Anda di halaman 1dari 2

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami ucapkan kepada ke hadirat Allah SWT, yang telah

melimpahkan rahmat dan kurnia-Nya sehingga referat yang berjudul Tubo Ovarium

Abses ini dapat kami selesaikan dengan baik dan sesuai dengan waktu yang telah

ditentukan.

Referat ini ditulis untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis

mengenai Tubo Ovarium Abses, serta menjadi salah satu syarat dalam mengikuti

kepaniteraan klinik senior di bagian Ilmu Obstetri dan Ginekologi Rumah sakit

Achmad muchtar Bukittinggi Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Padang.

Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak

membantu dalam penyusunan referat ini, khususnya kepada dr. Yulia MargarettaSari,

Sp.OG sebagai preseptor dan dokter-dokter residen Obgyn yang telah bersedia

meluangkan waktunya dan memberikan saran, perbaikan dan bimbingan kepada

kami. Kami juga ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan sesama dokter muda dan

semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan referat ini yang tidak

dapat kami sebutkan satu persatu di sini.

Dengan demikian, kami berharap semoga referat ini dapat menambah

wawasan, pengetahuan dan meningkatkan pemahaman semua pihak tentang Tubo

Ovarium Abses

Padang, April 2017.

i
DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR............................................................................................i

DAFTAR ISI..........................................................................................................ii

BAB I PENDAHULUAN.....................................................................................1

1.1 Latar Belakang.........................................................................................1

1.2 Batasan Masalah.......................................................................................2

1.3 Tujuan Penulisan......................................................................................2

1.4 Metode Penulisan.....................................................................................2

BAB II TINJAUAN PUSTAKA...........................................................................3

2.1 Definisi.....................................................................................................3

2.2 Epidemiologi............................................................................................3

2.3 Etiologi dan Faktor Resiko.......................................................................3

2.4 Patofisiologi..............................................................................................4

2.5 Diagnosis..................................................................................................6

2.6 Diagnosis Banding...................................................................................8

2.7 Tatalaksana...............................................................................................8

2.8 Komplikasi...............................................................................................11

2.9 Prognosis..................................................................................................11

BAB III PENUTUPAN.........................................................................................12

3.1 Kesimpulan...............................................................................................12

DAFTAR PUSTAKA............................................................................................13

ii