Anda di halaman 1dari 6

SASARAN KERJA TAHUNAN 2015

NAMA : NORHIDAYAH BINTI ABDUL LATEP


NO. KP : 810218-01-5788
JAWATAN : PPPS DG41
JABATAN : SK. TAMAN PERLING 3, JOHOR BAHRU

Bil. Ringkasan Aktiviti / Projek Petunjuk Sasaran Prestasi Prestasi Ulasan


(Senarai Aktiviti / Projek) Prestasi (KPI) Berdasarkan Sebenar
Kuantiti / Kualiti Petunjuk Prestasi
/ Masa / Kos

1. Akademik / Kurikulum

1.1 Guru j-QAF Masa Segala


a. Menyediakan takwim Sepanjang tahun perancangan dapat
tahunan. dijalankan dengan
baik.
b. Merancang aktiviti Kualiti
sepanjang Mengikut
tahun. takwim yang
telah ditetapkan
c. Mengurus dan oleh sekolah
mengendalikan Kem untuk
Bestari Solat. meningkatkan
penguasaan
d. Merekod data e- murid terhadap
pelaporan bulan Jun dan pembelaran
Oktober jawi, bahasa
arab, al-Quran
e. Mengendalikan kelas dan fardhu ain.
pemulihan jawi

1.2 Guru Mata Pelajaran


Pendidikan Islam

a. Mengajar mata pelajaran Masa 3 Berlian


Pendidikan Islam Tahun Sepanjang tahun 100% lulus dan
3 Berlian, 4 Berlian, 5 (28 waktu) menguasai
Permata dan 6 Zamrud. sekurang-
- Menyediakan bahan Kualiti: kurangnya Band 4
sehari sebelum Mengikut
pengajaran dan Rancangan 4 Berlian
pembelajaran Pelajaran Harian 100% lulus dan
- menggunakan sekurang- yang ditetapkan. menguasai
kurangnya 1 BBM setiap sekurang-
waktu pengajaran. kurangnya band 4
- menyediakan
tugasan/latihan 5 Permata
sekurang-kurangnya 5 100% lulus dan
soalan. menguasai
sekurang-
b. Jumlah masa mengajar Masa: kurangnya band 4
Pendidikan Islam bagi i. RPT-
semua kelas yang diajar 1 kali 6 Zamrud
ialah 840 minit setahun. 100% lulus dan
seminggu. ii. Siap menguasai
selewat- sekurang-
c. Menyedia Rancangan lewatnya kurangnya band 4
Pelajaran pada minggu
Tahunan/Harian ke 3 Penggal Segala
- Pendidikan Islam Tahun 3 Pertama. perancangan dapat
- Pendidikan Islam Tahun 4 iii. RPH dijalankan dengan
- Pendidikan Islam Tahun 5 1 kali baik.
- Pendidikan Islam Tahun 6 seminggu
dan dihantar
pada hari
Khamis
setiap
minggu.

d. Mengendali Ujian Masa Memastikan


Bulanan dan Peperiksaan Sepanjang Tahun murid mendapat
- Menyediakan skrip Kertas ujian/
soalan Kuantiti: peperiksaan
- Memeriksa skrip 4 kali PKSR
jawapan mengikut 1 Peperiksaan Kelas dalam
skema dalam masa Penggal Pertama suasana ujian/
seminggu selepas 1 Peperiksaan Peperiksaan
peperiksaan Akhir Tahun
- Menganalisa keputusan Kertas ujian/
ujian bulanan dan Kualiti: peperiksaan di
peperiksaan Mengikut tanda dengan teliti
- Merekod markah Sukatan dan mematuhi
Pelajaran skema peperiksaan
Kebangsaan
Mengisi markah ke
dalam sitem
SAPS16 pada masa
yang ditetapkan
1.3 Guru Mata Bahasa Arab

a. Mengajar mata pelajaran Masa 6 Zamrud


Bahasa Arab Tahun 6 Sepanjang tahun 100% lulus dan
Zamrud. (2 waktu) menguasai
- Menyediakan bahan sekurang-
sehari sebelum Kualiti: kurangnya band 4
pengajaran dan Mengikut
pembelajaran Rancangan
- Menggunakan sekurang- Pelajaran Harian
kurangnya 1 BBM setiap yang ditetapkan. Segala
waktu pengajaran. perancangan dapat
- Menyediakan dijalankan dengan
tugasan/latihan baik.
sekurang-kurangnya 5
soalan.

b. Jumlah masa mengajar Masa:


Bahasa Arab bagi semua i. RPT-
kelas yang diajar ialah 60 1 kali
minit seminggu. setahun.
ii. Siap
c. Menyedia Rancangan selewat-
Pelajaran lewatnya
Tahunan/Harian pada minggu
ke 3 Penggal
- Bahasa Arab Tahun 6 Pertama.
iii. RPH
1 kali
seminggu.
dan dihantar
pada hari
Khamis
setiap
minggu.
d. Mengendali Ujian
Bulanan dan Peperiksaan Masa
- menyediakan skrip Pertengahan
soalan Tahun dan Akhir
- memeriksa skrip Tahun
jawapan mengikut
skema dalam masa Kuantiti:
seminggu selepas 2 kali
peperiksaan Peperiksaan;
- menganalisa keputusan
ujian bulanan dan Kualiti:
peperiksaan Mengikut
- merekod markah ke Sukatan
dalam Buku Penyata Pelajaran
Ujian / SAPS16 Kebangsaan

1.4 Guru Pendidikan Seni Visual Masa 2 Mutiara


Sepanjang tahun 100% menguasai
a. Mengajar mata pelajaran (4 waktu) tajuk pembelajaran
Seni Visual tahun 2
Mutiara dan tahun 3 Kualiti: 3 Berlian
Berlian. Mengikut 100% menguasai
- Menyediakan bahan Rancangan tajuk pembelajaran
sehari sebelum Pelajaran Harian
pengajaran dan yang ditetapkan. Segala
pembelajaran perancangan dapat
- Menggunakan sekurang- dijalankan dengan
kurangnya 1 BBM setiap baik.
waktu pengajaran.
- Menyediakan
tugasan/latihan

b. Jumlah masa mengajar Masa:


ialah 120 minit i. RPT-
seminggu. 1 kali
setahun.
c. Menyedia Rancangan ii. Siap
Pelajaran selewat-
Tahunan/Harian lewatnya
pada minggu
- Pendidikan Seni Visual ke 3 Penggal
tahun 2 Pertama.
- Pendidikan Seni Visual iii. RPH
tahun 3 1 kali
seminggu.
dan dihantar
pada hari
Khamis
setiap
minggu.

2. Kokurikulum

2.1 Guru Penasihat Pasukan Masa Memastikan segala


Rumah Merah Sepanjang tahun perancangan
berjalan lancar.
2.2 Guru Penasihat Persatuan Kuantiti:
Tunas Kadet Remaja Sekolah 2 kali sebulan
a. Memastikan aktiviti
berjalan seperti yang Kualiti:
dirancangkan. Mengikut Jadual
MSS Daerah /
2.3 Guru Penasihat Kelab Doktor Negeri dan
Muda MSSM
a. Memastikan aktiviti
berjalan seperti yang
dirancang.

3. Pengurusan Masa Segala


Sepanjang Tahun perancangan dapat
3.1 Penyelaras LDP 2015 dijalankan dengan
baik.
3.2 Guru Kelas 3 Berlian Kualiti:
Mengurus dan
3.3 Guru Bertugas kumpulan A mengendalikan
tugas yang
3.4 AJK Peperiksaan Dalaman diarahkan

3.5 AJK Jadual Waktu

4. AM

5.1 Menghadiri dan melibatkan Sepanjang tahun Segala


diri dalam aktiviti sekolah: 2015 perancangan dapat
dijalankan dengan
a. Mesyuarat Pengurusan baik.
b. Latihan Dalam
Perkhidmatan
c. Majlis Sambutan Maal
Hijrah
d. Majlis Sambutan
Maulidur Rasul
e. Majlis Sambutan Hari
Guru Peringkat Sekolah
f. Majlis Perasmian Bulan
Kemerdekaan
g. Hari Terbuka Sekolah
h. Mesyuarat Agung PIBG
i. Keceriaan sekolah
j. Mahrajan j-QAF
k. Majlis Ihya Ramadhan
dan Khatam Al-Quran
l. Peperiksaan UPSR
m. Majlis Penutup Bulan
Kemerdekaan dan
Jamuan Merdeka Raya
n. Latihan Kebakaran
o. Sukan Tahunan

Berdasarkan Sasaran Kerja yang tertera di atas, saya mengaku telah merancang dan menjalankan segala
tugas yang diamanahkan dengan bersungguh-sungguh dan seikhlas hati saya. Saya berjanji akan terus
berusaha dan memperbaiki kualiti kerja saya pada masa yang akan datang. Sekian, terima kasih.

Saya yang menurut perintah,

.. Tarikh : .
(NORHIDAYAH BINTI ABDUL LATEP)
810218-01-5788