Anda di halaman 1dari 2

4/30/2016 TAJUK2:REKABENTUKPENGAJARANEDU3105(TeknologiDalamPengajarandanPembelajaran)

(http://aliya_bayu@yahoo.com)
(mailto:aliya_bayu@yahoo

EDU 3105 (TEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN


DAN PEMBELAJARAN) (/)
HOME(/) BIODATA(/BIODATA.HTML) INTERAKSI(/INTERAKSI.HTML) REFLEKSI(/REFLEKSI.HTML) ISL(/ISL.HTML)

KERJAKURSUS(/KERJAKURSUS.HTML)

TOPIK 2 : REKA BENTUK PENGAJARAN


DefinisiRekaBentukPengajaran
1)RekaBentukPengajaran(RP)suatuprosessistematikuntukmerekabentuk,membangun,melaksanadanmenilaipengajaran
(DickdanReiser,1989).
2)Sainsuntukmenciptaspesifikasipengajarandenganterperinciuntukpengembangan,penilaiandanpenyelenggaransuatu
keadaanyangbolehmemudahkanpembelajaran.

KategoriRekaBentukPengajaran

1)RBPsebagaisatuprosesPembinaanperancanganscrsistematikdgnmengaplikasikanteorip&p(Briggs,1977)
2)RBPsebagaisatudisiplinCabangilmupengetahuanygberkaitdgnpenyelidikan&teoritentangstrategipengajarandanproses
pelaksanaanstrategipengajaran(Duffy&Jonassen,1991)
3)RBPsebagaisatusainsSatukaedahmerancangsecaraterperinciutkmembentuk,melaksana,menilaidanmenyelenggarakan
situasi
Bermodelkanpengajaranbilikdarjahdankurikulum,kursusatauproduk
Mencakupiseluruhprosespengajaraniaitumerekabentuk,mengembangkandanmenguruskan
pembelajaran(Richey,1986)

ElemenAsasRekaBentukPengajaran

Menentukankeperluanpelajar
Menentukanmatlamatdanobjektif
Membinaprosedurpenilaian
Merekabentukdanmemilihstrategipenyampaian
Mencubasistempengajaran
Menilaikeseluruhansistem

(YusupHashim,1998)

PeranandankepentinganRekaBentukPengajaran

menghaslikanpengajaranyangberkesanbagimembolehkanmuridmemperolehkemahiran,pengetahuandansikapyang
diharapkansertadigemariolehmurid
mewujudkankeyakinan,kepercayaandanperasaanhormatmuridterhadapguru,sekaligusmembinadisiplinyangpositif

MODEL REKA BENTUK PENGAJARAN

http://norliyanayaacob.weebly.com/tajuk2rekabentukpengajaran.html 1/2
4/30/2016 TAJUK2:REKABENTUKPENGAJARANEDU3105(TeknologiDalamPengajarandanPembelajaran)

1)MODELADDIE

Merupakansatuprosesgenerikygperludiubahsuaisebelumdigunakan
Setiaplangkahmengandungisatusetsoalan&jawapanygmenjadiasasutk
langkahseterusnya

2)MODELASSURE

3)MODELGAGNE,BRIGGSDANWAGER(1992)

Picture

RekaBentukMesej

Komponenmedia(Torkelson,1972)1.Mesejisikandunganataumaklumatyanghendakdisampaikan
2.Bentukmesejcaramaklumatdisampaikan(bentukasli/sebenar,abstrak,simbol,visual,gambar,bahasadsb)
3.Saluranmesejalatfizikalygdigunakanutkdlmpenyampaianmesej(elektrikal,mekanikal,digitaldsb)

FREE WEBSITE (HTTP://WWW.WEEBLY.COM/?UTM_SOURCE=INTERNAL&UTM_MEDIUM=FOOTER&UTM_CAMPAIGN=3) POWERED BY

START YOUR OWN FREE WEBSITE


A surprisingly easy drag & drop site creator. Learn more. (http://www.weebly.com/?utm_source=internal&utm_medium=footer&utm_campaign=3)

Email Password Sign Up Free

http://norliyanayaacob.weebly.com/tajuk2rekabentukpengajaran.html 2/2