Anda di halaman 1dari 52

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN

DUNIA SENI VISUAL

TAHUN DUA
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
PEMBELAJARAN
MINGGU Menggambar
1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni 1.1 Persepsi Estetik :
1
Tema : Objek Buatan Manusia visual seperti garisan, rupa, bentuk, Murid dapat membuat pemerhatian dan mengetahui bahasa seni
warna, imbangan, dan kepelbagaian visual yang terdapat pada karya seni.
4/1- Tajuk :Rumahku yang terdapat pada alam semula jadi,
8/1/16 objek buatan manusia dan karya 1.1.1 Unsur seni
Aktiviti :Lukisan lukisan. 1.1.1.1 Garisan selari dan bersilang.
1.1.1.2 Rupa organik dan geometrik.
2. Aplikasi pengetahuan dan 1.1.1.3 Bentuk ilusi
kefahaman bahasa seni visual 1.1.1.4 Warna primer dan sekunder
MINGGU menerusi penentuan media dan
2 teknik dalam aktiviti membuat lukisan. 1.1.2 Prinsip rekaan
1.1.2.2 imbangan simetri
3. Aplikasi pengetahuan dan 1.1.2.3 Kepelbagaian rupa dan garisan
11/1-
kefahaman bahasa seni visual
15/1/16 menerusi penghasilan lukisan. 1.2 Aplikasi Seni :
Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media
4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan serta proses dan teknik dalam membuat lukisan.
rakan berpandukan bahasa seni
visual, sejarah seni, dan budaya. 1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis- jenis media dalam
penghasilan karya

1.1.2.1 Alat tiada


1.1.2.2 Bahan kertas lukisan, pensel, pensel warna, atau oil
pastel

1.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam


penghasilan karya
1.2.2.1 Teknik garisan selari atau garisan bersilang

1.3 Ekspresi Kreatif:


Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
kefahaman media, serta kenahiran proses dan teknik dalam
penghasilan lukisan.

1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif


1.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam
penghasilan lukisan
1.3.3 Menggunakan bahasa seni visuasl : rupa, bentuk, warna,
imbangan, dan kepelbagaian dalam penghasilan lukisan.
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
PEMBELAJARAN

1.4 Apresiasi Seni:


Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual.

1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan


1.4.2 Menyatakan karya sendiri dan rakan secara lisan
1.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan

EMK: TMK, Keusahawanan, Kreativiti dan inovasi dan nilai murni

MINGGU Membuat Corak dan Rekaan 1. Persepsi dan pemahaman 2.1 Persepsi Estetik :
bahasa seni visual seperti rupa, warna, Murid dapat menyatakan unsur jalinan dan warna, prinsip
3
Tema : Objek Buatan Manusia imbangan, kontra, dan harmoni yang keseimbangan dan penegasan pada corak teknik lipatan dan
terdapat pada alam semula jadi dan guntingan.
18/1- Tajuk :Hiasan Dinding karya seni dalam penghasilan corak
22/1/16 menggunakan teknik lipatan dan 2.1.1 Unsur seni
Aktiviti: Lipatan dan Guntingan guntingan. 2.1.1.1 Rupa organik dan geometri
2.1.1.2 Warna primer
2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman
bahasa seni visual menerusi 2.1.2 Prinsip rekaan
MINGGU penentuan media dan teknik dalam 2.1.2.1 Imbangan simetri
4 aktiviti membuat corak. 2.1.2.2 Kontra warna
2.1.2.3 Harmoni perulangan motif
3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman
25/1-
bahasa seni visual dalam penghasilan 2.2 Aplikasi Seni:
29/1/16 corak lipatan dan guntingan. Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media,
serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar dengan teknik
4. Apresiasi terhadap karya sendiri lipatan dan guntingan.
dan rakan berpandukan bahasa .
seni visual, sejarah seni dan budaya. 2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
2.2.1.1 Alat gunting dan pensel
2.2.1.2 Bahan kertas lukisan, kertas warna dan gam.

2.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam


penghasilan karya.
2.2.2.1 Teknik lipatan dan guntingan.
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
PEMBELAJARAN
2.3 Ekspresi Kreatif :
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
kefahaman media serta kemahiran proses dan teknik dalam
penghasilan corak lipatan dan guntingan.

2.3.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif


2.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik lipatan dan guntingan
dalam penghasilan corak terancang.
2.3.3 Menggunakan bahasa seni visual : rupa, warna, imbangan,
kontra dan harmoni dalam penghasilan karya.

2.4 Apresiasi Seni :


Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual.

2. 4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan


2.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan
2.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan

EMK :Kreativiti dan Inovasi, TMK, Keusahawanan dan Nilai murni

Membentuk dan Membuat 1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni 3.1 Persepsi Estetik:
Binaan visual seperti bentuk, ruang, imbangan Murid boleh membuat pemerhatian dan mengetahui bahasa seni
dan harmoni yang terdapat pada alam visual dari segi bentuk, ruang, imbangan dan harmoni.
Tema: Alam Semula jadi semula jadi, objek buatan manusia dan
MINGGU karya seni dalam penghasilan stabail. 3.1.1 Unsur Seni
Tajuk: Bunga 3.1.1.1 Bentuk - konkrit
5
2. Aplikasi pengetahuan dan 3.1.1.2 Ruang susunan objek
Aktiviti: Stabail kefahaman bahasa seni visual
1/2- menerusi penentuan media dan 3.1.2 Prinsip rekaan
5/2/16 teknik dalam penghasilan stabail. 3.1.2.1 Imbangan semetri

3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman 3.2 Aplikasi Seni:


bahasa seni visual menerusi Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual,
penghasilan stabail. media, serta proses dan teknik dalam penghasilan stabail.
MINGGU
6 4. Apresiasi terhadap karya sendiri 3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media dalam
dan rakan berpandukan bahasa penghasilan karya
seni visual, sejarah seni, dan budaya.
8/2-
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
PEMBELAJARAN
12/2/16 3.2.1.1 Alat gunting
3.2.1.2 Bahan pensel warna, kad manila, gam, straw, doh, botol
plastik, dan gambar daripada majalah atau salinan
fotostat.

3.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam


penghasilan karya.

3.3 Ekspresi Kreatif :


Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
kefahaman media, serta kemahiran teknik dan proses dalam
menghasilkan stabail dalam bentuk 3D.

3.3.1 Memilih dan memanipulasikan bahan secara kreatif


3.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang bersesuaian dalam
penghasilan stabail.
3.3.3 Menggunakan bahasa seni visual : bentuk, ruang, imbangan,
dan harmoni dalam penghasilan karya.

3.4 Apresiasi Seni :


Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual.

3.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan


3.4.2 Menyatakan karya sendiri dan rakan secara lisan
3.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan

EMK : TMK, Kreativiti dan Inovasi, Keusahawanan, Nilai murni

Mengenal Kraf Tradisional 1. Persepsi dan pemahaman 4.1 Persepsi Estetik :


MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
PEMBELAJARAN
bahasa seni visual seperti bentuk, Murid dapat menyatakan dan membuat pemerhatian terhadap
Tema: Objek Buatan Manusia warna dan imbangan yang terdapat unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan gasing.
MINGGU pada objek buatan manusia dan karya
Tajuk : Gasing Mudah seni dalam penghasilan gasing.
7

15/2- 2. Aplikasi pengetahuan dan 4.1.1 Unsur seni


19/2/16 Aktiviti: Gasing kefahaman bahasa seni visual 4.1.1.1 Bentuk konkrit
menerusi penentuan media dan 4.1.1.2 Warna primer dan sekunder
teknik dalam penghasilan gasing.

3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman


MINGGU bahasa seni visual menerusi 4.1.2 Prinsip rekaan
8 penghasilan gasing. 4.1.2.1 Imbangan simetri

4. Apresiasi terhadap karya sendiri 4.2 Aplikasi Seni:


22/2-
dan rakan berpandukan bahasa Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media,
26/2/16 seni visual, sejarah seni, dan serta proses dan teknik dalam penghasilan gasing.
budaya.
4.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media.
4.2.2.1 Alat gunting
4.2.2.2 Bahan gambar salinan fotostat rupa bulatan pada kertas
A4, box board, gam, lidi sate, dan krayon atau
pensel warna.

4.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik dan proses dalam


penghasilan karya.

4.3 Ekspresi Kreatif :


Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
kefahaman media, serta kemahiran teknik dan proses dalam
menghasilkan karya seni dalam bentuk 3D.

4.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif


4.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang bersesuaian dalam
penghasilan gasing.
4.3.3 Menggunakan bahasa seni visual : bentuk, warna, dan
imbangan dalam penghasilan gasing.

4.4 Apresiasi Seni :


MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
PEMBELAJARAN
Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual.

4.4.1 Memutarkan gasing yang dihasilkan sendiri.


4.4.2 Menyatakan karya seni sendiri dan rakan secara lisan.

4.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan.

EMK : TMK, Kreatif dan Inovasi, Keusahawanan dan Nilai murni

Menggambar
MINGGU 1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni 1.1 Persepsi Estetik :
Tema : Objek Buatan Manusia visual seperti garisan, rupa, bentuk, Murid dapat menghasilkan gambar menggunakan media kering
9
warna, imbangan, dan kepelbagaian dengan teknik gosokan yang menekankan aspek jalinan.
Tajuk :ROBOT yang terdapat pada alam semula jadi,
29/2- objek buatan manusia dan karya 1.1.1 Unsur seni
4/3/16 menggambar teknik gosokan. 1.1.1.1 Garisan selari dan bersilang.
Aktiviti : Gosokan
2. Aplikasi pengetahuan dan 1.1.2 Prinsip rekaan
kefahaman bahasa seni visual 1.1.2.1 Kontra jalinan
menerusi penentuan media dan 1.1.2.2 Kepelbagaian jalinan dan ton warna
MINGGU teknik dalam aktiviti menggambar
10 teknik gosokan. 1.2 Aplikasi Seni :
Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media
3. Aplikasi pengetahuan dan serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar dengan
7/3-
kefahaman bahasa seni visual gosokan.
11/3/16 menerusi penghasilan gambar.
1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis- jenis media dalam
4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan penghasilan karya
rakan berpandukan bahasa seni
visual, sejarah seni, dan budaya. 1.1.2.1 Alat pelbagai jenis permukaan berjalinan
1.1.2.2 Bahan kertas lukisan, pensel dan pensel warna.

1.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam


penghasilan karya
1.2.2.1 Teknik gosokan.

1.3 Ekspresi Kreatif :


Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
kefahaman media, serta kenahiran proses dan teknik dalam
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
PEMBELAJARAN
penghasilan lukisan.

1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif


1.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam
penghasilan karya.
1.3.3 Menggunakan bahasa seni visuasl : jalinan, kontra, warna,
dan kepelbagaian dalam penghasilan karya.

1.4 Apresiasi Seni :


Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual.

1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan


1.4.2 Menyatakan karya sendiri dan rakan secara lisan
1.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan

EMK: TMK, Keusahawanan, Kreativiti dan inovasi dan nilai murni


MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
PEMBELAJARAN

1. Persepsi dan pemahaman 2.1 Persepsi Estetik :


bahasa seni visual seperti rupa, warna, Murid dapat menyatakan unsur rupa dan warna, prinsip
imbangan, kontra, dan harmoni yang keseimbangan pada corak rekaan.
Membuat Corak dan Rekaan terdapat pada alam semula jadi dan
karya seni dalam penghasilan corak 2.1.1 Unsur seni
MINGGU Tema : Alam Semula jadi menggunakan teknik cetakan. 2.1.1.1 Rupa organik atau geometri
2.1.1.2 Warna primer
12
Tajuk : Corak Pembalut Hadiah 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman
bahasa seni visual menerusi 2.1.2 Prinsip rekaan
21/3- Aktiviti : Cetakan penentuan media dan teknik dalam 2.1.2.1 Harmoni perulangan motif
25/3/16 aktiviti membuat corak.
2.2 Aplikasi Seni:
3. Penzahiran idea melalui pelbagsi Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media,
sumber, kajian, dan teknologi dalam serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik cetakan.
membuat corak. .
MINGGU 2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
13 4. Apresiasi terhadap karya sendiri 2.2.1.1 Alat bongkah kayu, tali parcel, berus lukisan, palet dan
dan rakan berpandukan bahasa surat khabar.
seni visual, sejarah seni dan budaya. 2.2.1.2 Bahan gam UHU, kertas lukisan, dan warna air.
28/3-
3/4/16

2.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam


penghasilan karya.
2.2.2.1 Teknik cetakan.

2.3 Ekspresi Kreatif :


Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
kefahaman media serta kemahiran proses dan teknik dalam
penghasilan corak cetakan.

2.3.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif


2.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik cetakan dalam
penghasilan corak.
2.3.3 Menggunakan bahasa seni visual : rupa, warna, imbangan,
kontra dan harmoni dalam penghasilan karya.

2.4 Apresiasi Seni :


MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
PEMBELAJARAN
Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual.

2. 4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan


2.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan
2.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan

EMK :Kreativiti dan Inovasi, TMK, Keusahawanan dan Nilai murni

Membentuk dan Membuat 1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni 3.1 Persepsi Estetik:
Binaan visual seperti bentuk, ruang, imbangan Murid boleh membuat pemerhatian dan mengetahui bahasa seni
dan harmoni yang terdapat pada alam visual dari segi bentuk, warna, jalinan imbangan dan kesatuan.
MINGGU Tema : Alam Semula jadi semula jadi, dan karya seni dalam
penghasilan topeng muka. 3.1.1.1 Bentuk konkrit
12
Tajuk : Muka Haiwan. 3.1.1.2 Warna - sekunder
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
PEMBELAJARAN
21/3- 2. Aplikasi pengetahuan dan 3.1.1.2 Jalinan tampak dan sentuh
Aktiviti : Topeng Muka. kefahaman bahasa seni visual
25/3/16
menerusi penentuan media dan
teknik dalam penghasilan topeng
muka.
3.1.2 Prinsip rekaan
3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman 3.1.2.1 Imbangan semetri
bahasa seni visual menerusi 3.1.2.2 Penegasan bahagian muka.
penghasilan topeng muka.
3.2 Aplikasi Seni:
4. Apresiasi terhadap karya sendiri Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual,
dan rakan berpandukan bahasa media, serta proses dan teknik dalam penghasilan topeng muka.
seni visual, sejarah seni, dan budaya.
3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media dalam
penghasilan karya

3.2.1.1 Alat tiada


3.2.1.2 Bahan pensel warna, kad manila, gam, benang, tali atau
gelang getah.

3.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam


penghasilan karya.

3.3 Ekspresi Kreatif :


Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
kefahaman media, serta kemahiran teknik dan proses dalam
menghasilkan stabail dalam bentuk 3D.

3.3.1 Memilih dan memanipulasikan bahan secara kreatif


3.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang bersesuaian dalam
penghasilan topeng muka.
3.3.3 Menggunakan bahasa seni visual : bentuk, warna, jalinan,
imbangan dan penegasan dalam penghasilan karya.

3.4 Apresiasi Seni :


Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual.

3.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan


3.4.2 Menyatakan karya sendiri dan rakan secara lisan
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
PEMBELAJARAN
3.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan

EMK : TMK, Kreativiti dan Inovasi, Keusahawanan, Nilai murni

MINGGU 1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni 3.1 Persepsi Estetik:


visual seperti bentuk, ruang, imbangan Murid boleh membuat pemerhatian dan mengetahui bahasa seni
13
Membentuk dan Membuat dan harmoni yang terdapat pada alam visual dari segi bentuk, warna, jalinan imbangan dan kesatuan.
Binaan semula jadi, dan karya seni dalam
28/3- penghasilan topeng muka. 3.1.1.1 Bentuk konkrit
3/4/16 Tema : Alam Semula jadi 3.1.1.2 Warna - sekunder
2. Aplikasi pengetahuan dan 3.1.1.2 Jalinan tampak dan sentuh
Tajuk : Muka Haiwan. kefahaman bahasa seni visual
menerusi penentuan media dan 3.1.2 Prinsip rekaan
Aktiviti : Topeng Muka. teknik dalam penghasilan topeng 3.1.2.1 Imbangan semetri
muka. 3.1.2.2 Penegasan bahagian muka.

3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman 3.2 Aplikasi Seni:


bahasa seni visual menerusi Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual,
penghasilan topeng muka. media, serta proses dan teknik dalam penghasilan topeng muka.

4. Apresiasi terhadap karya sendiri 3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media dalam
dan rakan berpandukan bahasa penghasilan karya
seni visual, sejarah seni, dan budaya.
3.2.1.1 Alat gunting
3.2.1.2 Bahan pensel warna, kad manila, gam, benang, tali atau
gelang getah.

3.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam


penghasilan karya.

3.3 Ekspresi Kreatif :


Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
kefahaman media, serta kemahiran teknik dan proses dalam
menghasilkan stabail dalam bentuk 3D.

3.3.1 Memilih dan memanipulasikan bahan secara kreatif


MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
PEMBELAJARAN
3.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang bersesuaian dalam
penghasilan topeng muka.
3.3.3 Menggunakan bahasa seni visual : bentuk, warna, jalinan,
imbangan dan penegasan dalam penghasilan karya.

3.4 Apresiasi Seni :


Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual.

3.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan


3.4.2 Menyatakan karya sendiri dan rakan secara lisan
3.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan

EMK : TMK, Kreativiti dan Inovasi, Keusahawanan, Nilai murni

MINGGU
Mengenal Kraf Tradisional 1. Persepsi dan pemahaman 4.1 Persepsi Estetik :
14
bahasa seni visual seperti bentuk, Murid dapat menyatakan dan membuat pemerhatian terhadap
Tema: Objek Buatan Manusia warna dan imbangan yang terdapat unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan kraf tembikar -
4/4- pada objek buatan manusia dan karya buyung.
10/4/16 Tajuk : Buyung. seni dalam penghasilan kraf tembikar -
buyung. 4.1.1 Unsur seni
4.1.1.1 Bentuk konkrit
Aktiviti : Tembikar 2. Aplikasi pengetahuan dan 4.1.1.2 Jalinan - sentuh
Teknik Lingkaran. kefahaman bahasa seni visual
MINGGU menerusi penentuan media dan 4.1.2 Prinsip rekaan
15 teknik dalam penghasilan kraf 4.1.2.1 Imbangan simetri
tembikar buyung..
4.2 Aplikasi Seni:
11/4-
3. Aplikasi idea melalui pelbagai sumber, Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media,
17/4/16 kajian, dan teknologi dalam serta proses dan teknik dalam penghasilan gasing.
penghasilan kraf tembikar - buyung.
4.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media.
4. Apresiasi terhadap karya sendiri 4.2.2.1 Alat tiada.
dan rakan berpandukan bahasa 4.2.2.2 Bahan doh atau tanah liat.
seni visual, sejarah seni, dan
budaya. 4.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik dan proses dalam
penghasilan karya.
4.2.2 Teknik lingkaran.
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
PEMBELAJARAN
4.3 Ekspresi Kreatif :
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
kefahaman media, serta kemahiran teknik dan proses dalam
menghasilkan kraf tembikar dalam bentuk 3D.

4.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif


4.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang bersesuaian dalam
penghasilan kraf tembikar - buyung.
4.3.3 Menggunakan bahasa seni visual : bentuk, jalinan, dan
imbangan dalam penghasilan kraf tembikar - buyung.

4.4 Apresiasi Seni :


Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual.

4.4.1 Memutarkan gasing yang dihasilkan sendiri.


4.4.2 Menyatakan karya seni sendiri dan rakan secara lisan.

EMK : TMK, Kreatif dan Inovasi, Keusahawanan dan Nilai murni

Menggambar
1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni 1.1 Persepsi Estetik :
Tema : Alam Semula jadi. visual seperti garisan, rupa, bentuk, Murid dapat membuat pemerhatian dan mengetahui bahasa seni
warna, imbangan, dan kepelbagaian visual yang terdapat pada karya seni.
MINGGU Tajuk : Bunga Kebangsaan. yang terdapat pada alam semula jadi,
dan karya seni dalam penghasilan 1.1.1 Unsur seni
16
gambar menggunakan teknik resis. 1.1.1.1 Garisan kesan lilin atau oil pastel
Aktiviti : Resis. 1.1.1.2 Rupa hal benda.
18/4- 2. Aplikasi pengetahuan dan 1.1.1.3 Warna - sekunder.
24/4 kefahaman bahasa seni visual
menerusi penentuan media dan 1.1.2 Prinsip rekaan
teknik dalam aktiviti membuat resis. 1.1.2.1 Kontra garisan dan warna
1.1.2.2 Harmoni rupa dan bentuk.
3. Aplikasi pengetahuan dan
kefahaman bahasa seni visual 1.2 Aplikasi Seni :
menerusi penghasilan resis. Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media
serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar dengan teknik
4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan resis.
rakan berpandukan bahasa seni
visual, sejarah seni, dan budaya. 1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis- jenis media dalam
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
PEMBELAJARAN
penghasilan karya

1.1.2.1 Alat berus lukisan dan palet.

1.1.2.2 Bahan kertas lukisan, lilin, atau oil pastel dan warna
berasaskan air.

1.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam


penghasilan karya
1.2.2.1 Teknik resis.

1.3 Ekspresi Kreatif :


Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
kefahaman media, serta kenahiran proses dan teknik dalam
penghasilan lukisan.

1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif


1.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam
penghasilan karya.
1.3.3 Menggunakan bahasa seni visuasl : garisan, rupa, bentuk,
warna, kontra dan harmoni dalam penghasilan karya.

1.4 Apresiasi Seni :


Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual.

1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan


1.4.2 Menyatakan karya sendiri dan rakan secara lisan
1.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan

EMK: TMK, Keusahawanan, Kreativiti dan inovasi dan nilai murni

1. Persepsi dan pemahaman 2.1 Persepsi Estetik :


Membuat Corak dan Rekaan bahasa seni visual seperti garisan, Murid dapat menyatakan dan membuat pemerhatian terhadap
MINGGU warna, jalinan, ritma dan pergerakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan corak teknik
Tema : Alam Semula jadi serta kepelbagaian yang terdapat tiupan.
17
pada alam semula jadi dan karya seni
Tajuk : Hiasan Bingkai Gambar. dalam penghasilan corak teknik tiupan. 2.1.1 Unsur seni
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
PEMBELAJARAN
25/4- 2.1.1.1 Garisan pelbagai jenis garisan.
1/5/16 Aktiviti : Tiupan. 2.1.1.2 Warna sekunder
2.1.1.3 Jalinan - tampak

2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman 2.1.2 Prinsip rekaan


bahasa seni visual menerusi 2.1.2.1 Ritma dan pergerakan garisan pelbagai arah.
penentuan media dan teknik dalam 2.1.2.2 Kepelbagaian warna, garisan dan jalinan.
aktiviti membuat corak.
2.2 Aplikasi Seni:
3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media,
bahasa seni visual menerusi serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik tiupan.
penghasilan corak. .
2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
4. Apresiasi terhadap karya sendiri 2.2.1.1 Alat berus lukisan, palet, straw dan surat khabar.
dan rakan berpandukan bahasa 2.2.1.2 Bahan gam, kertas lukisan, dan warna berasaskan air.
seni visual, sejarah seni dan budaya.
2.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam
penghasilan karya.
2.2.2.1 Teknik tiupan.

2.3 Ekspresi Kreatif :


Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
kefahaman media serta kemahiran proses dan teknik dalam
penghasilan corak tiupan.

2.3.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif


2.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik cetakan dalam
penghasilan corak.
2.3.3 Menggunakan bahasa seni visual : garisan, warna, jalinan,
irama dan pergerakan dalam penghasilan karya.

2.4 Apresiasi Seni :


Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual.

2. 4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan


2.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan
2.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
PEMBELAJARAN
EMK :Kreativiti dan Inovasi, TMK, Keusahawanan dan Nilai murni.

Menggambar 1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni 1.1 Persepsi Estetik :


visual seperti jalinan, bentuk, Murid dapat membuat pemerhatian dan mengetahui bahasa seni
Tema : Alam Semula jadi. warna, ruang, imbangan dan kesatuan visual yang terdapat pada karya seni.
MINGGU yang terdapat pada alam semula jadi,
Tajuk : Pokok Bunga. objek buatan manusia dan karya 1.1.1 Unsur seni
18
catan. 1.1.1.1 Bentuk ilusi
Aktiviti : Catan. 1.1.1.2 Jalinan tampak
2/5- 2. Aplikasi pengetahuan dan 1.1.1.3 Warna - sekunder
8/5/16 kefahaman bahasa seni visual
menerusi penentuan media dan 1.1.2 Prinsip rekaan
teknik dalam aktiviti membuat catan. 1.1.2.2 Imbangan ruang lukis.

3. Aplikasi pengetahuan dan


kefahaman bahasa seni visual 1.2 Aplikasi Seni :
menerusi penghasilan catan. Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media
serta proses dan teknik dalam membuat catan.
4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan
rakan berpandukan bahasa seni 1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis- jenis media dalam
visual, sejarah seni, dan budaya. penghasilan karya

1.1.2.1 Alat berus lukisan, palet.


1.1.2.2 Bahan kertas lukisan, warna berasaaskan air, tempera,
cat poster.

1.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam


penghasilan karya
1.2.2.1 Teknik basah atas kering.

1.3 Ekspresi Kreatif:


Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
kefahaman media, serta kenahiran proses dan teknik dalam
penghasilan catan.

1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif


MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
PEMBELAJARAN
1.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam
penghasilan lukisan

1.3.3 Menggunakan bahasa seni visuasl : jalinan, bentuk,


warna, ruang, imbangan dan kesatuan dalam penghasilan
catan.

1.4 Apresiasi Seni:


Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual.

1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan


1.4.2 Menyatakan karya sendiri dan rakan secara lisan
1.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan

EMK: TMK, Keusahawanan, Kreativiti dan inovasi dan nilai murni

MINGGU 1. Persepsi dan pemahaman 2.1 Persepsi Estetik :


bahasa seni visual seperti rupa, warna, Murid dapat menyatakan unsur jalinan dan warna, prinsip
19
imbangan, kontra, dan harmoni yang keseimbangan dan penegasan pada corak teknik lipatan dan
Membuat Corak dan Rekaan terdapat pada alam semula jadi dan guntingan.
9/5- karya seni dalam penghasilan corak
15/5/16 Tema : Objek Buatan Manusia menggunakan teknik lipatan dan 2.1.1 Unsur seni
guntingan. 2.1.1.1 Rupa organik dan geometri
Tajuk :Hiasan Dinding 2.1.1.2 Warna primer

Aktiviti: Lipatan dan Guntingan 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman 2.1.2 Prinsip rekaan
bahasa seni visual menerusi 2.1.2.1 Imbangan simetri
penentuan media dan teknik dalam 2.1.2.2 Kontra warna
aktiviti membuat corak. 2.1.2.3 Harmoni perulangan motif

3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman


bahasa seni visual dalam penghasilan 2.2 Aplikasi Seni:
corak lipatan dan guntingan. Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media,
serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar dengan teknik
4. Apresiasi terhadap karya sendiri lipatan dan guntingan.
dan rakan berpandukan bahasa .
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
PEMBELAJARAN
seni visual, sejarah seni dan budaya. 2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
2.2.1.1 Alat gunting dan pensel

2.2.1.2 Bahan kertas lukisan, kertas warna dan gam.

2.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam


penghasilan karya.
2.2.2.1 Teknik lipatan dan guntingan.

2.3 Ekspresi Kreatif :


Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
kefahaman media serta kemahiran proses dan teknik dalam
penghasilan corak lipatan dan guntingan.

2.3.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif


2.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik lipatan dan guntingan
dalam penghasilan corak terancang.
2.3.3 Menggunakan bahasa seni visual : rupa, warna, imbangan,
kontra dan harmoni dalam penghasilan karya.

2.4 Apresiasi Seni :


Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual.

2. 4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan


2.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan
2.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan

EMK :Kreativiti dan Inovasi, TMK, Keusahawanan dan Nilai murni

Membentuk dan Membuat 1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni 3.1 Persepsi Estetik:
Binaan visual seperti bentuk, ruang, imbangan Murid boleh membuat pemerhatian dan mengetahui bahasa seni
MING dan harmoni yang terdapat pada alam visual dari segi bentuk, ruang, imbangan dan harmoni.
Tema: Alam Semula jadi semula jadi, objek buatan manusia dan
GU 20
karya seni dalam penghasilan stabail. 3.1.1 Unsur Seni
Tajuk: Haiwan Bersayap 3.1.1.1 Bentuk - konkrit
16/5- 2. Aplikasi pengetahuan dan 3.1.1.2 Ruang susunan objek
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
PEMBELAJARAN
22/5/16 Aktiviti: Stabail kefahaman bahasa seni visual
menerusi penentuan media dan 3.1.2 Prinsip rekaan
teknik dalam penghasilan stabail. 3.1.2.1 Imbangan semetri

3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman 3.2 Aplikasi Seni:


bahasa seni visual menerusi Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual,
penghasilan stabail. media, serta proses dan teknik dalam penghasilan stabail.

4. Apresiasi terhadap karya sendiri 3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media dalam
dan rakan berpandukan bahasa penghasilan karya
seni visual, sejarah seni, dan budaya.
3.2.1.1 Alat gunting
3.2.1.2 Bahan pensel warna, kad manila, gam, straw, doh, botol
plastik, dan gambar daripada majalah atau salinan
fotostat.

3.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam


penghasilan karya.

3.3 Ekspresi Kreatif :


Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
kefahaman media, serta kemahiran teknik dan proses dalam
menghasilkan stabail dalam bentuk 3D.

3.3.1 Memilih dan memanipulasikan bahan secara kreatif


3.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang bersesuaian dalam
penghasilan stabail.
3.3.3 Menggunakan bahasa seni visual : bentuk, ruang, imbangan,
dan harmoni dalam penghasilan karya.

3.4 Apresiasi Seni :


Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual.

3.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan


3.4.2 Menyatakan karya sendiri dan rakan secara lisan
3.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan

EMK : TMK, Kreativiti dan Inovasi, Keusahawanan, Nilai murni


MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
PEMBELAJARAN

1. Persepsi dan pemahaman 4.1 Persepsi Estetik :


Mengenal Kraf Tradisional bahasa seni visual seperti bentuk, Murid dapat menyatakan dan membuat pemerhatian terhadap
warna dan imbangan yang terdapat unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan gasing.
MINGGU Tema: Objek Buatan Manusia pada objek buatan manusia dan karya
seni dalam penghasilan gasing. 4.1.1 Unsur seni
21
Tajuk : Gasing Mudah 4.1.1.1 Bentuk konkrit
2. Aplikasi pengetahuan dan 4.1.1.2 Warna primer dan sekunder
23/5- Aktiviti: Gasing kefahaman bahasa seni visual
29/5 /16 menerusi penentuan media dan 4.1.2 Prinsip rekaan
teknik dalam penghasilan gasing. 4.1.2.1 Imbangan simetri

3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman 4.2 Aplikasi Seni:


bahasa seni visual menerusi Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media,
penghasilan gasing. serta proses dan teknik dalam penghasilan gasing.

4. Apresiasi terhadap karya sendiri 4.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media.
dan rakan berpandukan bahasa 4.2.2.1 Alat gunting
seni visual, sejarah seni, dan 4.2.2.2 Bahan gambar salinan fotostat rupa bulatan pada kertas
budaya. A4, box board, gam, lidi sate, dan krayon atau
pensel warna.

4.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik dan proses dalam


penghasilan karya.

4.3 Ekspresi Kreatif :


Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
kefahaman media, serta kemahiran teknik dan proses dalam
menghasilkan karya seni dalam bentuk 3D.

4.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif


4.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang bersesuaian dalam
penghasilan gasing.

4.3.3 Menggunakan bahasa seni visual : bentuk, warna, dan


imbangan dalam penghasilan gasing.
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
PEMBELAJARAN

4.4 Apresiasi Seni :


Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual.

4.4.1 Memutarkan gasing yang dihasilkan sendiri.


4.4.2 Menyatakan karya seni sendiri dan rakan secara lisan.
4.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan.

EMK : TMK, Kreatif dan Inovasi, Keusahawanan dan Nilai murni

Menggambar
MINGGU 1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni 1.1 Persepsi Estetik :
Tema : Objek Buatan Manusia visual seperti garisan, rupa, bentuk, Murid dapat menghasilkan gambar menggunakan media kering
24
warna, imbangan, dan kepelbagaian dengan teknik gosokan yang menekankan aspek jalinan.
Tajuk : Pasu Bunga yang terdapat pada alam semula jadi,
13/6- objek buatan manusia dan karya 1.1.1 Unsur seni
19/6/16 menggambar teknik gosokan. 1.1.1.1 Garisan selari dan bersilang.
Aktiviti : Gosokan
2. Aplikasi pengetahuan dan 1.1.2 Prinsip rekaan
kefahaman bahasa seni visual 1.1.2.1 Kontra jalinan
menerusi penentuan media dan 1.1.2.2 Kepelbagaian jalinan dan ton warna
teknik dalam aktiviti menggambar
teknik gosokan. 1.2 Aplikasi Seni :
Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media
3. Aplikasi pengetahuan dan serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar dengan
kefahaman bahasa seni visual gosokan.
menerusi penghasilan gambar.
1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis- jenis media dalam
4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan penghasilan karya
rakan berpandukan bahasa seni
visual, sejarah seni, dan budaya. 1.1.2.1 Alat pelbagai jenis permukaan berjalinan
1.1.2.2 Bahan kertas lukisan, pensel dan pensel warna.

1.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam


penghasilan karya

1.2.2.1 Teknik gosokan.

1.3 Ekspresi Kreatif :


MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
PEMBELAJARAN
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
kefahaman media, serta kenahiran proses dan teknik dalam
penghasilan lukisan.

1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif


1.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam
penghasilan karya.
1.3.3 Menggunakan bahasa seni visuasl : jalinan, kontra, warna,
dan kepelbagaian dalam penghasilan karya.

1.4 Apresiasi Seni :


Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual.

1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan


1.4.2 Menyatakan karya sendiri dan rakan secara lisan
1.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan

EMK: TMK, Keusahawanan, Kreativiti dan inovasi dan nilai murni

23 & 24 CUTI SEMESTER PERTAMA

MINGGU 1. Persepsi dan pemahaman 2.1 Persepsi Estetik :


bahasa seni visual seperti rupa, warna, Murid dapat menyatakan unsur rupa dan warna, prinsip
25
imbangan, kontra, dan harmoni yang keseimbangan pada corak rekaan.
Membuat Corak dan Rekaan terdapat pada alam semula jadi dan
20/6- karya seni dalam penghasilan corak 2.1.1 Unsur seni
26/6/16 Tema : Alam Semula jadi menggunakan teknik cetakan. 2.1.1.1 Rupa organik atau geometri
2.1.1.2 Warna primer
Tajuk : Corak Pembalut Hadiah 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman
bahasa seni visual menerusi 2.1.2 Prinsip rekaan
Aktiviti : Cetakan penentuan media dan teknik dalam 2.1.2.1 Harmoni perulangan motif
aktiviti membuat corak.
2.2 Aplikasi Seni:
3. Penzahiran idea melalui pelbagsi Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media,
sumber, kajian, dan teknologi dalam serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik cetakan.
membuat corak. .
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
PEMBELAJARAN
2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
4. Apresiasi terhadap karya sendiri 2.2.1.1 Alat bongkah kayu, tali parcel, berus lukisan, palet dan
dan rakan berpandukan bahasa surat khabar.
seni visual, sejarah seni dan budaya. 2.2.1.2 Bahan gam UHU, kertas lukisan, dan warna air.

2.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam


penghasilan karya.
2.2.2.1 Teknik cetakan.

2.3 Ekspresi Kreatif :


Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
kefahaman media serta kemahiran proses dan teknik dalam
penghasilan corak cetakan.

2.3.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif


2.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik cetakan dalam
penghasilan corak.
2.3.3 Menggunakan bahasa seni visual : rupa, warna, imbangan,
kontra dan harmoni dalam penghasilan karya.

2.4 Apresiasi Seni :


Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual.

2. 4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan


2.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan
2.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan

EMK :Kreativiti dan Inovasi, TMK, Keusahawanan dan Nilai murni

1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni 3.1 Persepsi Estetik:


MINGGU visual seperti bentuk, ruang, imbangan Murid boleh membuat pemerhatian dan mengetahui bahasa seni
Membentuk dan Membuat dan harmoni yang terdapat pada alam visual dari segi bentuk, warna, jalinan imbangan dan kesatuan.
26
Binaan semula jadi, dan karya seni dalam
penghasilan topeng muka. 3.1.1.1 Bentuk konkrit
27/6- Tema : Alam Semula jadi 3.1.1.2 Warna - sekunder
3/7/16 2. Aplikasi pengetahuan dan 3.1.1.2 Jalinan tampak dan sentuh
kefahaman bahasa seni visual
menerusi penentuan media dan 3.1.2 Prinsip rekaan
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
PEMBELAJARAN
Tajuk : Muka Haiwan. teknik dalam penghasilan topeng 3.1.2.1 Imbangan semetri
muka. 3.1.2.2 Penegasan bahagian muka.
Aktiviti : Topeng Muka.

3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman 3.2 Aplikasi Seni:


bahasa seni visual menerusi Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual,
penghasilan topeng muka. media, serta proses dan teknik dalam penghasilan topeng muka.

4. Apresiasi terhadap karya sendiri 3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media dalam
dan rakan berpandukan bahasa penghasilan karya
seni visual, sejarah seni, dan budaya.
3.2.1.1 Alat gunting
3.2.1.2 Bahan pensel warna, kad manila, gam, benang, tali atau
gelang getah.

3.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam


penghasilan karya.

3.3 Ekspresi Kreatif :


Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
kefahaman media, serta kemahiran teknik dan proses dalam
menghasilkan stabail dalam bentuk 3D.

3.3.1 Memilih dan memanipulasikan bahan secara kreatif


3.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang bersesuaian dalam
penghasilan topeng muka.
3.3.3 Menggunakan bahasa seni visual : bentuk, warna, jalinan,
imbangan dan penegasan dalam penghasilan karya.

3.4 Apresiasi Seni :


Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual.

3.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan


3.4.2 Menyatakan karya sendiri dan rakan secara lisan
3.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
PEMBELAJARAN

EMK : TMK, Kreativiti dan Inovasi, Keusahawanan, Nilai murni

1. Persepsi dan pemahaman 4.1 Persepsi Estetik :


bahasa seni visual seperti bentuk, Murid dapat menyatakan dan membuat pemerhatian terhadap
warna dan imbangan yang terdapat unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan kraf tembikar -
Mengenal Kraf Tradisional pada objek buatan manusia dan karya buyung.
seni dalam penghasilan kraf tembikar -
MINGGU Tema: Objek Buatan Manusia buyung. 4.1.1 Unsur seni
4.1.1.1 Bentuk konkrit
27
Tajuk : Buyung. 2. Aplikasi pengetahuan dan 4.1.1.2 Jalinan - sentuh
kefahaman bahasa seni visual
4/7- Aktiviti : Tembikar menerusi penentuan media dan 4.1.2 Prinsip rekaan
10/7/16 Teknik Lingkaran. teknik dalam penghasilan kraf 4.1.2.1 Imbangan simetri
tembikar buyung..
4.2 Aplikasi Seni:
3. Aplikasi idea melalui pelbagai sumber, Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media,
kajian, dan teknologi dalam serta proses dan teknik dalam penghasilan gasing.
penghasilan kraf tembikar - buyung.
4.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media.
4. Apresiasi terhadap karya sendiri 4.2.2.1 Alat tiada.
dan rakan berpandukan bahasa 4.2.2.2 Bahan doh atau tanah liat.
seni visual, sejarah seni, dan
budaya. 4.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik dan proses dalam
penghasilan karya.
4.2.2 Teknik lingkaran.

4.3 Ekspresi Kreatif :


Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
kefahaman media, serta kemahiran teknik dan proses dalam
menghasilkan kraf tembikar dalam bentuk 3D.

4.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif


4.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang bersesuaian dalam
penghasilan kraf tembikar - buyung.
4.3.3 Menggunakan bahasa seni visual : bentuk, jalinan, dan
imbangan dalam penghasilan kraf tembikar - buyung.
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
PEMBELAJARAN
4.4 Apresiasi Seni :
Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual.

4.4.1 Memutarkan gasing yang dihasilkan sendiri.


4.4.2 Menyatakan karya seni sendiri dan rakan secara lisan.

EMK : TMK, Kreatif dan Inovasi, Keusahawanan dan Nilai murni

Menggambar
1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni 1.1 Persepsi Estetik :
Tema : Alam Semula jadi. visual seperti garisan, rupa, bentuk, Murid dapat membuat pemerhatian dan mengetahui bahasa seni
warna, imbangan, dan kepelbagaian visual yang terdapat pada karya seni.
MINGGU Tajuk : Bunga Kebangsaan. yang terdapat pada alam semula jadi,
dan karya seni dalam penghasilan 1.1.1 Unsur seni
28
gambar menggunakan teknik resis. 1.1.1.1 Garisan kesan lilin atau oil pastel
Aktiviti : Resis. 1.1.1.2 Rupa hal benda.
11/7- 2. Aplikasi pengetahuan dan 1.1.1.3 Warna - sekunder.
17/7/16 kefahaman bahasa seni visual
menerusi penentuan media dan 1.1.2 Prinsip rekaan
teknik dalam aktiviti membuat resis. 1.1.2.1 Kontra garisan dan warna
1.1.2.2 Harmoni rupa dan bentuk.
3. Aplikasi pengetahuan dan
kefahaman bahasa seni visual 1.2 Aplikasi Seni :
menerusi penghasilan resis. Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media
serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar dengan teknik
4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan resis.
rakan berpandukan bahasa seni
visual, sejarah seni, dan budaya. 1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis- jenis media dalam
penghasilan karya

1.2.1.1. Alat berus lukisan dan palet.

1.2.1. 2 Bahan kertas lukisan, lilin, atau oil pastel dan warna
berasaskan air.

1.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam


penghasilan karya
1.2.2.1 Teknik resis.
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
PEMBELAJARAN

1.3 Ekspresi Kreatif :


Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
kefahaman media, serta kenahiran proses dan teknik dalam
penghasilan lukisan.

1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif


1.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam
penghasilan karya.
1.3.3 Menggunakan bahasa seni visuasl : garisan, rupa, bentuk,
warna, kontra dan harmoni dalam penghasilan karya.

1.4 Apresiasi Seni :


Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual.

1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan


1.4.2 Menyatakan karya sendiri dan rakan secara lisan
1.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan

EMK: TMK, Keusahawanan, Kreativiti dan inovasi dan nilai murni

Menggambar
1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni 1.1 Persepsi Estetik :
MINGGU Tema : Alam Semula jadi. visual seperti jalinan, bentuk, Murid dapat membuat pemerhatian dan mengetahui bahasa seni
warna, ruang, imbangan dan kesatuan visual yang terdapat pada karya seni.
29
Tajuk : Pokok Bunga. yang terdapat pada alam semula jadi,
objek buatan manusia dan karya 1.1.1 Unsur seni
18/7- Aktiviti : Catan. catan. 1.1.1.1 Bentuk ilusi
24/7/16 1.1.1.2 Jalinan tampak
1.1.1.3 Warna - sekunder
2. Aplikasi pengetahuan dan
kefahaman bahasa seni visual 1.1.2 Prinsip rekaan
menerusi penentuan media dan 1.1.2.2 Imbangan ruang lukis.
teknik dalam aktiviti membuat catan.
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
PEMBELAJARAN
3. Aplikasi pengetahuan dan 1.2 Aplikasi Seni :
kefahaman bahasa seni visual Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media
menerusi penghasilan catan. serta proses dan teknik dalam membuat catan.

4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan 1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis- jenis media dalam
rakan berpandukan bahasa seni penghasilan karya
visual, sejarah seni, dan budaya.
1.1.2.1 Alat berus lukisan, palet.
1.1.2.2 Bahan kertas lukisan, warna berasaaskan air, tempera,
cat poster.

1.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam


penghasilan karya
1.2.2.1 Teknik basah atas kering.

1.3 Ekspresi Kreatif:


Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
kefahaman media, serta kenahiran proses dan teknik dalam
penghasilan catan.

1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif


1.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam
penghasilan lukisan
1.3.3 Menggunakan bahasa seni visuasl : jalinan, bentuk,
warna, ruang, imbangan dan kesatuan dalam penghasilan
catan.

1.4 Apresiasi Seni:


Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual.

1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan


1.4.2 Menyatakan karya sendiri dan rakan secara lisan
1.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
PEMBELAJARAN

EMK: TMK, Keusahawanan, Kreativiti dan inovasi dan nilai murni

1. Persepsi dan pemahaman 2.1 Persepsi Estetik :


bahasa seni visual seperti rupa, warna, Murid dapat menyatakan unsur jalinan dan warna, prinsip
imbangan, kontra, dan harmoni yang keseimbangan dan penegasan pada corak teknik lipatan dan
MINGGU Membuat Corak dan Rekaan terdapat pada alam semula jadi dan guntingan.
karya seni dalam penghasilan corak
30
Tema : Objek Buatan Manusia menggunakan teknik lipatan dan 2.1.1 Unsur seni
guntingan. 2.1.1.1 Rupa organik dan geometri
Tajuk :Hiasan Dinding 2.1.1.2 Warna primer

Aktiviti: Lipatan dan Guntingan 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman 2.1.2 Prinsip rekaan
bahasa seni visual menerusi 2.1.2.1 Imbangan simetri
penentuan media dan teknik dalam 2.1.2.2 Kontra warna
aktiviti membuat corak. 2.1.2.3 Harmoni perulangan motif

3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman 2.2 Aplikasi Seni:


bahasa seni visual dalam penghasilan Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media,
corak lipatan dan guntingan. serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar dengan teknik
lipatan dan guntingan.
4. Apresiasi terhadap karya sendiri .
dan rakan berpandukan bahasa 2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
seni visual, sejarah seni dan budaya. 2.2.1.1 Alat gunting dan pensel
2.2.1.2 Bahan kertas lukisan, kertas warna dan gam.

2.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam


penghasilan karya.
2.2.2.1 Teknik lipatan dan guntingan.

2.3 Ekspresi Kreatif :


Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
kefahaman media serta kemahiran proses dan teknik dalam
penghasilan corak lipatan dan guntingan.

2.3.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif


2.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik lipatan dan guntingan
dalam penghasilan corak terancang.
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
PEMBELAJARAN
2.3.3 Menggunakan bahasa seni visual : rupa, warna, imbangan,
kontra dan harmoni dalam penghasilan karya.

2.4 Apresiasi Seni :


Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual.

2. 4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan


2.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan
2.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan

EMK :Kreativiti dan Inovasi, TMK, Keusahawanan dan Nilai murni

1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni 3.1 Persepsi Estetik:


visual seperti bentuk, ruang, imbangan Murid boleh membuat pemerhatian dan mengetahui bahasa seni
dan harmoni yang terdapat pada alam visual dari segi bentuk, ruang, imbangan dan harmoni.
semula jadi, objek buatan manusia dan
MINGGU Membentuk dan Membuat karya seni dalam penghasilan stabail. 3.1.1 Unsur Seni
Binaan 3.1.1.1 Bentuk - konkrit
31
2. Aplikasi pengetahuan dan 3.1.1.2 Ruang susunan objek
Tema: Alam Semula jadi kefahaman bahasa seni visual
1/8- menerusi penentuan media dan 3.1.2 Prinsip rekaan
7/8/16 Tajuk: Haiwan teknik dalam penghasilan stabail. 3.1.2.1 Imbangan semetri

Aktiviti: Stabail 3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman 3.2 Aplikasi Seni:


bahasa seni visual menerusi Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual,
penghasilan stabail. media, serta proses dan teknik dalam penghasilan stabail.

4. Apresiasi terhadap karya sendiri 3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media dalam
dan rakan berpandukan bahasa penghasilan karya
seni visual, sejarah seni, dan budaya.
3.2.1.1 Alat gunting
3.2.1.2 Bahan pensel warna, kad manila, gam, straw, doh, botol
plastik, dan gambar daripada majalah atau salinan
fotostat.

3.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam


MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
PEMBELAJARAN
penghasilan karya.

3.3 Ekspresi Kreatif :


Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
kefahaman media, serta kemahiran teknik dan proses dalam
menghasilkan stabail dalam bentuk 3D.

3.3.1 Memilih dan memanipulasikan bahan secara kreatif


3.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang bersesuaian dalam
penghasilan stabail.
3.3.3 Menggunakan bahasa seni visual : bentuk, ruang, imbangan,
dan harmoni dalam penghasilan karya.

3.4 Apresiasi Seni :


Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual.

3.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan


3.4.2 Menyatakan karya sendiri dan rakan secara lisan
3.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan

EMK : TMK, Kreativiti dan Inovasi, Keusahawanan, Nilai murni

1. Persepsi dan pemahaman 4.1 Persepsi Estetik :


bahasa seni visual seperti bentuk, Murid dapat menyatakan dan membuat pemerhatian terhadap
warna dan imbangan yang terdapat unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan gasing.
MINGGU Mengenal Kraf Tradisional pada objek buatan manusia dan karya
seni dalam penghasilan gasing. 4.1.1 Unsur seni
32
Tema: Objek Buatan Manusia 4.1.1.1 Bentuk konkrit
2. Aplikasi pengetahuan dan 4.1.1.2 Warna primer dan sekunder
8/8- Tajuk : Gasing Mudah kefahaman bahasa seni visual
14/8/16 menerusi penentuan media dan 4.1.2 Prinsip rekaan
Aktiviti: Gasing teknik dalam penghasilan gasing. 4.1.2.1 Imbangan simetri

4.2 Aplikasi Seni:


MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
PEMBELAJARAN
3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media,
bahasa seni visual menerusi penghasilan serta proses dan teknik dalam penghasilan gasing.
gasing.

4. Apresiasi terhadap karya sendiri 4.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media.
dan rakan berpandukan bahasa 4.2.2.1 Alat gunting
seni visual, sejarah seni, dan 4.2.2.2 Bahan gambar salinan fotostat rupa bulatan pada kertas
budaya. A4, box board, gam, lidi sate, dan krayon atau
pensel warna.

4.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik dan proses dalam


penghasilan karya.

4.3 Ekspresi Kreatif :


Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
kefahaman media, serta kemahiran teknik dan proses dalam
menghasilkan karya seni dalam bentuk 3D.

4.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif


4.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang bersesuaian dalam
penghasilan gasing.
4.3.3 Menggunakan bahasa seni visual : bentuk, warna, dan
imbangan dalam penghasilan gasing.

4.4 Apresiasi Seni :


Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual.

4.4.1 Memutarkan gasing yang dihasilkan sendiri.


4.4.2 Menyatakan karya seni sendiri dan rakan secara lisan.
4.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan.

EMK : TMK, Kreatif dan Inovasi, Keusahawanan dan Nilai murni

1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni 1.1 Persepsi Estetik :


Menggambar visual seperti garisan, rupa, bentuk, Murid dapat membuat pemerhatian dan mengetahui bahasa seni
warna, imbangan, dan kepelbagaian visual yang terdapat pada karya seni.
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
PEMBELAJARAN
MINGGU Tema : Objek Buatan Manusia yang terdapat pada alam semula jadi,
objek buatan manusia dan karya
33
Tajuk : Rumahku lukisan.

15/8-
21/8/16 Aktiviti : Lukisan 2. Aplikasi pengetahuan dan 1.1.1 Unsur seni
kefahaman bahasa seni visual 1.1.1.1 Garisan selari dan bersilang.
menerusi penentuan media dan 1.1.1.2 Rupa organik dan geometrik.
teknik dalam aktiviti membuat lukisan. 1.1.1.3 Bentuk ilusi
1.1.1.4 Warna primer dan sekunder

3. Aplikasi pengetahuan dan 1.1.2 Prinsip rekaan


kefahaman bahasa seni visual 1.1.2.2 imbangan simetri
menerusi penghasilan lukisan. 1.1.2.3 Kepelbagaian rupa dan garisan

4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan 1.2 Aplikasi Seni :


rakan berpandukan bahasa seni Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media
visual, sejarah seni, dan budaya. serta proses dan teknik dalam membuat lukisan.

1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis- jenis media dalam


penghasilan karya

1.1.2.1 Alat tiada


1.1.2.2 Bahan kertas lukisan, pensel, pensel warna, atau oil
pastel

1.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam


penghasilan karya
1.2.2.1 Teknik garisan selari atau garisan bersilang

1.3 Ekspresi Kreatif:


Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
kefahaman media, serta kenahiran proses dan teknik dalam
penghasilan lukisan.

1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif

1.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam


penghasilan lukisan
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
PEMBELAJARAN
1.3.3 Menggunakan bahasa seni visuasl : rupa, bentuk, warna,
imbangan, dan kepelbagaian dalam penghasilan lukisan.

1.4 Apresiasi Seni:


Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual.

1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan


1.4.2 Menyatakan karya sendiri dan rakan secara lisan
1.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan

EMK: TMK, Keusahawanan, Kreativiti dan inovasi dan nilai murni

Menggambar 1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni 1.1 Persepsi Estetik :


visual seperti garisan, rupa, bentuk, Murid dapat menghasilkan gambar menggunakan media kering
Tema : Objek Buatan Manusia warna, imbangan, dan kepelbagaian dengan teknik gosokan yang menekankan aspek jalinan.
yang terdapat pada alam semula jadi,
MINGGU Tajuk : Pasu Bunga objek buatan manusia dan karya 1.1.1 Unsur seni
menggambar teknik gosokan. 1.1.1.1 Garisan selari dan bersilang.
34
Aktiviti : Gosokan 2. Aplikasi pengetahuan dan 1.1.2 Prinsip rekaan
22/8- kefahaman bahasa seni visual 1.1.2.1 Kontra jalinan
28/8/16 menerusi penentuan media dan 1.1.2.2 Kepelbagaian jalinan dan ton warna
teknik dalam aktiviti menggambar
teknik gosokan. 1.2 Aplikasi Seni :
Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media
3. Aplikasi pengetahuan dan serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar dengan
kefahaman bahasa seni visual gosokan.
menerusi penghasilan gambar.
1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis- jenis media dalam
4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan penghasilan karya
rakan berpandukan bahasa seni
visual, sejarah seni, dan budaya. 1.1.2.1 Alat pelbagai jenis permukaan berjalinan
1.1.2.2 Bahan kertas lukisan, pensel dan pensel warna.

1.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam


penghasilan karya
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
PEMBELAJARAN
1.2.2.1 Teknik gosokan.

1.3 Ekspresi Kreatif :


Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
kefahaman media, serta kenahiran proses dan teknik dalam
penghasilan lukisan.

1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif


1.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam
penghasilan karya.
1.3.3 Menggunakan bahasa seni visuasl : jalinan, kontra, warna,
dan kepelbagaian dalam penghasilan karya.

1.4 Apresiasi Seni :


Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual.

1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan


1.4.2 Menyatakan karya sendiri dan rakan secara lisan
1.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan

EMK: TMK, Keusahawanan, Kreativiti dan inovasi dan nilai murni

1. Persepsi dan pemahaman 2.1 Persepsi Estetik :


bahasa seni visual seperti rupa, warna, Murid dapat menyatakan unsur jalinan dan warna, prinsip
imbangan, kontra, dan harmoni yang keseimbangan dan penegasan pada corak teknik lipatan dan
terdapat pada alam semula jadi dan guntingan.
MINGGU Membuat Corak dan Rekaan karya seni dalam penghasilan corak
menggunakan teknik lipatan dan 2.1.1 Unsur seni
35
Tema : Objek Buatan Manusia guntingan. 2.1.1.1 Rupa organik dan geometri
2.1.1.2 Warna primer
29/8- Tajuk :Hiasan Dinding 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman
4/9/16 bahasa seni visual menerusi 2.1.2 Prinsip rekaan
Aktiviti: Lipatan dan Guntingan penentuan media dan teknik dalam 2.1.2.1 Imbangan simetri
aktiviti membuat corak. 2.1.2.2 Kontra warna
2.1.2.3 Harmoni perulangan motif
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
PEMBELAJARAN

3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman 2.2 Aplikasi Seni:


bahasa seni visual dalam penghasilan Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media,
corak lipatan dan guntingan. serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar dengan teknik
lipatan dan guntingan.
.
4. Apresiasi terhadap karya sendiri 2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
dan rakan berpandukan bahasa 2.2.1.1 Alat gunting dan pensel
seni visual, sejarah seni dan budaya. 2.2.1.2 Bahan kertas lukisan, kertas warna dan gam.

2.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam


penghasilan karya.

2.2.2.1 Teknik lipatan dan guntingan.

2.3 Ekspresi Kreatif :


Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
kefahaman media serta kemahiran proses dan teknik dalam
penghasilan corak lipatan dan guntingan.

2.3.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif


2.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik lipatan dan guntingan
dalam penghasilan corak terancang.
2.3.3 Menggunakan bahasa seni visual : rupa, warna, imbangan,
kontra dan harmoni dalam penghasilan karya.

2.4 Apresiasi Seni :


Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual.

2. 4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan


2.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan
2.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan

EMK :Kreativiti dan Inovasi, TMK, Keusahawanan dan Nilai murni


MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
PEMBELAJARAN

MINGG
1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni 3.1 Persepsi Estetik:
U 36
visual seperti bentuk, ruang, imbangan Murid boleh membuat pemerhatian dan mengetahui bahasa seni
dan harmoni yang terdapat pada alam visual dari segi bentuk, ruang, imbangan dan harmoni.
5/9- semula jadi, objek buatan manusia dan
11/9/16 Membentuk dan Membuat karya seni dalam penghasilan stabail. 3.1.1 Unsur Seni
Binaan 3.1.1.1 Bentuk - konkrit
2. Aplikasi pengetahuan dan 3.1.1.2 Ruang susunan objek
Tema: Alam Semula jadi kefahaman bahasa seni visual
menerusi penentuan media dan 3.1.2 Prinsip rekaan
Tajuk: Haiwan teknik dalam penghasilan stabail. 3.1.2.1 Imbangan semetri

Aktiviti: Stabail 3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman 3.2 Aplikasi Seni:


bahasa seni visual menerusi Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual,
penghasilan stabail. media, serta proses dan teknik dalam penghasilan stabail.

4. Apresiasi terhadap karya sendiri 3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media dalam
dan rakan berpandukan bahasa penghasilan karya
seni visual, sejarah seni, dan budaya.
3.2.1.1 Alat gunting
3.2.1.2 Bahan pensel warna, kad manila, gam, straw, doh, botol
plastik, dan gambar daripada majalah atau salinan
fotostat.

3.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam


penghasilan karya.

3.3 Ekspresi Kreatif :


Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
kefahaman media, serta kemahiran teknik dan proses dalam
menghasilkan stabail dalam bentuk 3D.

3.3.1 Memilih dan memanipulasikan bahan secara kreatif


3.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang bersesuaian dalam
penghasilan stabail.
3.3.3 Menggunakan bahasa seni visual : bentuk, ruang, imbangan,
dan harmoni dalam penghasilan karya.
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
PEMBELAJARAN

3.4 Apresiasi Seni :


Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual.

3.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan


3.4.2 Menyatakan karya sendiri dan rakan secara lisan

3.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan

EMK : TMK, Kreativiti dan Inovasi, Keusahawanan, Nilai murni

1. Persepsi dan pemahaman 4.1 Persepsi Estetik :


MINGGU bahasa seni visual seperti bentuk, Murid dapat menyatakan dan membuat pemerhatian terhadap
warna dan imbangan yang terdapat unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan gasing.
38
pada objek buatan manusia dan karya
Mengenal Kraf Tradisional seni dalam penghasilan gasing. 4.1.1 Unsur seni
19/9- 4.1.1.1 Bentuk konkrit
25/9/16 Tema: Objek Buatan Manusia 2. Aplikasi pengetahuan dan 4.1.1.2 Warna primer dan sekunder
kefahaman bahasa seni visual
menerusi penentuan media dan 4.1.2 Prinsip rekaan
teknik dalam penghasilan gasing. 4.1.2.1 Imbangan simetri
Tajuk : Gasing Mudah
3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman 4.2 Aplikasi Seni:
Aktiviti: Gasing bahasa seni visual menerusi Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media,
penghasilan gasing. serta proses dan teknik dalam penghasilan gasing.

4. Apresiasi terhadap karya sendiri 4.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media.
dan rakan berpandukan bahasa 4.2.2.1 Alat gunting
seni visual, sejarah seni, dan 4.2.2.2 Bahan gambar salinan fotostat rupa bulatan pada kertas
budaya. A4, box board, gam, lidi sate, dan krayon atau
pensel warna.

4.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik dan proses dalam


penghasilan karya.
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
PEMBELAJARAN

4.3 Ekspresi Kreatif :


Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
kefahaman media, serta kemahiran teknik dan proses dalam
menghasilkan karya seni dalam bentuk 3D.

4.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif


4.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang bersesuaian dalam
penghasilan gasing.
4.3.3 Menggunakan bahasa seni visual : bentuk, warna, dan
imbangan dalam penghasilan gasing.

4.4 Apresiasi Seni :


Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual.

4.4.1 Memutarkan gasing yang dihasilkan sendiri.


4.4.2 Menyatakan karya seni sendiri dan rakan secara lisan.
4.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan.

EMK : TMK, Kreatif dan Inovasi, Keusahawanan dan Nilai murni

Menggambar

Tema : Alam Semula jadi. 1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni 1.1 Persepsi Estetik :
visual seperti jalinan, bentuk, Murid dapat membuat pemerhatian dan mengetahui bahasa seni
Tajuk : Pokok Bunga. warna, ruang, imbangan dan kesatuan visual yang terdapat pada karya seni.
yang terdapat pada alam semula jadi,
MINGGU Aktiviti : Catan. objek buatan manusia dan karya 1.1.1 Unsur seni
catan. 1.1.1.1 Bentuk ilusi
39
1.1.1.2 Jalinan tampak
2. Aplikasi pengetahuan dan 1.1.1.3 Warna - sekunder
26/9- kefahaman bahasa seni visual
2/10/16 menerusi penentuan media dan 1.1.2 Prinsip rekaan
teknik dalam aktiviti membuat catan. 1.1.2.2 Imbangan ruang lukis.

3. Aplikasi pengetahuan dan 1.2 Aplikasi Seni :


kefahaman bahasa seni visual Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media
menerusi penghasilan catan. serta proses dan teknik dalam membuat catan.
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
PEMBELAJARAN

4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan 1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis- jenis media dalam
rakan berpandukan bahasa seni penghasilan karya
visual, sejarah seni, dan budaya.
1.1.2.1 Alat berus lukisan, palet.
1.1.2.2 Bahan kertas lukisan, warna berasaaskan air, tempera,
cat poster.

1.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam


penghasilan karya
1.2.2.1 Teknik basah atas kering.

1.3 Ekspresi Kreatif:


Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
kefahaman media, serta kenahiran proses dan teknik dalam
penghasilan catan.

1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif


1.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam
penghasilan lukisan
1.3.3 Menggunakan bahasa seni visuasl : jalinan, bentuk,
warna, ruang, imbangan dan kesatuan dalam penghasilan
catan.

1.4 Apresiasi Seni:


Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual.

1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan


1.4.2 Menyatakan karya sendiri dan rakan secara lisan
1.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan

EMK: TMK, Keusahawanan, Kreativiti dan inovasi dan nilai murni


MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
PEMBELAJARAN

.
1. Persepsi dan pemahaman 2.1 Persepsi Estetik :
MINGGU bahasa seni visual seperti garisan, Murid dapat menyatakan dan membuat pemerhatian terhadap
warna, jalinan, ritma dan pergerakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan corak teknik
40
serta kepelbagaian yang terdapat tiupan.
Membuat Corak dan Rekaan pada alam semula jadi dan karya seni
3/10- dalam penghasilan corak teknik tiupan. 2.1.1 Unsur seni
9/10/16 Tema : Alam Semula jadi 2.1.1.1 Garisan pelbagai jenis garisan.
2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman 2.1.1.2 Warna sekunder
Tajuk : Hiasan Bingkai Gambar. bahasa seni visual menerusi 2.1.1.3 Jalinan - tampak
penentuan media dan teknik dalam
Aktiviti : Tiupan. aktiviti membuat corak. 2.1.2 Prinsip rekaan
2.1.2.1 Ritma dan pergerakan garisan pelbagai arah.

3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman 2.1.2.2 Kepelbagaian warna, garisan dan jalinan.
bahasa seni visual menerusi
penghasilan corak. 2.2 Aplikasi Seni:
Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media,
4. Apresiasi terhadap karya sendiri serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik tiupan.
dan rakan berpandukan bahasa .
seni visual, sejarah seni dan budaya. 2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
2.2.1.1 Alat berus lukisan, palet, straw dan surat khabar.
2.2.1.2 Bahan gam, kertas lukisan, dan warna berasaskan air.

2.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam


penghasilan karya.
2.2.2.1 Teknik tiupan.

2.3 Ekspresi Kreatif :


Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
kefahaman media serta kemahiran proses dan teknik dalam
penghasilan corak tiupan.

2.3.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif


2.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik cetakan dalam
penghasilan corak.
2.3.3 Menggunakan bahasa seni visual : garisan, warna, jalinan,
irama dan pergerakan dalam penghasilan karya.
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
PEMBELAJARAN

2.4 Apresiasi Seni :


Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual.

2. 4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan


2.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan
2.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan

EMK :Kreativiti dan Inovasi, TMK, Keusahawanan dan Nilai murni

MINGGU Menggambar 1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni 1.1 Persepsi Estetik :
visual seperti jalinan, bentuk, Murid dapat membuat pemerhatian dan mengetahui bahasa seni
41
Tema : Alam Semula jadi. warna, ruang, imbangan dan kesatuan visual yang terdapat pada karya seni.
yang terdapat pada alam semula jadi,
10/10- Tajuk : Pokok Bunga. objek buatan manusia dan karya 1.1.1 Unsur seni
16/10/16 catan. 1.1.1.1 Bentuk ilusi
Aktiviti : Catan. 1.1.1.2 Jalinan tampak
2. Aplikasi pengetahuan dan 1.1.1.3 Warna - sekunder
kefahaman bahasa seni visual
menerusi penentuan media dan 1.1.2 Prinsip rekaan
teknik dalam aktiviti membuat catan. 1.1.2.2 Imbangan ruang lukis.

3. Aplikasi pengetahuan dan


kefahaman bahasa seni visual 1.2 Aplikasi Seni :
menerusi penghasilan catan. Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media
serta proses dan teknik dalam membuat catan.
4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan
rakan berpandukan bahasa seni 1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis- jenis media dalam
visual, sejarah seni, dan budaya. penghasilan karya

1.1.2.1 Alat berus lukisan, palet.


1.1.2.2 Bahan kertas lukisan, warna berasaaskan air, tempera,
cat poster.

1.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam


penghasilan karya
1.2.2.1 Teknik basah atas kering.
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
PEMBELAJARAN

1.3 Ekspresi Kreatif:


Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
kefahaman media, serta kenahiran proses dan teknik dalam
penghasilan catan.

1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif


1.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam
penghasilan lukisan

1.3.3 Menggunakan bahasa seni visuasl : jalinan, bentuk,


warna, ruang, imbangan dan kesatuan dalam penghasilan
catan.

1.4 Apresiasi Seni:


Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual.

1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan


1.4.2 Menyatakan karya sendiri dan rakan secara lisan
1.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan

EMK: TMK, Keusahawanan, Kreativiti dan inovasi dan nilai murni

1. Persepsi dan pemahaman 2.1 Persepsi Estetik :


bahasa seni visual seperti rupa, warna, Murid dapat menyatakan unsur jalinan dan warna, prinsip
imbangan, kontra, dan harmoni yang keseimbangan dan penegasan pada corak teknik lipatan dan
Membuat Corak dan Rekaan terdapat pada alam semula jadi dan guntingan.
MINGGU karya seni dalam penghasilan corak
Tema : Objek Buatan Manusia menggunakan teknik lipatan dan 2.1.1 Unsur seni
42
guntingan. 2.1.1.1 Rupa organik dan geometri
Tajuk :Hiasan Dinding 2.1.1.2 Warna primer
17/10-
23/10/16 Aktiviti: Lipatan dan Guntingan 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman 2.1.2 Prinsip rekaan
bahasa seni visual menerusi 2.1.2.1 Imbangan simetri
penentuan media dan teknik dalam 2.1.2.2 Kontra warna
aktiviti membuat corak. 2.1.2.3 Harmoni perulangan motif
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
PEMBELAJARAN

3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman 2.2 Aplikasi Seni:


bahasa seni visual dalam penghasilan Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media,
corak lipatan dan guntingan. serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar dengan teknik
lipatan dan guntingan.
4. Apresiasi terhadap karya sendiri .
dan rakan berpandukan bahasa 2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
seni visual, sejarah seni dan budaya. 2.2.1.1 Alat gunting dan pensel.

2.2.1.2 Bahan kertas lukisan, kertas warna dan gam.

2.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam


penghasilan karya.
2.2.2.1 Teknik lipatan dan guntingan.

2.3 Ekspresi Kreatif :


Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
kefahaman media serta kemahiran proses dan teknik dalam
penghasilan corak lipatan dan guntingan.

2.3.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif


2.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik lipatan dan guntingan
dalam penghasilan corak terancang.
2.3.3 Menggunakan bahasa seni visual : rupa, warna, imbangan,
kontra dan harmoni dalam penghasilan karya.

2.4 Apresiasi Seni :


Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual.

2. 4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan


2.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan
2.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan

EMK :Kreativiti dan Inovasi, TMK, Keusahawanan dan Nilai murni


MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
PEMBELAJARAN

Membentuk dan Membuat 1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni 3.1 Persepsi Estetik:
MINGGU Binaan visual seperti bentuk, ruang, imbangan Murid boleh membuat pemerhatian dan mengetahui bahasa seni
dan harmoni yang terdapat pada alam visual dari segi bentuk, ruang, imbangan dan harmoni.
43
Tema: Alam Semula jadi semula jadi, objek buatan manusia dan
karya seni dalam penghasilan stabail. 3.1.1 Unsur Seni
24/10- Tajuk: Haiwan Bersayap 3.1.1.1 Bentuk - konkrit
30/10/16 2. Aplikasi pengetahuan dan 3.1.1.2 Ruang susunan objek
Aktiviti: Stabail kefahaman bahasa seni visual
menerusi penentuan media dan 3.1.2 Prinsip rekaan
teknik dalam penghasilan stabail. 3.1.2.1 Imbangan semetri

3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman


bahasa seni visual menerusi 3.2 Aplikasi Seni:
penghasilan stabail. Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual,
media, serta proses dan teknik dalam penghasilan stabail.
4. Apresiasi terhadap karya sendiri
dan rakan berpandukan bahasa 3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media dalam
seni visual, sejarah seni, dan budaya. penghasilan karya

3.2.1.1 Alat gunting


3.2.1.2 Bahan pensel warna, kad manila, gam, straw, doh, botol
plastik, dan gambar daripada majalah atau salinan
fotostat.

3.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam


penghasilan karya.

3.3 Ekspresi Kreatif :


Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
kefahaman media, serta kemahiran teknik dan proses dalam
menghasilkan stabail dalam bentuk 3D.

3.3.1 Memilih dan memanipulasikan bahan secara kreatif


3.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang bersesuaian dalam
penghasilan stabail.
3.3.3 Menggunakan bahasa seni visual : bentuk, ruang, imbangan,
dan harmoni dalam penghasilan karya.
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
PEMBELAJARAN

3.4 Apresiasi Seni :


Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual.

3.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan


3.4.2 Menyatakan karya sendiri dan rakan secara lisan
3.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan

EMK : TMK, Kreativiti dan Inovasi, Keusahawanan, Nilai murni

1. Persepsi dan pemahaman 4.1 Persepsi Estetik :


Mengenal Kraf Tradisional bahasa seni visual seperti bentuk, Murid dapat menyatakan dan membuat pemerhatian terhadap
warna dan imbangan yang terdapat unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan gasing.
Tema: Objek Buatan Manusia pada objek buatan manusia dan karya
MINGGU seni dalam penghasilan gasing. 4.1.1 Unsur seni
Tajuk : Gasing Mudah 4.1.1.1 Bentuk konkrit
44
2. Aplikasi pengetahuan dan 4.1.1.2 Warna primer dan sekunder
Aktiviti: Gasing kefahaman bahasa seni visual
31/10- menerusi penentuan media dan 4.1.2 Prinsip rekaan
6/11/16 teknik dalam penghasilan gasing. 4.1.2.1 Imbangan simetri

3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman 4.2 Aplikasi Seni:


bahasa seni visual menerusi Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media,
penghasilan gasing. serta proses dan teknik dalam penghasilan gasing.

4. Apresiasi terhadap karya sendiri 4.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media.
dan rakan berpandukan bahasa 4.2.2.1 Alat gunting
seni visual, sejarah seni, dan 4.2.2.2 Bahan gambar salinan fotostat rupa bulatan pada kertas
budaya. A4, box board, gam, lidi sate, dan krayon atau
pensel warna.

4.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik dan proses dalam


penghasilan karya.

4.3 Ekspresi Kreatif :


Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
kefahaman media, serta kemahiran teknik dan proses dalam
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
PEMBELAJARAN
menghasilkan karya seni dalam bentuk 3D.

4.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif


4.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang bersesuaian dalam
penghasilan gasing.

4.3.3 Menggunakan bahasa seni visual : bentuk, warna, dan


imbangan dalam penghasilan gasing.

4.4 Apresiasi Seni :


Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual.

4.4.1 Memutarkan gasing yang dihasilkan sendiri.


4.4.2 Menyatakan karya seni sendiri dan rakan secara lisan.
4.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan.

EMK : TMK, Kreatif dan Inovasi, Keusahawanan dan Nilai murni

Menggambar
1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni 1.1 Persepsi Estetik :
Tema : Objek Buatan Manusia visual seperti garisan, rupa, bentuk, Murid dapat menghasilkan gambar menggunakan media kering
warna, imbangan, dan kepelbagaian dengan teknik gosokan yang menekankan aspek jalinan.
Tajuk : Pasu Bunga yang terdapat pada alam semula jadi,
MINGGU objek buatan manusia dan karya 1.1.1 Unsur seni
menggambar teknik gosokan. 1.1.1.1 Garisan selari dan bersilang.
45
Aktiviti : Gosokan
2. Aplikasi pengetahuan dan 1.1.2 Prinsip rekaan
7/11- kefahaman bahasa seni visual 1.1.2.1 Kontra jalinan
13/11/16 menerusi penentuan media dan
teknik dalam aktiviti menggambar 1.1.2.2 Kepelbagaian jalinan dan ton warna
teknik gosokan.

3. Aplikasi pengetahuan dan 1.2 Aplikasi Seni :


kefahaman bahasa seni visual Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media
menerusi penghasilan gambar. serta proses dan teknik dalam penghasilan gambar dengan
gosokan.
4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan
rakan berpandukan bahasa seni 1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis- jenis media dalam
visual, sejarah seni, dan budaya. penghasilan karya
MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
PEMBELAJARAN

1.1.2.1 Alat pelbagai jenis permukaan berjalinan

1.1.2.2 Bahan kertas lukisan, pensel dan pensel warna.

1.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam


penghasilan karya

1.2.2.1 Teknik gosokan.

1.3 Ekspresi Kreatif :


Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
kefahaman media, serta kenahiran proses dan teknik dalam
penghasilan lukisan.

1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif

1.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam


penghasilan karya.

1.3.3 Menggunakan bahasa seni visuasl : jalinan, kontra, warna,


dan kepelbagaian dalam penghasilan karya.

1.4 Apresiasi Seni :


Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
dengan memberikan penekanan pada bahasa seni visual.

1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan

1.4.2 Menyatakan karya sendiri dan rakan secara lisan

1.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan

EMK: TMK, Keusahawanan, Kreativiti dan inovasi dan nilai murni


MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
PEMBELAJARAN

1. Persepsi dan pemahaman 2.1 Persepsi Estetik :


bahasa seni visual seperti rupa, warna, Murid dapat menyatakan unsur rupa dan warna, prinsip
imbangan, kontra, dan harmoni yang keseimbangan pada corak rekaan.
MINGGU Membuat Corak dan Rekaan terdapat pada alam semula jadi dan
karya seni dalam penghasilan corak 2.1.1 Unsur seni
46
Tema : Alam Semula jadi menggunakan teknik cetakan.
2.1.1.1 Rupa organik atau geometri
14/11- Tajuk : Corak Pembalut Hadiah 2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman
20/11/16 bahasa seni visual menerusi 2.1.1.2 Warna primer
Aktiviti : Cetakan penentuan media dan teknik dalam
aktiviti membuat corak. 2.1.2 Prinsip rekaan
2.1.2.1 Harmoni perulangan motif
3. Penzahiran idea melalui pelbagsi
sumber, kajian, dan teknologi dalam
membuat corak. 2.2 Aplikasi Seni:
Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual, media,
4. Apresiasi terhadap karya sendiri serta proses dan teknik dalam penghasilan corak teknik cetakan.
dan rakan berpandukan bahasa .
seni visual, sejarah seni dan budaya. 2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media

2.2.1.1 Alat bongkah kayu, tali parcel, berus lukisan, palet dan
surat khabar.

2.2.1.2 Bahan gam UHU, kertas lukisan, dan warna air.

2.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam


penghasilan karya.

2.2.2.1 Teknik cetakan.

2.3 Ekspresi Kreatif :


Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,
kefahaman media serta kemahiran proses dan teknik dalam
penghasilan corak cetakan.

2.3.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif


MINGGU BIDANG/TEMA/TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
PEMBELAJARAN

2.3.2 Mengaplikasikan proses dan teknik cetakan dalam


penghasilan corak.

2.3.3 Menggunakan bahasa seni visual : rupa, warna, imbangan,


kontra dan harmoni dalam penghasilan karya.

2.4 Apresiasi Seni :


Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual.

2. 4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan

2.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan

2.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan

EMK :Kreativiti dan Inovasi, TMK, Keusahawanan dan Nilai murni