Anda di halaman 1dari 7

SEKOLAH KEBANGSAAN BUKIT BERUANG, MELAKA.

UJIAN BULANAN 1/2013

Paper 1 Time: 1 hour


Kertas 1 Masa: 1 jam

This paper consists of 40 questions. Answer all questions. Every


question is followed by four alternative answers A, B, C and D. For each
question, choose one answer only. Blacken your answer on the
objective answer sheet provided. If you wish to change your answer,
erase the blackened mark that you have made. Then blacken the new
answer.
Bahagian ini mengandungi 40 soalan. Jawab semua soalan. Tiap-tiap
soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan iaitu A, B, C, dan D. Bagi
setiap soalan, pilih satu jawapan sahaja. Hitamkan jawapan kamu pada
kertas jawapan objektif yang disediakan. Jika kamu hendak menukar
jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat. Kemudian hitamkan
jawapan yang baru.

1 Which of the following kepada ribu yang terdekat


numbers when rounded off to ialah 70 000?
the nearest thousand is not A 70 904 C 70 553
3 000? B 69 289 D 70 208
Antara yang berikut, yang
manakah apablia dibundarkan 4 2 242 36 =
kepada ribu yang terdekat A eighty thousand six
bukan 3 000? hundred and twelve
A 2 516 C 2 454 lapan puluh ribu enam
B 3 480 D 3 309 ratus dua belas
B eighty thousand
2 What is the product of 3 899 seven hundred and
and 21? twelve
Berapakah hasil darab 3 899 lapan puluh ribu tujuh
ratus dua belas
dan 21?
A 81 879 C 81 979 C eighty thousand
eight hundred and
B 81 779 D 8 187
twelve
lapan puluh ribu lapan
3 Which of the following ratus dua belas
numbers when rounded off to D eight thousand and
the nearest thousand is seventy-one
70 000? lapan ribu tujuh puluh
Antara yang berikut, yang satu
manakah apablia dibundarkan
5 What must be added to 6 211 Berapakah segi empat tepat
so that the total is 37 000? yang perlu dilorek lagi supaya
Apakah nombor yang perlu pecahan kawasan berlorek
ditambah kepada 6 211 untuk menjadi ?
mendapat 37 000? A0 C2
A 30 689 C 31 789 B1 D3
B 30 789 D 30 889
8 What must be added to to
6 Diagram 1 shows a circle get ?
divided into several equal Apakah yang perlu ditambah
parts. kepada untuk dapatkan ?
Rajah 1 menunjukkan satu bulatan A C
yang dibahagi secara sama rata
kepada beberapa bahagian.
B D

9 Diagram 3 consists of triangles


of equal size.
Rajah 3 terdiri daripada segi tiga
yang sama saiz.

Diagram 1
Rajah 1
Diagram 3
The total shaded parts in the Rajah 3
diagram is
Apakah pecahan bahagian Write the fraction of the
yang berlorek? shaded region.
A C Tuliskan pecahan kawasan
B5 D berlorek.
A C8
7 Diagram 2 consists of B D
rectangles of equal size.
Rajah 2 terdiri daripada petak-petak 1 Diagram 4 shows two circles.
segi empat tepat yang sama saiz. 0 Each is divided into several
equal parts.
Rajah 4 menunjukkan dua bulatan.
Setiap bulatan dibahagi kepada
beberapa bahagian yang sama saiz.

Diagram 2
Rajah 2

Diagram 4
How many more rectangles Rajah 4
must be shaded so that the
shaded region is of the What is the total of the shaded
diagram? parts?
Apakah hasil tambah kawasan
berlorek?
A C
B D
Diagram 6
1 Which of the following is not Rajah 6
1 correctly matched?
Antara pasangan berikut, yang Write the fraction of the
manakah tidak dipadan shaded region.
dengan betul? Tuliskan pecahan kawasan
A= C= berlorek.
= A C
B D
B= D
1 =
5 A C
B D
1 Diagram 5 consists of
2 rectangles of equal size.
1 Diagram 7 consists of triangles
Rajah 5 terdiri daripada petak-petak
segi empat sama yang sama saiz. 6 of equal size.
Rajah 7 terdiri daripada segi tiga
yang sama saiz.

Diagram 5
Rajah 5
Diagram 7
Rajah 7
Write the fraction of the
shaded region.
How many more triangles
Tuliskan pecahan kawasan
must be shaded so that the
berlorek.
shaded region is of the
A C diagram?
B D2 Berapakah segi tiga yang
perlu dilorek lagi supaya
1 += pecahan kawasan berlorek
3 A C menjadi ?
B D A1 C3
B2 D4
1 Diagram 6 consists of triangles
4 of equal size. 1 Diagram 8 shows a word card.
Rajah 6 terdiri daripada segi tiga 7 Rajah 8 menunjukkan sebuah
yang sama saiz.
kad perkataan.
petak segi empat sama yang sama
saiz.
DIVISION
Diagram 8
Rajah 8

How often does the letter 'I'


appears in the word card? Diagram 10
Rajah 10
Express your answer as a
fraction.
Write the fraction of the
Berapa kerapkan huruf 'I'
shaded region.
muncul di perkataan itu?
Tuliskan pecahan kawasan
Nyatakan jawapan dalam
berlorek.
bentuk pecahan.
A C
A C
B D
B D
2 4.26 0.74 =
1 The sum of and is
1 A 3.52 C 4.52
8 Hasil tambah dan ialah
A C B 3.62 D 4.62
B D
2 +=
2 A3 C 0.21
1 Diagram 9 shows a circle
9 divided into several equal B 0.3 D 0.12
parts.
Rajah 9 menunjukkan satu bulatan 2 80 2 =
yang dibahagi secara sama rata 3 A4 C 400
kepada beberapa bahagian. B 40 D 4 000

2 8.8 5 =
4 A 4.4 C 440
B 0.44 D 44

Diagram 9 2 Diagram 11 shows a number


Rajah 9
5 card.
Rajah 11 menunjukkan sekeping
What fraction of the diagram kad nombor.
has been shaded?
Apakah pecahan bahagian 36.74
yang berlorek? Diagram 11
A C Rajah 11
B D
The place value of digit 3 in
2 Diagram 10 consists of the number is
0 squares of equal size. Nilai tempat digit 3 pada kad
Rajah 10 terdiri daripada petak- itu ialah
A Tens C Tenths Ah Se Ra Kh Ju Sa
Isn.
Puluh Per d. l. b. a. m. b.
sepuluh 1 2 3 4 5 6 7
B Ones D Hundredt 8 9 10 11 12 13 14
Sa hs 15 16 17 18 19 20 21
Per 22 23 24 25 26 27 28
seratus 29 30 31

2 Which of the following decimal Diagram 12


6 numbers has the smallest Rajah 12
value?
Antara nombor-nombor Calculate the total number of
perpuluhan berikut, yang weekends in March 2009.
manakah mempunyai nilai Hitung jumlah hujung minggu
yang paling kecil? yang ada dalam bulan Mac
A 3.975 C 39.57 2009.
B 39.75 D 35.79 A3 C5
B4 D6

3 16 hours 8 =
2 Find the product of 139.92 and 1 16 jam 8 =
7 8. A 1 hour 56 minutes
Hitungkan hasil darab 139.92 1 jam 56 minit
dengan 8. B 2 hours
A 147.92 C 1 113.92 2 jam
B 1 112.92 D 1 119.36 C 2 hours 2 minutes
2 jam 2 minit
D 2 hours 6 minutes
2 28.8 5 = 2 jam 6 minit
8 A 0.58 C 57.6
B 5.76 D 576 3 6.22 p.m. is read as
2 6.22 p.m. dibaca sebagai
2 Calculate the total number of A twenty-two minutes past
9 months in 5 years. seven in the evening
Hitung jumlah bilangan bulan dua puluh dua minit selepas
dalam 5 tahun. pukul tujuh pada waktu petang
A 48 C 72 B twenty-two minutes to
B 60 D 84 seven in the evening
dua puluh dua minit sebelum
pukul tujuh pada waktu petang
3 Diagram 12 is the calendar for
C twenty-two minutes past six
0 March 2009.
in the evening
Rajah 12 merupakan kalendar dua puluh dua minit selepas
bagi bulan Mac 2009. pukul enam pada waktu petang
D twenty-two minutes to six in
Su Mo Tu We Th Fri Sa the evening
n. n. e. d. ur. . t.
dua puluh dua minit sebelum
pukul enam pada waktu petang

3 Table 1 shows the schedule of


3 an express bus.
Jadual 1 menunjukkan jadual Diagram 13
waktu sebuah bas ekspres. Rajah 13

His school bus will arrive at 45


Statio Arrival Depart
ure minutes later. At what time
n Ketibaa
n Perlepa does his school bus arrive?
Stesen
san Bas sekolahnya akan tiba
5.06 5.46 pada 45 minit kemudian. Pada
S
a.m. a.m. pukul berapakah bas sekolah
7.10 7.39 tiba?
T A 1.30 p.m. C 1.40 p.m.
a.m. a.m.
8.52 9.19 B 1.35 p.m. D 1.45 p.m.
U
a.m. a.m.
11.18 11.37 3 8 hours 40 minutes + 71
V 6 minutes =
a.m. a.m.
8 jam 40 minit + 71 minit =
Table 1
Jadual 1 A 9 hours 41 minutes
9 jam 41 minit
Which station does the bus B 9 hours 51 minutes
9 jam 51 minit
stay for the longest?
C 10 hours 1 minute
Stesen manakah bas itu
10 jam 1 minit
berhenti paling lama?
D 10 hours 41 minutes
AS CU 10 jam 41 minit
BT DV
3 Which of the following years
3 'Twenty-eight minutes to five' 7 has 366 days?
4 is Antara tahun berikut, yang
'Dua puluh lapan minit manakah mempunyai 366
sebelum pukul lima' ialah hari?
A 5.28 C 4.28 A 2006 C 2008
B 4.32 D 5.32 B 2007 D 2009

3 Which of the following


3 Diagram 13 shows Adnan's 8 measurements is the
5 school break time. appropriate thickness for a
Rajah 13 menunjukkan waktu tamat book?
sekolah Adnan.
Antara berikut, yang manakah
merupakan ukuran yang
sesuai untuk ketebalan
sebuah buku?
A 1.2 cm C 0.12 m
B 1.2 m D 1.2 mm

3 Which of the following


9 estimates for the height of a
room is correct?
Antara berikut, yang manakah
merupakan anggaran
ketinggian yang betul bagi
sebuah bilik?
A 458 cm C 45.8 cm
B 4.58 cm D 4 580 cm
Answer:
4 Which of the following 1C 2A 3D 4B 5B
0 measurements is the 6C 7A 8B 9A 10 D
appropriate length for a car? 11 D 12 B 13 C 14
Antara berikut, yang manakah A 15 D
merupakan ukuran yang 16 B 17 C 18 D 19
sesuai untuk panjang sebuah B 20 D
kereta? 21 A 22 B 23 B 24
A 497 cm C 49.7 m D 25 A
B 497 mm D 4 970 cm 26 A 27 D 28 B 29
B 30 B
31 B 32 C 33 A 34
B 35 A
36 B 37 C 38 A 39
A 40 A