Anda di halaman 1dari 2

PRAKTIKUM

Kelas : Prasekolah Barathi

Tarikh : 10 Julai 2017

Masa : 8.20am- 8.50am (30 minit)

Bilangan Murid : 20 Orang

Tajuk : Jenis haiwan

Tunjang : Tunjang Sains dan Teknologi (Sains Awal)

Kesepaduan Tunjang : Tunjang Komunikasi-Bahasa Tamil

Standard Kandungan : SA 3.3 Membuat penerokaan ke atas haiwan

Standard Pembelajaran : SA 3.3.6 Membanding dan membeza haiwan mengikut


makanan utamanya:
1) Haiwan yang makan daging
2) Haiwan yang makan tumbuh-tumbuhan

BT 1.5.6

Objektif : Pada akhir pengajaran pembelajaran murid-murid

dapat :-
1) Mengklasifikasikan haiwan mengikut makanan uatamanya.
2) Membanding dan membeza kelas haiwan.
Pengetahuan Sedia Ada : Murid pernah belajar tentang haiwan dan tempat tinggalnya..

Kemahiran Berfikir : Memerhati

Kemahiran Berfikir Aras Tinggi : menaakul,mengaplikasi

Penerapan Nilai : Memberi perhatian,keyakinan diri,

Fokus Kecerdasan : Naturalis, interpersonal.

Bahan Bantu Mengajar : gambar,manila kad,kad imbasan


PRAKTIKUM

LANGKAH PENGAJARAN

FASA ISI KANDUNGAN AKTIVITI PENGAJARAN & NOTA / CATATAN


PEMBELAJARAN

Memperkenalkan tajuk Guru memberikan dua BBM : belon


Set induksi belon kepada murid yang Strategi / Teknik :
terpilih.
( 5 minit ) 2. Murid akan meniup dan Penyoalan seluruh
Fasa memecahkan belon. kelas
3. Guru akan memulakan Penglibatan murid
Persediaan pengajaran dengan
memperkenalkan tajuk yang aktif
yang terdapat dalam
belon tersebut.

Aktiviti kumpulan 1.Guru menerangkan jenis Strategi / Teknik :


Langkah 1 haiwan dan makanan utamanya. Penyoalan seluruh
( 10 minit ) 2.Guru memberikan aktiviti kelas dan aktiviti
Fasa kumpulan mengelaskan pelajar
Imaginasi haiwan mengikut haiwan yang BBM : video klip
KBKK :
makan daging dan haiwan
Pemikiran kreatif
yang makan tumbuh-
tumbuhan
(KB) Kecerdasan Visual Ruang
Langkah 2 Lembaran kerja 1. Guru mengedarkan BBM : lembaran
lembaran kerja.
( 10 minit ) kerja
2. Murid memadankan
Fasa haiwan dengan jenis
makanan utamanya.
Perkembanga
n
Penutup Rumusan Guru merumuskan pengajaran Strategi /Teknik:
dengan mengimbas kembali
( 5 minit ) menjawab soalan
pengajaran pada hari ini.

Ulasan pensyarah/guru pembimbing :