Anda di halaman 1dari 23

LAMPIRAN A

NOTA SERAH TUGAS


KANDUNGAN

PERKARA MUKA SURAT

1. Surat Penyerahan dan Akaun Terima Nota Serah Tugas. i

2. Senarai Tugas Jawatan ii

3. Kedudukan Terakhir Tugas-Tugas Yang Belum Selesai iii

4. Senarai Hartabenda/Peralatan Pejabat iv

5. Kedudukan Kewangan /Akaun dan lain-lain v

6. Fail Meja vi

7. Manual Prosedur Kerja vii

8. Lain-lain vii
I. Surat Pengerahan dan Akuan Terima
Nota Serah Tugas
__________________________________________
CHE ZAINUDIN BIN CHE MOHD NOOR
a) Adalah saya .....................................................................................................................
PEN. KANAN HAL EHWAL MURID
yang memegang jawatan .................................................................................................
SMK BUKIT SENTOSA 2, BUKIT
di Kementerian / Jabatan / Sekolah* ................................................................................
SENTOSA, 48300 RAWANG
..........................................................................................................................................
01/02/2014
dari tarikh ....................................... 30,04,2016
hingga ....................................... bersama-sama ini
menyertakan Nota Serah Tugas sepertimana diarahkan oleh Jabatan Perkhidmatan
Awam melalui surat Bil.JPA.193/6/3-4(20) bertarikh 19 Julai 1985. Disertakan juga
bersama-sama ini fail Meja/ Manual Prosedur Kerja*.

Diserahkan Oleh : Disemak Oleh :

Tandatangan : ................................... Tandatangan : ...................................


(Pegawai yang akan bertukar) (Ketua Bahagian / unit / Guru Besar)

b) PUSPA A/P RAJAGOPAL


Adalah saya .....................................................................................................................
PEN. KANAN HAL EHWAL MURID
yang mengambil alih tugas jawatan .................................................................................
SMK BUKIT SENTOSA 2
di Kementerian / Jabatan / Sekolah* ................................................................................
BUKIT SENTOSA, 48300, RAWANG
..........................................................................................................................................
01/05/2016
mulai tarikh ........................................................ mengaku telah menerima satu (1)
salinan Nota Serah Tugas dan Fail Meja/Manual Prosedur Kerja*.

Diterima Oleh : Disaksikan Oleh :

Tandatangan : ................................... Tandatangan : ...................................


(Pegawai yang akan mengambil) (Pegawai Tadbir Kementerian)
Alih tugas) Jabatan/Sekolah

Catatan :
* Potong mana yang tidak berkaitan
II. Senarai Tugas Jawatan

1. Jawatankuasa Hal Ehwal Murid


1.1 Memastikan Jawatankuasa Hal Ehwal Murid berfungsi dengan baik selaras dengan dasar yang di
tetapkan oleh pihak sekolah
1.2 Merancang program projek dan akktiviti HEM selaras dengan perancangan strategic sekolah
1.3 Menyelaras pelaksanaan program, projek dan aktiviti HEM
1.4 Membantu Ketua Jabatan Memantau dan menilai keberkesanan projek dan aktiviti HEM
1.5 Melaksanakan penambahbaikan terhadap projek, program dan aktiviti HEM

2. Sistem Kawalan Keselamatan Murid dan Program 3K dan Peningkatan Keselamatan Sekolah
2.1 Memantau dan menyelaras pelaksanaan sistem kawalan keselamatan sekolah
2.2 Membantu ketua jabatan mengadakan kerjasama dengan pihak ibu bapa dan lain-lain pihak yang
berkaitan untuk memantapkan keselamatan murid
2.3 Merancang, memantau dan menyelaras pelaksanaan program Kebersihan dan Keceriaan sekolah

3. Perkhidmatan Kesihatan Murid


3.1 Membantu ketua jabatan merancang program, projek dan aktiviti peningkatan taraf kesihatan murid
3.2 Memantau, menyelaras dan menilai pelaksanaan program, projek dan aktiviti peningkatan taraf
kesihatan murid
3.3 Merancang dan mengambil tindakan penambahbaikan program, projek dan aktiviti peningkatan
taraf kesihatan murid
4. Skim Pinjaman Buku Teks
4.1 Memantau menyelaras dan memastikan program Skim Pinjaman Buku Teks berjalan dengan lancar

5 Pengurusan Disiplin Murid


5.1 Membantu Ketua Jabatan menyediakan peraturan-peraturan dan panduan tata tertib sekolah
5.2 Menentukan prosedur tindakan kes disiplin murid
5.3 Memastikan pengawas sekolah dan pemimpin murid berfungsi
5.4 Menguatkuasakan peraturan sekolah untuk murid
5.5 Mengenalpasti murid yang perlu diberi perhatian khas untuk tujuan kemajuan, pengukuhan,
bimbingan pencegahan dan pemulihan
5.6 Merancang dan melaksanakan program kemajuan, pengukuhan, bimbingan pencegahan dan
pemulihan disiplin
5.7 Memantau kemajuan disiplin murid
5.8 Memantau rekod disiplin murid
5.9 Menyelia dan memantau rekod SSDM
6. Biasiswa dan Bantuan lain
6.1 Mengenalpasti murid yang layak
6.2 Memantau dan meyelaras aktiviti memproses permohonan biasiswa dan bantuan lain
6.3 Mengagih dan mengawal penggunaan biasiswa atau bantuan kepada murid yang berkenaan
6.4 Memantau prestasi pemegang biasiswa dan mengambil tindakan yang sewajarnya selaras dengan
syarat penajaan
6.5 Merancang program-program kebajikan untuk tujuan mengumpul dana kebajikan jika perlu
7. Penyeliaan Pengajaran dan Pembelajaran
7.1 Membantu Ketua Jabatan menyelia proses pengajaran dan pembelajaran.

8. Bimbingan dan Kaunseling


8.1 Menyelia Pelaksanaan Program Bimbingan Dan Kaunseling Melaksanakan aktiviti-aktiviti
peningkatan akademik untuk meningkatkan prestasi pelajar
8.2 Menyemak Dan Memantau Rekod Bimbingan Dan Kaunseling
8.3 Merancang Dan Melaksanakan Program Pendaftaran Dan Orientasi Murid Baru
8.4 Memantau program pembangunan sahsiah murid
8.5 Menyelia dan memantau program Pendidikan Pencegahan Dadah
8.6 Memantau program Mentor Mentee
8.7 Memantau program jati diri murid
9. Pengurusan Jadual Kedatangan Pelajar dan Pendaftaran Pelajar baru
9.1 Memantau penggunaan Jadual Kedatangan Pelajar oleh guru kelas
9.2 Memastikan guru kelas mengikut prosedur yang ditetapkan semasa mengambil tindakan berhubung
Jadual Kedatangan Pelajar
9.3 Mendaftar dan menguruskan pendaftaran pelajar baru.
9.4 Mendaftar dan menguruskan pendaftaran pelajar Bukan Warganegara
9.5 Memantau dan menyelia data pelajar dalam talian untuk kegunaan APDM, SSDM dan SAPS

10. Pengurusan Kemudahan Fizikal Sekolaah


10.1 Memastikan kemudahan fizikal sekolah berada dalam keadaan yang baik
10.2 Memastikan kerosakan-kerosakan kemudahan fizikal sekolah di perbaiki sebelum menjejaskan
kenajikan pelajar dan keselamatan sekolah
10.3 Memantau keadaan kemudahan fizikal dan perabot sekolah supaya sentiasa berada dalam keadaan
yang baik dan mencukupi
10.4 Melaksanakan tugas-tugas lain seperti yang diarahkan oleh Ketua Jabatan dari semasa ke semasa

11. Pengurusan Aduan


11.1 Memantau dan menguruskan aduan-aduan berkaitan sekolah
11.2 Membantu Ketua Jabatan Menyediakan laporan berkaitan aduan untuk pihak-pihak berkenaan
11.3 Membantu Ketua Jabatan Menentukan personel yang bertanggungjawab menguruskan aduan
tertenu
11.4 Memastikan pihak pengadu atau mana-mana pihak berkenaan menerima jawapan berkaitan dengan
pengaduan

12. Tugas-Tugas Lain


12.1 Melaksanakan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh ketua jabatan dari semasa ke semasa
12.2 Guru Bahasa Inggeris Tingkatan 4 Jujur dan 4 Iltizam
III. Kedudukan Terakhir Tugas-Tugas Yang Belum Selesai

Tugas-tugas Yang Belum Kedudukan Sekarang Tindakan Susulan Yang Rujukan Fail, Pegawai Catatan
Selesai Diperlukan Jabatan Yang
Berkaitan
1. Pendaftaran Pelajar Baru Pelajar baru terutama dan Sila pastikan data pelajar Semua Guru Tingkatan
pelajar yang berpindah dikemaskini dari masa ke dan SU HEM
masuk atau bersekolah semasa didalam Aplikasi
semula, termasuk rayuan Pengkalan Data Murid di
bersekolah semula sedang Laman Web Kementerian
didaftarkan oleh guru kelas Pelajaran Malaysia
masing-masing @moe.gov.my dan di
daftarkan didalam buku Semua Guru Tingkatan
Semua pelajar sedia ada pendaftaran pelajar
telah dikemaskinikan di Sila pastikan Buku Jadual
dalam sistem APDM Kedatangan Murid yang
(sehingga 30 April 2016) telah dikemaskini berada
di pejabat setiap masa
Buku Jadual Kedatangan Sila pastikan jumlah
Murid perlu dikemaskinikan pelajar dalam setiap kelas
dari masa ke semasa oleh adalah sesuai dengan saiz
guru kelas kelas dan sila
pertimbangkan kelayakan
pelajar adalah sesuai
dengan kelas yang dipilih.
Mungkin juga akan
terdapat rayuan dari
pelajar untuk ke kelas-
kelas tertentu
2. Pengurusan Kelas Semua kelas sessi pagi dan Mengumpul nama pelajar Semua Guru Tingkatan Semua Kelas telah
Tugas-tugas Yang Belum Kedudukan Sekarang Tindakan Susulan Yang Rujukan Fail, Pegawai Catatan
Selesai Diperlukan Jabatan Yang
Berkaitan
petang telah di tempatkan yang menganggotai JK dan SU HEM, SU Aset bersedia untuk
seperti yang telah kelas untuk dibuat Mudah Alih memulakan PdP
dipersetujui dan semua perlantikan pada bulan Pemantauan fizikal
pelajar telah ditetapkan kelas April kelas perlu dilakukan
mereka. Jawatankuasa kelas Jika masih ada pelajar dari masa ke semasa.
telah dibentuk oleh guru yang memerlukan kerusi Setakat hari ini semua
tingkatan. Kerusi dan meja atau meja, boleh didapati tindakan pembetulan
telah dibekalkan untuk setiap dari stor di dewan. Semua dijalankan oleh
pelajar. kelas berada dalam PKHEM kerana
keadaan baik, kecuali bila sekolah tiada
berlaku overloading dan juruteknik.
kilat tindakan pembetulan Tindakan berdasarkan
boleh dilakukan di kotak- aduan pelajar /guru
kotak suis dengan cara
reset.
Pengetua boleh
3. Pendaftaran Pelajar Bukan Terdapat 1 orang pelajar Memfailkan semua Fail Pelajar BWN, dikenakan surcharge
Warganegara Bukan Warganegara (BWN) dokumen yang dibawa Panduan bagi Pelajar jika berlaku
telah didaftarkan dan di termasuk resit, surat BWN, ketidakpatuhan
failkan. 1 orang lagi kelulusan JPN, PPD
menunggu kelulusan dari Imigresyen, pas pelajar,
Jabatan
Pelajar Bukan
4. Buku Teks Semua pelajar sepatutnya Jika masih ada pelajar SU SPBT Warganegara Tidak
telah menerima buku teks yang masih memerlukan Penyelaras PPKI layak mendapat Buku
masing-masing Buku Teks boleh terus Pinjaman dan di
berhubung dengan SU kehendaki membayar
Pesanan Buku teks untuk SPBT yuran sekolah
tahun 2017 telah dibuat
Tugas-tugas Yang Belum Kedudukan Sekarang Tindakan Susulan Yang Rujukan Fail, Pegawai Catatan
Selesai Diperlukan Jabatan Yang
Berkaitan
termasuk buku PPKI

5. Kebajikan (Tabung Prihatin Telah dilancarkan pada Sumbangan yang diterima SU kebajikan, Beberapa orang
SMKBS2) bulan 4, sepatutnya perlu ditumpangkan ke Kaunselor penjaga menyatakan
makanan telah boleh akaun PIBG kerana telah kesediaan untuk
disediakan oleh kantin untuk melebihi RM500. SU boleh menyumbang kepada
diberikan kepada pelajar memegang tunai tidak tabung dalam bentuk
yang telah dipilih oleh melebihi RM500. Rujuk samada kewangan
Jawatankuasa Kebajikan. minit mesyuarat SU atau sumbangan
Setakat ini 19 orang telah Kebajikan makanan.
dipilih dan masih
memerlukan kelulusan
pengetua.
Bilangan pelajar boleh
ditambah dari masa
kesemasa bergantung
kepada kedudukan tabung.
Jika perlu kewangan boleh
dipohon dari tabung
kebajikan PIBG, setakat ini
kedudukan tabung boleh
menampung makanan
pelajar hingga ke bulan
Ogos. Tabung akan
diedarkan setiap hari Jumaat

6. Kebajikan (Khairat kematian) Tabung khairat kematian Dari masa kesemasa SU Kebajikan Lawatan / Ziarah juga
akan diedarkan setiap kali perlu dibuat oleh
berlaku kematian dalam Pentadbir / Guru
Tugas-tugas Yang Belum Kedudukan Sekarang Tindakan Susulan Yang Rujukan Fail, Pegawai Catatan
Selesai Diperlukan Jabatan Yang
Berkaitan
kalangan warga sekolah. Kelas / Kaunselor
Walu bagaimanapun
sekurang-kurangnya
RM100.00 akan
diperuntukan dari Tabung
kebajikan

7. Kebajikan (Lain-Lain) Tabung-tabung dari rumah Dua tabung sempena Hari SU Kebajikan ,
kebajikan atau dari Bendera belum diedarkan Pengawas (Biro
persatuan-persatuan Kebajikan)
kebajikan diterima dari masa
ke semasa

8. Kebajikan (Pelajar Sakit) Bebarapa orang pelajar sakit Perlu pemantauan lain Kaunselor Lawatan kerumah
berpanjangan telah mengikut kehadiran dan perlu untuk
dikenalpasti dan lawatan laporan dari guru kelas mengenalpasti
telah dijalankan bersama penyakit pelajar dan
kauselor menentukan jika perlu
dijadikan calon
hospital apabila tiba
musim peperiksaan
awam

9. Disiplin (Pengawas) Badan Pengawas telah dipilh Perlantikan pada bulan 5 SU Guru Pengawas Majlis Perlantikan
sejak awal tahun Pengawas Tingkatan lima terpaksa
Pengawas Baru belum di yang akan mengambil ditangguhkan atas
lantik tetapi telah peperiksaan akan beberapa sebab
menjalankan tugas direhatkan selepas cuti tertentu yang tidak
intra semester 2 atau dapat dielakkan dan
Tugas-tugas Yang Belum Kedudukan Sekarang Tindakan Susulan Yang Rujukan Fail, Pegawai Catatan
Selesai Diperlukan Jabatan Yang
Berkaitan
selewat-lewatnya bila memberi laluan
percubaan bermula kepada program lain
yang lebih penting

10. Disiplin (Am) Ceramah polis kali 1 belum Rujuk Pegawai SU HEM Perlu dibuat
dibuat. Telah dibincangkan Perhubungan Sekolah di SU Disiplin sekurang-kurangnya
dengan Pegawai IPD Hulu Selangor sekali bagi setiap
Perhubungan di IPD dan SU sessi
Disiplin

Kad keluar kelas telah


diedarkan
Surat Kebenaran Merotan
telah sedia dan diedarkan
kepada guru-guru terlibat

11. Displin (Sistem e displin) e-disiplin boleh di gunakan. Nama semua pelajar SU Disiplin Guna Sistem e-
SSDM akan dikendalikan masih belum dikemaskini disiplin (dalaman) dan
oleh SU SSDM ke dalam sistem kerana SSDM (JPN)
Laporan disiplin boleh sistem e-displin dan Jika didapati SU
didapati dari sistem e-disiplin sistem APDM tidak Displin dan personel
di komputer bilik Disiplin menggunakan platform sekolah tidak mahir
yang sama. Perlu mencari menggunakan sistem,
jalan untuk mengemaskini boleh gunakan sistem
data murid semasa ke lain. Selama ini hanya
dalam APDM melalui PKHEM yang arif
EXCEL dari APDM tentang penggunaan
sistem e-disiplin
Tugas-tugas Yang Belum Kedudukan Sekarang Tindakan Susulan Yang Rujukan Fail, Pegawai Catatan
Selesai Diperlukan Jabatan Yang
Berkaitan
12. Program Mentor Mentee Telah berjalan bersama Beberapa orang pelajar Kaunselor Lawatan ke rumah
Displin Kaunselor sekolah telah dirujuk kepada telah dilakukan sejak
kaunselor untuk tahun lepas dan
bimbingan dan mentoring, perjumpaan dengan
Kebanyakan penjaga telah penjaga telah
dikenalpasti dan dilawati, diadakan beberapa
kali

13. Program Murid Cicir Beberapa orang pelajar Laporan dari PKHEM jika Pegawai Perhubungan Pelajar tercicir
tercicir yang berada diluar perlu PPD termasuklah pelajar
sekolah telah dikenalpasti Kaunselor yang tidak bersekolah
dan perjumpaan dengan tapi masih diumur
penjaga telah dilakukan persekolahan. Perlu
tetapi kebanyakan penjaga dikenalpasti dari masa
tidak berminat untuk ke semasa dan perlu
menyekolahkan anak didekati untuk
mereka menghalang kes-kes
sosial dari menjangkiti
warga sekolah

14. Disiplin (Program SSDM) Telah dilog in sejak Januari Perlu dilog in dari masa SU SSDM Pelajar yang perlu
kesemasa sekurang- tindakan disiplin
kurangnya seminggu seperti gantung dan
sekali buang sekolah
(termasuk buang
sebab ponteng) perlu
dipastikan data
disiplin dalam SSDM
dikemaskini
Tugas-tugas Yang Belum Kedudukan Sekarang Tindakan Susulan Yang Rujukan Fail, Pegawai Catatan
Selesai Diperlukan Jabatan Yang
Berkaitan
15. Dsiplin (Ujian Urin dan Ujian Urin kali pertama telah Program SHIELDS SU Disiplin
PPDa) dijalankan. Seorang pelajar bersama AADK akan Kaunselor PPDa
didapati positif. Tiada kes dijalankan pada bulan Pegawai PPDa di PPD
berulang MEI. Pelajar perlu
pemantauan harian oleh
kaunselor

Pelajar perlu
16. Disiplin (Pemantauan disiplin Pelajar-pelajar yang dibawah Menemui penjaga. SU Disiplin membawa penjaga
pelajar) pemantauan telah Merujuk pelajar dengan Data e-Disiplin sebelum dan selepas
dikeluarkan surat amaran masalah disiplin kepada Kaunselor digantung untuk
disiplin yang perlu termasuk kaunselor penjelasan. Lawatan
beberapa pelajar yang ke rumah perlu jika
dikeluarkan pertuduhan penjaga tidak hadir,
gantung kerana kehadiran Penggantungan tidak
lewat ke sekolah. perlu dilakukan jika
pelajar dan penjaga
dapat membuat
perjanjian

17. Disiplin (Rampasan Telefon) Berada di dalam Kabinet Boleh dituntut oleh SU Disiplin
berkunci di bilik HEM penjaga sahaja
dinamakan mengikut nama
pelajar dan tarikh rampasan

SU (Pn. Zaizura- cuti


18. Kesihatan Lawatan Kesihatan mulai SU Kesihatan bersalin dan tugas
Tugas-tugas Yang Belum Kedudukan Sekarang Tindakan Susulan Yang Rujukan Fail, Pegawai Catatan
Selesai Diperlukan Jabatan Yang
Berkaitan
bulan 3, untuk suntikan sedang di tanggung
Tetanus, Jadual boleh di oleh Pn. Syarifah
rujuk dengan Pejabat Mariam)
Kesihatan Serendah
Perlu pemantauan
Laporan Denggi perlu dibuat Mengisi Laporan dan SU Pemantauan
setiap bulan dan dihantar ke menghantar ke PPD Denggi
PPD dan Pejabat Kesihatan sebelum 5 haribulan
sebelum 5 hari bulan Trip setiap bulan.
akan berlaku dari masa ke

Hak menjual makanan


19. Kantin Laporan Pemantauan Perlu pemantauan setiap PPD Pembangunan kepada murid adalah
Kendiri Kantin perlu dihantar hari terutama kualiti SU Kantin hak mutlak kantin
setiap bulan sebelum 5 makanan yang dijual Ketua kerani sahaja
haribulan kepada murid Pejabat Kesihatan
Daerah Hak kantin adalah
Tender kantin pada tahun Kontrak boleh dibatalkan tertakluk dibawah
pertama, tender baru akan jika perlu bila kontraktor kontrak yang telah
dibuka akhir tahun 2017 melakukan sebarang ditandatangani
kesalahan kepada kontrak Kantin sekolah adalah
(selepas surat-surat antara kantin bertaraf
amaran dikeluarkan) A oleh PKD

20. Laporan Prestasi Kontraktor Laporan diminta oleh PPD Perlu pemantauan dan
Perkhidmatan Kawalan setiap bulan sebelum 5 mengesahkan kerja kerja
Keselamatan dan Kebersihan haribulan kotraktor Kawalan
keselamatan dan
Kebersihan dan
Tugas-tugas Yang Belum Kedudukan Sekarang Tindakan Susulan Yang Rujukan Fail, Pegawai Catatan
Selesai Diperlukan Jabatan Yang
Berkaitan
penghantaran bekalan
oleh kontraktor
JKR hanya akan
21. Pengurusan Bangunan Semua fungsi elektrik Perlu pemantauan dari JKR (elektrik) datang untuk
(Elektrik) berfungsi dengan baik. semasa ke semasa. Tiada guru yang boleh membaiki jika ada
Permohonan pembaikian memantau, terpulang kerosakan tetapi tidak
telah diajukan kepada JPN Permohonan pembaikian kepada kebijaksanaan akan menggantikan
telah diajukan ke JPN. PKHEM untuk peralatan atau fius.
Kebanyakan soket tidak menyelesaikan Pembaikian jika perlu
berfungsi kerana masalah masalah elekrik perlu dirujuk kepada
litar kontraktor elektrik

Keadaan paras air


22. Pengurusan Bangunan (Air) Pam berada dalam keadaan Perlu pemantauan Tiada guru yang ditangki air di blok
baik tapi memerlukan berterusan terutama bila dipertanggungjawabkan akademik telah
pemantauan terutama bila musim kemarau dan untuk memantau. diperbetulkan pada
berlaku trip pemantauan mekanikal Tugas dijalankan oleh tahun lepas dengan
pam. Pam 2 baru sahaja PKHEM penambahan
di baiki kerana motor dan pengawal air pada
piston tangki. Sebarang
kebocoran perlu
diatasi jika tangki
kering dengan
menutup paip keluar

Pemantauan dari masa


23. Pengurusan Bangunan Tandas pelajar baru saja kesemasa melaui Kontraktor kebersihan
Tugas-tugas Yang Belum Kedudukan Sekarang Tindakan Susulan Yang Rujukan Fail, Pegawai Catatan
Selesai Diperlukan Jabatan Yang
Berkaitan
(Tandas) dibaiki dari tersumbat dan kontaraktor kebersihan PPD Pembangunan
kerosakan sistem

Setiap aduan perlu di log Dari semasa ke


24. Pengurusan Pelanggan Semua aduan dari PPD telah masuk melalui sistem Pegawai Perhubungan semasa akan ada
diselesaikan. Aduan terakhir aduan online dan dan Aduan di PPD aduan samada dari
berkenaan dengan berita diselesaikan mengikut Pengetua pelajar, penjaga
tentang kepulangan prosedur 1-3-7 Kaunselor PIBG, guru dan orang
Allahyarhamah Pn. Norhera Fail Aduan awam
ke Rahmatullah.
Peringatan kepada guru APDM kehadiran
25. E-Kehadiran Perlu di log masuk melalui kelas untuk menghantar PPD HEM (Disiplin) perlu di kemaskini
APDM setiap hari kehadiran setiap hari Pn. Umi Kalsum setiap hari sebelum
sebelum rehat rehat. APDM dilog
masuk oleh Pn. Umi
Pemantuan pengisian Kalsum
26. Pemantauan Buku Jadual Semua buku Jadual JKM setiap bulan Pegawai PPD (HEM) Pengumpulan dan
Kedatangan Murid Kedatangan Murid telah Penyelaras kiraan secara manual
dikemaskini Perlu peratus kehadiran Guru Kelas dilakukan oleh PK
dan ponteng setiap bulan HEM
Laporan setiap bulan
dihantar ke PPD melalui
Google Form

Pemantauan menunjukkan Program wajib yang


27. Program Peningkatan Berjalan mengikut Takwim kehadiran bulanan dalam SU HEM disarankan oleh PPD
Peratus Kehadiran lingkungan 91% untuk mencapai
Sijil Kehadiran 100% peratus kehadiran
sepatutnya telah 95%
Tugas-tugas Yang Belum Kedudukan Sekarang Tindakan Susulan Yang Rujukan Fail, Pegawai Catatan
Selesai Diperlukan Jabatan Yang
Berkaitan
diedarkan bagi
kedatangan pelajar untuk
Bulan Januari-Mac tetapi
kerana ketiadaan sijil
pengurniaan sijil akan
dibuat pada bulan 5

Pemantauan harian Program untuk


28. Program Kaunseling Program Wajib KPM Kaunselor mengukur kepedulian
(Program Guru Penyayang) Berjalan mengikut Takwim guru terhadap murid

Diukur melalui Buku Pelajar dirujuk oleh


29. Kaunseling Kelompok dan Berjalan mengikut takwim Rekod Kaunselor Kaunselor guru atau pentadbir
Individu dan perancangan tahunan
kauselor Pemantauan dari masa ke Mewakili Daerah ke
30. Pengurusan Kaunseling Tempat pertama pengurusan semasa Kaunselor pertandingan
kaunseling terbaik Daerah pengurusan
Hulu Selangor kaunseling tahun
lepas melalui program
Play Teraphy.
Perlukan program
yang melibatkan
semua pelajar dan
guru untuk menjadi
Johan negeri

Perlu digerakkan dari Program motivasi


31. Program Motivasi Belum berjalan kerana masa ke semasa Kaunselor pelajar ditangguhkan
Tugas-tugas Yang Belum Kedudukan Sekarang Tindakan Susulan Yang Rujukan Fail, Pegawai Catatan
Selesai Diperlukan Jabatan Yang
Berkaitan
kekangan masa kerana memberi
laluan kepada
program yang lebih
penting. Perlu
kelulusan pengetua
sebelum sebarang
program dijalankan

Perlukan peningkatan Program 3K adalah


32. Program 3K Berjalan mengikut takwim tahap 3K jika ingin SU 3K program wajib KPM.
Mewakili Daerah ke Negeri mewakili Daerah
pada tahun lepas
Perlu penarafan kali kedua Program Wajib KPM
33. Program Sekolah Selamat Berjalan mengikut pada bulan November SU Sekolah Selamat Perlu pemantauan
perancangan berterusan untuk
Penarafan SPKS bagi bulan memastikan sekolah
Mac telah dibuat. berada dalam
keadaan selamat

Mesyuarat kali ke 2/3 jika Fail di pusat dan


34. Jawatankuasa Hal Ehwal Telah dibentuk perlu SU HEM salinan SU perlu
Murid Mesyuarat kali ke dua bagi selaras. Bimbingan
kebanyakan Jawatankuasa perlu untuk
di bawah HEM mewujudkan fail
Salinan fail di bilik SU baharu kerana setiap
Penambahbaikan Sistem HEM Jawatankuasa adalah
pengurusan Fail sedang Penambahan Fail berbeza
dijalankan mengikut Jawatankuasa
Tugas-tugas Yang Belum Kedudukan Sekarang Tindakan Susulan Yang Rujukan Fail, Pegawai Catatan
Selesai Diperlukan Jabatan Yang
Berkaitan
perlu dibimbing

35. PdP Bahasa Inggeris Sedia untuk Ujian Rujuk Buku Rekod
Tingkatan 4 Jujur dan 4 Iltizam Berjalan mengikut pertengahan tahun Mengajar
perancangan
IV. Senarai harta benda / Peralatan Pejabat

1) Komputer HEM 1 Unit (dibilik Disiplin)


2) Rak Besi 1 Unit
3) Meja Pejabat 1 Unit
4) Rak Fail 2 Unit
5) Kerusi Pejabat 1 Unit
6) Sistem PA 1 Unit
7) LCD Projektor 1 Unit
8) Printer Laser Samsung 1 Unit
V. Kedudukan Kewangan / Akaun dan lain-lain
(Hanya perlu disediakan oleh pegawai-pegawai yang berkaitan sahaja.
VI. Fail Meja
(Hendaklah disertakan sebagai Lampiran A1)

Dilampirkan bersama
VII. Manual Prosedur Kerja
(Hendaklah disertakan sebagai Lampiran A2)
VIII. Lain-Lain

Buku Pengurusan hal Ehwal Murid, dan Fail-Fail Berkaitan