Anda di halaman 1dari 35

BAB 1- KONSEP PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

PEMBELAJARAN
kjhiu
Pembelajaran - proses dalaman yang dialami
PENGAJARAN oleh individu atau seseorang pelajar melalui
Pengajaran - aktiviti yang berkaitan dengan pengalaman, pengetahuan, dan kemahiran yang
penyebaran ilmu pengetahuan yang meliputi diberikan dan membawa perubahan kognitif dan
aktiviti perancangan, pengelolaan, penyampaian, tingkah laku secara kekal.
bimbingan dan penilaian. Belajar - memperoleh ilmu pengetahuan,
Pegajaran - sesuatu aktiviti yang meliputi kemahiran. Manusia guna deria untuk dapat
pengajaran guru dan pembelajaran, ataupun rangsangan dan ilmu pengetahuan dari
pengajaran merupakan sesuatu tugasan. persekitaran. Deria akan memilih rangsangan
yang sesuai untuk diproses di otak menjadi
Mengajar - menukar tingkah laku dan kelakuan pengalaman @ ilmu yg bermakna.
pelajar melalui perolehan ilmu pengetahuan atau
kepercayaan baru. (Latihan/Pelaziman) TEORI PEMBELAJARAN

PERKEMBANGAN PENGERTIAN PENGAJARAN 1. Mazhab Behavioris


- Parlov, Thorndike dan Skinner.
1. Pengajaran sebagai suatu proses - Pembelajaran berkait dengan perubahan
sesuatu proses yang berkaitan dengan tingkah laku.
penyebaran ilmu pengetahuan atau - Teori dihasilkan daripada pemerhatian dan
kemahiran supaya murid-murid dapat ujian ke atas haiwan di dalam makmal.
mempelajari dan menguasainya dengan - Rangsangan dan gerak balas hasilkan
berkesan perubahan tingkah laku.
2. Pengajaran sebagai suatu bidang komunikasi - Tingkah laku boleh diperhatikan, dikawal dan
pengajaran hanya boleh berlaku apabila guru diramal.
dapat berkomunikasi dengan murid secara 2. Mazhab Kognitif
langsung dalam bilik darjah (interaksi dua - Kohler, Bruner, Gagne dan Ausubel.
hala). - Pembelajan adalah suatu proses dalaman yg
3. Pengajaran sebagai suatu bidang sains berlaku dalam akal fikiran
pengajaran yang berkesan hanya boleh - Kajian terhadap pelbagai jenis pembelajaran
berlaku atas penggunaan prinsip-prinsip dan dalam proses penyelesaian masalah dan
kaedah-kaedah yang telah dikaji dan diuji oleh celik akal mengikut peringkat umur dan
pakar-pakar pendidik kebolehan pelajar.
4. Pengajaran sebagai suatu bidang seni - Dikenali juga sebagai Teori Gestalt
setiap individu mempunyai potensi intelek, (bentuk,pola,tatarajah)
emosi, rohani dan jasmani yang tersendiri. - Tertumpu kepada cara pembelajaran seperti
guru harus mempunyai bakat atau seni pemikiran celik akal, penyelesaian masalah,
mengajar iaitu boleh mengubahsuai model penemuan, kategori pembelajaran dan
dan teori pengajaran pembelajaran sesuai resepsi.
dengan kebolehan murid-murid yang berbeza. - Manusia mempunyai struktur kognitif, otak
akan menyusun maklumat dalam ingatan
sewaktu proses pembelajaran
3. Mazhab Humanis
1) Perhatian & Motivasi
- Pembelajaran manusia bergantung kepada - Utk mmbuat murid mudah nenangkap isi
emosi dan perasaannya. pljaran, guru hrus mmbrikn prhatian kpd
- Setiap individu ada cara belajar yang berbeza. murid.
- Strategi P&P hendaklah mengikut kehendak - Perhatian murid akn timbul apabila bahan
dan perkembangan emosi pelajar. pelajaran yg dihadapinya sesuai dgn
- Mengikut ahli mazhab humanis, termasuk Carl keperluannya.
Rogers, individu mempunyai potensi dan - motivasi jga mmpunyai prnan pnting dlm
keinginan untuk capai kecemerlangan kendiri. pmbljarn. Motivasi adlh tenaga utk
- Guru perlu menjaga kendiri pelajar dan beri mggerakkan perlakuan sseorang.
bimbingan supaya potensi dapat - Motivasi dlm hal ini meliputi 2 prkara:
dikembangkan ketahap optimum - mengetahui apa yang akan dipelajari,
- memahami mengapa hal tersebut patut
4. Mazhab Sosial dipelajari
- Kedua hal ini sbg unsur motivasi yg mnjdi
- Mazhab behavioris + Mazhab kognitif =
dasar permulaan yg baik utk belajar.
Mazhab sosial
- Teori ini juga dikenali sebgai Teori Perlakuan 2) Keaktifan
Sosial. - Dri segi psikologi, murid adlh makhluk yg aktif.
- Proses pembelajaran dapat dilaksanakan Murid mmpunyai dorongan utk mmbuat
dengan lebih berkesan dengan menggunakan ssuatu, mmpunyai kmmpuan dan aspirasi
pendekatan permodelan sendiri.
- Aspek pemerhatian pelajar terhadap apa yang - Belajar menyangkut apa yg hrus dilakukan o
disampaikan atau dilakukan oleh guru dan murid utk diri sendri dgn inisiatif yang tertntu
juga aspek peniruan oleh pelajar akan dapat dari diri sndri. Guru hanya mnjadi pmbimbing.
memberikan kesan yang optimum kepada - Thomdike- mengemukakan keaktifan murid
kefahaman pelajar. dlm bljar dengan hukum low of exercise
dimana kegiatan bljar mmerlukan
PRINSIP-PRINSIP PEMBELAJARAN
latihan2nya.
- Pktaan prinsip berasal drp bhs Latin yg
3) Keterlibatan langsung/ berpengalaman
bererti asas (kebenaran yang menjadi
- belajar hruslah dialami atau dilakukan sndri
pokok dasar berfikir, bertindak, dan
oleh murid2. Prinsip ini berhubungan prinsip
sebagainya).
aktiviti, di mana setiap individu harus terlibat
Prinsip satu kbnran atau kepercayaan yg secara langsung untuk mengalaminya.
diterima sbg dasar dlm berfikir atau bertindak - sesuai dgn konsep Edge Dale dalam Dimyati
mengatakan bahwa: belajar yg baik adalah
Pmbljrn suatu xtvt atau proses mengajar dan belajar melalui pengalaman langsung
belajar. - Pbljran dgn pengalaman ini bkn sekedar
duduk dlm kelas ketika guru sedang
Prinsip2 Pmbljrn landasan berfikir, dengan
menjalankan pelajaran, tetapi bagaimana
harapan tujuan pembelajaran tercapai dan
murid2 terlibat secara langsung dlm proses
wujudnya proses pembelajaran yg dinamik dan
pembelajaran itu.
terarah.
4) Pengulangan 6) Prinsip Maklum balas dan Pengukuhan
- Pngulangan sgt pnting dlm pembljran spt yg - Murid akn lbih bsmgat jika mngetahui dan
dkmukakan mlalui teori psikologi daya. mndpt kptusan yg baik.
- Drp teori ini, belajar adalh utk mlatih daya2 - Selain itu, keputusan yg baik ini mampu
atau kmhiran yg ada pd mnusia. (daya mmbwa perubahan arah yang
mengingat, menghafal, brfikir dan sbgnya) menyeronokkan dan baik dlm usaha
- dgn adanya pngulangan ini, daya2 tersebut pembelajaran yg seterusnya.
dpt dkmbgkan. - Mklum blas segera oleh murid selepas
- Slain itu, Thorndike dgn teorinya law of pembelajaran melalui pemerhatian seperti
evercise di mana bljar ialah pmbntukan antra soal jawab, perbincangan, ujian, kaedah
stimulus dan respon (rnsangan dan tindk penemuan, dan sebagainya akan
blas). menyebabkan pelajar bermotivasi untuk
- dgn pengulangan pngalaman2itu, ia akn belajar dengan lebih tekun dan bsmgat.
mngkatkan tindk blas yg nyata.
- dlm pmbljaran, pengulangan dan ltihan2 sgt 7) perbezaan individu
dititikberatkan. - Stiap individu adalah berbeza. Perbezaan ini
dpt dilihat dri segi ciri2 fizikal, keperibadian,
5) Prinsip cabaran sifat2 dan sbgnya.
- Dlm bljar, akan munculnya cabaran. Tnpa - Prbezaan pd stiap individu mmpngaruhi cara
cbaran, murid2 akn kurang kreatif. mreka bljar dan hassil pmbljaran mereka.
- utk menimbulkan motivasi yg tggi dlm konsep - Oleh itu, stiap murid hrus dibntu utk
pmbljaran individu, maka bhn pmbljaran mngetahui klebihan dan kelemhan diri
harus mencabar tahap penguasaan murid2 msing2.
agar mereka brasa seronok (ghairah) utk - Dlm konsep perbezaan indibidu ini, Guru
mngatasinya. boleh mnggunakan pndekatan pembelajaran
- proses bljar tdk selalu lancar, ada kelambatan yg bervariasi.
dan perhentian. Masalah ini muncul apbla
blum adanya pnyuesuaian individu dgn
tugasnya, ketisaksuaian potrnsi yg dmiliki dan
kurangnya motivasi.
BAB 2- PROSES PEMBELAJARAN Kesediaan psikomotor

KESEDIAAN BELAJAR - Merujuk kepada penguasaan kemahiran yang


berpusat kepada tindakan fizikal.
Merujuk kepada keadaan dalaman individu yang - Kesediaan individu untuk melakukan aktiviti
bersedia dan berupaya untuk mempelajari yang memerlukan koordinasi pergerakan otot
sesuatu dengan tujuan memperolehi yang sempurna
pengalaman yang baru - Misalnya kanak-kanak cuba mengikat tali
Kesediaan afektif kasut, memegang pensel untul menulis,
menyebut perkataan atau membutang baju
- Melibatkan emosi dan perasaan seseorang dan sebagainya.
- Pdp dalam suasana yang kondusif dan murid
perlu sentiasa bersedia FAKTOR KESEDIAAN BELAJAR
- Apabila pelajar bersedia dari aspek afektif, ia 1. Kematangan
merujuk kepada aspek sikap keinginan, 2. Pengalaman
ketekunan dan minat murid-murid terhadap 3. Motivasi
pelajaran yang disampaikan oleh guru 4. Pemerhatian
- Menurut Thondike dalam Hukum Kesediaan, 5. Kemahiran asas
apabila seorang murid bersedia untuk 6. Aspek sosial
bertindak, maka tindakan itu akan membawa 7. Aspek emosi
kepuasan.
PERSEPSI/PENGAMATAN DAN PENANGGAPAN
Kesediaan kognitif
- Satu proses apabila otak menerima maklumat
- Apabila seorang kanak-kanak bersedia dari daripada deria-deria bagi menyusun
aspek kognitif, dia sudah bersedia daripada maklumat dan memberi makna kepadanya.
aspek mental untuk melakukan sesuatu kerja,
dapat berfikir, menaakul, menganalisis, Bunyi
membina konsep dan menyelesaikan Kapal Saraf Otak
masalah. Terbang
- Piaget membahagikan perkembangan kepada
4 peringkat :-
Umur Peringkat Cara berfikir Gambaran mental dibuat
0 2 tahun Deria motor Kanak-kanak menggunakan deria motor dan
deria lain utk meninjau dan memahami dunia (ada sebuah kapal terbang).
mereka
2 7 tahun Pra-operasi Kanak-kanak prasekolah menggunakan
ini bermakna pengamatan telah
keupayaan mereka berfikir secara simbolik
untuk menyelesaikan masalah, tetapi tahap
berlaku
pemikiran masih tidak mengikut logik dan
mudah diperdaya oleh persepsi yang
berlainan
Persepsi Ruang (linear)
7 11 Operasi Kanak-kanak mula zaman persekolahan.
tahun konkrit Mereka berfikir secara logik dan konkrit. Persepsi Objek Bertindih
Mereka boleh menyelesaikan masalah
secara cuba-jaya (trial-and-error) Persepsi Kontras
12 tahun ke Operasi Remaja boleh berfikir secara abstrak konsep
atas formal hipotetikal dan boleh memikirkan akibat Persepsi Gerakan
jangka panjang sesuatu aksi.
Persepsi Masa
- Guru perlu mengadakan pembelajaran yang Persepsi Ilusi
bermakna dan meyediakan bahan yang
berkaitan dengan kehidupan
FAKTOR PERSEPSI/PENGAMATAN PENANGGAPAN

Pengalaman Penanggapan - menangkap atau menerima


Pengamatan bergantung kepada rangsangan dgn pancaindera, diikuti dgn
pengalaman membentuk gambaran (bayangan) dalam hati
Tugasan jelas
Konsep - pengertian atau pendapat yg terbentuk
Pengamatan dibantu oleh pengetahuan
dlm fikiran tentang sesuatu idea.
tugasan kita.
Jangkaan Penanggapan = pengkategorisasi/ konseptualisasi
Benda yang kita amati juga bergantung pada
jangkaan kita. CARA MENINGKATKAN PENANGGAPAN
Hubungan latar depan dan belakang
gunakan konsep sedia ada
Ketika kita mengamati sesuatu latar
gunakan bahan konkrit
hadapan dengan latar belakang adalah
mula dgn atribut utama yg mudah
rangsangan yang amat penting.
bimbing guna kaedah induksi beri contoh
Penumpuan
gunakan kaedah deduksi
Penumpuan teliti memberikan rangsangan
pemeringkatan isi pelajaran
Tanpa penumpuan, kita tidak dapat
menolong kuasai bahasa utk digunakan
mengamati sesuatu itu dengan baik
bentuk konsep & prinsip baru
Susunan objek
Susunan juga mempengaruhi pengamatan INGATAN DAN LUPAAN
kita
Tempoh masa Ingatan
Tempoh masa yang mencukupi perlu untuk
Proses mental yg menyimpan perkara-perkara
mengamati sesuatu dengan baik. yg telah dipelajari & kemudian
mengeluarkannya kembali sebagai tindak
balas dlm situasi yg diperlukan
Proses kebolehan manusia utk menerima
maklumat, memproses & menyimpannya dlm
otak, kemudian mengeluarkannya jika perlu

Lupaan

Maklumat yg telah diterima dlm stor ingatan


PROSES PENGAMATAN tetapi tidak dpt diingat atau dikeluarkan
sebagai tindak balas adalah dilenyapkan dlm
proses lupaan
Ransangan Organ Otak Konsep Lupaan sebagai kelenyapan atau kehilangan
luar deria
dlm persepsi seseorg terhadap maklumat yg
telah dipelajari
Melihat,
Perkara, mendenga
Pengertia Jenis-jenis lupaan:
peristiwa, analisis, n
r,
tafsir, pendapat,
Lupaan keusangan
fenomena, menyentu
h,
interpreta tanggapan Lupaan gangguan
benda, si, rumus , gagasan,
ataupun
menghidu,
idea Lupaan Desakan
ataupun
gambar merasa
FAKTOR MEMPENGARUHI INGATAN Pemindahan mendatar pengalaman & aplikasi
kpd sesuatu situasi yg serupa & mengandungi
1. Bahan Pembelajaran prgkt kesukaran sama
2. Kaedah Pembelajaran
3. Faktor Umur Pemindahan menegak kenaikan pengalaman
4. Faktor Jantina yg telah diperoleh kpd tahap 1 tahap yg lebih
5. Emosi dan Ingatan tinggi bagi tahap pembelajaran yg lebih tinggi

CARA MENINGKATKAN DAYA INGATAN Pemindahan bilateral P. Jasmani Latihan


tangan kiri dipercayai membantu tangan kanan
Gunakan bahan pembelajaran yg bermakna
Gunakan panjang pembelajaran yg Pemindahan Pengantara mempelajari lakaran
berpatutan & beri masa yg cukup utk kekalkan boleh mempengaruhi ukiran
dlm ingatan dgn akt sokongan
Pemindahan Set Pembelajaran Berlaku apabila
Ajar dgn cara yg menarik
banyak latihan
Bhn pembelajaran dgn kesukaran yg
berpatutan Diftong biasa CARA MENINGKATKAN PEMINDAHAN POSITIF
Bentuk iklim pembelajaran yglebar
Diftong kondusif DALAM PDP
Gunakan kaedah nemonik contoh warna
Diftong menurun
pelangi Diftong sempit Memberitahu objektif pembelajaran sebelum
Tarik perhatian dgn menonjolkan isi atau fakta P&P
penting dgn highlighter, etc. Mengutamakan pemerolehan konsep dan
Beri cukup ulangkaji utk kukuh ingatan memupuk kemahiran berfikir
Elakkan gangguan retroaktif pembelajaran Menggunakan pengalaman kumulatif (lama)
baru ganggu yg lama sehingga hilang dlm dan organisasi sistematik
ingatan; proaktif kesulitan ingat kembali Mengajar konsep dengan contoh yang sesuai
bahan pembelajaran yg berikutnya
Ajar dgn carta / gambarajah utk ilustrasikan
bhg / fakta yg penting

PEMINDAHAN PEMBELAJARAN

Kecekapan & kebolehan menggunakan


pengalaman, pengetahuan atau kemahiran sedia
ada dlm ingatan utk aplikasi kpd proses
pembelajaran

JENIS PEMINDAHAN PEMBELAJARAN

Mendatar
Pemindahan Positif
Menegak
BAB 3- PERBEZAAN INDIVIDU DAN CARA MENANGANI PERBEZAAN INDIVIDU
PEMBELAJARAN Pengunaan kaedah kumpulan (cerdas,
Perbezaan Individu - Variasi atau ketidaksamaan sederhana dan lambat)
individu daripada norma kumpulan, sama ada Kumpulan cerdas dan sederhana diberi
sifat-sifat kognitif, emosi, fizikal, moral, tingkah pengayaan dan kumpulan yang lambat diberi
laku, sosial, bakat dan lain-lain aspek yang
pemulihan
mungkin terdapat dikalangan individu atau
kumpulan
Pengajaran
JENIS PERBEZAAN INDIVIDU Kemahiran Baru

i. Fizikal Berbeza dari segi sek, penampilan, Kump


Cerdas Pengayaan
saiz badan dsb
Kump
ii. Kognitif Berbeza dari segi keupayaan Pengajaran
PB Sederhana
Kemahiran P
berfikir, menaakul dsb
Kump
iii. Sosial Berbeza dari segi suka bersosial atau Lambat
Pemulihan

bersendirian
iv. Emosi - Beremosional, sensitif, gembira, PB Penilaian Berterusan
Kelas Biasa /
P - Penilaian
muram dsb Kelas Khas

v. Kerohanian Sistem kepercayaan yang Proses P&P Pemulihan dan Pengayaan

berbeza

KESAN PERBEZAAN INDIVIDU


KECERDASAN
Ada murid yang dapat belajar dengan lebih Kecerdasan - kebolehan manusia dalam
cepat berbanding dengan murid lain melaksanakan sesuatu aktiviti selaras dengan
Ada murid yang dapat menyelesaikan tugasan
fitrahnya
mereka dengan cara yang lebih cepat, tepat
dan kreatif berbanding dengan murid yang TEORI KECERDASAN STERNBERG
lain
Tingkah laku yang cerdas muncul daripada
Ada murid yang bersemangat belajar dan ada
pula yang lemah, putus asa dan rasa imbangan antara kebolehan analitikal, kreatif dan
terganggu praktikal.

IMPLIKASI KEPADA GURU K. ANALITIKAL - Kebolehan untuk menilai,


Guru dapat merancang kaedah pengajaran menganalisis dan membandingbeza maklumat.
dan pembelajaran yang efektif sesuai K. KREATIF - Kebolehan untuk merekacipta,
dengan tahap kognitif / kemahiran murid membuat penerokaan dan usaha-usaha kreatif
Guru dapat merancang aktiviti pengajaran
yang lain
dan pembelajaran yang dapat menarik
minat dan semangat murid untuk belajar K. PRAKTIKAL - Kebolehan mengaplikasi apa yang
Guru dapat mengambil tindakan untuk telah dipelajari dalam keadaan yang sesuai
membantu murid yang bermasalah supaya
masalah dalam pembelajaran dapat diatasi - Untuk berjaya amat penting kita
Guru dapat mengambil tindakan memaksimumkan kebolehan, bakat dan
pencegahan awal bagi menagatasi masalah potensi dalam ketiga kebolehan tersebut
pembelajaran - Penyesuaian dan adaptasi dalam diri individu
Murid yang lemah dihantar ke kelas adalah penting untuk kejayaan.
pemulihan
Murid yang cerdas dihantar ke kelas
pengayaan
TEORI KECERDASAN PELBAGAI HOWARD TEORI KECERDASAN EMOSI GOLEMAN
GARDNER (MULTIPLE INTELLIGENCES)
Kecerdasan emosi - kesedaran diri (mengurus
1. Kecerdasan Linguistik Membaca, emosi). Melalui kecerdasan emosi sesorang itu
menggunakan perbendaharaan kata, tulisan dapat mempelajari cara-cara meningkatkan
kreatif, puisi, berbahasa dan berjenaka perhubungan diri dan juga perhubungannya
2. Kecerdasan Logikal Matematikal (Mengira,
dengan orang lain.
menyelesaikan masalah dan menaakul)
3. Kecerdasan Visual Spatial (Melukis, CARA GURU MEMBANTU MURID MENGURUS
membentuk corak, mewarna, mencipta,
KECERDASAN EMOSI DIRI
membina gambaran dan mengamati dunia
visual) 1. Kesedaran diri mengenali emosi dan
4. Kecerdasan Muzik (Mengenal pasti bunyi,
mempunyai kesedaran tentang pemikiran,
vokal, bunyian alam sekitar, menyanyi,
mencipta lagu dan peka kepada ritma dan perasaan dan tindakan
muzik) 2. Mengurus Emosi Memberi pandangan
5. Kecerdasan Tubuh Kinestatik (Mempunyai positif kepada diri sendiri dalam menangani
kecerdasan gerak badan, gimnastik, kawalan masalah spt perasaan marah, takut, sedih,
dan anggota badan) tertekan dsb.
6. Kecerdasan Interpersonal (Mempunyai 3. Empati Merasai situasi dan bertindak
kecerdasan interaksi sosial, kepandaian
mengikut perspektif situasi tanpa
memimpin dan komunikasi berkesan)
7. Kecerdasan Intrapersonal (Mempunyai dipengaruhi oleh perasaan emosi
kecerdasan ilmu pengetahuan dan kefahaman 4. Komunikasi Kebolehan menyatakan
terhadap diri dan agama) perasaan tanpa perasaan marah dapat
8. Kecerdasan Naturalis (Mengakui dan meningkatkan perhubungan yang berkualiti
menerima keindahan alam semulajadi) 5. Bekerjasama Kebolehan memimpin dan
CARA GURU MENGAPLIKASIKAN PELBAGAI dipimpin. Kepimpinan berkesan dibina
KECERDASAN DALAM P&P bukan atas dasar dominasi tetapi saling
1. Kecerdasan Linguistik Menyuruh kanak- bantu membantu antara satu sama lain bagi
kanak meringkas dan membaca cerita mencapai sesuatu matlamat (memberi
2. Kecerdasan Logikal Permainan Logik, aktiviti pengiktirafan)
matematik 6. Menyelesaikan Masalah Penyelesaian
3. Kecerdasan Visual Aktiviti kreatif, visualisasi masalah memerlukan kefahaman diri
tempat yang pernah dilawati, melukis peta sesorang itu tentang bagaimana sesuatu
4. Kecerdasan Muzik Peluang bermain alat mekanima itu berfungsi dan bukan atas
muzik, pergi ke konsert, mencipta lagu sendiri perasaan emosi
5. Kecerdasan Tubuh Adakan aktiviti fizikal, 7. Elakkan konflik - kebanyakkan masalah tidak
bersenam, bersukan atau menari dapat diselesaikankerana konflik sering
6. Kecerdasan Interpersonal Perkembangkan dikunci oleh perasaanemosi yang gagal
kemahiran komunikasi, permainan aktiviti melihat kepada isu sebenar masalah yang
kumpulan dihadapi.
7. Kecerdasan Intrapersonal Galak kanak-kanak
menggunakan imaginasi, menulis pengalaman
8. Kecerdasan Naturalis Aktiviti alam
semulajadi, berjalan atau mengklasifikasikan
flora dan fauna
BAB 4 - PERBEZAAN INDIVIDU DAN GAYA PEMBELAJARAN
PEMBELAJARAN MODEL DUNN & DUNN
Gaya Pembelajaran - merujuk kepada syarat merujuk kepada cara seseorang memfokus,
dalam pendidikan yang membenarkan memproses dan mengekalkan pengetahuan
pembelajaran berlaku secara efektif dan paling yang baru dan pelbagai
diminati oleh murid. merujuk kepada perlakuan personaliti guru
Gaya Pembelajaran - merujuk kepada cara yang menjadikan strategi pengajaran guru
seseorang individu memproses, mungkin sesuai untuk murid-murid yang
mengamalkannya dan mempelajari sesuatu yang tertentu sahaja
baru dan mencabar secara optima
1) PERSEKITARAN
GAYA KOGNITIF Bunyi: Suka belajar tanpa bising atau bunyi
FIELD DEPENDENT/FIELD INDEPENDENT latar belakang spt muzik.
Field Dependent Individu yang bersifat global Cahaya: Suka belajar di tempat yg cerah atau
adalah individu yang menerima sesuatu lebih di temapt kurang cahaya.
secara global dan mengalami kesulitan untuk Suhu: Suka belajar di tempat yg panas atau di
memisahkan diri dari keadaan sekitarnya atau temapt yg nyaman.
lebih dipengaruhi oleh lingkungan. Pola kelas: Suka belajar di tempat formal yg
ada kerusi dan meja atau di tempat tdk formal
Field Independent Mereka memandang spt berbaring atau duduk di lantai.
keadaan sekitarnya lebih secara analitis
2) EMOSI
HABITS OF MIND Motivasi: Boleh merangsang diri untuk belajar
16 gambaran kebiasaan berfikir: atau perlu dirangsang oleh guru.
(1) Persisting Ketabahan: Boleh belajar dlm masa yg
(2) Managing impulsivity panjang atau belajar dalam masa yg pendek.
(3) Listening with Understanding and Empathy Tanggungjawab: Bertanggungjawab utk
(4) Thinking Flexibly belajar atau perlu bimbingan guru.
(5) Thinking About Thinking Struktur: Suka belajar mengikut jadual waktu
(6) Striving for Accuracy atau suka belajar sekiranya diberikan lebih
(7) Questioning and Posing Problems byk masa utk sesuatu mata pelajaran atau
(8) Applied Past Knowledge To New Situation perkara.
(9) Thinking and Communicating with Clarity and
3) SOSIOLOGI
Precision
Sendiri: Suka belajar sendiri.
(10) Gathering Data Through All Senses
Pasangan: Suka belajar secara berpasangan.
(11) Creating, imagining, and innovating
Rakan sebaya: Suka belajar bersama rkn
(12) Responding with Wonderment and Awe
sebaya
(13) Taking Responsible Risks
Pasukan: Suka belajar dlm kumpulan
(14) Finding Humor
(15) Thinking Interdependently Guru: Suka belajar bersama guru di
(16) Remaining Open to Continuous Learning sebelahnya
Pelbagai cara: Suka belajar dgn kombinasi
beberapa cara di atas.
4) FISIOLOGI A) AKOMODATOR
Persepsi: Suka belajar dengan benda atau Merupakan gbungan aktif dan pnglman
pengalaman maujud atau perkara abstrak. konkrit.
Makan: Suka atau tidak suka makan dan Orientasi yg tertentu harus diberikan kepada
minum ketika belajar. pelajar.
Waktu: Suka belajar pada waktu yang sesuai Pelajar belajar melalui kaedah mencuba hgga
atau bila-bila masa sahaja. berjaya dan xtvt penyelesaian masalah. Ciri2
Gerakan: Suka atau tidak suka bergerak ketika pelajar akomodator adalah spt berikut:
belajar I. Menerima maklumat yg bersifat nyata
dan spesifik dan memperosesnya dgn
5) PSIKOLOGI cara melakukan percubaan
Global atau analitik: Murid global suka belajar II. Cenderung mencari pengalaman baru
secara menyeluruh; murid analitikal suka dan melakukan pelbagai percubaan.
belajar mengikut uRutan dan membuat III. Cenderung mencari pengalaman baru
analisis. dan melakukan plbagai percubaan.
Otak kiri atau otak kanan: Murid otak kiri IV. Berkebolehan membiasakan diri dlm
cenderung utk memproses maklumat, belajar suasana yg baru dan asing.
bahagian demi bahagian, pengiraan dan
analisis; otak kanan, belajar secara B) DIVERGER
keseluruhan, sintesis, melukis, membuat Gabungan peringkat pengalaman konkrit dan
gerakan dan mencipta sesuatu. pemerhatian yg reflektif.
Impulsif atau reflektif: Murid impulsif Ciri-ciri pelajar adalah seperti berikut:
bertindak secara spontan manakala murid yg I. Menerima maklumat yg nyata dan
reflektif akan berfikir sebelum bertindak spesifik dan membuat pemerhatian
melakukan sesuatu. mendalam terhadap maklumat tersebut
sebelum membuat keputusan
MODEL KOLB II. Kebolehan berimaginasi.
Pembelajaran dianggap sebagai proses yang III. Berkebolehan menjana pelbagai idea
holistik dan tidak ada titik hujungnya. IV. Cenderung dlm bidang kemanusiaan dan
Proses pembelajaran akan menunjukkan sastera.
dengan jelasnya cara bagaimana pengetahuan
diperolehi dan dicipta melalui interaksi C) ASSIMILATOR
seseorang itu dengan persekitarannya. Merupakan gabungan dimensi pemikiran
reflektif dan konseptualisasi abstrak.
I. Menerima maklumat bersifat abstrak dan
rumit serta memprosesnya dgn cara
membuat pemerhatian yg mendalam
sebelum membuat sebarang keputusan.
II. Kekuatannya adalah daripada segi
kebolehan membuat model teoritikal
III. Berkebolehan menggabungkan pelbagai
idea bagi membentuk suatu konsep
D) KONVERGER 2. Reflektif
Gabungan peringkat konseptualisasi abstrak berminat dlm mengulas pengalaman dan suka
dan eksperimen aktif. membuat pemerhatian, memikir dan
I. Menerima maklumat yang bersifat membuat refleksi kendiri terhadap apa yang
abstrak dan rumit dan memprosesnya ada di persekitaran.
dengan cara melakukan percubaan sentiasa mengimbas kembali thdap
II. Tidak gemar berimaginasi. keputusan yg belum diambil ataupun telah
III. Mencari hanya satu idea yang paling diambil.
logik dan tepat dalam menyelesaikan mereka akan mengumpulkan maklumat yg
masalah byk berkaitan dgn pembelajaran dan
IV. Tidak gemar menjana pelbagai idea membuat analisis pengalaman tersebut.
akan bekerja dgn sistematik utk mengelakkan
MODEL HONEY DAN MUMFORD mmbuat ksilapan.
Kecenderungan ini termasuklah Persepsi dan pengamatan mereka agak tajam
kecenderungan untuk memiliki pengalaman dan sensitif.
semasa mempelajari sesuatu, kecenderungan
untuk mengimbas kembali, kecenderungan 3. Teoris
untuk membuat kesimpulan dan sentiasa memiliki fikiran yg rasional dan
kecenderungan memastikan implementasi. logikal.
Sebagai penerangan ke atas sikap dan individu mudah terangsang dgn teori dan sistem
yang mengamalkannya. pemikiran yang praktikal atau menerima
Sikap dan tingkah laku terbahagi kpd 4 kmpln: unsur logik.
mereka merupakan golongan yg kurang
kreatif dan suka mbntuk hipotesis dan mgkaji
1. Aktivis fenomena yg berlaku di persekitaran mereka.
Muird yg ada gaya pmbljaaran aktivis ialah Secra ksimpulan, mereka sentiasa
murid yg mempunyai sikap ingin mencuba mggunakan teori utk membuat kesimpulan
sesuatu yang baru dan kehidupan mereka serta lebih mementingkan rumusan yg
adalah penuh dgn aktiviti yg mencabar supaya berdasarkan bukti, analisis, kenyataan atau
dpt memberi pengalaman yg baru kpd idea yang wujud.
mereka. 4. Pragmatis
mudah membuat sesuatu tanpa memikir memiliki fikiran yg rasional dan logikal
panjang kerana mereka tidak akan mengambil terhadap pembelajaran mereka. Mereka
kira kesan pada sesuatu perkara. hanya pentingkan bukti dan hakikat yg dapat
Murid jenis ini dpt bekerja dgn berdikari dilihat oleh mereka sendiri.
kerana mereka tidak mmerlukan dorongan mereka gemar mencuba idea , teori dan
drp orang lain. teknik utk menguji sama ada ia berguna atau
Secara ksimpulan, murid jenis ini merupakan tidak dlm situasi yg sebenar.
seorang yg peramah dan suka bersosial tetapi
xtvt yg dilakukan sering tertumpu pd
persekitaran diri sendiri.
PRINSIP-PRINSIP ASAS GAYA PEMBELAJARAN

Semua murid mempunyai kekuatan sendiri


Semua individu mahu belajar
Guru boleh menjalankan pengajaran secara
individu
Guru perlu mengajar mengikut gaya
pembelajaran murid
Semua murid dpt meningkatkan gaya
pembelajaran mereka

IMPLIKASI GAYA PEMBELAJARAN KE ATAS


PROSES PDP
Menjadikan guru lebih sensitif terhadap
keperluan murid
Boleh memandu guru untuk menggunakan
kaedah pengajaran yang dapat disesuaikan
dengan gaya pembelajaran murid
Sekiranya guru dapat menyediakan
pembelajaran yang dapat disesuaikan
dengan gaya pembelajaran murid,mereka
akan dapat belajar dengan berkesan dan
begitu sebaliknya
Guru dapat mengesan bila murid
menunjukkan tindak balas yang
bertentangan dengan keadaan semulajadi
atau persekitaran
Guru dapat mengajar muridnya untuk
mengenali gaya pembelajaran yang sesuai
BAB 5 & BAB 6- TEORI-TEORI PEMBELAJARAN Teori Pelaziman Watson
TEORI PEMBELAJARAN BEHAVIOURIS
Pembelajaran emosi
- Pavlov, Thorndike dan Skinner
Experimen - Bayi + tikus putih
- Pembelajaran berkaitan dengan tingkah laku
Tikus ditunjukkan Albert berminat
- Teori pembelajaran adalah hasil daripada
Tikus putih dengan dentuman kuat-
pemerhatian ke atas anjing, tikus , kucing dan
Albert takut
burung dalam keadaan bilik makmal
Experimen diulang
- Ditumpukan kepada hubungan rangsangan
Albert ditunjukkan tikusberasa takut
dan gerakbalas
(dipelajari)
- Tingkah laku boleh diperhatikan, dikawal dan
diramal Teori Pelaziman Operan Thorndike
Experimen - (Kucing keluar dari sangkar)
Teori Pelaziman Klasik Pavlov
Pembelajaran proses cuba ralat ( trial and
Experimen Anjing error )
Bilangan latihan, keadaan kesediaan
1 individu dan keberkesanan latihan

Rangsangan Gerak balas Teori Pelaziman Operan Skinner


Tak Terlazim Tak Terlazim Experimen tikus- (Makanan dan kejutan
(UCS) makanan (UCR) air liur
elektrik)
Berkait dengan konsep peneguhan positif dan
2 peneguhan negatif
Rangsangan Gerak balas
Terlazim (perhatian) TEORI PEMBELAJARAN KOGNITIF
(loceng) (CS) Pembelajaran suatu proses dalaman yang
berlaku dalam akal fikiran dan tidak dapat
diperhatikan secara langsung daripada tingkah
3
laku manusia.
Rangsangan Rangsangan Gerak balas
Terlazim Tak Terlazim Tak Terlazim - Tumpuannya ialah kepada cara pembelajaran
(loceng) (CS) (UCS) makanan (UCR) air liur
seperti pemikiran celik akal, kaedah
penyelesaian masalah, penemuan, kategori
4 pembelajaran dan resepsi
- Manusia mempunyai struktur kognitif dan
Rangsangan Gerak balas
Terlazim
dalam proses pembelajaran otak akan
Perkaitan Tak Terlazim
(loceng Baru (CR = UCR air menyusun segala maklumat dalam ingatannya
diganti dgn liur dikesan) - Pembelajaran hanya boleh berlaku apabila
makanan) seseorang itu mempunyai cukup pengalaman
yang berkaitan untuk mempelajari
1. Guru mengajar - tiada tumpuan
pengalanman yang baru, disamping
2. Guru mengajar dengan menarik
mempunyai motif serta rela mengambil
3. Guru mengajar memberi tumpuan
inisiatif diri sendiri untuk menjalankan aktiviti
Guru menggunakan peneguhan sekunder untuk
pembelajaran
mengekalkan gerak balas terlazim
Teori Pembelajaran Kohler Teori Pembelajaran Kognitif Piaget
Experimen Cimpanzi menyelesaikan masalah - Pengubahsuaian diri dalam alam sekitar
untuk mendapatkan sebiji pisang pisang yang sebagai faktor yang penting untuk
tergantung dibumbung sangkar perkembangan kognitif individu
1. Cimpanzi melompat-lompat tiba-tiba dapat - Pembelajaran:
melihat pertalian antara susunan kotak kotak Skema (kebolehan atau pengalaman) &
dengan cara mendapatkan pisang. berubah mengikut masa
2. Cimpanzi menggunakan alatan untuk Adaptasi dan Kesimbangan individu
menyelesaikan masalah berdasarkan perlu mengubahsuai dan mengadaptasikan
pengalaman dan persepsinya tentang
diri dengan alam sekitar yang sebenarnya
perkaitan kotak-kotak dan pisang dalam
situasi masalah yang dihadapinya. merupakan proses pembelajaran
Asimilasi dan akomodasi menggunakan
Implikasi Teori Kohler struktur kognitif yang sedia ada dalam
Membimbing pelajar menggunakan persepsi pengalaman baru untuk megadaptasikan
untuk hubungkait unsur-unsur dalam keperluan baru dalam situasi yang
persekitaran dihadapi (asimilasi) mengubahnya apabila
Menggunakan contoh khusus dan tidak sesuai dan proses adaptasi ini
membimbing pelajar supaya menggunakan
dikenali sebagai akomodasi
celik akal demi membuat kesimpulan atau
generalisasi
Implikasi Teori Piaget
Mengajar pengalaman berdasarkan
Isi pelajaran mesti disusun mengikut peringkat
kebolehan dan pengalaman pelajar
perkembangn kognitif kanak-kanak
Teori Pembelajaran Isyarat Tolman Guru perlu mengalakkan pelajar terlibat aktif
Experimen menggunakan tikus. dalam aktiviti P&P
1. Tikus melalui T- Maze suatu jenis reka bentuk
jalan yang mempunyai sekatan untuk Teori Pembelajaran Maklumat Gagne
mendapatkan makanan - Teorinya tentang bagaimana manusia
2. Tikus berkenaan mendapat suatu peta kognitif
manusia memperolehi maklumat
dan memilih jalan yang tepat apabila telah
dapat memahami keseluruhan situasi - Lapan fasa yang biasa dialami oleh manusia
sebenar. dalam suatu proses pembelajaran
1. Fasa Motivasi
Implikasi Teori Tolman 2. Fasa Kefahaman
Pembelajaran mesti ada unsur perkaitan
3. Fasa Penyimpanan
rangsangan-rangsangan dengan objektif dan
melatih pelajar menggunakan persepsi 4. Fasa Penahanan
mereka dengan tepat 5. Fasa Ingatan kembali
Hukum, prinsip, teorem mestilah 6. Fasa Generalisasi
dipersepsikan secara keseluruhan 7. Fasa Prestasi (perubahan tingkah laku
Guru perlu membimbing pelajar supaya pembelajaran telah berlaku)
membentuk peta kognitif yang tepat dalam 8. Fasa Maklum balas
proses pembelajaran memberi gambaran
keseluruhan
Teori Pembelajaran Bruner, Ausubel dan Implikasi Teori Konstruktivisme Dalam PdP
Metakognisi Guru sebagai penolong, pemudah cara dan
Teori pembentukan konsep Bruner perancang
(membentuk konsep dan membuat Pelajar memainkan peranan yang aktif
generalisasi) Model pengajaran yang sesuai ialah koperatif
Teori pembelajaran resepsi Ausubel dan kolaboratif
(pembelajaran bermakna ) Pengalaman dan kesediaan belajar
Teori Metakognisi berkait rapat dengan diutamakan
pemikiran seperti merancang, mengarah, Keutamaan pembelajaran ialah hasil
mengawal, menyemak, menilai termasuk perolehan
berfikir kritis , kreatif membuat keputusan Penilaian dibentuk oleh guru dan bersama
dan menyelesaikan masalah (Ilmu, Kemahiran murid
dan Pengalaman)
TEORI PEMBELAJARAN SOSIAL
TEORI PEMBELAJARAN KONSTRUKTIVISME - Mazhab Behaviouris + Mazhab Kognitif =
- Asal daripada perkataan Constructivism Mazhab Sosial (Neobehaviouris)
bermaksud membina - Teori Pembelajaran Sosial melibatkan tiga
- Ilmu dibina daripada proses saling pengaruh unsur utama individu (proses), persekitaran
dan mempengaruhi pengalaman lama dengan (environment) dan tingkah laku (behaviour)
pengalaman baru bagi mencapai kefahaman
INDIVIDU
baru
- Merupakan proses metakognitif
- Individu harus melihat dirinya secara aktif
- Berbentuk evolusi , tidak tetap dan sering
PERSEKITARAN TINGKAH LAKU
berubah
- Imu tidak digunakan untuk menjelaskan Interaksi 3 unsur asas dalam pembelajaran sosial
kebenaran tetapi sebagai rasionalisasi
tindakan dan pengalaman
- Ilmu diperoleh setiap individu adalah berbeza - Individu dirujuk sebagai keadaan motivasi
intrinsik, persekitaran sebagai rangsangan luar
Teori Von Glaserfeld
dan tingkah laku sebagai perlakuannya.
- Imu pengetahuan dibentuk atas inisiatif
- Pembelajaran = I X P X T
sendiri
- Tujuan ilmu ialah mengubahsuai diri dalam Model Bandura (1986)
alam sekitar Terdapat 4 unsur utama dalam proses
- Proses pembentukan ilmu adalah hasil pembelajaran melalui pemerhatian atau
daripada rasionalisasi pengalaman individu permodelan iaitu

Zon Perkembangan Prokimal Vygotsky perhatian (attention)


Prestasi pelajar jika di bawah bantuan orang mengingat (retention)
dewasa atau kerjasama rakan akan menunjukkan reproduksi (reproduction)
kebolehan penyelesaian masalah melebihi peneguhan (reinforcement) / motivasi
keperluan kebolehan diri sendiri (motivation)
1. Perhatian pembelajaran akan berlaku jika Teori Pembelajaran Abraham Maslow
ada penumpuan perhatian - Seseorang manusia akan memenuhi
keperluan asas sebelum memenuhi keperluan
2. Mengingat butir-butir tingkah laku boleh sekunder
dikekalkan dgn menggunakan bahasa dan
imaginasi TEORI- TEORI BERKAITAN MOTIVASI

3. Reproduksi pemerhatian akan berjaya


melakukan semula tingkah laku yang ditirunya Estetik

Mengetahui

4. Peneguhan/Motivasi - Individu biasa meniru Sempurna kendiri

tingkah laku sekiranya mendatangkan kepuasan Penghargaan kendiri

atau ganjaran dan tidak melakukannya sekira Kasih sayang

ditegur/ didenda K. PSIKOLOGI Keselamatan

K. FISIOLOGI
Makanan, minuman, oksigen, rehat, p. kotoran & kejantinaan
Implikasi Teori Permodelan Bandura
Keperluan Mengikut Hieraki Maslow
Penyampaian guru mesti cekap dan menarik
supaya dapat menjadi role model
Demontrasi mesti cekap dan menarik agar - Keperluan kekurangan mesti dipenuhi
pelajar dapat menirunya dengan cepat sebelum seseorang berusaha menggunakan
Hasil guru mesti tinggi nilai mutunya potensinya yntuk memenuhi kekurangan
Guru boleh menggunakan rakan cemerlang dalam keperluan penyuburan (kognitif fdan
sebagai role model estetik)
Guru boleh mengajar nilai-nilai murni melalui - Menurut maslow apabila individu telah
watak-watak bersejarah dengan mnggunakan mendapat kepuasan dalam sesuatu hieraki
teknik main peranan atau simulasi ,keperluan dalam hieraki yang lebih tinggi
akan berlaku secara semulajadi
TEORI PEMBELAJARAN HUMANISTIK
Implikasi Pendekatan Pendidikan Mengikut
Pendekatan Pendidikan Mengikut Carl Rogers
Abraham Maslow
- Pendidikan mesti berpusatkan pelajar
Pastikan keperluan asas pelajar dipenuhi
- Prinsip pembelajarn mesti berasaskan
Jadikan suasana bilik darjah kondusif
kebebasan
Bersifat penyayang dan memenuhi keperluan
mengikut naluri
kasih sayang
pembelajaran berlaku sekiranya
Memupuk nilai penghargaan kendiri /
bermakna
memberi motivasi
keberkesanan pembelajaran sekiranya
Merancang aktiviti pengajaran mengikut
tiada ancaman
kebolehan pelajar.
- Keberkesanan aktiviti sekiranya pelajar
mengambil inisiatif sendiri
- Membimbing dan mengkaitkan pembelajaran
dengan hidup yang nyata
BAB 7- MODEL-MODEL PENGAJARAN Inkuiri

Model Pengajaran - Panduan untuk merancang Murid akan melibatkan diri dalam proses
kurikulum, kursus dan unit pengajaran. penaakulan
Bagi mengasahkan kemahiran-kemahiran
Menyediakan bahan-bahan pengajaran: menyoal dan membuat kesimpulan, serta
- program multi-media membina dan menguji konsep dan hipotesis.
- berbantukan komputer Ketara digunakan pembelajaran sains.
- lembaran-lembaran kerja Contoh: murid mengumpul data, menyemak
FUNGSI UTAMA MODEL PENGAJARAN hipotesis dan teori, kemudian membuat
refleksi terhadap pembentukan ilmu yang
1. Memberi panduan kepada guru tentang timbul.
langkah-langkah mengajar yang utama.
2. Membentuk rangka pengajaran yang lengkap Ekspositori
untuk penyelia dan penyelidik sebagai Maksud penerangan yang jelas dan terperinci.
rujukan. Penyampaian maklumat atau isi kandungan
3. Panduan asas bagi guru dalam sesi maklum secara langsung kepada pelajar di dalam
balas serta pengubahsuaian. kelas.
JENIS-JENIS MODEL PENGAJARAN Kaedah :
Model Pemprosesan Maklumat menerang bercerita demonstrasi
- Berfokuskan kepada naluri semulajadi kita Implikasi Model Pemprosesan Maklumat dalam
melalui : PdP
i. kepekaan terhadap masalah yang timbul
ii. pemerolehan dan penyusunan maklumat Guru dapat menghuraikan konsep secara lisan
iii. penjanaan cara-cara penyelesaian yang sambil menulis fakta-fakta yang penting.
sesuai Guru dapat menjimatkan masa ketika
iv. pengembangan konsep yang berkenaan mengajar.
Hanya sesuai digunakan untuk menyampaikan
Pengajaran Konsep pelajaran dalam peringkat perkembangan
Model ini berpaksikan kajian Bruner, pelajaran sahaja. Jika tidak, kaedah ini akan
Goodnow dan Austin. menjadi kaedah syarahan.
Direkabentuk untuk meningkatkan kecekapan Kaedah ekspositori merupakan kaedah
pelajar. berkesan dalam penyapaian kemahiran,
Mengembangkan konsep-konsep. konsep dan prinsip matematik, sains dan
Menunjukkan cara-cara persembahan sebagainya.
maklumat yang berkesan
Menunjukkan cara penyampaian dan
penjelasan konsep ( inkuiri dan ekspositori)
Model Behavioral Model Sosial
- Dikenali sebagai pembelajaran masteri. - Guru perlu memberi tugas p&p yg perlukan
- Berasaskan eksperimen klasik Pavlov, interaksi sosial bagi mencapai matlamat.
Thorndike dan kajian Watson. - Apabila murid-murid bekerjasama dalam
menyiapkan sesuatu tugas,mereka akan lebih
- Untuk memastikan pelajar dapat menguasai
berjaya menjana tenaga berbentuk kolektif
apa yang diajar adalah berkesan dan yang dikenali sebagai sinergi.
mencapai objektif pelajaran. - Budaya sekolah yang positif dapat
mengembangkan cara-cara berinteraksi yang
Pengajaran Langsung berintegrasi dan produktif.
Kenalpasti hasil-hasil pembelajaran yang ingin
Model Sosial
dicapai.
Rangsangkan minat murid-murid terhadap
apa yang akan disampaikan.
Pembelajaran Main Simulasi
Tinjau semula pengetahuan dan kemahiran
Koperatif Peranan
lalu yang perlu dikuasai bagi memudahkan
kefahaman mereka. Pembelajaran Koperatif
Tinjau semula praktis tersebut melalui kuiz Berfokuskan perkembangan konsep dan
kemahiran melalui kerja berkumpulan.
yang akan dijawab mereka.
Selain meningkatkan kemahiran sosial dan
Beri maklumbalas ke atas kertas jawapan yang perpaduan antara ahli kumpulan,
betul, dan ajar semula kemahiran-kemahiran pembelajaran koperatif mempunyai impak ke
tertentu jika perlu. atas pencapaian akademik dan harga diri
Beri kerja rumah untuk mengukuhkan murid-murid berkenaan.
kefahaman kereka lagi. Melalui kerja kumpulan bersifat koperatif,
murid-murid belajar bersama-sama untuk
Pembelajaran Masteri menguasai maklumat, idea dan kemahiran
yang penting di samping memikirkan cara-
Memastikan pelajar mempunyai kemahiran cara penyelesaian bagi masalah yang timbul.
yang diwajibkan sebelum boleh maju ke unit Mereka boleh bersaing antara satu sama lain
yang berikut. dalam suasana yang kondusif.
Melakukan analisis tugas agar lebih bersedia. Main Peranan
Menyatakan hasil pembelajaran terlebih Membantu murid-murid kita untuk
dahulu sebelum merancang aktiviti memahami tingkahlaku sosial, peranan
pembelajaran yang sesuai. mereka dalam interaksi sosial dan cara-cara
Menyediakan pelbagai bahan pengajaran bagi bagi menyelesaikan masalah dengan
pengajaran semula mana-mana unit pelajaran berkesan.
Membantu mereka mengumpul serta
yang difikirkan perlu.
mengurus maklumat mengenai isu-isu sosial,
Menyediakan ujian-ujian pelbagai bentuk bagi mengembangkan sifat empati terhadap orang
setiap unit yang berkenaan. lain, dan menambahkan kemahiran sosial
Guru-guru dapat menggabungkan model- mereka.
model daripada kumpulan model yang Main peranan- berlakon watak-watak
berlainan dalam sesi pengajaran. berdasarkan satu situasi yang telah
Guru-guru yang berkesan perlu menguasai dikenalpasti. Dgn ini pelajar lebih peka
terhadap masalah sosial yang timbul dalam
beberapa model seterusnya berusaha untuk
kehidupan seharian.
mengasah yang sedia ada dan menambahkan
yang baru kepada yang senarai lama.
Simulasi Synectics

Menggabungkan maklumat mengenai satu- Model ini direkabentuk untuk mengajar


satu kemahiran melalui demonstarasi, praktis kemahiran menyelesaikan masalah, aktiviti
dan latihan khusus sehingga kemahiran penulisan dan bidang-bidang yang lain.
tersebut berjaya dikuasai oleh murid-murid Dalam konteks bilik darjah, murid-murid
kita. kita akan mengikuti satu siri bengkel sehingga
Simulasi dibentuk berasaskan perihalan mereka berupaya untuk mengaplikasi
mengenai situasi sebenar di mana kita prosedur-prosedur tertentu secara individu
mewujudkan situasi yang mirip kepada situasi dan kumpulan koperatif.
yang hidup dalam sesi pengajaran. Melalui sumbangsaran yg digunakan, murid-
Simulasi dapat membantu murid-murid kita murid akan menjadi lebih kreatif dan bebas
untuk melihat perwakilan objek yang sebenar. daripada kongkongan pemikiran bersifat
Contoh: rigid.
Pembedahan katak dgn menggunakan Akibatnya mereka akan memperoleh satu
komputer. kerangka pemikiran dan perspektif yang baru.
Menunjukkan cara seorang juruterbang Ia dpt memupuk rapo dan kemesraan satu
memandu kapal terbang. sama lain serta menggalakkan penglibatan
yang aktif.
Model Personal

- Model ini berpegang pada unsur


keperibadian individu
- Model ini cuba membentuk pendidikan
agar membolehkan kita lebih memahami
diri kita, bertanggungjawab atas pendidikan
kita seterusnya mencapai tahap
perkembangan yang jauh melebihi tahap
maksimum ke arah kualiti hidup yang tinggi.
- Model ini menekankan perspektif bersifat
individu serta menggalakkan sifat berdikari
yang produktif demi peningkatan kesedaran
kendiri dan tanggungjawab terhadap nasib
masing-masing.
- Dengan meningkatkan kualiti peribadi serta
perasaan mereka dan mewujudkan satu
suasana p&p berasaskan komunikasi yg
berkesan sesama kita.
- Dgn menggunakan synectics utk
meningkatkan kreativiti mereka dan
perjumpaan kelas bagi membina
pembelajaran komuniti.
BAB 8- PENDEKATAN, STRATEGI, KAEDAH Pendekatan Mengajar Eklektik
PENGAJARAN - Pendekatan eklektik merupakan gabungan
pendekatan-pendekatan yang digunakan
PENDEKATAN MENGAJAR sebagai strategi pengajaran untuk
Pendekatan dalam bidang pendidikan merujuk
melaksanakan sesuatu pelajaran di dalam
kepada satu set teori pembelajaran yang
beraksiomatik dan diamalkan dalam pengajaran kelas
sesuatu mata pelajaran berdasarkan kepada - Contoh Pendekatan Induktif dengan
objektifnya Pendekatan Deduktif
- Melaksanakan aktiviti pemulihan dengan
Pendekatan Mengajar Induktif
pengayaan serentak
Pendekatan induktif melibatkan aktiviti
mengumpul, mentafsir maklumat-maklumat
Pendekatan Mengajar Bersepadu
kemudian membuat generalisasi atau kesimpulan
- Dalam KBSR kesepaduan diamalkan dalam
penggunaan strategi penggabungjalinan dan
Contoh- Memerhati Mentafsir dan
penyerapan dan KBSM pula konsep
contoh dan membuat
khusus mengkaji genralisasi kesepaduan berlaku dalam semua peringkat
aktiviti P&P, aktiviti kokurikulum , bahan
pelajaran, bahasa, dan nilai-nilai murni di
Haiwan hidup
Ikan emas, Bernafas
dalam air
antara mata pelajaran.
Ikan Yu, Ikan melalui
insang mempunyai
Paus
insang untuk
bernafas Penggabungjalinan
- Penggabungjalinan melibatkan beberapa
Contoh kemahiran asas seperti mendengar, lisan,
pengajaran mata
pelajaran Sains membaca, menulis secara besrsepadu dan
menyeluruh dalam sesuatu waktu pelajaran.
Pendekatan Mengajar Deduktif - Penggabungjalinan boleh melibatkan bahasa
Pendekatan deduktif digunakan untuk atau bahasa dengan kemahiran lain seperti
mendapatkan kesimpulan atau generalisasi yang matematik
baru daripada rumus, prinsip, hukum atau
teorem yang diketahui. Penyerapan
Penyelesaian masalah : - Manakala penyerapan pula melibatkan proses
Setelah murid diajar fungsi imbuhan ber, menyepadu atau mengintegrasikan unsur-
mereka disuruh membuat beberapa ayat unsur isi kandungan daripada dua atau lebih
menggunakan imbuhan ber. mata pelajaran dalam suatu pelajaran spt.
Moral, Pend. Seni dan Muzik diserap dalam
Membentuk generalisasi baru :
Setelah murid mempelajari rumus luas segi program Bahasa sebagai aktiviti sokongan.
empat, mereka diminta menggunakan rumus
tersebut mencari luas segitiga.

Membentuk Hipoteis :
Setelah murid mempelajari teorem sudut-sudut
bersebelahan atas garis lurus, mereka diminta
untuk menggunakan teorem ini untuk
membuktikan hasil tambah tiga sudut dalam
sebuah segitiga ialah 180 darjah
Pendekatan Mengajar Tematik Strategi Pemusatan Murid
- Pendekatan tematik merupakan pengajaran
yang disampaikan melalui konsep atau idea Murid memainkan peranan yang penting
besar. dalam proses pembelajaran
- Contoh satu tema akan dipecahkan kepada Murid melibatkan diri secara aktik dalam
komponen-komponen kecil pembelajaran sama ada kumpulan atau
- Keluarga- ahli-ahli keluarga individu
Guru memimpin murid-murid menjalankan
STRATEGI PENGAJARAN aktiviti pembelajaran
Lebih banyak masa diperuntukkan untuk
- Merupakan rancangan yang teratur untuk
pembelajaran murid
mencapai matlamat atau kejayaan
Kaedah kumpulan, inkuiri-penemuan ,
- Merujuk kepada kebijaksanaan dalam
perbincangan, penyoalan, penyelesaian
menguruskan sesuatu perkara
masalah, bermain, simulasi, main peranan dan
- Dalam pendidikan strategi merujuk kepada
sumbangsaran digunakan
kebijaksanaan memilih pendekatan serta
Guru membimbing murid berfikir dan
kecekapan merancang kaedah dan teknik
bertindak balas dengan memberi jawapan
pengajaran berdasarkan objektif pelajaran
Murid digalakkan memberi pendapat
yang telah ditentukan
Strategi lebih mengutamakan pencapaian
Strategi Pemusatan Guru objektif pembelajaran murid

Guru memainkan peranan utama Strategi Pemusatan Bahan


Guru menguasai dan mengawal segala aktiviti
Merujuk kepada dua kategori iaitu bahan
pelajaran banyak memberi penerangan dan
pengajaran dan bahan pembelajaran
murid hanya mendengar
Bahan pengajaran carta, graf, peta,
Kaedah keseluruhan kelas, demonstrasi,
spesimen, model, gambar, slaid, radio, pita
syarahan, becerita, pengajaran berkumpulan.
rakaman, video, telivisyen, projektor
Strategi P&P lebih mengutamakan pencapaian
Bahan pembelajaran buku teks, kad kerja,
objektif pengajaran guru
bahan bercetak, radas, alat-alat ujikaji dan
Strategi ini mementingkan pencapaian murid
komputer
berdasarkan keputusan ujian dan peperiksaan
Bahan pelajaran memainkan peranan utama
Teknik pengajaran guru ialah ditumpukan
Guru dapat menyampaikan pelajaran
kepada penyampaian fakta-fakta secara
dengan mudah dan menarik serta berkesan
menghafal. Murid kurang berupaya membuat
Murid-murid dapat memahami pelajaran
intepretasi
dengan lebih berkesan serta dapat
Murid-murid menjadi kurang kreatif dan tidak
menjalankan aktiviti pembelajaran secara
berinisiatif
bersendiri atau kumpulan tanpa kehadiran
guru
Strategi lebih mengutamakan kecekapan
dan kemahiran menggunakan bahan
pelajaran mencapai objektif pelajaran
Dapat memupuk sikap berdikari dengan
menjalankan aktiviti pembelajaran tanpa
kehadiran atau pertolongan guru
Strategi Berasaskan Tugasan Dan Aktiviti Demonstrasi (Tunjuk cara)
Merujuk kepada gerakkerja atau tindakan Merupakan teknik PdP yang melibatkan
Melalui aktiviti murid, intelek, rohani, sosial kemahiran guru mendemonstrasikan cara
atau langkah melakukan sesuatu aktiviti
dan jasmani mereka dapat dikembangkan
dihadapan murid
secara menyeluruh dan seimbang Biasanya 3 cara digunakan
Murid belajar dengan lebih seronok melalui - Model hidup
cara praktik - Model simbolik (langkah-langkah bertulis)
Guru banyak membimbing murid - Model persepsi (tayangan video)
menjalankan aktiviti pembelajaran
Belajar Sambil Main
Aktiviti tugasan yang boleh digunakan ialah Memberi peluang kepada murid-murid
membaca, menulis, mengira , bermain, melakukan aktiviti berpura-pura di bawah
membuat model, melukis, menyelesai keadaan yang terkawal
masalah , menyanyi dsb Aktiviti permainan biasanya dijalankan untuk
aktiviti pengukuhan , pengayaan dan
KAEDAH PENGAJARAN pemulihan
Kaedah mengajar satu siri tindakan guru yang Contoh teka teki, lakonan, mencari benda
sistematik dan berlandaskan kepada sesuatu dll.
pendekatan yang dipilih dengan tujuan mencapai Main Peranan
objektif pelajaran dalam jangka masa yang Merupakan lakonan spontan yang melibatkan
pendek. sekumpulan murid tanpa menggunakan
sebarang skrip. Aktiviti ini adalah berdasarkan
Sumbangsaran situasi atau masalah yang timbul.
Merujuk kepada percambahan fikiran Tujuan main peranan supaya murid dapat
(brainstorming) mengukuhkan kemahiaran pertuturan,
Merupakan satu sesi perbincangan yang melatih diri untuk berfikir spontan supaya
dapat menyelesaikan masalah secepat
membolehkan setiap ahli kumpulan
mungkin dalam situasi terkawal.
menyumbangkan pendapat dan idea terhadap
seuatu topik (sesi buzz) Penyelesaian Masalah
Merupakan aktiviti-aktiviti yang melibatkan
Perbincangan masalah berbentuk perkataan, bukan
Merupakan kaedah dan teknik mengajar yang mekanis, teka-teki, kuiz atau kemahiran
melibatkan aktiviti perbualan di antara guru matematik dalam situasi sebenar.
dan murid-murid dalam kelas atau sejenis Melibatkan kaedah penyelesaian masalah
sendiri, sumbangsaran, kaedah inkuiri, kaedah
aktiviti pembelajaran secara bertukar fikiran
dapatan dan teknik TOC
atau idea serta berkongsi maklumat tentang
sesuatu perkara di bawah penyeliaan seorang Kanak-Kanak Berkeperluan Khas
guru. ( melibatkan sumbangsaran ) Guru perlu mempunyai ilmu pedagogi yang
Guru perlu membimbing murid untuk meluas dan boleh mengubahsuai proses pdp
membuat rumusan terhadap hasil selaras dengan kebolehan fizikal, minat dan
perbincangan gaya pembelajaran murid yang berbeza-beza.
BAB 9- PEDAGOGI MASA KINI
Peningkatan mutu pendidikan adalah satu
CIRI-CIRI PEDAGOGI MASA KINI perkara penting yang boleh mencorakkan
2. Komunikasi Dan Kolaborasi serta Literasi suatu masa depan yang cerah.
TMK Sistem pendidikan di Malaysia perlu mengikut
perkembangan Pedagogi Berbantukan ICT
yang semakin meledak.
ICT pada masa kini digunakan secara global
dan revolusi ini telah meresap ke semua
sektor dalam kehidupan masyarakat. Untuk
mengharungi cabaran ini serta mencapai
matlamat Lebuhraya Multimedia (MSC) dan
Wawasan 2020, inisiatif untuk
mengintegrasikan ICT dalam pengajaran dan
pembelajaran
Pelbagai usaha telah dijalankan untuk
memaksimakan penggunaan ICT dalam
mentransformasikan masyarakat Malaysia
kepada masyarakat bermaklumat (knowledge
based society). Ini selaras dengan matlamat
Wawasan 2020 yang telah diutarakan oleh
bekas Perdana Menteri.
Proses pengajaran dan pembelajaran
berkembang mengikut peredaran masa dan
zaman.
1. KBAT

KBAT Keupayaan untuk mengaplikasikan


pengetahuan, kemahiran dan nilai dalam
membuat penaakulan dan refleksi bagi
menyelesaikan masalah membuat keputusan,
berinovasi dan berupaya mencipta sesuatu.
3. Penyelesaian Masalah
guru akan menggalakkan murid menjanakan
idea-idea kritis dan kreatif
aktiviti sumbangsaran yang boleh digunakan
oleh guru ialah seperti pemetaan minda,
pemikiran lateral dan kreatif.
banyak menggunakan aktiviti pengajaran dan
pembelajaran seperti membandingkan dan
membezakan, mengumpul dan mengelaskan,
mencirikan, membuat urutan, menganalisis,
mengesan kecondongan, menilai serta
membuat kesimpulan.
banyak mementingkan aspek seperti
menjanakan idea, membuat inferens,
membuat hubungkaitan, meramal, membuat
hipotesis, mesinfesis, membuat analogi,
membuat gambaran mental, merekacipta
Strategi berfikir terdiri kemahiran
mengkonsepsi, menyelesaikan masalah,
membuat keputusan, kemahiran menaakul.

4. Pembelajaran Berasaskan Projek


Merupakan kaedah pembelajaran dan
pengajaran yang berfokus tugasan secara
sistematik atau perancang:
Melibatkan pembelajaran berpusatkan
pelajar,
Boleh menghubungkaitkan antara pelbagai
bidang dan kesepaduan dengan masalah
kehidupan seharian,
Merupakan satu kaedah yang amat menarik
untuk memantapkan minat pelajar.
Memberikan pengalaman berbentuk
praktikal. Contoh melukis pelan sekolah,
projek mural dan lain-lain.

5. Kreativiti dan Inovasi


Ciri-ciri Guru Inovatif:
Menilai keberhasilan yang ingin dicapai
Kreatif
Pemikiran Strategik
Mengenali diri pelajar
Menekuni Kurikulum
Daya imaginasi yang tinggi
Mempunyai unsur kecindan
Mempelbagaikan kaedah pengajaran
6. Pembelajaran Kontekstual d. Bekerjasama
Pembelajaran Kontekstual konsep belajar yang Tujuan murid-murid bekerja secara berkumpulan
membantu guru mengaitkan antara materi yang adalah untuk meningkatkan keyakinan dan
diajarkannya dengan situasi dunia nyata pelajar motivasi murid dalam pembelajaran. Aktiviti
dan mendorong pelajar membuat hubungan
kumpulan akan menstrukturkan suatu bentuk
antara pengetahuan yang dimilikinya dengan
penerapannya dalam kehidupan mereka kebergantungan positif dan menggalakkan
seharian. interaksi dan menimbulkan rasa tanggungjawab.
- Lima langkah yang boleh digunakan untuk
melaksanakan pengajaran kontekstual e. Pemindahan
a. Menghubungkait Dalam kelas kontekstual peranan guru
Strategi menghubungkait adalah strategi diperluaskan untuk merangkumi pencipataan
pengajaran yang menggunakan pengalaman pelbagai pengalaman pembelajaran dengan
kehidupan pelajar atau pengetahuan sedia ada memberi focus kepada pemahaman berbanding
pelajar. Pengajaran yang baik biasanya bermula penghafalan. Keupayaan murid menggunakan
dengan soalan dan fenomena yang menarik dan pengetahuan baru alam pelbagai konteks akan
merupakan pengalaman biasa pelajar, bukan bertambah melebihi apa yang dipelajari di dalam
dengan pengabtrakan dan fenomena di luar kelas apabila guru membuat generalisasi
lingkungan persepsi, kefahaman atau terhadap maklumat asas selepas menggunakan
pengetahuan pelajar (American Association for maklumat atau pengalaman di dalam konteks
the Advancement of Science Project 2061, 1993). yang spesifik (Perfetto et al., 1983).

b. Mengalami KAEDAH DAN TEKNIK PENGAJARAN MASA KINI


Strategi ini melibatkan murid dengan akiviti Flipped Classroom
penerokaan, penemuan dan perekaan.
Pengalaman hands-on ini termasuklah
penggunaan manipulative, aktiviti penyelesaian
masalah dan aktiviti makmal.

c. Menggunakan
Strategi menggunakan ialah strategi yang
memberikan focus kepada penggunaan
pengetahuan. Latihan-latihan yang relevan dan
realistic member motivasi kepada pelajar
mempelajari konsep-konsep akademik pada aras
kefahaman yang lebih mendalam. Masalah yang
mengandungi situasi kehidupan sebenar akan
menggalakkan pelajar untuk menghubungkan
kandungan pengetahuan sains dengan situasi
kehidupan sebenar.
Unsur-Unsur pembelajaran berbasis blended
learning mengkombinasikan antara tatap
muka dan e-learning yang memiliki 6 unsur:
a. tatap muka
b. belajar mandiri,
c. aplikasi,
d. tutorial,
e. kerjasama, dan
f. evaluasi.
Pembelajaran tatap muka dilakukan seperti
yang sudah dilakukan sebelum ditemukannya
teknologi cetak, audio visual, dan komputer,
pendidik sebagai sumber belajar utama.
Blended Learning memiliki tujuan:
a. Membantu peserta didik untuk berkembang
lebih baik di dalam proses belajar, sesuai
dengan gaya belajar dan preferensi dalam
belajar.
b. Menyediakan peluang yang praktis realistis
bagi pendidik dan peserta didik untuk
pembelajaran secara mandiri, bermanfaat,
dan terus berkembang.
c. Peningkatan penjadwalan fleksibilitas bagi
peserta didik, dengan menggabungkan
aspek terbaik dari tatap muka dan instruksi
online.
Kelebihan dan Kekurangan Blended Learning
Kelebihan blended learning:
Pembelajaran terjadi secara mandiri dan
konvensional, yang keduanya memiliki
kelebihan yang dapat saling melengkapi.
Pembelajaran lebih efektif dan efisien.
Blended Learning Meningkatkan aksesbiltas. Dengan adanya
blended learning maka peserta didik semakin
Blended learning merupakan pendekatan mudah dalam mengakses materi
pembelajaran yang mengintegrasikan pembelajaran.
pembelajaran tradisonal tatap muka dan Kekurangan blended learning:
pembelajaran jarak jauh yang menggunakan Media yang dibutuhkan sangat beragam,
sumber belajar online dan beragam pilihan sehingga sulit diterapkan apabila sarana dan
komunikasi yang dapat digunakan oleh guru dan prasarana tidak mendukung.
siswa. Pelaksanaan pendekatan ini Tidak meratanya fasilitas yang dimiliki peserta
didik, seperti komputer dan akses internet.
memungkinkan penggunaan sumber belajar
Padahal dalam blended learning diperlukan
online, terutama yang berbasis web, tanpa akses internet yang memadai, apabila jaringan
meninggalkan kegiatan tatap muka. kurang memadai akan menyulitkan peserta
dalam mengikuti pembelajaran mandiri via
online.
Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap
penggunaan teknologi.

Tidak meratanya fasilitas yang dimiliki peserta


didik, seperti komputer dan akses internet.
Project Based Learning 4. Active Learning
Anak sebagai subyek belajar yang aktif
PBL sebuah model pembelajaran yang menentukan, melakukan dan mengevaluasi
menggunakan proyek (kegiatan) sebagai inti (PLAN-DO-REVIEW)
pembelajaran. Dalam kegiatan ini, siswa
5. Learning Interesting
melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, dan
Pembelajaran lebih menarik dan
sintesis informasi untuk memperoleh berbagai
menyenangkan bagi anak karena anak terlibat
hasil belajar (pengetahuan, keterampilan, dan
langsung dalam menentukan masalah.
sikap)
Fasa-fasa PBM:
Langkah-langkah PBL adalah;
Fase 1: Pengajuan permasalahan.
1. menentukan pertanyaan dasar; Fase2: Apa yang diketahui diketahui dari
2. membuat desain proyek; permasalahan?
3. menyusun penjadwalan; Fase 3: Apa yang tidak diketahui dari
4. memonitor kemajuan proyek; permasalahan?
5. penilaian hasil; Fase 4: Alternatif Pemecahan.
6. evaluasi pengalaman. Fase 5: Laporan dan Presentasi Hasil.
Fase 6: Pengembangan Materi.
Problem Based Learning
Inquiry Based Learning
PBM metode pengajaran yang bercirikan IBL suatu pendekatan yang digunakan dan
adanya permasalahan nyata sebagai konteks mengacu pada suatu cara untuk
untuk para peserta didik belajar berfikir kritis dan mempertanyakan, mencari pengetahuan
keterampilan memecahkan masalah, dan (informasi), atau mempelajari suatu gejala.
memperoleh pengetahuan
Strategi pembelajaran inkuiri akan efektif
Unsur-unsur yang mendasar pada pendidikan manakala :
dalam PBM:
1. Siswa dapat menemukan sendiri jawaban
1. Integrated Learning dari suatu permasalahan yang ingin
Pembelajaran mengintegrasikan seluruh dipecahkan
bidang pelajaran 2. Bahan pelajaran yang akan diajarkan tidak
Pembelajaran bersifat menyeluruh melibatkan berbentuk fakta atau konsep yang sudah jadi
aspek-aspek perkembangan anak 3. Proses pembelajaran berangkat dari rasa
Anak membangun pemikiran melalui ingin tahu siswa terhadap sesuatu
pengalaman langsung 4. Guru akan mengajar sekelompok siswa yang
2. Contextual Learning rata-rata memiliki kemauan dan
Anak belajar sesuatu yang nyata, terjadi, dan kemampuan berpikir.
dialami dalam kehidupannya 5. Jumlah siswa yang belajar tidak terlalu
Anak merasakan langsung manfaat belajar banyak.
untuk kehidupannya 6. Guru memiliki waktu yang cukup untuk
3. Constructivist Learning menggunakan pendekatan yang berpusat
Anak membangun pemikirannya melalui pada siswa.
pengalaman langsung (hand on experience)
Learning by doing
Tujuan utama pembelajaran melalui model Kelebihan dan Kelemahan IBL
inquiry based learning ini adalah menolong
Kelebihan
siswa untuk dapat mengembangkan disiplin
intelektual dan keterampilan berpikir dengan a. Dapat membentuk dan mengembangkan
memberikan pertanyaan-pertanyaan dan self-concept pada diri siswa, sehingga
mendapatkan jawaban atas dasar rasa ingin siswa dapat mengerti tentang konsep dasar
tahu mereka. dan ide-ide lebih baik.
Langkah-langkah model IBL: b. Membantu dalam menggunakan ingatan
dan transfer pada situasi proses belajar yang
a. Orientasi
baru.
langkah untuk membina suasana atau iklim
c. Mendorong siswa berpikir dan bekerja atas
pembelajaran yang responsif.
inisiatifnya sendiri, bersikap obyektif, jujur
b. Merumuskan masalah dan terbuka.

langkah membawa siswa pada suatu d. Mendorong siswa untuk berpikir intuitif dan
persoalan yang mengandung teka-teki. merumuskan hipotesisnya sendiri.

c. Merumuskan hipotesis e. Memberi kepuasan yang bersifat intrinsik.

jawaban sementara dari suatu permasalahan f. Situasi proses belajar menjadi merangsang.
yang sedang dikaji.
g. Dapat mengembangkan bakat atau
d. Mengumpulkan data kecakapan individu.

aktifitas menjaring informasi yang dibutuhkan h. Memberi kebebasan siswa untuk belajar
untuk menguji hipotesis yang diajukan sendiri.

e. Menguji hipotesis i. Siswa dapat menghindari dari cara-cara


belajar yang tradisional.
menentukan jawaban yang dianggap diterima
sesuai dengan data atau informasi yang j. Dapat memberikan waktu pada siswa
diperoleh berdasarkan pengumpulan data. secukupnya sehingga mereka dapat
mengasimilasi dan mengakomodasi
f. Merumuskan kesimpulan informasi.
proses mendeskripsikan temuan yang Kelemahan
diperoleh berdasarkan hasil pengujian
hipotesis. a. Diharuskan adanya kesiapan mental pada
siswa.

b. Perlu adanya proses penyesuaian/adaptasi


dari metode tradisional ke pendekatan ini.
BAB 10 MOTIVASI DAN PEMBELAJARAN Menurut Ormord, 2008, aktiviti yang
menyeronokkan boleh ditingkatkan melalui
Motivasi dibahagikan kepada dua iaitu motivasi peneguhan ekstrinsik. Perlakuan akan
intrinsik dan motivasi ekstrinsik. merosot jika peneguhan itu dihentikan.

Peneguhan ekstrinsik akan memberikan


kesan jika murid mempunyai tanggapan
bahawa peneguhan sebagai mengawal atau
memanipulasi, bukan sahaja merangsang
penambahbaikan dan kemajuan.

Peneguhan ekstrinsik amat berguna jika


murid tidak mempunyai keinginan untuk
bertingkah laku sedemikian bagi
mewujudkan suasana bilik darjah yang
teratur dan produktif. Peneguhan ekstrinsik
yang berterusan akan meningkatkan
Motivasi perlu diberikan kepada murid-murid kemahiran dan kompetensi murid bertambah
untuk memenuhi keperluan; baik.

fizikal / biologikal

pelaziman operan tingkah laku

kognitif

afektif

sosial

1. PERSPEKTIF BEHAVIORIS 2. PERSPEKTIF KOGNITIF

Ahli behavioris motivasi merujuk kpd Ahli kognitivis memberi penekanan kepada
perubahan tingkahlaku akibat interaksi kepercayaan, jangkaan dan keperluan untuk
peraturan, ramalan dan pemahaman.
pengalaman seseorang dengan persekitaran.
Dimotivasikan untuk memenuhi keperluan
kita memahami dunia kita.
cth: kata-kata pujian, komen positif.
Motivasi memperlihatkan tingkah laku
Ahli behaviorisme menitikberatkan dipelajari melalui peneguhan kognitif
persekitaran luaran bagi memotivasikan individu tentang pemikiran atau
seseorang. konseptualisasi ( Joiner dan Swayer, 1992 ).
Menurut Woolfolk, pandangan kognitif
Salvin, 200; motivasi dari perspektif menekankan bahawa tingkah laku
behaviorisme amat berkait rapat dengan dipengaruhi oleh cara mereka berfikir
prinsip dimana tingkah laku yang telah tentang mereka dan persekitaran. Kearah
diberikan peneguhan akan berlaku mana tingkah laku diambil diterangkan
berbanding dengan tingkah laku yang tidak berdasarkan empat pengaruh berikut;
diberikan peneguhan, malahan dendaan.
i. keperluan untuk membina suatu asas b.Teori atribusi ( Weiner, 1979 )
pengetahuan yang teratur dan konsisten.
o Merupakan teori kontemporari yang
ii. harapan seseorang untuk menyempurnakan
berpengaruh terhadap implikasi untuk motivasi
tugasan dengan berjaya.
akademik.
iii. faktor-faktor di mana seseorang percaya
o Menegaskan bahawa murid akan bermotivasi
akan menghasilkan kejayaan atau kegagalan.
jika memperoleh sesuatu hasil yang diingini.
iv. kepercayaan seseorang terhadap kebolehan
o Teori ini mengandungi teori efikasi kendiri,
kognitif.
dimana penekanan ditumpukan kepada
Pengaruh motivasi terhadap terhadap teori- persepsi pelajar yang mempengaruhi cara
teori kognitf; mereka mentafsir kejayaan atau kegagalan
usaha.
Teori dissonance kognitif ( convington )
o Teori ini menerangkan kejayaan atau
Teori atribusi ( Weiner, 1979 )
Teori ekspektansi x nilai kegagalan boleh dianalisis seperti berikut :
Teori efikasi kendiri ( Bandura ) Kejayaan atau kegagalan boleh
disebabkan oleh faktor luaran atau dalaman
a. Teori dissonance kognitif ( convington ) kejayaan atau kegagalan mungkin stabil
o Dibentuk oleh Festinger ( 1957 ) menekankan atau tidak stabil.
hubungan antara kognisi. Sebab kejayaan atau kegagalan mungkin
o Terdapat kecenderungan individu untuk boleh dikawal atau tidak boleh dikawal.
mencari ketekalan antara kognisi, iaitu o Faktor dalaman boleh dikawal sepertimana jika
kepercayaan atau pandangan. kita lebih berusaha atau tidak boleh dikawal
o Apabila terdapat ketidakketekalan antara sikap jika kita agak sukar mengubah kebolehan kita
atau tingkah laku (dissonansi), sesuatu harus
dilakukan untuk mengurangkan dissonansi.
o Dua faktor yang mempengaruhi kekuatan
o Peranan guru dalam meningkatkan motivasi
dissonansi;
murid adalah seperti berikut;
Bilangan kepercayaan dissionansi.
Kepentingan yang berkait dengan setiap
Guru perlu membantu murid dengan
dissonansi.
memastikan mereka
o Tiga cara untuk menghapuskan dissonansi;
percaya bahawa mereka adalah
Kurangkan kepentingan kepercayaan
kompeten.
dissonansi tersebut.
Galakkan mereka untuk berusaha dan
Tambahkan lebih banyak kepercayaan
jika berjaya, mereka akan melipat gandakan
konsonansi untuk melebihi kadar bilangan
usaha mereka.
kepercayaan dissonansi.
Pastikan murid berusaha dan
o Ubah kepercayaan dissonansi supaya mereka
beranggapan bahawa mereka boleh berjaya.
tidak konsisten lagi.
Adalah baik jika guru membantu murid
o Dissonansi berlaku dalam situasi dimana
memahami bahawa tingkah laku mereka
individu membuat plihan antara dua tindakan
akan membawa mereka ke tahap kejayaan
atau kepercayaan yang bertentangan.
atau kegagalan.
o Kognitif dissonansi ketidakselesaan yang
Merangsangkan konsep kendiri murid
dirasai antara apa-apa yang kita sudah tahu
dan sentiasa berfokuskan kepada usaha
atau percaya dengan maklumat atau tafsiran.
sebagai faktor ke arah kejayaan.
c.Teori ekspektansi x nilai 3. PERSKPEKTIF HUMANISTIK

o Pendekatan ini menekankan kebebasan


peribadi, pilihan, kegigihan kendiri dan menuju
ke arah pertumbuhan kendiri.

o Bagi memotivasi murid, guru harus menyentuh


domain afektif, kompetensi, harga kendiri,
autonomi dan penyempurnaan diri mereka.

o Menurut Atkinson 1964,teori ini bermakna o Manusia didorong untuk melakukan tingkah
bahawa motivasi ialah gabungan antara dua laku tertentu kerana penyempurnaan kendiri
kekuatan, iaitu harapan seseorang itu untuk iaitu semua manusia mempunyai keinginan
mencapai ke arah matlamat yang ditujunya dan dalaman untuk mencapai segala yang diingini
nilai matlamat itu untuk dirinya. oleh mereka.
o Daripada teori, dua prediktor motivasi ialah
o Antara cara bagi membantu murid supaya
nilai tugas dan ekspektasi (Pintrich dan Schunk)
menjadi lebih berautonomi ialah;
o Jika salah satu elemen iaitu ekspektansi atau
nilai tidak ada, maka kemungkinan besar i. membantu mereka menentukan matlamat
motivasi untuk berusaha mencapai matlamat yang realistik.
itu akan menjadi lemah dan tidak signifikan ii. merancang aktiviti yang boleh mencapai
lagi. matlamat.
o Nilai adalah kepercayaan kognitif peribadi iii. memberikan tanggungjawab kepada
setiap individu dan ini termasuklah matlamat, mereka atas tindakan yang mereka
nilai dan minat mereka. lakukan.
o Merupakan kepercayaan tentang kompetensi iv. memberi mereka peluang berdikari dalam
peribadi serta kebolehan individu terhadap pelaksanaan tugasan dan membuat
sesuatu tugasan. keputusan.
v. memberi mereka peluang untuk membuat
d.Teori efikasi kendiri ( Bandura )
pilihan.
o Pandangan kognitif menekankan bahawa vi. menilai prestasi mereka.
tingkah laku dipengaruhi oleh cara mereka
4. IMPLIKASI MOTIVASI TERHADAP PdP
berfikir tentang diri mereka dan persekitaran.
o Arah dimana tingkah laku diambil diterangkan Guru memainkan peranan penting bagi
berdasarkan empat pengaruh; memastikan setiap pendekatan motivasi
i. untuk membina suatu asas pengetahuan yang digunakan memberi kesan terhadap
yang teratur dan konsisten. pengajaran dan pembelajaran murid.
ii. harapan seseorang untuk Pembelajaran murid biasanya akan
menyempurnakan tugasan dengan berjaya. meningkat jika insentif yang diberi adalah
iii. faktor-faktor di mana seseorang percaya selaras dengan keperluan mereka termasuk
akan menghasilkan kejayaan atau menimba pengalaman baru, mengasah
kegagalan. kemahiran-kemahiran tertentu, mengatasi
iv. kepercayaan seseorang terhadap cabaran-cabara tertentu, mencapai kejayaan
kebolehan kognitif. ataupun berinteraksi dengan orang lain.
1. Berikut adalah antara cara guru boleh memberikan motivasi bagi setiap peringkat yang berkenaan;
Sebelum Proses Pengajaran dan Pembelajaran
Guru-guru mesti membuat rancangan mengajar dengan mengambilkira soalan-soalan yang
ingin ditanya dan alat-alat bantuan pengajaran yang akan digunakan.
Guru-guru mesti merancang bagaimana dapat menimbul & mengekalkan rasa minat murid-
murid sepanjang pelajaran dan selepas tamat pengajaran.
mesti menimbulkan rasa minat dalam kalangan murid.
4 prinsip penting bagi motivasi dalam bilik darjah;
i. Merangsang murid-murid dalam bilik darjah - Menarik perhatian dan menumpukan
murid-murid agar terus berusaha dalam bilik darjah.
ii. Memenuhi kehendak murid-murid yang berbeza - Bertindak segera atas keperluan
murid-murid.
iii. Mengizinkan murid-murid meluahkan perasaan marah dengan positif terhadap
rakan - rakan yang tidak berkelakuan baik.
iv. Meransang murid-murid supaya memotivasikan diri sendiri - Mewujudkan semangat
persaingan dengan penyediaan tawaran ganjaran.

Semasa Proses Pengajaran dan Pembelajaran


Semasa proses pengajaran dan pembelajaran, guru-guru menggunakan pelbagai kaedah
untuk memperkenalkan sesuatu topik.
Pengajaran yang melibatkan murid akan meningkatkan motivasi mereka.
Pembelajaran yang jelas matlamatnya akan meningkatkan proses pembelajaran.
Murid-murid yang memahami tentang apa yang disampaikan akan sentiasa mempunyai
motivasi intrinsik terhadap pembelajaran.
Sesuatu pembelajaran itu adalah bermakna apabila perkara yang dipelajari dapat diingati dan
diaplikasikan dalam situasi baru.
Kejayaan merupakan motivasi untuk belajar.
Murid-murid yang mempunyai motivasi tinggi akan segera melibatkan diri dalam apa jua
akiviti.
Antara motivasi-motivasi yang boleh diwujudkan semasa proses pengajaran dan
pembelajaran adalah seperti berikut;
i. Galakkan melalui kata-kata lisan dan isyarat tubuh badan
ii. Penawaran ganjaran
iii. sikap positif
iv. Memenuhi keperluan murid-murid
Selepas Proses Pengajaran dan Pembelajaran
murid perlu diberikan waktu untuk membuat renungan/refleksi.
Proses refleksi ini membantu mereka untuk menilai kekuatan dan kelemahan yang terdapat
pada diri mereka.
Antara motivasi yang boleh diwujudkan selepas proses pengajaran dan pembelajaran adalah;
i. hasil daripada penilaian kemajuan pembelajaran murid-murid.
ii. Aktiviti-aktiviti lanjutan untuk mengukuhkan pembelajaran.
iii. Sikap keprihatinan guru-guru terhadap keperluan murid-murid.

2. Antara cara yang boleh dilaksanakan untuk memotivasikan murid adalah seperti berikut;
Memberikan bantuan pengajaran
Penerangan yang jelas
Pemberian ganjaran
Tetapkan matlamat
Ambil berat
Penglibatan murid
Penuhi keperluan murid.
Lebihkan pembelajaran visual.
Gunakan pelbagai emosi untuk merangsang pembelajaran dan motivasi.
o Terima murid seadanya.
o Berikan kata perangsang
3. Kesan motivasi

Terdapat pelbagai kesan motivasi terhadap seseorang murid. Berikut adalah antara kesan yang biasa
mereka alami dan boleh diperhatikan oleh guru;

Kebimbangan
Bimbang sekiranya tidak Berjaya
Guru menetapkan hukuman keras mengakibatkan murid gagal kerana risau kepada hukuman
yang diberi
Sebahagian murid-murid perlukan tahap kerisauan yang sederhana untuk Berjaya
Perubahan sikap
Dari sikap yang buruk kepada sikap yang baik
Kurang harga diri kepada sikap yang positif
Peneguhan positif seperti kata perangsang, pujian dapat membantu murid nakal membuang
sikap negative
Murid yang tidak serius dalam pembelajaran dimotivasikan secara ekstrinsik melalui ganjaran
kecil apabila memperolehi kejayaan
Murid dengan perasaan harga diri yang rendah sukar dipujuk untuk mengubah sikap melalui
ganjaran mungkin disebabkan oleh sosioekonomi yang serba kekurangan
Melalui galakan dan dorongan daripada guru, sikap ini dapat diubah kepada yang lebih baik
Perasaan ingin tahu
Secara semulajadi murid-murid mempunyai perasaan ingin tahu.
Guru perlu menggalakkan murid menggunakan motivasi intrisik dengan merangsang naluri
asasi mereka seperti menggunakan persembahan slaid ketika mengajar bagi mencetuskan
perasaan ingin tahu.