Anda di halaman 1dari 8

Lesson Plan/ Rancangan Mengajar (Minggu 15)

Subject: Theme: Class: Date: 24 April 2017 (Isnin)


Mata Pelajaran: Tema: Kelas:3D Tarikh:
Kemahiran Hidup (PK) Topic: Time:
Tajuk: Rekacipta Masa: 8.10 9.50 PAGI
Learning Standard Code: Moral Value: Cross Curricular Links:
Kod Standard Pembelajaran: Tiada Nilai Murni: Berjimat Cermat Pautan Merentas Kurikulum:

Student Aspirations/ Aspirasi Murid


Knowledge Thinking Skills Leadership Bilingual Ethics & National Identity
Pengetahuan Kemahiran / Skills Proficiency Spirituality / Identiti nasional
berfikir Kemahiran Kemahiran Etika dan
memimpin dwibahasa kerohanian

Learning Objectives: Success Criteria:


Objektif Pembelajaran: Kriteria Kejayaan: Murid dapat:
Membuat Kemasan Projek 1. Menlas projek dengan teknik yang betul dan menghasilkan kerja menlas yang licin.
2. Menyatakan 4 jenis bahan kemasan dan pelarutya dengan tepat
3. Menyapu cat pada kayu projek dengan teknik yang betul dan hasil yang kemas.
Key Concepts/ Key Vocabulary: Resources:
Konsep / Perbendahaaan Kata Utama:Tiada Sumber: Buku teks, bahan kemasan, pelarut dan projek

Impact/ Reflection
Lesson Outline/ Rangka Pengajaran
Impak/ Refleksi
Starter/ Set Induksi Guru menunjukkan kepada murid beberapa Murid menyatakan bahan
Starter activity to engage students / aktiviti untuk jenis bahan kemasan dan guru menyoal tersebut ialah cat dan
menarik minat murid (Set Induksi) murid. digunakan untuk menyapu
inform students of the learning objective/ Apakah bahan ini dan kegunaannya? pada kayu supaya kayu
memaklumkan kepada murid tentang objektif tahan lama dan nampak
pembelajaran cantik.
stimulate recall of prior learning/ merangsang ingatan
terhadap pembelajaran terdahulu

Main Activities/ Aktiviti Utama 1. Guru menunjukkan teknik menlas projek semua murid menguasai
explanation of the content/ penerangan kandungan dengan tepat teknik menlas dengan tepat
pembelajaran 2. Guru memperkenalkan 4 jenis bahan serta dapat menghasilkan
modelling and demonstrating/ contoh dan tunjuk cara kemasan dan pelarutnya. kerja mengecat yang kemas
practise opportunities/ peluang membuat latihan 3. Guru membuat tunjukcara teknik dan bersih.
guidance and feedback/ bimbingan dan maklum balas mengecat yang betul untuk
berterusan mendapatkan hasil yang kemas dan
cater for different learning styles/ bagi pelbagai gaya bersih.
pembelajaran 4. Murid melakukan kerja menlas dan
appropriate challenge for all learners/ cabaran mengecat projek
bersesuaian untuk semua murid
opportunities to learn collaboratively/ peluang untuk
belajar secara kolaboratif
on-going guidance and feedback (Assessment for
Learning)/ bimbingan dan maklum balas berterusan
(Pentaksiran untuk Pembelajaran-AfL)

Plenary/ Penutup Guru mengarahkan murid bersihkan berus PdPc ditangguhkan


Looking Back: review and assessment of learning cat, tangan, mengemas semua alatan dan keminggu hadapan kerana
Looking Forward: identify next steps for learning bahan yang telah digunakan serta cuti Pertabalan Agong.
An activity to provide closure menyimpan kembali di tempat asalnya.
Refleksi: kajian dan penilaian pembelajaran
Akan datang: kenal pasti langkah-langkah seterusnya
Aktiviti penutup

Students to follow-up Remedial Reinforcement Enrichment


Tindakan susulan murid Pemulihan Pengukuhan Pengayaan
Lesson Plan/ Rancangan Mengajar (Minggu 15)

Subject: Theme: Class: Date: 24 April 2017 (Isnin)


Mata Pelajaran: Tema: Hidup Bermasyarakat Kelas:3K Tarikh:
Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Topic: Time:
Tajuk: Beringat sebelum kena dan menjadi Masa: 11.55 1.05 tgh
warga yang prihatin.
Learning Standard Code: Moral Value: Cross Curricular Links:
Kod Standard Pembelajaran: Tiada Nilai Murni: Cintakan alam sekitar dan Pautan Merentas Kurikulum:
kerjasama

Student Aspirations/ Aspirasi Murid


Knowledge Thinking Leadership Bilingual Ethics & National Identity
Pengetahuan Skills / Skills / Proficiency Spirituality / Identiti nasional
Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika dan
berfikir memimpin dwibahasa kerohanian

Learning Objectives: Success Criteria:


Objektif Pembelajaran: Kriteria Kejayaan: Murid dapat:
Kesan Pencemaran dan Punca bencana 1. menyatakan kesan pencemaran alam sekitar.
Alam 2. Menyenaraikan tindakan yang perlu di ambil untuk menangani isu dan masalah ini.
3. Mempraktikan amalan penjagaan alam sekitar
4. Menyenaraikan langkah-langkah menghadapi bencana alam
5. Menunjukkan sikap prihatin akan isu-isu bencana alam.
Key Concepts/ Key Vocabulary: Resources:
Konsep / Perbendahaaan Kata Utama:Tiada Sumber: Buku teks dan artikal

Impact/ Reflection
Lesson Outline/ Rangka Pengajaran
Impak/ Refleksi
Starter/ Set Induksi Guru meminta murid melihat di luar kelas dan Murid menyatakan cuaca
Starter activity to engage students / aktiviti untuk memerhatikan cuaca pada hari ini serta terlalu panas kerana berlaku
menarik minat murid (Set Induksi) menyatakan sebab mengapa cuaca sebegitu. pencemaran.
inform students of the learning objective/
memaklumkan kepada murid tentang objektif
pembelajaran
stimulate recall of prior learning/ merangsang
ingatan terhadap pembelajaran terdahulu

Main Activities/ Aktiviti Utama 1. guru membahagikan murid kepada 7 Murid dapat membincangkan
explanation of the content/ penerangan kumpulan dan meminta 4 kumpulan murid tugasan dalam kumpulan
kandungan pembelajaran menyenaraikan kesan pencemaran alam dengan kerjasama yang baik
modelling and demonstrating/ contoh dan tunjuk serta tindakan yang sesuai untuk dan menghasilkan peta I think.
cara menghadapi isu ini. Hasil perbincangan
practise opportunities/ peluang membuat latihan mesti dibuat dalam bentuk peta I-think.
guidance and feedback/ bimbingan dan maklum 2. 3 kumpulan murid yang lain di minta oleh
balas berterusan guru menyenaraikan punca bencana alam
cater for different learning styles/ bagi pelbagai dan langkah-langkah menghadapi bencana
gaya pembelajaran ini. Hasil perbincangan mesti dibuat dalam
appropriate challenge for all learners/ cabaran bentuk peta i-think
bersesuaian untuk semua murid 3. Ketua kumpulan keluar di hadapan kelas
opportunities to learn collaboratively/ peluang untuk membentangkan hasil perbincangan
untuk belajar secara kolaboratif secara bergilir.
on-going guidance and feedback (Assessment
for Learning)/ bimbingan dan maklum balas
berterusan (Pentaksiran untuk Pembelajaran-
AfL)
Plenary/ Penutup Murid dapat menyiapkan tugasan menghasilkan Pdpc ditangguhkan dan di
Looking Back: review and assessment of learning peta i-think dalam kumpulan masing-masing bawa ke minggu akan datang
Looking Forward: identify next steps for learning dengan baik kerana cuti hari Pertabalan
An activity to provide closure Agong
Refleksi: kajian dan penilaian pembelajaran
Akan datang: kenal pasti langkah-langkah seterusnya
Aktiviti penutup

Students to follow-up Remedial Reinforcement Enrichment


Tindakan susulan murid Pemulihan Pengukuhan. Pengayaan
Guru meminta semua murid
melakarkan semula peta I
think yang dihasilkan ke dalam
buku nota masing-masing.
Manakala peta I think yang
dihasilkan di dalam kumpulan
hendaklah ditampalkan di
papan kenyataan kelas.
Lesson Plan/ Rancangan Mengajar (Minggu 15)

Subject: Theme: Class: Date: 25 April 2017 (Selasa)


Mata Pelajaran: Tema: Kelas:3I Tarikh:
Kemahiran Hidup (KT) Topic: Time:
Tajuk: Rekacipta Masa: 8.10 9.50 PAGI
Learning Standard Code: Moral Value: Cross Curricular Links:
Kod Standard Pembelajaran: Tiada Nilai Murni: Berjimat Cermat Pautan Merentas Kurikulum:

Student Aspirations/ Aspirasi Murid


Knowledge Thinking Leadership Bilingual Ethics & National Identity
Pengetahuan Skills / Skills Proficiency Spirituality / Identiti nasional
Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika dan
berfikir memimpin dwibahasa kerohanian

Learning Objectives: Success Criteria:


Objektif Pembelajaran: Kriteria Kejayaan: Murid dapat:
Membuat Kemasan Projek 1. Menlas projek dengan teknik yang betul dan menghasilkan kerja menlas yang licin.
2. Menyatakan 4 jenis bahan kemasan dan pelarutya dengan tepat
3. Menyapu cat pada kayu projek dengan teknik yang betul dan hasil yang kemas.
Key Concepts/ Key Vocabulary: Resources:
Konsep / Perbendahaaan Kata Utama:Tiada Sumber: Buku teks, bahan kemasan, pelarut dan projek

Impact/ Reflection
Lesson Outline/ Rangka Pengajaran
Impak/ Refleksi
Starter/ Set Induksi Guru menunjukkan kepada murid beberapa jenis Murid menyatakan bahan
Starter activity to engage students / aktiviti bahan kemasan dan guru menyoal murid. tersebut ialah cat dan digunakan
untuk menarik minat murid (Set Induksi) Apakah bahan ini dan kegunaannya? untuk menyapu pada kayu
inform students of the learning objective/ supaya kayu tahan lama dan
memaklumkan kepada murid tentang objektif nampak cantik.
pembelajaran
stimulate recall of prior learning/
merangsang ingatan terhadap pembelajaran
terdahulu

Main Activities/ Aktiviti Utama 1. Guru menunjukkan teknik menlas projek semua murid menguasai teknik
explanation of the content/ penerangan dengan tepat menlas dengan tepat serta dapat
kandungan pembelajaran 2. Guru memperkenalkan 4 jenis bahan menghasilkan kerja mengecat
modelling and demonstrating/ contoh dan kemasan dan pelarutnya. yang kemas dan bersih.
tunjuk cara 3. Guru membuat tunjukcara teknik mengecat
practise opportunities/ peluang membuat yang betul untuk mendapatkan hasil yang
latihan kemas dan bersih.
guidance and feedback/ bimbingan dan 4. Murid melakukan kerja menlas dan menyapu
maklum balas berterusan cat pada kayu projek
cater for different learning styles/ bagi
pelbagai gaya pembelajaran
appropriate challenge for all learners/
cabaran bersesuaian untuk semua murid
opportunities to learn collaboratively/
peluang untuk belajar secara kolaboratif
on-going guidance and feedback
(Assessment for Learning)/ bimbingan dan
maklum balas berterusan (Pentaksiran untuk
Pembelajaran-AfL)

Plenary/ Penutup Guru mengarahkan murid bersihkan berus cat, Murid dapat mengemas dan
Looking Back: review and assessment of learning tangan, mengemas semua alatan dan bahan mengembalikan semula semua
Looking Forward: identify next steps for learning yang telah digunakan serta menyimpan alatan dan bahan ke tempat
An activity to provide closure kembali di tempat asalnya. asalnya.
Refleksi: kajian dan penilaian pembelajaran
Akan datang: kenal pasti langkah-langkah
seterusnya
Aktiviti penutup

Students to follow-up Remedial Reinforcement Enrichment


Tindakan susulan murid Pemulihan Pengukuhan Pengayaan
Lesson Plan/ Rancangan Mengajar (Minggu 15)

Subject: Theme: Class: Date: 25 April 2017 (Selasa)


Mata Pelajaran: Tema: Kelas:3G Tarikh:
Kemahiran Hidup (KT) Topic: Time:
Tajuk: Rekacipta Masa: 11.20- 1.05 tgh
Learning Standard Code: Moral Value: Cross Curricular Links:
Kod Standard Pembelajaran: Tiada Nilai Murni: Berjimat Cermat Pautan Merentas Kurikulum:

Student Aspirations/ Aspirasi Murid


Knowledge Thinking Leadership Bilingual Ethics & National Identity
Pengetahuan Skills / Skills Proficiency Spirituality / Identiti nasional
Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika dan
berfikir memimpin dwibahasa kerohanian

Learning Objectives: Success Criteria:


Objektif Pembelajaran: Kriteria Kejayaan: Murid dapat:
Membuat Kemasan Projek 1. Menlas projek dengan teknik yang betul dan menghasilkan kerja menlas yang licin.
2. Menyatakan 4 jenis bahan kemasan dan pelarutya dengan tepat
3. Menyapu cat pada kayu projek dengan teknik yang betul dan hasil yang kemas.
Key Concepts/ Key Vocabulary: Resources:
Konsep / Perbendahaaan Kata Utama:Tiada Sumber: Buku teks, bahan kemasan, pelarut dan projek

Impact/ Reflection
Lesson Outline/ Rangka Pengajaran
Impak/ Refleksi
Starter/ Set Induksi Guru menunjukkan kepada murid beberapa jenis Murid menyatakan bahan
Starter activity to engage students / aktiviti bahan kemasan dan guru menyoal murid. tersebut ialah cat dan digunakan
untuk menarik minat murid (Set Induksi) Apakah bahan ini dan kegunaannya? untuk menyapu pada kayu
inform students of the learning objective/ supaya kayu tahan lama dan
memaklumkan kepada murid tentang objektif nampak cantik.
pembelajaran
stimulate recall of prior learning/
merangsang ingatan terhadap pembelajaran
terdahulu

Main Activities/ Aktiviti Utama 1. Guru menunjukkan teknik menlas projek semua murid menguasai teknik
explanation of the content/ penerangan dengan tepat menlas dengan tepat serta dapat
kandungan pembelajaran 2. Guru memperkenalkan 4 jenis bahan menghasilkan kerja mengecat
modelling and demonstrating/ contoh dan kemasan dan pelarutnya. yang kemas dan bersih.
tunjuk cara 3. Guru membuat tunjukcara teknik mengecat
practise opportunities/ peluang membuat yang betul untuk mendapatkan hasil yang
latihan kemas dan bersih.
guidance and feedback/ bimbingan dan 4. Murid melakukan kerja menlas dan menyapu
maklum balas berterusan cat pada projek
cater for different learning styles/ bagi
pelbagai gaya pembelajaran
appropriate challenge for all learners/
cabaran bersesuaian untuk semua murid
opportunities to learn collaboratively/
peluang untuk belajar secara kolaboratif
on-going guidance and feedback
(Assessment for Learning)/ bimbingan dan
maklum balas berterusan (Pentaksiran untuk
Pembelajaran-AfL)

Plenary/ Penutup Guru mengarahkan murid bersihkan berus cat, Murid dapat mengemas dan
Looking Back: review and assessment of learning tangan, mengemas semua alatan dan bahan mengembalikan semula semua
Looking Forward: identify next steps for learning yang telah digunakan serta menyimpan alatan dan bahan ke tempat
An activity to provide closure kembali di tempat asalnya. asalnya.
Refleksi: kajian dan penilaian pembelajaran
Akan datang: kenal pasti langkah-langkah
seterusnya
Aktiviti penutup

Students to follow-up Remedial Reinforcement Enrichment


Tindakan susulan murid Pemulihan Pengukuhan Pengayaan
Lesson Plan/ Rancangan Mengajar (Minggu 15)

Subject: Theme: Class: Date: 26 April 2017 (Rabu)


Mata Pelajaran: Tema: Kelas: 3K Tarikh:
Kemahiran Hidup (KT) Topic: Time:
Tajuk: Rekacipta Masa: 7.30 - 9.30pagi
Learning Standard Code: Moral Value: Cross Curricular Links:
Kod Standard Pembelajaran: Tiada Nilai Murni: Berjimat Cermat Pautan Merentas Kurikulum:

Student Aspirations/ Aspirasi Murid


Knowledge Thinking Leadership Bilingual Ethics & National Identity
Pengetahuan Skills / Skills Proficiency Spirituality / Identiti nasional
Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika dan
berfikir memimpin dwibahasa kerohanian

Learning Objectives: Success Criteria:


Objektif Pembelajaran: Kriteria Kejayaan: Murid dapat:
Membuat Kemasan Projek 1. Menlas projek dengan teknik yang betul dan menghasilkan kerja menlas yang licin.
2. Menyatakan 4 jenis bahan kemasan dan pelarutya dengan tepat
3. Menyapu cat pada kayu projek dengan teknik yang betul dan hasil yang kemas.
Key Concepts/ Key Vocabulary: Resources:
Konsep / Perbendahaaan Kata Utama:Tiada Sumber: Buku teks, bahan kemasan, pelarut dan projek

Impact/ Reflection
Lesson Outline/ Rangka Pengajaran
Impak/ Refleksi
Starter/ Set Induksi Guru menunjukkan kepada murid beberapa jenis Murid menyatakan bahan
Starter activity to engage students / aktiviti bahan kemasan dan guru menyoal murid. tersebut ialah cat dan digunakan
untuk menarik minat murid (Set Induksi) Apakah bahan ini dan kegunaannya? untuk menyapu pada kayu
inform students of the learning objective/ supaya kayu tahan lama dan
memaklumkan kepada murid tentang objektif nampak cantik.
pembelajaran
stimulate recall of prior learning/
merangsang ingatan terhadap pembelajaran
terdahulu

Main Activities/ Aktiviti Utama 1. Guru menunjukkan teknik menlas projek semua murid menguasai teknik
explanation of the content/ penerangan dengan tepat menlas dengan tepat serta dapat
kandungan pembelajaran 2. Guru memperkenalkan 4 jenis bahan menghasilkan kerja mengecat
modelling and demonstrating/ contoh dan kemasan dan pelarutnya. yang kemas dan bersih.
tunjuk cara 3. Guru membuat tunjukcara teknik mengecat
practise opportunities/ peluang membuat yang betul untuk mendapatkan hasil yang
latihan kemas dan bersih.
guidance and feedback/ bimbingan dan 4. Murid melakukan kerja menlas dan menyapu
maklum balas berterusan cat pada projek
cater for different learning styles/ bagi
pelbagai gaya pembelajaran
appropriate challenge for all learners/
cabaran bersesuaian untuk semua murid
opportunities to learn collaboratively/
peluang untuk belajar secara kolaboratif
on-going guidance and feedback
(Assessment for Learning)/ bimbingan dan
maklum balas berterusan (Pentaksiran untuk
Pembelajaran-AfL)

Plenary/ Penutup Guru mengarahkan murid bersihkan berus cat, Murid dapat mengemas dan
Looking Back: review and assessment of learning tangan, mengemas semua alatan dan bahan mengembalikan semula semua
Looking Forward: identify next steps for learning yang telah digunakan serta menyimpan alatan dan bahan ke tempat
An activity to provide closure kembali di tempat asalnya. asalnya.
Refleksi: kajian dan penilaian pembelajaran
Akan datang: kenal pasti langkah-langkah
seterusnya
Aktiviti penutup

Students to follow-up Remedial Reinforcement Enrichment


Tindakan susulan murid Pemulihan Pengukuhan Pengayaan
Lesson Plan/ Rancangan Mengajar (Minggu 15)

Subject: Theme: Class: Date: 26 April 2017 (Rabu)


Mata Pelajaran: Tema: Kelas:3C Tarikh:
Kemahiran Hidup (PK) Topic: Time:
Tajuk: Rekacipta Masa: 9.50 11.50 pagi
Learning Standard Code: Moral Value: Cross Curricular Links:
Kod Standard Pembelajaran: Tiada Nilai Murni: Berjimat Cermat Pautan Merentas Kurikulum:

Student Aspirations/ Aspirasi Murid


Knowledge Thinking Leadership Bilingual Ethics & National Identity
Pengetahuan Skills / Skills Proficiency Spirituality / Identiti nasional
Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika dan
berfikir memimpin dwibahasa kerohanian

Learning Objectives: Success Criteria:


Objektif Pembelajaran: Kriteria Kejayaan: Murid dapat:
Membuat Kemasan Projek 1. Menlas projek dengan teknik yang betul dan menghasilkan kerja menlas yang licin.
2. Menyatakan 4 jenis bahan kemasan dan pelarutya dengan tepat
3. Menyapu cat pada kayu projek dengan teknik yang betul dan hasil yang kemas.
Key Concepts/ Key Vocabulary: Resources:
Konsep / Perbendahaaan Kata Utama:Tiada Sumber: Buku teks, bahan kemasan, pelarut dan projek

Impact/ Reflection
Lesson Outline/ Rangka Pengajaran
Impak/ Refleksi
Starter/ Set Induksi Guru menunjukkan kepada murid beberapa jenis Murid menyatakan bahan
Starter activity to engage students / aktiviti bahan kemasan dan guru menyoal murid. tersebut ialah cat dan digunakan
untuk menarik minat murid (Set Induksi) Apakah bahan ini dan kegunaannya? untuk menyapu pada kayu
inform students of the learning objective/ supaya kayu tahan lama dan
memaklumkan kepada murid tentang objektif nampak cantik.
pembelajaran
stimulate recall of prior learning/
merangsang ingatan terhadap pembelajaran
terdahulu

Main Activities/ Aktiviti Utama 1. Guru menunjukkan teknik menlas projek semua murid menguasai teknik
explanation of the content/ penerangan dengan tepat menlas dengan tepat serta dapat
kandungan pembelajaran 2. Guru memperkenalkan 4 jenis bahan menghasilkan kerja mengecat
modelling and demonstrating/ contoh dan kemasan dan pelarutnya. yang kemas dan bersih.
tunjuk cara 3. Guru membuat tunjukcara teknik mengecat
practise opportunities/ peluang membuat yang betul untuk mendapatkan hasil yang
latihan kemas dan bersih.
guidance and feedback/ bimbingan dan 4. Murid melakukan kerja menlas dan menyapu
maklum balas berterusan cat pada projek
cater for different learning styles/ bagi
pelbagai gaya pembelajaran
appropriate challenge for all learners/
cabaran bersesuaian untuk semua murid
opportunities to learn collaboratively/
peluang untuk belajar secara kolaboratif
on-going guidance and feedback
(Assessment for Learning)/ bimbingan dan
maklum balas berterusan (Pentaksiran untuk
Pembelajaran-AfL)

Plenary/ Penutup Guru mengarahkan murid bersihkan berus cat, Murid dapat mengemas dan
Looking Back: review and assessment of learning tangan, mengemas semua alatan dan bahan mengembalikan semula semua
Looking Forward: identify next steps for learning yang telah digunakan serta menyimpan alatan dan bahan ke tempat
An activity to provide closure kembali di tempat asalnya. asalnya.
Refleksi: kajian dan penilaian pembelajaran
Akan datang: kenal pasti langkah-langkah
seterusnya
Aktiviti penutup

Students to follow-up Remedial Reinforcement Enrichment


Tindakan susulan murid Pemulihan Pengukuhan Pengayaan
Lesson Plan/ Rancangan Mengajar (Minggu 15)

Subject: Theme: Class: Date: 27 April 2017


Mata Pelajaran: Tema: Kelas:3A (Khamis)
Kemahiran Hidup (PK) Topic: Tarikh:
Tajuk: Rekacipta Time:
Masa: 10.10 11.55 pagi
Learning Standard Code: Moral Value: Cross Curricular Links:
Kod Standard Pembelajaran: Tiada Nilai Murni: Berjimat Cermat Pautan Merentas Kurikulum:

Student Aspirations/ Aspirasi Murid


Knowledge Thinking Leadership Bilingual Ethics & National Identity
Pengetahuan Skills / Skills Proficiency Spirituality / Identiti nasional
Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika dan
berfikir memimpin dwibahasa kerohanian

Learning Objectives: Success Criteria:


Objektif Pembelajaran: Kriteria Kejayaan: Murid dapat:
Membuat Kemasan Projek 1. Menlas projek dengan teknik yang betul dan menghasilkan kerja menlas yang licin.
2. Menyatakan 4 jenis bahan kemasan dan pelarutya dengan tepat
3. Menyapu cat pada kayu projek dengan teknik yang betul dan hasil yang kemas.
Key Concepts/ Key Vocabulary: Resources:
Konsep / Perbendahaaan Kata Utama:Tiada Sumber: Buku teks, bahan kemasan, pelarut dan projek

Impact/ Reflection
Lesson Outline/ Rangka Pengajaran
Impak/ Refleksi
Starter/ Set Induksi Guru menunjukkan kepada murid beberapa jenis Murid menyatakan bahan
Starter activity to engage students / aktiviti bahan kemasan dan guru menyoal murid. tersebut ialah cat dan digunakan
untuk menarik minat murid (Set Induksi) Apakah bahan ini dan kegunaannya? untuk menyapu pada kayu
inform students of the learning objective/ supaya kayu tahan lama dan
memaklumkan kepada murid tentang objektif nampak cantik.
pembelajaran
stimulate recall of prior learning/
merangsang ingatan terhadap pembelajaran
terdahulu

Main Activities/ Aktiviti Utama 1. Guru menunjukkan teknik menlas projek semua murid menguasai teknik
explanation of the content/ penerangan dengan tepat menlas dengan tepat serta dapat
kandungan pembelajaran 2. Guru memperkenalkan 4 jenis bahan menghasilkan kerja mengecat
modelling and demonstrating/ contoh dan kemasan dan pelarutnya. yang kemas dan bersih.
tunjuk cara 3. Guru membuat tunjukcara teknik mengecat
practise opportunities/ peluang membuat yang betul untuk mendapatkan hasil yang
latihan kemas dan bersih.
guidance and feedback/ bimbingan dan 4. Murid melakukan kerja menlas dan menyapu
maklum balas berterusan cat pada projek
cater for different learning styles/ bagi
pelbagai gaya pembelajaran
appropriate challenge for all learners/
cabaran bersesuaian untuk semua murid
opportunities to learn collaboratively/
peluang untuk belajar secara kolaboratif
on-going guidance and feedback
(Assessment for Learning)/ bimbingan dan
maklum balas berterusan (Pentaksiran untuk
Pembelajaran-AfL)

Plenary/ Penutup Guru mengarahkan murid bersihkan berus cat, Murid dapat mengemas dan
Looking Back: review and assessment of learning tangan, mengemas semua alatan dan bahan mengembalikan semula semua
Looking Forward: identify next steps for learning yang telah digunakan serta menyimpan alatan dan bahan ke tempat
An activity to provide closure kembali di tempat asalnya. asalnya.
Refleksi: kajian dan penilaian pembelajaran
Akan datang: kenal pasti langkah-langkah
seterusnya
Aktiviti penutup

Students to follow-up Remedial Reinforcement Enrichment


Tindakan susulan murid Pemulihan Pengukuhan Pengayaan
Lesson Plan/ Rancangan Mengajar (Minggu 15)

Subject: Theme: Class: Date: 28 April 2017 (Jumaat)


Mata Pelajaran: Tema: Kelas:3B Tarikh:
Kemahiran Hidup (PK) Topic: Time:
Tajuk: Rekacipta Masa: 7.30 -9.30 pagi
Learning Standard Code: Moral Value: Cross Curricular Links:
Kod Standard Pembelajaran: Tiada Nilai Murni: Berjimat Cermat Pautan Merentas Kurikulum:

Student Aspirations/ Aspirasi Murid


Knowledge Thinking Leadership Bilingual Ethics & National Identity
Pengetahuan Skills / Skills Proficiency Spirituality / Identiti nasional
Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika dan
berfikir memimpin dwibahasa kerohanian

Learning Objectives: Success Criteria:


Objektif Pembelajaran: Kriteria Kejayaan: Murid dapat:
Membuat Kemasan Projek 1. Menlas projek dengan teknik yang betul dan menghasilkan kerja menlas yang licin.
2. Menyatakan 4 jenis bahan kemasan dan pelarutya dengan tepat
3. Menyapu cat pada kayu projek dengan teknik yang betul dan hasil yang kemas.
Key Concepts/ Key Vocabulary: Resources:
Konsep / Perbendahaaan Kata Utama:Tiada Sumber: Buku teks, bahan kemasan, pelarut dan projek

Impact/ Reflection
Lesson Outline/ Rangka Pengajaran
Impak/ Refleksi
Starter/ Set Induksi Guru menunjukkan kepada murid beberapa jenis Murid menyatakan bahan
Starter activity to engage students / aktiviti bahan kemasan dan guru menyoal murid. tersebut ialah cat dan digunakan
untuk menarik minat murid (Set Induksi) Apakah bahan ini dan kegunaannya? untuk menyapu pada kayu
inform students of the learning objective/ supaya kayu tahan lama dan
memaklumkan kepada murid tentang objektif nampak cantik.
pembelajaran
stimulate recall of prior learning/
merangsang ingatan terhadap pembelajaran
terdahulu

Main Activities/ Aktiviti Utama 1. Guru menunjukkan teknik menlas projek semua murid menguasai teknik
explanation of the content/ penerangan dengan tepat menlas dengan tepat serta dapat
kandungan pembelajaran 2. Guru memperkenalkan 4 jenis bahan menghasilkan kerja mengecat
modelling and demonstrating/ contoh dan kemasan dan pelarutnya. yang kemas dan bersih.
tunjuk cara 3. Guru membuat tunjukcara teknik mengecat
practise opportunities/ peluang membuat yang betul untuk mendapatkan hasil yang
latihan kemas dan bersih.
guidance and feedback/ bimbingan dan 4. Murid melakukan kerja menlas dan menyapu
maklum balas berterusan cat pada projek
cater for different learning styles/ bagi
pelbagai gaya pembelajaran
appropriate challenge for all learners/
cabaran bersesuaian untuk semua murid
opportunities to learn collaboratively/
peluang untuk belajar secara kolaboratif
on-going guidance and feedback
(Assessment for Learning)/ bimbingan dan
maklum balas berterusan (Pentaksiran untuk
Pembelajaran-AfL)

Plenary/ Penutup Guru mengarahkan murid bersihkan berus cat, Murid dapat mengemas dan
Looking Back: review and assessment of learning tangan, mengemas semua alatan dan bahan mengembalikan semula semua
Looking Forward: identify next steps for learning yang telah digunakan serta menyimpan alatan dan bahan ke tempat
An activity to provide closure kembali di tempat asalnya. asalnya.
Refleksi: kajian dan penilaian pembelajaran
Akan datang: kenal pasti langkah-langkah
seterusnya
Aktiviti penutup

Students to follow-up Remedial Reinforcement Enrichment


Tindakan susulan murid Pemulihan Pengukuhan Pengayaan