Anda di halaman 1dari 6

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MINGGU (1)

MATA PELAJARAN : BAHASA MELAYU

TARIKH : 11 JULAI 2017

HARI : SELASA

MASA : 12.00 TENGAH HARI HINGGA 1.00 PETANG

KELAS : 4 AZAM

BILANGAN MURID : 38 ORANG

TEMA : PERTANIAN DAN PENTERNAKAN

TAJUK : PENANAMAN HALIA

Kemahiran Fokus : Aspek Tatabahasa

Standard Kandungan

5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai
dengan betul.
Standard Pembelajaran

5.2.3 Memahami dan menggunakan kata majmuk bentuk yang telah mantap dengan
betul dalam pelbagai situasi.
OBJEKTIF:

Pada akhir proses pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :

1. Menyenaraikan kata majmuk bentuk yang telah mantap yang terdapat dalam teks
dialog bertajuk Penanaman Halia dengan betul.
2. Membina ayat dengan menggunakan kata majmuk bentuk yang telah mantap
dengan tepat.

1
SISTEM BAHASA :

1. Tatabahasa : Morfologi kata majmuk bentuk yang telah mantap


2. Kosa kata : warganegara, sukarela, suruhanjaya, pesuruhjaya

Pengisian Kurikulum (Elemen Merentas Kurikulum) :

Ilmu : Sains, Pendidikan Alam Sekitar


Nilai murni : Kerajinan, Rasional, kerjasama dan berdikari
Elemen Keusahawanan : EK 2.21 Memerhati persekitaran dengan sengaja
dan bertujuan.
Teknologi Maklumat dan Komunikasi: Menggunakan komputer
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran (Kepelbagaian kaedah dan teknik) :

1. Kemahiran berfikir : mentafsir, menjana idea dan memahami


2. Kecerdasan pelbagai : interpersonal, verbal linguistik
3. Pembelajaran koperatif : belajar dalam kumpulan
4. Pembelajaran konstruktivisme : mengaplikasikan

Bahan Bantu Mengajar

Bil Jenis Bilangan


1. Komputer riba 1
2. Projekter LCD 1
3. Penanda Stesen 4
4. Kertas Nota Berwarna Besar dan Kecil 17
5. Borang Set Gabungan 4
6. Belon 4
7. Lembaran Kerja 17
8. Buku Teks 17
9. Slaid Powerpoint 1
10. Kad Perkataan 8

2
Pengetahuan Sedia Ada :

a) Murid pernah membina ayat dengan menggunakan kata majmuk.

LANGKAH ISI PELAJARAN AKTIVITI P&P CATATAN


/MASA

Set Gambar 1. Guru melekatkan BBM


Induksi Halia beberapa kepingan Blue tack
(5 Minit) Huruf: puzzle (gambar dan Kertas huruf
P,E,N,A,A,N, huruf) tanpa gambar
M,A,N bersusun dengan Nilai murni
(Lampiran 1) betul pada papan Bekerjasama
Tajuk : putih. Kerajinan
Penanaman 2. Murid diminta Rasional
Halia mencantumkan Kemahiran berfikir
puzzle tersebut Menjana idea
dengan susunan
Mentafsir
yang betul
Kecerdasan
3. Guru mengaitkan
Pelbagai
jawapan murid
Interpersonal
dengan tajuk pada
hari ini.

Langkah 1 Slaid Murid membaca slaid BBM


(10 minit) Kata majmuk bentuk yang ditayangkan LCD
yang telah mantap oleh guru berkaitan Komputer
(Lampiran 2) kata majmuk bentuk Riba
yang telah mantap Slaid

3
Guru membincang powerpoint
dengan murid Nilai murni
tentang maklumat Bekerjasama
yang terdapat dalam Kerajinan
slaid. Kemahiran berfikir
Memahami
Kecerdasan
Pelbagai
Interpersonal
Verbal
linguistik

LANGKAH Teks dialog: 1. Murid membaca teks BBM/BBB


2 Penanaman dialog yang Komputer
(10 minit) Halia ditayangkan oleh riba
(Lampiran 3) guru. Projektor
2. Murid dan guru LCD
berbincang tentang Slaid power
Kata majmuk teks dialog. point
mantap yang 3. Murid menyatakan Kemahiran berfikir
terdapat kata majmuk bentuk Mentafsir
dalam teks yang telah mantap Memahami
dialog: yang terdapat dalam Kecerdasan
1. beritahu teks. pelbagai
2. kerjasama Verbal
3. setiausaha linguistik
4. tanggungjawab Pembelajaran
5. jawatankuasa Konstruktivisme
Mengaplikasi
kan

4
LANGKAH Aktiviti 1: 1. Murid dibahagikan BBM/BBB
3 Membina ayat kepada enam Kertas
(30 minit) secara kumpulan. mahjong
berkumpulan 2. Guru akan Pen maker
(lampiran 4) mengedarkan kata Kepingan
(20 minit) majmuk bentuk perkataan
mantap yang Lembaran
Aktiviti 2: berlainan bagi setiap kerja
Lembaran kumpulan serta Nilai
kerja mengedarkan kertas Berdikari
(lampiran 5) mahjong dan pen Kerajinan
(10 minit) maker. kerjasama
3. Secara kumpulan,
mereka akan Kemahiran berfikir
membina ayat.
Mentafsir
4. Wakil dari setiap
Menjana idea
kumpulan akan
Kecerdasan
membentang
pelbagai
hasilnya.
Verbal
5. Murid diberi
linguistik
lembaran kerja yang
Interpersonal
mengandungi bina
Pembelajaran
ayat dan isi tempat
koperatif
kosong.
belajar
6. Guru menyemak
dalam
hasil murid melalui
kumpulan
pemerhatian.
Pembelajaran
konstruktivisme

5
mengaplika
sikan

PENUTUP KOGNITIF 1. Guru memilih Nilai


(5 minit) Rumusan isi beberapa pelajar Kesyukuran
pelajaran secara rawak untuk Rasional
SOSIAL menyebut tiga kata
Memberi majmuk bentuk Kemahiran berfikir
pujian kepada mantap. Mentafsir
murid 2. Guru merumuskan isi Merumus
pelajaran. Kecerdasan
3. Guru memberi pujian pelbagai
terhadap penglibatan Verbal
murid di dalam kelas. linguistik
kinestetik