Anda di halaman 1dari 17

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

SELASA ( 07 / 01 / 2017 ) MINGGU KE-6

BIL PERKARA AKTIVITI CATATAN IMPAK


1 MATA PENDIDIKAN JASMANI BBM :
PELAJARAN Tilam , meja
Pada akhir P&P :
KELAS 3 INOVATIF gimnastik, peti
MASA 7.45 HINGGA 8.15 lombol dan trampolin
35 / 94.59% murid
berkebolehan melakukan
TUNJANG Gimnastik Asas Kreativiti:
kemahiran Lombol
- Boleh
Kangkang dan
TAJUK Hambur kucing menggunakan cara
pendaratan dengan
dan teknik mengikut
lakuan yang betul
STANDARD 1.1 Berkebolehan melakukan kaedah yang lebih
KANDUNGAN kemahiran hambur baik.
Kehadiran : 35/37
(spring) dan pendaratan
dengan lakuan yang betul EMK KKI
2.1 Berkebolehan memahami (Menganalisis)
konsep hambur dan
pendaratan. Soalan KBAT
5.1 Berkebolehan mematuhi Mengenalpasti otot
dan mengamalkan elemen yang terlibat dalam
pengurusan dan
hayunan dan
keselamatan.
lompatan
STANDARD 1.1.1 Melakukan hambur
PEMBELAJARAN dari aras tinggi dan Psikmotor :
mendarat ke aras Melakukan
rendah. hamburan dan
2.1.1 Menyatakan perbezaan pendaratan dengan
lakuan semasa lakuan yang betul
melakukan hambur
dari pelbagai aras. Kognitif :
5.1.1 Menyenaraikan Mengetahui lakuan
persediaan diri dan yang betul
pakaian mengikut
aktiviti. Afektif :
Bekerjasama dan
AKTIVITI 1. Memanaskan badan bersungguh-sungguh
2. Penyampaian standard
pembelajaran
3. Permainan kecil
4. Menyejukkan badan

OBJEKTIF Murid mengenalpasti,


memahami dan dapat
melakukan hamburan dengan
konsep dan lakuan dengan
sempurna
2 MATA PENDIDIKAN JASMANI BBM :
PELAJARAN Tilam, meja dan peti Pada akhir P&P :
KELAS 5 INOVATIF lombol
MASA 8.15 HINGGA 8.45
Permainan kecil: 17 / 100% murid dapat
TUNJANG GIMNASTIK ASAS Mari menghambur menunjukkan perlakuan
dan pergerakan dalam
TAJUK Hambur kangkang EMK : hamburan dan
Keusahawanan pendaratan yang
STANDARD 1.1 Berkebolehan Berani mengambil sempurna dan betul
KANDUNGAN melakukan kemahiran peluang
hambur dan pendaratan Kehadiran : 17/17
dengan lakuan yang Modul:
betul m/s : 1 4 Pencapaian :
1.2 Berkebolehan
melakukan pergerakan Soalan KBAT Objektif pengajaran
yang memerlukan Mengapa kedudukan mencapai 100 %
kawalan badan dan tangan perlu berada
sokongan di bahagian hadapan
2.1 Berkebolehan peti lombol
mengaplikasi konsep sewaktu melakukan
hambur dan pendaratan tolakan tangan?
dalam pergerakan
5.1 Berkebolehan mematuhi Psikmotor :
dan mengamalkan Hamburan dan
elemen pengurusan dan pendaratan
keselamatan
Kognitif :
STANDARD 1.1.1 Melakukan Lombol Mengaplikasikan
PEMBELAJARAN Kangkang. konsep hamburan
1.1.1 Mengawal imbangan dan pendaratan
badan semasa dan
selepas melakukan Afektif :
Lombol Kangkang dan Bekerjasama dan
Hambur Arab. kesungguhan
2.1.1 Mengenal pasti otot-
otot utama yang
menghasilkan daya
semasa melakukan
Lombol Kangkang dan
Hambur Arab.
5.1.1 Menerangkan
persediaan diri dan
pakaian berdasarkan
aktiviti yang dijalankan.
5.1.3 Mematuhi peraturan
keselamatan di tempat
melakukan aktiviti.

AKTIVITI 1. Memanaskan
badan
2. Penyampaian
standard pembelajaran
3. Permainan kecil
4. Menyejukkan badan
OBJEKTIF Murid dapat mengaplikasikan
pengalaman sedia ada dalam
hamburan dan pendaratan
3 MATA PENDIDIKAN JASMANI BBB: melodi / lagu
PELAJARAN Pada Akhir P&P :
KELAS 2 INOVASI Nilai :
MASA 9.15 HINGGA 9.45 Keusahawanan 25 / 96 % murid dapat
,kerjasama melakukan pelbagai
TUNJANG KESEDARAN RUANG pergerakan dan
Kreativiti: kemahiran dalam
TAJUK Konsep pergerakan - Boleh pelbagai ruang dengan
menggunakan cara selamat dan sempurna
STANDARD 1.1. Berkebolehan melakukan dan teknik mengikut
KANDUNGAN pelbagai pergerakan kaedah yang lebih Kehadiran : 24/25
berdasarkan konsep baik.
pergerakan.
2.1. Berkebolehan melakukan PENILAIAN:
pelbagai pergerakan - sesi soal jawab dan
berdasarkan konsep perbincangan
pergerakan.
5.1. Mematuhi dan Permainan kecil:
mengamalkan elemen Finding Nemo
pengurusan dan
keselamatan. EMK:
Kreatif & Inovatif
STANDARD 1.1.1 Melakukan pergerakan
PEMBELAJARAN ke ruang yang telah Modul:
ditetapkan. m/s : 1 3
2.1.1 Membezakan
pergerakan mengikut Standard Prestasi:
ruang. B1D1E1
5.1.2 Melakukan aktiviti
dalam ruang yang Soalan KBAT
selamat Menyatakan eleman
pengurusan dan
AKTIVITI 1. Memanaskan keselamatan
badan
2. Penyampaian Psikomotor :
standard pembelajaran Melakukan
3. Permainan kecil kemahiran berjalan,
4. Menyejukkan badan melompat, meniti
dan mengimbangi
OBJEKTIF Berkebolehan melakukan badan atas ruang
pelbagai pergerakan yang kecil
berdasarkan kesedaran ruang
Kognitif :
Mengetahui dan
mengenali tahap
kemampuan diri
4 MATA PENDIDIKAN KESIHATAN
PELAJARAN 1 INOVATIF EK 5 Pada akhir P&P :
KELAS 9.45 HINGGA 10.15 - Prinsip keadilan
MASA dan membahagikan 42 / 100% murid
tugas sama rata. diberikan pendedahan
TAJUK PROGRAM TRANSISI - Prinsip ketelusan. dalam penulisan dan
pemilihan huruf yang
AKTIVITI 1) Murid diberikan Kreativiti: betul dan mengikut
penerangan - Menjana idea. konsep penulisan dengan
2) Sesi soal jawab sempurna
3) Lembaran kerja / sesi Nilai Murni:
soal jawab - Kebersihan
- Bekerjasama
OBJEKTIF Menjanakan idea murid dalam Kehadiran : 42 / 42
mengenali persamaan huruf Kemahiran Abad 21:
dan perbezaan huruf kecil dan - Membuat jaringan
besar sosial.
- Produktiviti dan
akauntabiliti.

BBB
Lembaran kerja
5 MATA SAINS
PELAJARAN EMK: Kreativiti dan Pada akhir P&P :
KELAS 2 INOVASI inovasi
MASA 11.35 HINGGA 12.35 24 / 96 % murid dapat
Nilai : mengenal pasti ,
TEMA SAINS HAYAT Keusahawanan dan memahami kepentingan
kerjasama dan menyatakan kesan
TAJUK Manusia keperluan asas kepada
BBM : manusia
STANDARD 1.1 Memahami manusia Petikan teks,
KANDUNGAN mempunyai keperluan lembaran dan latihan Kehadiran : 24 / 25
asas untuk hidup kerja

STANDARD 1.1.1 Mengenal pasti PENILAIAN:


PEMBELAJARAN keperluan asas manusia - Aktiviti dan
iaitu makanan, air, latihan
udara dan tempat - Sesi soal jawab
perlindungan dan
perbincangan
1.1.2 Menyatakan
kepentingan
keperluan asas
kepada manusia

AKTIVITI 1. Murid membaca


petikan teks
2. Murid diterangkan
kepentingan
keperluan asas
3. Murid menyatakan
jenis dan keprluan
manusia
4. Lembaran kerja dan
latihan kerja

OBJEKTIF Murid mengetahui dan


mengenalpasti keperluan asas
dan kepentingannya kepada
manusia dlam kehidupan
seharian

6 MATA PENDIDIKAN KESIHATAN


PELAJARAN 1 INOVATIF EK 5 Pada akhir P&P :
KELAS 12.35 HINGGA 1.05 - Prinsip keadilan
MASA dan membahagikan 42 / 100% murid
tugas sama rata. diberikan pendedahan
TAJUK PROGRAM TRANSISI - Prinsip ketelusan. dalam penulisan dan
pemilihan huruf yang
AKTIVITI 4) Murid diberikan Kreativiti: betul dan mengikut
penerangan - Menjana idea. konsep penulisan dengan
5) Sesi soal jawab sempurna
6) Lembaran kerja / sesi Nilai Murni:
soal jawab - Kebersihan
- Bekerjasama
OBJEKTIF Menjanakan idea murid dalam Kehadiran : 42 / 42
mengenali persamaan huruf Kemahiran Abad 21:
dan perbezaan huruf kecil dan - Membuat jaringan
besar sosial.
- Produktiviti dan
akauntabiliti.

BBB
Lembaran kerja
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
KHAMIS ( 16 / 02 / 2017 ) MINGGU KE-7

BIL PERKARA AKTIVITI CATATAN IMPAK


1 MATA PENDIDIKAN JASMANI BBM :
PELAJARAN Tilam , meja
Pengajaran dan
KELAS 3 INOVATIF gimnastik, peti
pembelajaran
MASA 7.45 HINGGA 8.15 lombol dan trampolin
ditangguhkan kerana
perlaksanaan raptai
TUNJANG Gimnastik Asas Kreativiti:
penuh bagi persediaan
- Boleh
sukan
TAJUK Hambur kucing menggunakan cara
dan teknik mengikut
STANDARD 1.2 Berkebolehan melakukan kaedah yang lebih
KANDUNGAN kemahiran hambur baik.
(spring) dan pendaratan
dengan lakuan yang betul EMK KKI
2.1 Berkebolehan memahami (Menganalisis)
konsep hambur dan
pendaratan. Soalan KBAT
5.1 Berkebolehan mematuhi Mengenalpasti otot
dan mengamalkan elemen yang terlibat dalam
pengurusan dan
hayunan dan
keselamatan.
lompatan
STANDARD 1.1.1 Melakukan hambur
PEMBELAJARAN dari aras tinggi dan Psikmotor :
mendarat ke aras Melakukan
rendah. hamburan dan
2.1.1 Menyatakan perbezaan pendaratan dengan
lakuan semasa lakuan yang betul
melakukan hambur
dari pelbagai aras. Kognitif :
5.1.1 Menyenaraikan Mengetahui lakuan
persediaan diri dan yang betul
pakaian mengikut
aktiviti. Afektif :
Bekerjasama dan
AKTIVITI 1. Memanaskan badan bersungguh-sungguh
2. Penyampaian standard
pembelajaran
3. Permainan kecil
4. Menyejukkan badan

OBJEKTIF Murid mengenalpasti,


memahami dan dapat
melakukan hamburan dengan
konsep dan lakuan dengan
sempurna
2 MATA PENDIDIKAN JASMANI BBM :
PELAJARAN Tilam, meja dan peti Pengajaran dan
KELAS 5 INO / INTELEK lombol pembelajaran
MASA 9.15 HINGGA 9.45 ditangguhkan kerana
Permainan kecil: perlaksanaan raptai
TUNJANG GIMNASTIK ASAS Mari menghambur penuh bagi persediaan
sukan
TAJUK Hambur kangkang EMK :
Keusahawanan
STANDARD 1.1 Berkebolehan Berani mengambil
KANDUNGAN melakukan kemahiran peluang
hambur dan pendaratan
dengan lakuan yang Modul:
betul m/s : 1 4
1.2 Berkebolehan
melakukan pergerakan Soalan KBAT
yang memerlukan Mengapa kedudukan
kawalan badan dan tangan perlu berada
sokongan di bahagian hadapan
2.1 Berkebolehan peti lombol
mengaplikasi konsep sewaktu melakukan
hambur dan pendaratan tolakan tangan?
dalam pergerakan
5.1 Berkebolehan mematuhi Psikmotor :
dan mengamalkan Hamburan dan
elemen pengurusan dan pendaratan
keselamatan
Kognitif :
STANDARD 1.1.2 Melakukan Lombol Mengaplikasikan
PEMBELAJARAN Kangkang. konsep hamburan
1.2.1 Mengawal imbangan dan pendaratan
badan semasa dan
selepas melakukan Afektif :
Lombol Kangkang dan Bekerjasama dan
Hambur Arab. kesungguhan
2.1.1 Mengenal pasti otot-
otot utama yang
menghasilkan daya
semasa melakukan
Lombol Kangkang dan
Hambur Arab.
5.1.1 Menerangkan
persediaan diri dan
pakaian berdasarkan
aktiviti yang dijalankan.
5.1.3 Mematuhi peraturan
keselamatan di tempat
melakukan aktiviti.

AKTIVITI 1. Memanaskan
badan
2. Penyampaian
standard pembelajaran
3. Permainan kecil
4. Menyejukkan badan
OBJEKTIF Murid dapat mengaplikasikan
pengalaman sedia ada dalam
hamburan dan pendaratan
3 MATA PENDIDIKAN JASMANI BBB:Peti lombol,
PELAJARAN tilam mendarat dan Pengajaran dan
KELAS 4 INOVASI bangku gimnastik. pembelajaran
MASA 8.45 HINGGA 9.15 ditangguhkan kerana
EMK: Kreativiti dan perlaksanaan raptai
TUNJANG Gimnastik Asas inovasi penuh bagi persediaan
sukan
TAJUK Mari menghambur Kreativiti:
- Boleh
STANDARD 1.1 Berkebolehan melakukan menggunakan cara
KANDUNGAN kemahiran hambur dan teknik mengikut
(spring) dan pendaratan kaedah yang lebih
dengan lakuan yang betul. baik.

2.1 Berkebolehan memahami PENILAIAN:


konsep hambur dan - sesi soal jawab dan
pendaratan. perbincangan

STANDARD 1.1.1 Melakukan hambur Soalan KBAT


PEMBELAJARAN tangan dari tempat tinggi dan Mengenal pasti
mendarat ke tempat rendah. pergerakan dan tahap
kekuatan fizikal
2.1 Mengenal pasti sendiri
penyerapan daya semasa
mendarat dengan kedua-dua Psikomotor :
belah kaki. Melakukan
kepelbagaian
AKTIVITI 1. Memanaskan badan pergerakan dengan
2. Balak tumbang menggunakan
3. Hambur tangan dan keseluruhan
mendarat. pergerakan fizikal
4. Menyejukkan badan
Kognitif :
OBJEKTIF Murid berkebolehan Mengetahui dan
melakukan hamburan dan mengenali tahap
pendaratan dengan konsep kemampuan dan
yang betul. kecergasan fizikal

4 MATA SAINS
PELAJARAN EMK: Kreativiti dan Pengajaran dan
KELAS 1 INOVASI inovasi pembelajaran
MASA 10.35 HINGGA 11.05 ditangguhkan kerana
Nilai : perlaksanaan raptai
TEMA SAINS HAYAT Keusahawanan dan penuh bagi persediaan
kerjasama sukan
TAJUK Manusia
BBM :
STANDARD 1.2 Memahami manusia Petikan teks,
KANDUNGAN mempunyai keperluan lembaran dan latihan
asas untuk hidup kerja
STANDARD 1.1.1 Mengenal pasti PENILAIAN:
PEMBELAJARAN keperluan asas manusia - Aktiviti dan
iaitu makanan, air, latihan
- Sesi soal jawab
udara dan tempat
dan
perlindungan perbincangan
1.1.2 Menyatakan
kepentingan
keperluan asas
kepada manusia

AKTIVITI 1. Murid membaca


petikan teks
2. Murid diterangkan
kepentingan
keperluan asas
3. Murid menyatakan
jenis dan keprluan
manusia
4. Lembaran kerja dan
latihan kerja
OBJEKTIF Murid mengetahui dan
mengenalpasti keperluan asas
dan kepentingannya kepada
manusia dlam kehidupan
seharian
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
JUMAAT ( 17 / 02 / 2017 ) MINGGU KE-7

BIL PERKARA AKTIVITI CATATAN IMPAK

BACAAN SURAH YASSIN


7.20 HINGGA 7.45

1 MATA PENDIDIKAN JASMANI BBB:Peti lombol,


PELAJARAN tilam dan dinding Pada akhir P&P :
KELAS 4 INOVASI
MASA 7.45 HINGGA 8.15 EMK: Kreativiti dan 26 orang murid / 100%
inovasi dapat melakukan dirian
TUNJANG Gimnastik Asas tangan dengan lakuan
Kreativiti: yang betul
TAJUK Dirian tangan - Boleh
menggunakan cara
STANDARD 1.2 Berkebolehan melakukan dan teknik mengikut Kehadiran : 26 / 26
KANDUNGAN imbangan secara statik kaedah yang lebih
dengan tangan dengan baik. Pencapaian :
betul
PENILAIAN: Objektif tidak dapat
2.1 Berkebolehan memahami - sesi soal jawab dan dicapai 100 % kerana
Konsep dirian tangan perbincangan lakuan yang tidak
dengan lakuan yang sempurna atas faktor
sempurna Soalan KBAT saiz tubuh
STANDARD Mengenal pasti
PEMBELAJARAN 1.1.1 Melakukan imbangan pergerakan dan tahap
dirian tangan dengan konsep kekuatan fizikal
dan lakuan yang betul sendiri

2.1 Mengenal pasti bahagian Psikomotor :


otot yang terlibat dan Melakukan imbangan
kedudukan tangan dan kaki dengan dirian tangan
yang betul dengan lakuan yang
AKTIVITI betul
1. Memanaskan badan
2. Imbangan dirian tangan Kognitif :
3. Pendaratan yang betul Mengetahui dan
4. Menyejukkan badan mengenali tahap
kemampuan dan
OBJEKTIF Murid berkebolehan kekuatan otot dan
melakukan kemahiran dirian fizikal
tangan dan imbangan dengan
konsep dan lakuan yang betul

2 MATA PENDIDIKAN JASMANI BBB: melodi / lagu


PELAJARAN Pada Akhir P&P :
KELAS 2 INOVASI Nilai :
MASA 8.45 HINGGA 9.15 Keusahawanan 25 / 96 % murid dapat
,kerjasama melakukan pelbagai
TUNJANG KESEDARAN RUANG pergerakan dan
Kreativiti: kemahiran dalam
TAJUK Konsep pergerakan - Boleh pelbagai ruang dengan
menggunakan cara selamat dan sempurna
STANDARD 1.1. Berkebolehan melakukan dan teknik mengikut
KANDUNGAN pelbagai pergerakan kaedah yang lebih Kehadiran : 24/25
berdasarkan konsep baik.
pergerakan. Pencapaian :
2.1. Berkebolehan melakukan PENILAIAN: Objektif tidak tercapai
pelbagai pergerakan - sesi soal jawab dan 100 % kerana seorang
berdasarkan konsep perbincangan murid tidak hadir
pergerakan.
5.1. Mematuhi dan Permainan kecil:
mengamalkan elemen Finding Nemo
pengurusan dan
keselamatan. EMK:
Kreatif & Inovatif
STANDARD 1.1.2 Melakukan pergerakan
PEMBELAJARAN ke ruang yang telah Modul:
ditetapkan. m/s : 1 3
2.1.1 Membezakan
pergerakan mengikut Standard Prestasi:
ruang. B1D1E1
5.1.2 Melakukan aktiviti
dalam ruang yang Soalan KBAT
selamat Menyatakan eleman
pengurusan dan
AKTIVITI 1. Memanaskan keselamatan
badan
2. Penyampaian Psikomotor :
standard pembelajaran Melakukan
3. Permainan kecil kemahiran berjalan,
4. Menyejukkan badan melompat, meniti
dan mengimbangi
OBJEKTIF Berkebolehan melakukan badan atas ruang
pelbagai pergerakan yang kecil
berdasarkan kesedaran ruang
Kognitif :
Mengetahui dan
mengenali tahap
kemampuan diri
3 MATA PENDIDIKAN JASMANI BBM :
PELAJARAN Tilam, meja dan peti Pada akhir P&P :
KELAS 5 INO lombol
MASA 9.15 HINGGA 9.45 18 orang / 94.73 %
Permainan kecil: murid dapat
TUNJANG GIMNASTIK ASAS Mari menghambur menunjukkan perlakuan
dan pergerakan dalam
TAJUK Hambur kangkang EMK : hamburan dan
Keusahawanan pendaratan yang
STANDARD 1.1 Berkebolehan Berani mengambil sempurna dan betul
KANDUNGAN melakukan kemahiran peluang
hambur dan pendaratan Kehadiran : 18/19
dengan lakuan yang Modul:
betul m/s : 1 4 Pencapaian :
1.2 Berkebolehan Soalan KBAT Objektif tidak tercapai
melakukan pergerakan Mengapa kedudukan 100 % kerana seorang
yang memerlukan tangan perlu berada murid tidak hadir
kawalan badan dan di bahagian hadapan
sokongan peti lombol
2.1 Berkebolehan sewaktu melakukan
mengaplikasi konsep tolakan tangan?
hambur dan pendaratan
dalam pergerakan Psikmotor :
5.1 Berkebolehan mematuhi Hamburan dan
dan mengamalkan pendaratan
elemen pengurusan dan
keselamatan Kognitif :
Mengaplikasikan
STANDARD 1.1.3 Melakukan Lombol konsep hamburan
PEMBELAJARAN Kangkang. dan pendaratan
1.2.2 Mengawal imbangan
badan semasa dan Afektif :
selepas melakukan Bekerjasama dan
Lombol Kangkang dan kesungguhan
Hambur Arab.
2.1.1 Mengenal pasti otot-
otot utama yang
menghasilkan daya
semasa melakukan
Lombol Kangkang dan
Hambur Arab.
5.1.1 Menerangkan
persediaan diri dan
pakaian berdasarkan
aktiviti yang dijalankan.
5.1.3 Mematuhi peraturan
keselamatan di tempat
melakukan aktiviti.

AKTIVITI 1. Memanaskan
badan
2. Penyampaian
standard pembelajaran
3. Permainan kecil
4. Menyejukkan badan

OBJEKTIF Murid dapat mengaplikasikan


pengalaman sedia ada dalam
hamburan dan pendaratan
4 MATA PENDIDIKAN KESIHATAN BBM :
PELAJARAN Tilam, meja dan peti Pada akhir p&P :
KELAS 2 INTELEK lombol
MASA 10.15 HINGGA 11.05 16 / 94.11 orang murid
EMK : dapat menyatakan fungsi
TEMA KESIHATAN FIZIKAL Keusahawanan sistem reproduktif dan
Berani mengambil kesannya kepada
TAJUK KESIHATAN DIRI DAN peluang manusia
REPRODUKTIF
Modul:
STANDARD 1.1 Mengetahui dan m/s : 1 3 Kehadiran : 16 / 17
KANDUNGAN memahami pertumbuhan
serta perkembangan Soalan KBAT Pencapaian :
fizikal yang sihat. Mengapa berlakunya Objektif tidak mencapai
kedatangan haid dan 100% kerana seorang
STANDARD 1.1.1 Mengetahui sistem ihtilam kepada murid tidak hadir
PEMBELAJARAN reproduktif lelaki dan manusia
perempuan.
1.1.2 Memahami fungsi Kognitif :
organ dalam sistem Mengetahui dan
reproduktif lelaki dan menyatakan fungsi
perempuan. dan sistem
reproduktif
AKTIVITI 1. Murid dipaparkan
gambar tentang Afektif :
sistem reproduktif Hormat dan
lelaki dan perempuan. bekerjasama
2. Perbincangan tentang
sistem reproduktif
lelaki dan perempuan.
3. Lembaran kerja /
latihan kerja

OBJEKTIF Murid berkebolehan


mengenalpasti sitem
reproduktif manusia dan
fungsinya.
MATA SAINS
PELAJARAN EMK: Kreativiti dan Pada akhir P&P :
KELAS 2 INOVASI inovasi
MASA 10.35 HINGGA 11.05 24 / 96 % murid dapat
Nilai : mengenal pasti ,
TEMA SAINS HAYAT Keusahawanan dan memahami kepentingan
kerjasama dan menyatakan kesan
TAJUK Manusia keperluan asas kepada
BBM : manusia
STANDARD 1.3 Memahami manusia Petikan teks,
KANDUNGAN mempunyai keperluan lembaran dan latihan 1 orang murid tidak
asas untuk hidup kerja hadir dan akan
mempelajari konsep dan
STANDARD 1.1.1 Mengenal pasti PENILAIAN: keperluan asas pada
PEMBELAJARAN keperluan asas manusia - Aktiviti dan pengajaran yang
iaitu makanan, air, latihan seterusnya dari segi
- Sesi soal jawab latihan pengukuhan
udara dan tempat
dan ( lembaran kerja )
perlindungan
perbincangan
1.1.2 Menyatakan Kehadiran : 24 / 25
kepentingan
keperluan asas Pencapaian :
kepada manusia
Objektif tidak mencapai
AKTIVITI 1. Murid membaca 100 % kerana seorang
petikan teks murid tidak hadir
2. Murid diterangkan
kepentingan
keperluan asas
3. Murid menyatakan
jenis dan keprluan
manusia
4. Lembaran kerja dan
latihan kerja

OBJEKTIF Murid mengetahui dan


mengenalpasti keperluan asas
dan kepentingannya kepada
manusia dlam kehidupan
seharian
RPH ( RANCANGAN PELAJARAN HARIAN )
( MINGGU KETUJUH )
13 / 02 / 2017 HINGGA 17 / 02 / 2017
ISNIN JUMAAT
RPH ( RANCANGAN PELAJARAN HARIAN )
( MINGGU KEDUA )
09 / 01 / 2017 HINGGA 13 / 01 / 2017
ISNIN - JUMAAT