Anda di halaman 1dari 3

JADUAL SPESIFIKASI UJIAN

(Digunakan oleh penggubal soalan)

TINGKATAN EMPAT DAN LIMA KERTAS 2

PEPERIKSAAN: MODUL BERFOKUS SET 2 TAHUN: 2016 MATA PELAJARAN: SEJARAH

KONSTRUK
JUM
TEMA

TAJUK SUB TAJUK/TEMA PENGETAHUAN KEFAHAMAN ANALISIS MERUMUS


R S T R S T R S T R S T
7.1.Tamadun a. Proses Pembentukan tamadun.
Awal Dunia. b. Peningkatan tamadun 5a(8) 5b(6) 5c(8) 20
c. Kemunculan agama & ajaran utama
7 dunia
7.2.Tamadun a. Bentuk dan ciri kerajaan awal
Awal Asia b. Pengaruh Hindu dan agama Buddha
1b(2) 1a(2) 1d(2) 1c(2) 1e(2) 10
Tenggara
8.1.Islam dan a. Masyarakat Arab Jahiliyah
Penyebarannya b. Islam dan penyebarannya di Makkah
di Makkah c. Reaksi masyarakat Arab
8.2.Kerajaan Islam a. Perjanjian Aqabah Pertama dan Kedua
di Madinah b. Hijrah
c. Piagam Madinah
d. Penyebaran Islam 2a(2) 2b(2) 2c(2) 2d(2) 2e(2) 10
e. Perjanjian Hudaibiyah
f. Pembukaan semula Kota Makkah
8.3 Pembentukan a Zaman Khalifah al-Rasyidin
8 Kerajaan Islam b. Kerajaan Bani Umaiyah
dan c. Kerajaan Bani Abbasiyah
Sumbangannya d. Kerajaan Turki Uthmaniyah
e. Pertembungan tam. Islam dgn tam. lain
di dunia
8.4 Islam di Asia a. Kedatangan Islam ke Asia Tenggara
Tenggara b. Penyebaran Islam di Asia Tenggara
c. Pengaruh Islam di Asia Tenggara
6a(8) 6b(4) 6ci(4) 6cii(4) 20

8.5 Pembaharuan & a. Pemerintahan dan pentadbiran


Pengaruh Islam di b. Sosiobudaya
KONSTRUK
JUM
TEMA

TAJUK SUB TAJUK/TEMA PENGETAHUAN KEFAHAMAN ANALISIS MERUMUS


R S T R S T R S T R S T
Msia Sblm Kdtgn. c. Ekonomi
Brt
9.1 a. Perubahan masyarakat & budaya
Perkembangan Eropah
di Eropah b. Penjelajahan dan penerokaan
c. Revolusi Pertanian & Revolusi
Perindustrian
9 d. Imperialisme
9.2 Dasar British a. Ekonomi tradisional
terhadap b. Ekonomi dagangan
Ekonomi Negara c. Dasar British terhadap pertanian
dan Kesannya
d. Kesan-kesan dasar ekonomi 7a(4) 7b(4) 7ci(6) 7cii(6) 20
10.1 Kemunculan a. Imperialisme Barat di Asia Tenggara
dan b. Perubahan sistem politik di Asia
Perkembangan Tenggara
Nasionalisme di
10 Asia Tenggara
c. Nasionalisme di Asia Tenggara 8a(4) 8b(4) 8ci(6) 8cii(6) 20
10.2 Nasionalisme a. Perjuangan pemimpin setempat menentang
3a(2) 3b(2) 3c(2) 3d(2) 3e(2) 10
di Msia Shgga British
PD2 b. Gerakan nasionalisme sehingga Prg. Dunia
Ke 2
11.1 Kesedaran a. Latar belakang konsep negara-bangsa:
tentang Pembinaan negara & bangsa Jerman &
Pembinaan Itali
Negara dan b. Kesultanan Melayu Melaka 9a(4) 9b(4) 9ci(6) 9cii(6) 20
Bangsa c. Warisan negeri-negeri Melayu
d.Malayan Union 1946 dan Per.Tnh.
Melayu 1948
e. Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu
11 1948
f. Politik di Sabah dan Sarawak
g. Sistem Ahli
h. Pakatan Murni
i. Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu
1957
j. Pembentukan Malaysia 16 September
10a(5) 10b(6) 10ci(4) 10cii(5) 20
1963
11.2 a. Ciri-ciri demokrasi berparlimen
KONSTRUK
JUM
TEMA

TAJUK SUB TAJUK/TEMA PENGETAHUAN KEFAHAMAN ANALISIS MERUMUS


R S T R S T R S T R S T
Sis.Pemerintah b. Kerajaan Persekutuan
an dan c.Lambang-lambang negara
Pentadbiran 4a(2)
4c(2) 4d(2) 4e(2) 10
Selepas 4b(2)
Merdeka
11.3 Pembangunan a. Pembangunan ekonomi
& Perpaduan b. Pembangunan dan perpaduan bangsa
utk
Kesejahteraan
11.4 Malaysia ke a. Wawasan 2020
Arah Negara
Maju
12. 1 Konflik a. Perang Dunia Pertama & Prg. Dunia
Antarabangsa Kedua
b. Perang Dingin dan kemunculan blok
dunia.
12 12.2 Peranan dan a. Dasar luar Malaysia 11a(6)
11bi(4)
11c(6) 20
Sumbangan Msia 11bii(4)
dlm Pertubuhan b. Malaysia dalam pertubuhan
A/bangsa antarabangsa
c. Malaysia dalam pertubuhan serantau
JUMLAH 12 9 4 2 18 8 0 14 14 2 18 19 120

WAJARAN KONSTRUK ARAS KESUKARAN JUM


Pengetahuan 25m (21%) Rendah Sederhana Tinggi
RUMUSAN Kefahaman 24m ( 20% )
100%
Analisis 32m (26%) 41% 26% 33%
Merumus 39m (33%)