Anda di halaman 1dari 10

BAB 9: MALAYSIA DALAM KERJASAMA ANTARABANGSA

SOALAN ESEI

KEMUNCULAN BLOK DUNIA DAN PERANG DINGIN


1. Rajah berikut merujuk kepada Perang Dingin selepas Perang Dunia Kedua.

Blok Kapitalis
Perang Dingin

Blok Komunis

(a) Mengapakah berlaku Perang Dingin antara blok kapitalis dan blok komunis ?
[ 4 markah ]
(b) Berdasarkan pengetahuan sejarah anda , apakah kesan Perang Dingin.
[ 4 markah ]
(c) (i) Sebagai seorang pemimpin remaja , apakah peranan anda untuk menyedarkan
rakyat Malaysia tentang keburukan Perang Dingin?
[ 6 markah ]
(ii) Pada pandangan anda , bagaimanakah pemimpin negara dunia dapat
mengelakkan berlaku sebarang bentuk konfliK antarabangsa ?
[ 6 markah ]

NEGARA-NEGARA SELATAN

2. Rajah berikut merujuk kepada Pertubuhan serantau yang diwujudkan.

MAPLINDO

Negara- Negara Berkecuali


Pertubuhan
Serantau Pertubuhan Negara-negara Islam (OIC)

ASEAN

Negara- Negara Selatan

(a) Apakah yang anda faham tentang Negara Negara Selatan [ 4 markah ]
(b) Terangkan peranan dan sumbangan Malaysia dalam Negara Selatan Selatan
[ 6 markah ]
(c) (i) Apakah usaha-usaha yang perlu dilakukan oleh pemimpin negara untuk mengeratkan lagi
hubungan serantau dan antarabangsa?
[ 6 markah ]
(ii) Pada pendapat anda, apakah yang akan berlaku kepada negara Malaysia sekiranya tidak
terlibat sama dalam pertubuhan serantau yang diwujudkan?
[ 4 markah ]

PERSATUAN NEGARA-NEGARA ASIA TENGGARA

3. Sejak Malaysia mencapai kemerdekaan, pertubuhan serantau telah dibentuk dan


disertai oleh Malaysia
(a) Nyatakan matlamat Malaysia menyertai pertubuhan serantau [ 4 Markah ]
(b) Huraikan sumbangan Malaysia dalam ASEAN [ 4 markah ]
(c) i. Pada pendapat anda, apakah kebaikan yang diperolehi Malaysia dengan menjalinkan
hubungan di peringkat serantau. [ 6 markah ]
ii. Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, bagaimanakah kita dapat mengukuhkan
keamanan dalam kalangan penduduk di rantau Asia Tenggara? [ 6 markah ]

PROJEK KORIDOR RAYA MULTIMEDIA (MSC)

Peta 1.0

4. Peta 1.0 di atas menunjukkan kawasan Koridor Raya Multimedia dan keluasannya.
a) Apakah konsep Koridor Raya Multimedia?
(2 Markah)
b) Jelaskan peranan perlu yang dimainkan oleh kerajaan kearah pemantapan
penggunaan ICT di Malaysia. (4 Markah)
c) i) Pada pandangan anda, apakah kepentingan Projek Koridor Raya Multimedia
terhadap penduduk Malaysia. (6 Markah)
ii) Penggunaan ICT telah mendatangkan pelbagai kesan. Jelaskan kesan baik tersebut.
(6 Markah)
SOALAN STRUKTUR

PERTUBUHAN BANGSA-BANGSA BERSATU


1. Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu (PBB) telah ditubuhkan pada tahun 1945 apabila
Liga Bangsa dibubarkan. Setelah mencapai kemerdekaan, Malaysia telah menyertai
PBB pada tahun 1957.

a) Apakah matlamat Piagam PBB?

i) ....

........................................................................................................

ii)


(2 Markah)

b) Berikan contoh negara yang menganggotai PBB?

i) ....

........................................................................................................

ii)


(2 Markah)

c) Bagaimanakah Malaysia membantu PBB menyelesaikan konflik antarabangsa?


i) ....

.......................................................................................................

ii)


(2 Markah)

d) Jelaskan faedah keahlian Malaysia dalam PBB.

i) ....

........................................................................................................

ii)


(2 Markah)
e) Pada pandangan anda, adakah PBB Berjaya melaksanakan tanggungjawab
sebagai badan pengaman dunia? Berikan alasan anda.

i) ....

........................................................................................................

ii)


(2 Markah)

PERGERAKAN NEGARA-NEGARA BERKECUALI (NAM)

2. Malaysia telah menyertai Pergerakan Negara-Negara Berkecuali (NAM).


(a) Apakah matlamat pertubuhan NAM ?


( 1 markah )
(b) Jelaskan tiga prinsip perjuangan NAM .
i.

ii.

iii
( 3 markah )

(c) Jelaskan peranan Malaysia dalam NAM .


( 2 markah )

(d) Apakah faedah yang diterima Malaysia dengan menganggotai NAM ?


( 2 markah )

(e) Pada pendapat anda,apakah kesan sekiranya sesebuah negara tidak


menjalin hubungan baik dengan negara lain ?


( 2 markah )
3. Soalan Extra ( NAM)
(a) Apakah usul yang pernah dibuat oleh Malaysia dalam Sidang Kemuncak
NAM ?


( 2 markah )

(b) Senaraikan dua kejayaan yang dicapai oleh Malaysia selaku tuan rumah
dalam Sidang Kemuncak NAM yang ke-13 di Kuala Lumpur .

i. ..

ii. ..
( 2 markah )

(c) Apakah faedah jika sesebuah negara mengamalkan dasar berkecuali ?

i.

ii. ...

( 2 markah )

(d) Pada pandangan anda, mengapakah NAM masih relevan pada hari ini ?


( 2 markah )

(e) Apakah Kepentingan NAM walaupun blok dunia telah berakhir (1989)?


( 2 markah)
PERTUBUHAN NEGARA-NEGARA ISLAM (OIC)

4. Setelah mencapai kemerdekaan, Malaysia telah bergiat aktif dalam pertubuhan antarabangsa,
antaranya ialah Pertubuhan Persidangan Islam (OIC).

Tokoh x

a) Tokoh x di atas merupakan pencetus idea penubuhan pertubuhan antarabangsa di


atas. Siapakah Tokoh x?

(1 Markah)

b) Berikan dua negara anggota yang menyertai pertubuhan antarabangsa di atas?

i) ....

........................................................................................................

ii)


(2 Markah)

c) Terangkan faedah yang Malaysia peroleh melalui penyertaan dalam pertubuhan


antarabangsa di atas.

i) ....

........................................................................................................

ii)


(2 Markah)
d) Terangkan sumbangan Malaysia untuk keamanan dan kesejahteraan dunia melalui
pertubuhan di atas OIC ?

i) ....

........................................................................................................

ii)


(2 Markah)

e) Apakah harapan anda kepada pemimpin dunia untuk mengekalkan keamanan dan
kesejahteraan?

i) ....

........................................................................................................

ii)


(2 Markah)

MAPHLINDO

5. Setelah mencapai kemerdekaan, Malaysia telah menyertai dan bergiat secara aktif dalam
pertubuhan serantau iaitu ASA(1961), MAPHILNDO(1963) dan ASEAN(1967).

(a) Apakah tujuan penubuhan MAPHILINDO ?


( 2 markah )
(b) Jelaskan peranan Malaysia dalam MAPHILINDO ?

.......

......

( 2 markah
)

(c) Nyatakan faedah yang diperoleh Malaysia sebagai negara anggota MAPHILINDO .


( 2 markah
)

(d) Pada pendapat anda, apakah kepentingan dasar berbaik-baik dengan


negara jiran ?

(i) ....

(ii) ....
( 2 markah )

(e) Apakah tindakan yang harus anda lakukan selaku pemimpin negara
sekiranya berlaku krisis dengan negara jiran?


( 2 markah )

K-Masyarakat

6. Pelbagai cabaran masa depan perlu dihadapi Malaysia sebagai negara


maju.

(a) Apakah maksud konsep K-masyarakat ?


(1 markah)
(b) Jelaskan matlamat K-masyarakat ?

................................................


(2 markah )

( c) Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, nyatakan kepentingan K-


masyarakat ?

.
( 2 markah )

(d) Sebagai rakyat Malaysia, jelaskan usaha anda untuk membangunkan K-


masyarakat di negara kita .


( 3 markah )

(e) Pada pendapat anda, apakah cabaran yang dihadapi kerajaan dalam
merealisasikan K-masyarakat negara kita ?


( 2 markah
)

7. SOALAN EXTRA K-MASYARAKAT

(f) Sebagai seorang pelajar, bagaimanakah anda mengamalkan konsep


pembelajaran sepanjang hayat.

.
(2 markah )

(g) Apakah langkah yang dilaksanakan oleh kerajaan melalui K-masyarakat?

..

..
( 2 markah
)

(h) Pada pandangan anda, apakah nilai yang perlu ada pada warga Malaysia
untuk merealisasikan matlamat K- masyarakat ?( 2 markah
)

(i) Nyatakan peranan K-masyarakat dalam usaha melahirkan masyarakat


Malaysia yang maju dan saintifik.

..

...


( 2 markah )

(j) Andainya anda adalah pemimpin negara kita, apakah program dalam
pendidikan yang akan anda laksanakan bagi mencapai matlamat K-
masyarakat ?


( 2 markah )