Anda di halaman 1dari 13

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN SAINS TAHUN SATU 2017

SK. MELAKA PINDAH


MINGGU PERTAMA DAN KEDUA ADALAH
MINGGU TRANSISI TAHUN 1
TEMA : INKUIRI DALAM SAINS
TOPIK : 1. KEMAHIRAN SAINTIFIK
STANDARD PRESTASI
STANDARD
MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUASAAN
Menyatakan semua deria yang terlibat untuk
1 membuat pemerhatian tentang fenomena yang
1.1 Kemahiran Murid boleh: Guru menjalankan aktiviti
berlaku
yang boleh membawa
Memerihalkan penggunaan semua deria yang kepada penerapan dan
Proses Sains 1.1.1 Memerhati terlibat untuk membuat pemerhatian tentang pentaksiran
2 fenomena atau perubahan yang berlaku

M3
Menggunakan semua deria yang deria yang
3 terlibat untuk membuat pemerhatian tentang
(15.1.17)
fenomena atau perubahan yang berlaku
-
(19.1.17) i ) Menggunakan semua deria yang terlibat untuk
membuat pemerhatian secara kualitatif bagi
4 menerangkan fenomena atau perubahan
yang berlaku.
(ii)Menggunakan alat yang sesuai jika perlu
untuk membantu pemerhatian.
(i) Menggunakan semua deria yang terlibat untuk
membuat pemerhatian secara kualitatif dan
kuantitatif bagi menerangkan fenomena
5
atau perubahan yang berlaku.
(ii) Menggunakan alat yang sesuai jika perlu
untuk membantu pemerhatian.

1
(i) Menggunakan semua deria yang terlibat untuk
membuat pemerhatian secara kualitatif dan
6 kuantitatif bagi menerangkan fenomena atau
perubahan yang berlaku secara sistematik.
(ii) Menggunakan alat yang sesuai jika perlu
untuk membantu pemerhatian.
TEMA : INKUIRI DALAM SAINS
TOPIK : 1.KEMAHIRAN SAINTIFIK
STANDARD PRESTASI
STANDARD
MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUASAAN
1.1 Kemahiran 1 Menyatakan maklumat yang diperoleh.
Murid boleh: Merekod maklumat atau idea dalam sebarang Guru menjalankan aktiviti
2
bentuk. yang boleh membawa
Proses Sains
Merekodkan maklumat atau idea dalam bentuk kepada penerapan
M4 1.1.2 Berkomunikasi 3 kemahiran berkomunikasi.
yang sesuai.
(22.1.17)
Merekod maklumat atau idea dalam bentuk yang
- 4 sesuai dan mempersembahkan maklumat atau
(26.1.17) idea tersebut secara sistematik.
Merekodkan maklumat atau idea dalam lebih dari
5 satu bentuk yang sesuai dan mempersembahkan
maklumat atau idea tersebut secara sistematik.
Merekodkan maklumat atau idea dalam lebih dari
satu bentuk yang sesuai dan mempersembahkan
maklumat atau idea tersebut secara sistematik,
kreatif dan inovatif serta boleh memberi maklum
6 balas.

2
TEMA : INKUIRI DALAM SAINS
TOPIK : 1. KEMAHIRAN SAINTIFIK
STANDARD PRESTASI
STANDARD
MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUASAAN
1.2 Kemahiran 1.2.1Menggunakan dan Menyenaraikan peralatan, bahan sains dan
Manipulatif mengendalikan peralatan 1 specimen yang diperlukan bagi suatu aktiviti.
Guru boleh membuat
dan bahan sains dengan pentaksiran semasa murid
M5 betul.
Memerihalkan penggunaan peralatan, bahan menjalankan aktivti
(29.1.17) 1.2.2Mengendalikan spesimen
2 sains dan spesimen yang diperlukan bagi suatu pembelajaran.
- dengan betul dan cermat. aktiviti dengan kaedah yang betul.
(2.2.17)
1.2.3Melakar spesimen, Mengendalikan peralatan, bahan sains dan
peralatan dan bahan sains 3 specimen yang diperlukan bagi suatu aktiviti
dengan betul. dengan kaedah yang betul.
1.2.4Membersihkan peralatan Mengguna, mengendali, melakar, membersih
sains dengan cara yang dan menyimpan peralatan, bahan sains dan
M6 4
betul. spesimen yang digunakan dalam suatu aktiviti
(5.2.17) dengan kaedah yang betul.
1.2.5Menyimpan peralatan dan
- bahan sains dengan betul Mengguna, mengendali, melakar,membersih dan
(9.2.16) dan selamat. menyimpan peralatan, bahan sains dan
5 spesimen yang digunakan dalam suatu aktiviti
dengan kaedah yang betul, bersistematik dan
berhemah.

Guru boleh membuat pentaksiran semasa murid


menjalankan aktivti pembelajaran.
6

3
TEMA : INKUIRI DALAM SAINS
TOPIK : 2. PERATURAN BILIK SAINS
STANDARD PRESTASI
STANDARD
MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUASAAN
M7 Murid boleh: 1 Menyatakan salah satu peraturan bilik sains.
(12.2.17) 2.1 Peraturan Menyatakan lebih daripada satu peraturan bilik Guru boleh membuat
Bilik Sains 2 pentaksiran melalui
- 2.1.1 Mematuhi peraturan bilik sains.
(15.2.17) pemerhatian semasa
sains 3 Mengaplikasi salah satu peraturan bilik sains. murid menjalankan aktivti
Mengaplikasi lebih daripada satu peraturan bilik pembelajaran.
M8 4
sains
(19.2.17) Memberi sebab peraturan bilik sains perlu
- 5
dipatuhi.
(23.2.17)
Menjadi contoh kepada rakan dalam mematuhi
6
peraturan bilik sains.
TEMA : SAINS HAYAT
TOPIK : 3. BENDA HIDUP DAN BENDA BUKAN HIDUP
STANDARD PRESTASI
STANDARD
MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUASAAN
3.1 Benda 3.1.1Membanding dan Menyatakan contoh benda hidup dan benda Guru membawa murid ke
1
hidup dan membezakan benda hidup bukan hidup.
M9 luar kelas untuk melihat
dan benda bukan hidup
benda bukan Membanding beza benda hidup dan benda kawasan sekitar sekolah
(26.2..17) berdasarkan ciri-ciri 2
hidup bukan hidup. dan mengecam
- berikut:
bendabenda yang di temui
(2.3.17) Memerihalkan keperluan asas benda hidup bagi
(i) bernafas; 3
manusia, haiwan dan tumbuhan. mereka. Murid berbincang
(ii) memerlukan air dan sehingga membuat
Membuat urutan contoh-contoh benda hidup kesimpulan bahawa
makanan; 4
yang diberikan berdasarkan saiz. manusia, haiwan dan

4
(iii) bergerak; Menaakul mengapa makanan, air, udara dan tumbuhan adalah benda
tempat perlindungan adalah penting kepada hidup.
(iv) membesar; dan 5 manusia dan haiwan.
(v) membiak.
Nota :
M10 3.1.2Membuat urutan contoh-
(5.3.17) contoh benda hidup
- mengikutsaiz. Berkomunikasi untuk menunjukkan manusia, Terdapat benda bukan
(9.3.17) haiwan dan tumbuhan mempunyai cara yang hidup yang mempunyai ciri
berlainan untuk mendapatkan makanan, air dan
benda hidup. Contoh:
udara.
M11
(12.3.17) 3.2 Keperluan
(i) objek yang bergerak
- asas
seperti kipas dan
(16.3.17) benda Murid boleh: kereta; dan
hidup
3.2.1 Menyatakan keperluan (ii) objek yang membesar
asas benda hidup iaitu seperti belon yang
M12 makanan, air dan udara. ditiup.
(26.3.17)
3.2.2 Memerihalkan manusia,
-
(30.3.17) haiwan dan tumbuhan
memerlukan makanan, 6
air dan udara dalam cara
M13 yang berlainan.
(2.4.17) Murid menyusun contoh
- benda hidup dari yang
(6.4.17) 3.2.3 Memerihalkan manusia bersaiz kecil hingga ke saiz
dan haiwan, juga besar seperti gajah dan
memerlukan tempat kuman dan berkomunikasi
perlindungan. tentang susunan yang
dibuat.
3.2.4 Menaakul kepentingan
makanan, air, udara dan
tempat perlindungan
kepada manusia dan
haiwan.

5
3.2.5Menjelaskan pemerhatian
tentang ciri dan keperluan
asas benda hidup melalui
lakaran, TMK, penulisan
atau lisan.
TEMA : SAINS HAYAT
TOPIK : 4. MANUSIA
STANDARD PRESTASI
STANDARD
MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUASAAN
4.1 Deria Murid boleh: 1 Menyatakan bahagian tubuh manusia. Berbincang dengan murid
manusia
4.1.1 Mengenal pasti bahagian Menghubungkait bahagian tubuh manusia tentang fungsi setiap
2 bahagian tubuh.
tubuh manusia yang dengan deria yang berkenaan.
M14 Menyentuh untuk
(9.4.17) berkaitan dengan deria Memerihalkan ciri objek menggunakan pelbagai membezakan
3 keadaan
- yang berkenaan. deria permukaan, melihat untuk
(13.4.17) Mengelaskan objek yang diberikan mengikut ciri membezakan warna,
4
4.1.2Mengelaskan objek yang dipilih menghidu untuk
M15
mengikut ciri yang Mengenalpasti objek yang diberikan sekiranya mengesan bau yang
dikenalpasti. 5 mungkin mendatangkan
(16.4.17) salah satu deria tidak dapat berfungsi
bahaya seperti bau asap
- 4.1.3Menggunakan deria untuk Berkomunikasi tentang alat yang boleh kebakaran. Murid
(20.4.17) mengenal pasti objek membantu organ deria yang tidak boleh menjalankan aktiviti untuk
melalui penyiasatan. berfungsi dengan baik mengenal pasti objek
4.1.4 Menjelas dengan contoh, contoh, objek yang
terdapat dalam kotak
M16 penggunaan deria lain hitam. Alat yang boleh
(23.4.17) sebagai ganti sekiranya membantu organ deria
- satu deria tidak dapat 6 yang tidak boleh berfungsi
(27.4.17) berfungsi. dengan baik seperti cermin
4.1.5Menjelaskan pemerhatian mata dan alat bantuan
pendengaran.
tentang deria manusia
melalui lakaran, TMK,
penulisan atau lisan.

6
TEMA : SAINS HAYAT
TOPIK : 5. HAIWAN
STANDARD PRESTASI
STANDARD
MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUASAAN
5.1 Bahagian Murid boleh: 1 Memberi contoh haiwan. Murid mengenal pasti
tubuh bahagian tubuh haiwan
M17 5.1.1 Mengenal pasti bahagian 2 Memerihalkan bahagian tubuh bagi haiwan. seperti:
(30.4.17) haiwan.
tubuh haiwan seperti Menghubungkaitkan kepentingan bahagian (i) arnab;
- paruh, sisik, sirip, berbulu 3
tubuh haiwan kepada haiwan berkenaan.
(4.5.17) halus, berbulu pelepah, (ii) buaya;
tanduk, sumbu, Menjelaskan melalui contoh bahagian yang
4 (iii) katak ;
sesungut, kulit keras, terdapat pada tubuh haiwan yang dinyatakan.
M18 cangkerang, sayap, Mengitlak bahawa terdapat haiwan yang berbeza (iv) ikan;
(7.5.17) kepak, kepala, badan, 5
tetapi mempunyai bahagian tubuh yang serupa. (v) siput;
- ekor dan kaki selaput
(11.5.17) renang. Berkomunikasi tentang peranan manusia dalam (vi) itik;
5.1.2Menghubungkaitkan mencegah haiwan dizalimi hingga (vii)lalat;
bahagian tubuh haiwan mengakibatkan kecederaan pada bahagian
tubuh haiwan. (viii) badak sumbu; dan
M19 dan kepentingannya
(14.5.17) kepada haiwan. (ix) cacing.
- Murid menggunakan satu
5.1.3Menjelaskan melalui
(18.5.17)
contoh bahagian yang contoh haiwan dan
terdapat pada tubuh mengenalpasti bahagian
haiwan. tubuh haiwan tersebut.
M20
5.1.4Mengitlak bahawa 6 Guru menjalankan
(21.5.17) terdapat haiwan yang perbincangan untuk
- berlainan mempunyai mencungkil idea murid
(25.5.17) bahagian tubuh yang langkah yang diambil oleh
serupa. manusia bagi memastikan
5.1.5Menjelaskan pemerhatian haiwan tidak dizalimi dan
kesan kecederaan pada
tentang bahagian tubuh haiwan tersebut.
haiwan melalui lakaran,
TMK, penulisan atau lisan.

7
TEMA : SAINS HAYAT
TOPIK : 6. TUMBUHAN
STANDARD PRESTASI
STANDARD
MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUASAAN
6.1 Bahagian Murid boleh: 1 Menyatakan bahagian pada tumbuhan. Murid diberi/ditunjukkan
tumbuhan sebenar untuk
M21 tumbuhan 6.1.1 Membanding dan Mengenal pasti bahagian yang terdapat pada menjalankan aktiviti. Murid
2
(11.6.17) membezakan bahagian satu tumbuhan sebenar yang dipilih. memberi contoh tumbuhan
- pada tumbuhan iaitu: Menyatakan kepentingan bahagian tumbuhan berbunga dan tumbuhan
(15.6.17) 3
(i) daun: jenis urat daun; kepada tumbuhan tidak berbunga seperti
pokok bunga raya,
(ii) bunga: berbunga, Mengelaskan tumbuhan berdasarkan ciri yang cendawan, paku pakis dan
4
M22 tidak berbunga; dipilih.
pokok orkid. Murid boleh
(18.6.17) (iii) batang: berkayu, Mengitlak bahawa terdapat tumbuhan yang menjalankan
5 aktiviti
- tidak berkayu; dan berlainan mempunyai ciri yang sama pengelasan berdasarkan
(22.6.17)
(iv) akar: akar tunjang, Berkomunikasi untuk menunjukkan perbezaan ciri yang dipelajari iaitu
akar serabut. antara dua tumbuhan yang berlainan jenis dari jenis urat daun,
aspek jenis urat daun, berbunga atau tidak mempunyai bunga, jenis
M23 6.1.2Menghubungkaitkan berbunga, jenis batang dan jenis akar. batang atau jenis akar.
(2.7.17) bahagian tumbuhan iaitu
daun, bunga,batang dan Murid boleh menggunakan
-
(6.7.17) akar serta contoh seperti lalang dan
kepentingannya kepada pokok keembong untuk
tumbuhan. menunjukkan perbezaan.
M24 6.1.3 Mengitlak bahawa ada
(9.7.17) 6
tumbuhan yang
-
berlainan mempunyai
(13.7.17) bahagian yang serupa.
6.1.4Menjelaskan pemerhatian
tentang bahagian
tumbuhan melalui
lakaran, TMK, penulisan
atau lisan.

8
TEMA : SAINS FIZIKAL
TOPIK : 7. MAGNET
STANDARD PRESTASI
STANDARD
MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUASAAN
7.1 Magnet Murid boleh: Memberi contoh objek atau alat yang Murid digalakkan
1
menggunakan magnet. membawa pelbagai alat
7.1.1Memberi contoh
M25 yang menggunakan
kegunaan magnet dalam 2 Mengenal pasti pelbagai bentuk magnet.
(16.7.17) magnet seperti kotak
kehidupan.
- Mengitlak tindakan magnet ke atas pelbagai pensel bermagnet, magnet
7.1.2 Mengenal pasti bentuk 3 hiasan di peti sejuk dan
(20.7.17) objek.
magnet seperti magnet permainan. Murid
Membuat pengitlakan tentang daya tarikan dan menjalankan penyiasatan
bar, silinder, ladam, 4
tolakan antara kutub-kutub magnet. dengan mendekatkan
M26 bentuk U,butang dan
cincin. Membuat kesimpulan kekuatan suatu magnet magnet dengan objek dan
(23.7.17) 5 memerhati sama ada
berdasarkan penyiasatan yang dibuat.
- 7.1.3Mengitlak tindakan menarik objek atau tidak
(27.7.17) magnet ke atas pelbagai Mereka bentuk permainan atau alat berdasarkan menarik objek. Murid
objek dengan penggunaan magnet. menjalankan penyiasatan
menjalankan aktiviti. yang adil menggunakan
M27 magnet untuk menguji
7.1.4 Membuat kesimpulan
(30.7.17) tentang daya tarikan dan kekuatan magnet dari
- tolakan antara kutub- aspek jarak dan bilangan
(3.8.17) kutub magnet dengan klip kertas yang boleh
menjalankan ditarik dengan
penyiasatan. memalarkan bentuk dan
M28 saiz magnet. Murid boleh
7.1.5 Menentukan kekuatan 6 mereka permainan mudah
(6.8.17)
- magnet ke atas objek seperti perlumbaan
(10.8.17) dengan menjalankan menggerakan paku
penyiasatan dengan menggunakan
magnet tanpa menyentuh
7.1.6Menjelaskan pemerhatian
paku tersebut.
tentang magnet melalui
lakaran, TMK, penulisan
atau lisan.

9
TEMA : SAINS BAHAN
TOPIK : 8. PENYERAPAN
STANDARD PRESTASI
STANDARD
MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUASAAN
8.1 Keupayaan Murid boleh: Menyatakan objek yang boleh menyerap dan Murid menjalankan aktiviti
1
bahan tidak boleh menyerap air. mengelaskan objek yang
8.1.1 Mengenal pasti objek
menyerap air dan tidak
menyerap air yang boleh menyerap air Menyenaraikan kepentingan kebolehan bahan
menyerap air. Contoh
dan tidak boleh 2 yang boleh menyerap air dan tidak menyerap air
objek;
M29 menyerap air dengan
dalam kehidupan.
(13.8.17) menjalankan enyiasatan. (i) sapu tangan;
- Mengelas objek yang boleh menyerap air dan
8.1.2 Mengelas objek yang 3 (ii) kertas tisu;
(17.8.17) tidak boleh menyerap air.
boleh menyerap air dan
(iii) klip kertas;
tidak boleh menyerap air. Menaakul kepentingan bahan yang tidak
4 (iv) guli;
8.1.3Memerihalkan keupayaan menyerap air dalam kehidupan.
M30 (v) penutup botol;
objek menyerap air Membuat urutan keupayaan objek menyerap
(20.8.17) 5
- berdasarkan jenis bahan air berdasarkan jenis bahan. (vi) kertas; dan
(24.8.17) dengan menjalankan
penyiasatan. Menyelesaikan masalah dengan (vii)mop.
mengaplikasikan pengetahuan tentang
8.1.4 Menyatakan kepentingan keupayaan objek menyerap air.
M31 Murid boleh menentukan
objek yang boleh keupayaan objek
(3.9.17)
menyerap air dan tidak menyerap air berdasarkan
- boleh menyerap air
(7.9.17) jenis bahan dengan
dalam kehidupan. mengumpulkan isipadu air
8.1.5 Mereka cipta objek yang telah diserap oleh
berdasarkan kebolehan 6 objek. Saiz objek yang
M32
menyerap air. digunakan hendaklah di
(10.9.17)
malarkan.
- 8.1.6Menjelaskan pemerhatian
(14.9.17) tentang keupayaan
bahan menyerap air Nota:
melalui lakaran, Span diperbuat daripada
penulisan, TMK atau plastik dimana plastik tidak
lisan.
menyerap air.

10
TEMA : BUMI DAN ANGKASA
TOPIK : 9. BUMI
STANDARD PRESTASI
STANDARD
MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUASAAN
9.1 Murid boleh: 1 Menyatakan bentuk muka bumi.
Bentuk muka 9.1.1 Menyatakan bentuk Murid berbincang tentang
muka Bumi seperti bentuk muka bumi dengan
M33 Bumi Memberi contoh jenis tanah.
gunung, pantai, bukit, 2 memerhati model muka
(17.9.17) lembah, sungai, bumi.Murid encampurkan
- kolam, tasik dan laut. air pada contoh tanah,
(21.9.17) menggoncang dan
9.2 Tanah Murid boleh: Mengenalpasti kandungan bagi satu jenis tanah
3 membiarkan seketika
9.2.1 Menyatakan jenis tanah berdasarkan pemerhatian untuk melihat kandungan
tanah seperti ranting kayu,
seperti tanah kebun, Membanding beza kandungan tanah bagi contoh
M34 4 daun, batu, pasir dan
tanah liat dan pasir. tanah yang diberikan.
(24.9.17) haiwan kecil. Murid
- 9.2.2 Membanding beza Merekodkan perbezaan kandungan bagi contoh membuat banding beza
5 tentang kandungan tanah
(28.9.17) kandungan tanah bagi tanah yang berbeza.
jenis tanah yang berbeza yang diambil dari
dengan menjalankan Berkomunikasi dengan meramalkan kegunaan sekurang-kurang nya dua
penyiasatan tempat yang berbeza
tanah dan menjelaskan berdasarkan
seperti tanah kebun dan
M35 9.2.3Menjelaskan pemerhatian pengetahuan tentang kandungan tanah.
pasir pantai.
(1.10.17)
- tentang bentuk muka
(5.10.17) bumi dan tanah melalui
lakaran, penulisan, TMK
atau lisan.
6

11
TEMA : TEKNOLOGI DAN KEHIDUPAN LESTARI
TOPIK : 10. ASAS BINAAN
STANDARD PRESTASI
STANDARD
MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
PENGUASAAN
10.1 Murid boleh : Menyatakan bentuk asas iaitu segitiga, segi Nota:
1
empat sama, segi empat tepat dan bulatan.
M36 Binaan
(8.10.17) Mengenal pasti bongkah iaitu kubus, kuboid,
daripada 10.1.1 Mengenal pasti bentuk 2 Bongkah bentuk asas
- asas iaitu segitiga, segi piramid, prisma, kon, silinder dan sfera. boleh dibina dengan
(12.10.17) bongkah
empat sama, segi 3 Melakar bongkah bentuk asas. menggunakan kad manila
bentuk
empat tepat dan atau kotak.
asas bulatan. Membina objek atau struktur menggunakan
4
M37 bentuk asas dan bongkah.
10.1.2 Mengenal pasti bongkah
(15.10.17) Berkomunikasi untuk menerangkan objek atau
- bentuk asas iaitu 5
kubus, kuboid, piramid, struktur yang dibina.
(19.10.17)
prisma, kon, silinder Menaakul kepentingan pelbagai bentuk bongkah
dan sfera.
dalam kehidupan.
10.1.3 Mereka bentuk objek
atau struktur
menggunakan bongkah
bentuk asas.
10.1.4 Menaakul kepentingan
6
pelbagai bentuk
bongkah.
10.1.5Menjelaskan
pemerhatian tentang
hasil binaan melalui
lakaran, TMK,
penulisan atau lisan.
M38 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
M39-M43 PENYUSUNAN FAIL PBS, NAIK KELAS, PEMBERSIHAN KELAS
CUTI AKHIR TAHUN (24.11.2017 HINGGA 2.1.2018)

12
13