Anda di halaman 1dari 5

*

Dan dzat yang Maha Berdiri pada Dzatnya;

Saya mulai dengan asmanya Allah; Yang Esa dan Berkehendak dan Kuasa.

yang Pengasih Sayang artinya bismillah. Maha Melihat segala sesuatu;

Maha Hidup tanpa dibatasi waktu.

Maka segala puji miliknya Allah; *Yang Dulu, Awal, Akhir, Kekal tak b'rubah Maha Mendengar, Melihat, dan Berfirman;

Bagi-Nya tujuh sifat yang terpaparkan

Salawat dan salam kekal selamanya; *


Atas Nabi, orang terbaik tauhidnya Qudrat Kuasa, Irodah Berkehendak;

Bashar M'lihat, dan Mendengar atau Sama'

*
Hayat Hidup, Ilmu Allah tak terhingga;

Keluarga dan sahabat dan yang ikut; Kalam Allah Berfirmannya telah nyata

Jalan agamanya yang haq dan yang patut


*
Berkat keagungan Allah dan adil-Nya;

Kemudian ketahui dengan wajib; Jaiz kerjakan atau meninggalkannya.

Sifat duapuluhnya Allah yang wajib** Allah utus para nabi dengan cerdas;

Allah wujud, qidam dulu, baqa' kekal; Jujur, tabligh, amanah mereka jelas.

Tak serupa dengan makhluk yang tak kekal.

Jaiz Rasul punya sifat manusia;

Seperti sakit yang tidak seberapa.*
*


Rasul dijaga seperti malaikat; Bagi mereka salam dan sejahtera;

Bahkan melebihi para malaikat. Dan k'luarganya untuk sepanjang masa.


*

*

Sifat mustahil lawan sifat yang wajib; Malaikat tanpa bapak tanpa ibu;

Hapalkanlah lima puluh s'cara wajib. Tidak makan, minum, tidur sepertiku.


*

*

Wajib tahu nama Rasul dua lima; Jumlahnya sepuluh dimulai Jibril;

Yakini dan ambillah keuntungannya. Lalu Mikail, Israfil, dan Izrail.


* *

Nabi Adam, Idris, Nuh, Soleh serta Hud; Munkar, Nakir, dan Raqib disusul pula;

Selanjutnya Nabi Ibrahim berikut. Atid, Malik, serta Ridwan berikutnya.

*


*

Nabi Luth, Ismail, Ishaq serta Ya'qub; Empat kitab ini dia rinciannya;

Nabi Yusuf selanjutnya Nabi Ayyub. Taurat Musa yang berisi petunjuk-Nya.

*


*Zabur Dawud, lalu Injil bagi Isa;
Nabi Syuaib, Harun, Musa, dan Alyasa';
Kitab Quran tuk sebaik manusia.
Dzulkifli, Dawud, dan Sulaiman yang bijak.

*
*
Ada shuhuf Nabi Ibrahim dan Musa;
Ilyas, Yunus, Zakariya, serta Yahya;
Merupakan firman Allah bijaksana.
Isa, dan Muhammad penutup semua.


*
*


Dan semua yang dibawa oleh Rasul; T'rima wahyu umur empat puluh tahun;

Harus diyakini benar dan diqabul. Umur Nabi lebih enam puluh tahun.


* *

Kita harus iman pada hari akhir; Putra Nabi semuanya ada tujuh;

Mentakjubkan sesuatu jangan mungkir. Tiga lelaki harus dipaham penuh.


*

*

Akhir penuturan lainnya yang wajib; Pertama Qasim, dan kedua Abdullah;

Bagi orang mukallaf termasuk wajib. Thayib dan Thahir panggilan tuk Abdullah.

*

*

Nabi Muhammad t'lah diutus ke dunya; Ketiga Ibrahim dari istri Amah;

Pembawa rahmat alam dan seisinya. ibunya bernama Maria Qibtiyah.


*
*

Abdullah bin Abdul Muthallib ayahnya; Ibu s'lain Ibrahim itu Khadijah;

Bani Hasyim, Abdu Manaf silsilahnya. Jumlah enam jadikan karib yang indah.

*


*

Aminah Zuhriyah adalah ibunya; Putri Nabi semuanya ada empat;

Halimah Sakdiyah itu penyusunya. Kerelaan Tuhan tetaplah didapat.


*
*


Dilahirkan di kota Makkah sentosa; Pertama Fatimah isterinya Ali;

Di Madinah adalah tempat wafatnya. Dengan Hasan Husein kebagusan pasti.


* *

Kedua Zainab, Ruqayyah ketiga; Tanpa bagaimana Nabi dapat p'rintah;

Keempat Ummu Kultsum suci diridla. Salat lima waktu tak perlu dibantah.


*
*


Nabi c'rita tentang isra' agar tahu;
Nabi wafat para isteri memilih;
P'rintah salat lima waktu tanpa ragu.
Menganut Nabi Muhammad yang terpilih.


*


*

Abu Bakar b'runtung membenarkan Nabi;
Mereka Aisyah, Khafsah, dan Saudah;
Kebenaran mi'raj s'suai para ahli.
Lalu Sofiyah, Maimunah, dan Romlah.

*


*

Penjelasan ini akidah yang ringkas;
Hindun dan Zainab serta Juwairiya;
Bagi awam gampang, mudah, serta jelas.
Bagi mukmin m'reka ibu yang diridla.
*
*


Pengarangnya adalah Ahmad Marzuki;
Hamzah dan Abbas adalah paman Nabi;
Termasuk orang yang benar dan yang pasti.
Sofiyah bibi Nabi yang mengikuti.**


Puji bagi Allah yang memberi rahmat;
Seb'lum hijrah Nabi isra' dari Makkah;
Pada Nabi yang mengajar orang s'lamat.
Malam hari ke Bayt Maqdis yang diberkah.*
*

Keluarga, sahabat, dan orang baik;
Nabi naik ke langit setelah isra';
Serta pengikut petunjuknya yang laik.
M'lihat Tuhan berfirman secara nyata.

*
*
Kumohon Allah 'kan keikhlasan ini;

Dan manfaat bagi orang yang atensi.

)
( )
* (

Lima tujuh jumlah semua baitnya;

Dua belas lima d'lapan selesainya.

Kunamakan ini Aqidatul Awam;

Sempurna agama s'bagai kewajiban.