Anda di halaman 1dari 1

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :

NRP :

TTL :

Jenis Kelamin :

Alamat :

menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa saya bersedia menjabat sebagai Chief


Executive Office Business Management Student Association 4 ITS hingga akhir
kepengurusan, apabila saya terpilih dalam pemilihan calon Chief Executive Office
BMSA ITS 4.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan untuk
digunakan sebagaimana mestinya. Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan ini
tidak benar, maka saya bersedia menerima konsekuensi apapun.

Surabaya, ..
2017

Saya yang menyatakan,

Materai
6000