Anda di halaman 1dari 14

JNJK/

INSTRUMEN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI (KBAT) DALAM

PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN (PdP)

BAHAGIAN A: MAKLUMAT ASAS GURU

ARAHAN: Isikan maklumat dalam ruang yang disediakan :

1. Nama guru:

2. Kategori guru:
1 = Siswazah 2 = Bukan Siswazah

3. Kelas yang dicerap: 1 = Tahun 1 2 = Tahun 2 3 = Tahun 3 4 = Tahun 4 5 =Tahun 5 6 = Tahun 6


7= Peralihan 8 = Ting. 1 9 = Ting. 2 10 = Ting. 3 11=Ting. 4 12 =Ting. 5
13 = Ting. 6

4. Bil. Murid:
JUMLAH Lelaki Perempuan

5. Sekolah Rintis TIMSS dan


PISA: 1 = Ya 2 = Tidak

6. Mata pelajaran dicerap: 1 = Bahasa Malaysia 10 = Matematik 19 = Pendidikan 26 = Perdagangan


2 = Bahasa Inggeris 11 = Matematik KSSR Jasmani & Kesihatan 27 = Lukisan Kejuruteraan
3 = Bahasa Cina 12 = Matematik Tambahan 20 = P/Seni Visual 28 = Sains Pertanian
4 = Bahasa Tamil 13 = Sains 21 = Kajian Tempatan 29 = Ekonomi Rumah Tangga
5 = Bahasa Arab 14 = Dunia Sains dan 22 = Pend. Sivik & 30 = Kemahiran Hidup
6 = Pend. Moral Teknologi Kewarganegaraan
7 = Sejarah 15 = Sains Teras 23 = TMK
8 = Geografi 16 = Kimia 24 = Reka Bentuk
9 = Pend. Muzik 17 = Biologi Teknologi
18 = Fizik 25 = Pendidikan Khas
31 = Nyatakan mata pelajaran lain (jika ada):

1
JNJK/
7. PdP yang dicerap melibatkan
pelaksanaan amali:
1 = Ya 2= Tidak

8. Opsyen guru:
1 = Opsyen 2= Bukan Opsyen
Nyatakan:

9. Pengalaman mengajar mata


1 = 5 tahun dan ke bawah 2 = 6 10 tahun 3 = 11 15 tahun 4 = 16 tahun dan ke atas
pelajaran yang dicerap:

10. Kursus berkaitan KBAT yang ANJURAN


BIL KURSUS NAMA KURSUS TARIKH
pernah dihadiri oleh guru: (KPM/JPN/PPD/SEKOLAH)
a. KBAT

b. i-THINK
Kursus lain yang
c. berkaitan
(Nyatakan)

BAHAGIAN B: INSTRUMEN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN (PdP)


2
JNJK/
ARAHAN: Nyatakan skor persetujuan bagi setiap item berasaskan skala persetujuan berikut. Nyatakan justifikasi bagi setiap skor yang diberikan.

Sangat Setuju Sangat Tidak Setuju


4 3 2 1

NO.
KRITERIA KRITIKAL SKOR PANDUAN EVIDEN JUSTIFIKASI SKOR
ASPEK
PENGLIBATAN AKTIF MURID
4.1 MEMBOLEHKAN BERLAKUNYA
PEMBELAJARAN BERKESAN.
1. Respon murid terhadap Meminta penjelasan lanjut.
pendapat/jawapan/soalan murid lain Mengajukan soalan lain.
yang menggalakkan proses pemikiran. Menyokong/menolak pendapat/jawapan
yang dikemukakan.
Memberi pengukuhan bagi menyokong
pendapat/jawapan yang dikemukakan.
2. Murid melibatkan diri dalam aktiviti Berinteraksi secara intelektual dan
pembelajaran secara aktif ke arah bersedia menerima pendapat
KBAT. Berani memberi pendapat dan berhujah
Mempertahan pendapat

NO.
KRITERIA KRITIKAL SKOR PANDUAN EVIDEN JUSTIFIKASI SKOR
ASPEK
4.2 PENGUASAAN PEMBELAJARAN
3
JNJK/
NO.
KRITERIA KRITIKAL SKOR PANDUAN EVIDEN JUSTIFIKASI SKOR
ASPEK
MURID SELARAS DENGAN OBJEKTIF
YANG DITETAPKAN
1. Murid mengemukakan soalan Soalan yang dikemukakan untuk;
aras tinggi. Memperoleh idea, produk atau kaedah
yang kreatif dan inovatif
(mencipta/penilaian).
Mendapatkan pertimbangan, keputusan
dan justifikasi (menilai/sintesis).
Mendapatkan maklumat terperinci yang
mendalam mengenai sesuatu perkara
(menganalisis/ analisis).
Mendapatkan kepastian dalam
melaksanakan sesuatu perkara dalam
situasi yang berlainan
(mengaplikasi/aplikasi).
HASIL KERJA MURID YANG
4.3 BERKUALITI DAPAT MENGUKUHKAN
PEMBELAJARAN.
1. Hasil kerja murid yang mempamerkan Pembentangan/ persembahan/ idea/
KBAT. pendapat dan hasil kerja yang kreatif,
Inovatif dan kritis.

4
JNJK/
NO.
KRITERIA KRITIKAL SKOR PANDUAN EVIDEN JUSTIFIKASI SKOR
ASPEK
PERANCANGAN DAN PERSEDIAAN
4.4 YANG RAPI MENINGKATKAN
KEBERKESANAN PENGAJARAN.
1. Objektif pembelajaran dirancang Rekod Pengajaran Harian (RPH).
sesuai dengan aras pemikiran murid. Guru menyatakan unsur KBAT dalam
penyediaan objektif PdP.
2. Aktiviti PdP dirancang sesuai untuk Rekod Pengajaran Harian (RPH).
menjana pemikiran aras tinggi. Guru menyatakan unsur KBAT dalam
penyediaan aktiviti PdP.
Penggunaan alat berfikir.
Penggunaan sumber pembelajaran lain
yang kreatif dan inovatif.
KAEDAH PENYAMPAIAN YANG SESUAI
4.5 MENINGKATKAN PENCAPAIAN
OBJEKTIF PELAJARAN.
1. Aktiviti pembelajaran yang berpusatkan Pembelajaran Akses Kendiri.
murid bersesuaian keupayaan kognitif Pembelajaran Inkuiri.
murid merangsang murid berfikir aras Pembelajaran Berasaskan Projek.
tinggi. Pembelajaran Berasaskan Masalah.
Pembelajaran kolaboratif dan koperatif.
Cth:
o Inquiry Based Sciene Education
(IBSE) (Sains Sekolah Menengah).
o Social Science Approach (SSA)
(Sains Sekolah Menengah).
o Model dan Heuristik (Matematik
Sekolah Menengah).
o Penyelesaian masalah berstruktur/
Bansho Plan (Matematik Sek. Men.)
NO.
KRITERIA KRITIKAL SKOR PANDUAN EVIDEN JUSTIFIKASI SKOR
ASPEK
5
JNJK/
NO.
KRITERIA KRITIKAL SKOR PANDUAN EVIDEN JUSTIFIKASI SKOR
ASPEK
PERANCANGAN DAN PERSEDIAAN
4.4 YANG RAPI MENINGKATKAN
KEBERKESANAN PENGAJARAN.
1. Objektif pembelajaran dirancang Rekod Pengajaran Harian (RPH).
sesuai dengan aras pemikiran murid. Guru menyatakan unsur KBAT dalam
penyediaan objektif PdP.
2. Aktiviti PdP dirancang sesuai untuk Rekod Pengajaran Harian (RPH).
menjana pemikiran aras tinggi. Guru menyatakan unsur KBAT dalam
penyediaan aktiviti PdP.
Penggunaan alat berfikir.
Penggunaan sumber pembelajaran lain
yang kreatif dan inovatif.
KAEDAH PENYAMPAIAN YANG SESUAI
4.5 MENINGKATKAN PENCAPAIAN
OBJEKTIF PELAJARAN.
KOMUNIKASI BERKESAN
MEMUDAHKAN PEMAHAMAN DAN
4.6
MENGGALAKKAN PEMBELAJARAN
MURID.
1. Komunikasi komuniti bilik darjah Guru mewujudkan hubungan yang
menggalakkan pemikiran murid harmonis.
Guru bersikap empati dalam memahami
tingkah laku murid.
Guru mengenal pasti murid yang boleh
dijadikan teladan oleh murid lain.
Guru mengawal perbincangan yang tidak
relevan dalam aktiviti pembelajaran.
Guru membangunkan kecenderungan
peribadi
o (cth: Habits of Mind).
2. Guru menggalakkan murid Mewujudkan situasi bagi mencetuskan

6
JNJK/
NO.
KRITERIA KRITIKAL SKOR PANDUAN EVIDEN JUSTIFIKASI SKOR
ASPEK
PERANCANGAN DAN PERSEDIAAN
4.4 YANG RAPI MENINGKATKAN
KEBERKESANAN PENGAJARAN.
1. Objektif pembelajaran dirancang Rekod Pengajaran Harian (RPH).
sesuai dengan aras pemikiran murid. Guru menyatakan unsur KBAT dalam
penyediaan objektif PdP.
2. Aktiviti PdP dirancang sesuai untuk Rekod Pengajaran Harian (RPH).
menjana pemikiran aras tinggi. Guru menyatakan unsur KBAT dalam
penyediaan aktiviti PdP.
Penggunaan alat berfikir.
Penggunaan sumber pembelajaran lain
yang kreatif dan inovatif.
KAEDAH PENYAMPAIAN YANG SESUAI
4.5 MENINGKATKAN PENCAPAIAN
OBJEKTIF PELAJARAN.
mengemukakan soalan aras perasaan ingin tahu
tinggi. o (cth: Menimbulkan konflik/
prasangka/provokasi/luar
jangka/luar kebiasaan).
Menimbulkan permasalahan
o (cth: Guru sengaja memberi
arahan/maklumat yang tidak
lengkap).
Soalan berdasarkan aktiviti yang
dilaksanakan
o (cth: Berdasarkan
video/gambar/keratan akhbar/dll).

NO.
KRITERIA KRITIKAL SKOR PANDUAN EVIDEN JUSTIFIKASI SKOR
ASPEK
4.7 PENGGUNAAN SUMBER PENDIDIKAN

7
JNJK/
NO.
KRITERIA KRITIKAL SKOR PANDUAN EVIDEN JUSTIFIKASI SKOR
ASPEK
PERANCANGAN DAN PERSEDIAAN
4.4 YANG RAPI MENINGKATKAN
KEBERKESANAN PENGAJARAN.
1. Objektif pembelajaran dirancang Rekod Pengajaran Harian (RPH).
sesuai dengan aras pemikiran murid. Guru menyatakan unsur KBAT dalam
penyediaan objektif PdP.
2. Aktiviti PdP dirancang sesuai untuk Rekod Pengajaran Harian (RPH).
menjana pemikiran aras tinggi. Guru menyatakan unsur KBAT dalam
penyediaan aktiviti PdP.
Penggunaan alat berfikir.
Penggunaan sumber pembelajaran lain
yang kreatif dan inovatif.
KAEDAH PENYAMPAIAN YANG SESUAI
4.5 MENINGKATKAN PENCAPAIAN
OBJEKTIF PELAJARAN.
YANG BERKESAN MEMBANTU
MENGUKUHKAN PEMBELAJARAN
MURID.
1. Penggunaan alat berfikir dalam PdP 1. Peta Pemikiran:
yang betul, berkesan dan sesuai a. Peta Bulatan ; e. Peta Buih;
dengan aras kognitif murid. b. Peta Pokok; f. Peta Buih
Berganda;
c. Peta Alir; g. Peta Dakap;
d. Peta Pelbagai Alir; h. Peta Titi
2. Six Thinking Hats,
3. Q-Matrix,
4. CoRT,
5. Peta Minda,
6. Ryan Thinker Keys.

2. Penggunaan sumber pendidikan dalam Sumber pendidikan atau alat visual lain
PdP yang betul, berkesan dan sesuai yang bersesuaian.

8
JNJK/
NO.
KRITERIA KRITIKAL SKOR PANDUAN EVIDEN JUSTIFIKASI SKOR
ASPEK
PERANCANGAN DAN PERSEDIAAN
4.4 YANG RAPI MENINGKATKAN
KEBERKESANAN PENGAJARAN.
1. Objektif pembelajaran dirancang Rekod Pengajaran Harian (RPH).
sesuai dengan aras pemikiran murid. Guru menyatakan unsur KBAT dalam
penyediaan objektif PdP.
2. Aktiviti PdP dirancang sesuai untuk Rekod Pengajaran Harian (RPH).
menjana pemikiran aras tinggi. Guru menyatakan unsur KBAT dalam
penyediaan aktiviti PdP.
Penggunaan alat berfikir.
Penggunaan sumber pembelajaran lain
yang kreatif dan inovatif.
KAEDAH PENYAMPAIAN YANG SESUAI
4.5 MENINGKATKAN PENCAPAIAN
OBJEKTIF PELAJARAN.
dengan aras kognitif membantu proses o (cth: video, keratan akhbar, youtube,
berfikir. e guru)
PENILAIAN YANG BERTERUSAN
4.8 MENINGKATKAN KEBERKESANAN
PdP.
1. Pentaksiran dirancang melibatkan Instrumen pentaksiran berasaskan
KBAT bersesuaian dengan keupayaan KBAT.
kognitif murid. (aplikasi ke penilaian/ aplikasi ke
mencipta)
o cth: TIMSS, PISA.

NO.
KRITERIA KRITIKAL SKOR PANDUAN EVIDEN JUSTIFIKASI SKOR
ASPEK
4.9 TEKNIK PENYOALAN YANG
BERKESAN MENINGKATKAN

9
JNJK/
NO.
KRITERIA KRITIKAL SKOR PANDUAN EVIDEN JUSTIFIKASI SKOR
ASPEK
PERANCANGAN DAN PERSEDIAAN
4.4 YANG RAPI MENINGKATKAN
KEBERKESANAN PENGAJARAN.
1. Objektif pembelajaran dirancang Rekod Pengajaran Harian (RPH).
sesuai dengan aras pemikiran murid. Guru menyatakan unsur KBAT dalam
penyediaan objektif PdP.
2. Aktiviti PdP dirancang sesuai untuk Rekod Pengajaran Harian (RPH).
menjana pemikiran aras tinggi. Guru menyatakan unsur KBAT dalam
penyediaan aktiviti PdP.
Penggunaan alat berfikir.
Penggunaan sumber pembelajaran lain
yang kreatif dan inovatif.
KAEDAH PENYAMPAIAN YANG SESUAI
4.5 MENINGKATKAN PENCAPAIAN
OBJEKTIF PELAJARAN.
PEMAHAMAN MURID.
1. Soalan guru merangsang murid ke Soalan berasaskan taksonomi Bloom
arah pemikiran aras tinggi. (dari aplikasi ke penilaian)
Soalan berasaskan taksonomi Anderson
(dari mengaplikasi ke mencipta).
o Berlaku sekurang-kurang satu dari
aras yang dinyatakan.
2. Kaedah penyoalan guru merangsang Penyoalan berfikrah.
murid ke arah pemikiran aras tinggi. Mencetuskan daya pemikiran murid.
Teknik penyoalan mencungkil jawapan
murid.
3. Guru memberi respon yang Memparafrasakan soalan murid.
sesuai terhadap soalan murid o (cth: Soalan yang dikemukakan
untuk menggalakkan mereka ialah ........)
berfikir. Memperjelas soalan murid untuk
memastikan maksud yang hendak
disampaikan.
10
JNJK/
NO.
KRITERIA KRITIKAL SKOR PANDUAN EVIDEN JUSTIFIKASI SKOR
ASPEK
PERANCANGAN DAN PERSEDIAAN
4.4 YANG RAPI MENINGKATKAN
KEBERKESANAN PENGAJARAN.
1. Objektif pembelajaran dirancang Rekod Pengajaran Harian (RPH).
sesuai dengan aras pemikiran murid. Guru menyatakan unsur KBAT dalam
penyediaan objektif PdP.
2. Aktiviti PdP dirancang sesuai untuk Rekod Pengajaran Harian (RPH).
menjana pemikiran aras tinggi. Guru menyatakan unsur KBAT dalam
penyediaan aktiviti PdP.
Penggunaan alat berfikir.
Penggunaan sumber pembelajaran lain
yang kreatif dan inovatif.
KAEDAH PENYAMPAIAN YANG SESUAI
4.5 MENINGKATKAN PENCAPAIAN
OBJEKTIF PELAJARAN.
o (cth: Adakah awak cuba
nyatakan .............)
Menyoal semula murid yang bertanya atau
mengajukan soalan kepada murid lain.
o (cth: Apakah pendapat anda .............)
Menanyakan soalan susulan supaya
murid berfikir dengan lebih mendalam.
Memberi beberapa petanda/isyarat
terhadap soalan yang dikemukakan.

NO.
KRITERIA KRITIKAL SKOR PANDUAN EVIDEN JUSTIFIKASI SKOR
ASPEK
PENGUASAAN ISI KANDUNGAN YANG
MENDALAM MEMBOLEHKAN
4.10
PELAJARAN DISAMPAIKAN DENGAN
YAKIN, JELAS DAN TEPAT.

11
JNJK/
NO.
KRITERIA KRITIKAL SKOR PANDUAN EVIDEN JUSTIFIKASI SKOR
ASPEK
PERANCANGAN DAN PERSEDIAAN
4.4 YANG RAPI MENINGKATKAN
KEBERKESANAN PENGAJARAN.
1. Objektif pembelajaran dirancang Rekod Pengajaran Harian (RPH).
sesuai dengan aras pemikiran murid. Guru menyatakan unsur KBAT dalam
penyediaan objektif PdP.
2. Aktiviti PdP dirancang sesuai untuk Rekod Pengajaran Harian (RPH).
menjana pemikiran aras tinggi. Guru menyatakan unsur KBAT dalam
penyediaan aktiviti PdP.
Penggunaan alat berfikir.
Penggunaan sumber pembelajaran lain
yang kreatif dan inovatif.
KAEDAH PENYAMPAIAN YANG SESUAI
4.5 MENINGKATKAN PENCAPAIAN
OBJEKTIF PELAJARAN.
1. Penguasaan isi kandungan oleh guru Dikaitkan dengan isu semasa dan
menjurus ke arah KBAT. persekitaran.
Merentas kurikulum
Pelbagai sumber.
Sesuai dgn KBAT.
PENGURUSAN KELAS (BILIK DARJAH/
4.11
MAKMAL/ BENGKEL/ PADANG).
1. Penggunaan ruang bilik darjah Pengurusan ruang dan susun atur bilik
menyokong proses pemikiran murid. darjah bersesuaian dengan aktiviti KBAT
dalam PdP.
Berinformasi dengan bahan-bahan
berbentuk visual dan teks untuk
memangkin KBAT.
Hasil kerja murid yang bercirikan
KBATdipamerkan dan menjadi rujukan.
Kemudahan Teknologi Maklumat

12
JNJK/
NO.
KRITERIA KRITIKAL SKOR PANDUAN EVIDEN JUSTIFIKASI SKOR
ASPEK
PERANCANGAN DAN PERSEDIAAN
4.4 YANG RAPI MENINGKATKAN
KEBERKESANAN PENGAJARAN.
1. Objektif pembelajaran dirancang Rekod Pengajaran Harian (RPH).
sesuai dengan aras pemikiran murid. Guru menyatakan unsur KBAT dalam
penyediaan objektif PdP.
2. Aktiviti PdP dirancang sesuai untuk Rekod Pengajaran Harian (RPH).
menjana pemikiran aras tinggi. Guru menyatakan unsur KBAT dalam
penyediaan aktiviti PdP.
Penggunaan alat berfikir.
Penggunaan sumber pembelajaran lain
yang kreatif dan inovatif.
KAEDAH PENYAMPAIAN YANG SESUAI
4.5 MENINGKATKAN PENCAPAIAN
OBJEKTIF PELAJARAN.
Komunikasi (TMK) disediakan.
PEMATUHAN ETIKA KERJA & AMALAN
NILAI YANG POSITIF MEWUJUDKAN
4.12
KEYAKINAN DAN KEPERCAYAAN
MURID TERHADAP GURU.
1. Guru menunjukkan sikap/ kemahiran Mahir menerapkan KBAT dalam PdP.
dan berinisiatif yang membantu (penyoalan, aktiviti, alat berfikir)
penerapan KBAT. o Proaktif, luwes, kecindan, kreatif,
inovatif dan kritis.
BAHAGIAN C: RUMUSAN

1. KEKUATAN 2. KELEMAHAN 3.CADANGAN

13
JNJK/

4. NAMA PENILAI 5. JAWATAN 6. PEJABAT 7. TARIKH

SEKIAN, TERIMA KASIH

14