejelas-jelasnya bahawa dakwah kalian di siang hari, jadilah dia ikhwah kalian
ini adalah semulia-mulia dakwah yang yang bekerja bersama kalian, beriman

dikenali oleh manusia dan bahawa dengan keimanan kalian dan melak- 94 :)
kalian adalah pewaris Rasulullah sanakan ta'alim kalian... barang siapa Sumber: Akhbar IM, Bil (1), tahun
s.a.w dan khulafa'nya berpandukan yang enggan pasti Allah s.w.t menggan- kelima, 11 Rabiul Awwal 1356H
al-Quran, pemegang amanah syariatnya, tikan mereka dengan kaum yang lain... bersamaan 21 Mei 1937

13
MAKTABAH TARBIAH

Ustaz Abd Muhaimin


Mohammad Shahar,
Konsultan JK Tarbiah

Tonggak-Tonggak Penting
Dalam Manhaj al-Banna
Oleh: Ahmad Hasan Syurbiji

Buku kecil ini diterbitkan bersempena dengan 50 tahun Imam Hasan


syahidnya Imam Hasan al-Banna. Ia mengandungi sejarah al-Banna merupa-
kehidupan dan sebahagian dari kesan-kesan usaha beliau di kan seorang yang bersifat positif. Beliau tidak mendidik
jalan dakwah. Buku ini merangkumi lima fasal dan penutup. pengikutnya dengan hanya pandai bercakap dan berteori
semata-mata, atau suka berdebat dan malas, sebaliknya
Dalam fasal yang kedua, penulis telah membahagikan
beliau mentarbiah mereka supaya bekerja dan beramal
lima tajuk kecil berkaitan peribadi Imam Hasan al-Banna.
melalui aktiviti serta program-program yang bersifat amali.
1. Hasan al-Banna Sebagai Mujaddid. Dijelaskan Begitu juga beliau mendidik mereka agar berinteraksi dengan
ciri-ciri tajdid di sisi Imam al-Sayuti, sifat-sifat seo- realiti sebenar bukan dengan khayalan di awang-awangan,
rang mujaddid dan objektif tajdid itu sendiri. bersifat sebagai Daie kepada Allah swt dan tidak sebagai
penghukum kepada masyarakat. Siang dan malamnya
2. Hasan al-Banna Sebagai Penyatu. Dicatatkan, dihabiskan untuk dakwah. Keutamaannya adalah beramal
bagaimana Hasan al-Banna mampu mengesani dari berkata-kata, membina bukan meruntuh. Tidak sibuk
jiwa-jiwa serta mengikatnya dengan ikatan akidah. dengan perkara yang tidak penting dan begitulah beliau
mentarbiah anak-anak buahnya. Menjauhkan diri dari
3. Hasan al-Banna Sebagai Pemikir. Diterangkan
mengumpat seseorang dan mengutuk badan-badan lain.
bahawa asas kepada fikrah yang diperjuangkan
Sangat mengambil berat aspek kesatuan saff. Beliau
olehnya adalah Islam dengan segala ciri-ciri khususnya
mentarbiah pengikutnya agar menjauhi keburukan lisan.
seperti syumul, Rabbani, alami dan lain-lain lagi.
Sebagai seorang murabbi Imam Hasan al-Banna sentiasa
4. Hasan al-Banna Sebagai Murabbi. Penulis menyatakan
mahu melihat Mutarabbinya sentiasa meningkat agar menjadi
bahawa tarbiah yang dilaksanakan oleh beliau itu tidak terhad
peribadi Muslim sejati yang memiliki akidah yang sejahtera,
kepada satu aspek semata-mata, bahkan ia merangkumi
ibadat yang sahih, tubuh yang sihat, akhlak yang mantap, ilmu
aspek kerohanian, pemikiran, akhlak, jihad dan sebagainya.
yang mendalam, tersusun segala urusan, mampu berdikari,
5. Hasan al-Banna Sebagai Perancang Strategi. melawan nafsu, menghargai masa dan memberi manfaat
Dikemukakan di sini, bagaimana beliau menjayakan strategi kepada orang lain. Penulis menegaskan bahawa cara Imam
dari sudut matlamat dan wasilah untuk melahirkan individu Hasan al-Banna mentarbiah pengikutnya untuk memiliki ciri-ci-
Muslim, rumahtangga Muslim, masyarakat Islam dan seterus- ri ini adalah melalui pendekatan amali atau tarbiah amaliah.
nya sehinggalah terbentuknya Daulah Islamiah yang agung.

14
SEBAHAGIAN AKTIVITI KITA

Manhaj Tarbawi : Kejelasan Tasawwur

Ustaz Burhanuddin dan Dr Azizah antara panel pembentang yang member-


ikan penjelasan di dalam program ini.

Para hadirin bersama-sama menyanyikan lagu rasmi IKRAM


15 November 2014, Shah berkenaan manhaj IKRAM
Alam. Sekitar 200 peserta yang di jangka akan di sele-
telah hadir di dalam program
ini bagi mendengar dan
saikan dan diperturunkan
kepada Negeri dan Daerah Memperkukuh Keberkesanan
memberi maklumbalas ke-
pada Unit manhaj JK Tarbiah
pada pertengahan tahun.
Tarbiah Negeri dan Daerah

Memantapkan Institusi
Kekeluargaan PELAPIS IKRAM
22 November 2014. Jeram,
Kuala Selangor. Para peser-
ta memperoleh pengisian
berkaitan topik kekeluargaan
yang berharga daripada Ustaz
Alias Othman dan Ustazah
Kamaliah Nordin yang me-
wakili PEKA-IKRAM. 15 Januari 2015, Seri kesemua IKRAM Negeri.
peserta dan dikongsikan ke-
Dengan pengisian pada ahli-ahli di daerah yang Kembangan. Sehingga Pengisian terakhir siri 1 ini
dan perkongsian yang amat akan sama-sama menbentuk penghujung 2014, pro- akan dilaksanakan bersama
bermanfaat ini, sewajarnya dan membina keluarga pela- gram Pemantapan dan IKRAM Kelantan sebelum Siri
ianya dapat dipraktikkan oleh pis IKRAM yang sejahtera. Keberkesanan Tarbiah Siri 1 2 dimulakan pada tahun ini
telah dilaksanakan hampir

Mukhayyam Tarbawi ~ Mengukuh Rabbaniyah ~

31 Januari 2015, Port Dickson. IKRAM Negeri Sembilan yang melibatkan ahli
Wilayah Persekutuan membuka tirai 2015 Muntasib, Muntazim dan Amilin.
dengan aktiviti Mukhayyam Tarbawi yang
Antara objektif mukhayyam yang
telah berlangsung sepanjang dua hari
dilaksanakan kali ini adalah untuk men-
di Kem Latihan Brindley, Port Dickson,
guatkan konsep rabbaniyah dan
mengukuhkan rukun ikhlas, pen-
gorbanan dan ukhuwwah serta
perkongsian pengalaman daripa-
da para Muwajjih dan Muwarrith
serta mengambil faedah daripada
tokoh iaitu Ustaz Umar Telmisani.

15
SEBAHAGIAN AKTIVITI KITA

Muwajjih sebagai Pakar Rujuk Tarbiah


Negeri dan Daerah
TARBIATUNA
JAWATANKUASA TARBIAH PUSAT
- PERTUBUHAN IKRAM MALAYSIA -

Penaung
Ustaz Tajul Arifin Che Zakaria

Ketua Editor
Azamuddin Mohd Maarof

Penulis Kehormat:
Ustaz Dr Mohd Parid Sheikh
Ahmad
Ustaz Tajul Arifin Che Zakaria
Ustaz Muhaimin Mohammad
Shahar

Penulis Tamu:
Dr Hafidzah Mustakim
Ustazah Wan Ramizah Hasan

Pengurus/Susunatur/Grafik
Hanafi Sudi@Yusoff

Diterbitkan oleh : 13 Disember 2014, Kuala Tarbiah Pusat. JK Tarbiah Pusat.


Jawatankuasa Tarbiah Pusat, Lumpur. Seramai 58 daripada Program Muwajjih ini telah Adalah menjadi harapan
Pertubuhan IKRAM Malaysia 69 peserta telahpun ditauliah- dijalankan sebanyak 10 siri Sekretariat JKT agar para
(IKRAM), kan sebagai Muwajjih di dalam yang bermula akhir tahun Muwajjih menjadi pakar rujuk
Tel + 603 - 8945 6999, Majlis Graduasi sempena
. + 603 - 8945 3666 2012 dan program pertama dan memacu tarbiah di daerah
program Muwajjih anjuran JK seumpamanya dianjurkan oleh dan negeri masing-masing.
Fax +603 - 8945 1772
tarbiatuna.ikram@gmail.com

Dicetak oleh :
Mashi Publication Sdn Bhd
Program Tajmik Melahirkan
Tel: 03-9076 6311
Fax: 03-9075 4311 Penggerak Mahasiswa yang Kompeten
mashipublication@yahoo.com

Sebahagian para peserta yang mengikuti program sepanjang dua hari di Dewan Utama, Kompleks IKRAM

23 Januari 2015,Seri ini adalah salah satu dari secara bersama antara JKPM
Kembangan. Jawatankuasa peranan utama di dalam Pelan pusat dan JK Tarbiah Pusat
Pembangunan Mahasiswa Pengoperasian JKPM iaitu Diharapkan melalui program ini
(JKPM) pusat telah mem- untuk melahirkan penggerak akan lahirlah kelompok peng-
buka tirai tahun ini dengan JKPM di kalangan mahasiswa gerak JKPM/ Mahasiswa yang
melaksanakan program Tadrib yang kompeten dalam melak- mencukupi dan kompeten se-
aktivis JKPM(Tajmik) yang sanakan tugasan dakwah dan bagai penggerak dakwah dan
dilaksanakan di Dewan Utama tarbiah di dalam kampus. tarbiah di Institusi Pengajian
Kompleks IKRAM selama dua Justeru, satu program telah Tinggi Awam dan Swasta di
hari. dirangka untuk siri-siri pelati- seluruh Negara.
Program yang dirangka han ini yang akan dianjurkan

16