Anda di halaman 1dari 21

SILABUS CERAMAH RAMADHAN 1426 H

No Topik Pokok Bahasan Referensi


.
1 Marhaban Ya 1) Persiapan dalam menyambut bulan QS. 2: 183
Ramadhan Ramadhan QS. 6:122
a) Persiapan Fikriah QS. 8:2
(pemahaman) Hadits 1, 2
b) Persiapan Maknawiah
(ruhiah)
c) Persiapan Jasadiah (fisik)
d) Persiapan Maaliah (harta)
2) Pengokohan Diri Seorang Mukmin;
a) Kokoh Ruhiah
b) Kokoh Fikriah
c) Kokoh Sulukiah
3) Pengokohan Sosial dan
membangun kontribusi;
a) Berinteraksi dengan
masyarakat
b) Menjadi cahaya di tengah
masyarakat
c) Melayani masyarakat
4) Kiat sukses
a) Persepsi yang benar
terhadap Ramadhan
b) Husnul ada’ (pelaksanaan
yang baik, kualitas dan kuantitas
ibadah)
c) Ihtisab dan selalu evaluasi
2 Ikhlas dalam 1) Urgensi ikhlas QS. 4:142.
beramal 2) Indikasi ikhlas QS. 98: 5
3) Kiat-kiat memperoleh keikhlasan QS. 9: 105
a) Wudhuhul hadaf QS. 33: 21
b) Ittibau sunnah QS. 18: 103-
c) Bercermin kepada para 104
mukhlasin Hadits 3,4
d) Merenungkan bahaya riya
e) Mengingat indahnya balasan
terhadap mukhlasin
3 Memurnikan 1) Fenomena TBC di masyarakat QS. 2: 170
aqidah dari 2) Bahaya TBC di masyarakat: QS. 5: 104
Taqlid, Bid’ah a) Hilangnya dukungan Allah QS 6:153
& Churafat b) Tumpulnya kecerdasan
(TBC) c) Hilangnya kepekaan Hadits 3,4,5
terhadap yang haq
d) Dipermainkan syetan
3) Solusi:
a) Kembali kepada pemahaman

1
aqidah yang shahihah
b) Menjadikan al-Quran dan
sunnah sebagai rujukan

4 Pola hidup 1) Mahalnya nikmat sehat QS. 14: 7,


sehat ala 2) Dimensi-dimensi kesehatan (ruh, 28-29
Rasulullah akal, dan fisik) QS. 17: 36
saw 3) Tips menjaga kesehatan cara QS. 15: 92-
Rasulullah saw antara lain: 93
a) Shaum yang sesuai dengan Hadits 6
sunnah Hadits 7
b) Olah raga (riyadhah)
c) Pengobatan: bekam, ruqyah
syar’iyah
d) Pola hidup yang seimbang
5 5 Induk 1) 5 induk kejahatan: QS. 5: 90-91
Kejahatan a) Narkoba QS. 2: 219
(Ummahatul b) Mencuri (Korupsi) QS. 17: 32
Khabaits) c) Berzina Hadits 8, 9
d) Khamr
e) Makanan yang haram, riba
dan syubuhat
2) Bahayanya:
a) Penyebab bencana
b) Permusuhan yang kunjung
selesai
c) Sempitnya hidup
d) Tidak terkabulnya do’a
e) Menjadi teman dan
tentaranya syetan
6 Melanggengk 1) Pengertian dzikir dan do’a QS. 2: 152
an dzikir dan ma’tsurat QS. 13: 28
do’a 2) Contoh do’a ma’tsur yang dibaca QS. 33: 35
ma’tsurat oleh Rasulullah saw Hadits 10
pagi dan sore 3) Agar dzikir dan do’a berdaya guna
(adab berdo’a)
4) Manfaat dzikir dan do’a ma’tsurat
a) Selalu ingat dan
berkomunikasi dengan Allah swt
b) Dilindungi dari bahaya
c) Dijaga dari tipu daya syetan
d) Dihapuskannya kesalahan
e) Ditingkatkannya derajat
f) Meneguhkan dan
menentramkan hati
g) Memancarkan cayaha

2
kewibawaan
h) Investasi (tabungan) akhirat

7 Membangun 1) Urgensi Kerja Sosial QS 107:1-7


Kerja Sosial a) Faridhah Diiniah (kewajiban QS 3:180
Di Tengah agama) Hadits 38,
Ummat b) Faridhah Insaniah (kewajiban 39,40
manusiawi)
c) Faridhah Ijtimaiah (kewajiban
sosial masyarakat)
2) Makanah(Kedudukan) Kerja Sosial
a) Bersama Rasulullah Di Surga
b) Bernilai Jihad
c) Bernilai Ibadah
8 Jagalah 1) Pentingnya menjaga diri dan QS. 66: 6
dirimu dan keluarga QS. 5: 105
keluargamu 2) Keluarga biasanya merupakan QS. 31: 12
dari api pihak yang paling banyak diabaikan Hadits
neraka hak-haknya 13,14
3) Kiat menjaga keselamatan diri dan
keluarga antara lain:
a) Mengajarkan aqidah yang
benar
b) Tauladan dalam ibadah dan
akhlaq
c) Menumbuhkan nilai-nilai
ketaqwaan

9 Membangun 1) Fenomena lemahnya kesadaran QS. 6: 125


Kesadaran umat terhadap kesilamannya QS. 39: 22
Ber-Islam 2) Kiat membangun kesadaran QS. 2: 207-
berislam: 208
a) Tarbiyah bittalaqqi agar Hadits 15
bertambah ilmu Hadits 16
b) Tarbiyah bil ahdats agar
tinggi apresiasinya:
i) Menjaga hidayah atas
keislamannya
ii) Mengajak orang untuk
berislam
iii) Berjuang untuk
mempertahankan dari serangan
lawanb

3
10 Mewaspadai 1) Tantangan menjalankan QS. 2: 120
gerakan Islam yang benar QS 3:7
destruktif 2) Ciri-ciri gerakan destruktif: QS 5:13,41
a) Cenderung kepada yang QS 39:9
syubuhat QS 6:153
b) Memutarbalikan fakta Hadits
c) Membuat fitnah 17,18
(perpecahan, kesulitan)
3) Dampak dari gerakan
destruktif:
a) Umat ragu terhadap Islam
b) Umat meninggalkan Islam
c) Umat berpecah
d) Umat menjadi lemah
4) Solusinya:
a) Membentengi dengan ilmu
b) Dekat dengan ulama pewaris
nabi
11 Islam 1) Islam merupakan agama seluruh QS. 2: 85,
Sebagai manusia sedunia 208
Rahmat 2) Karakteristik Islam sebagai agama QS. 5: 3
Dunia seluruh manusia sedunia: Hadits 18
a) Islam mengakui dan
mengangkat suku bangsa apapun
di dunia, seraya tidak
merendahkan satu di bawah yang
lainnya
b) Islam sebagai rahmat bagi
seru sekalian alam
c) Islam memiliki al-Quran
sebagai panduan umum yang
otentik sepanjang zaman, dengan
bahasa pemersatunya bahasa Arab
12 Mengapa kita 1) Pandangan yang lurus tentang QS. 62: 2
harus dakwah  siapapun bisa berdakwah QS. 11: 117
berdakwah 2) Gambaran yang terjadi pada QS. 7: 164-
masyarakat bila tanpa dakwah 166
3) Pentingnya berdakwah, antara
lain: Hadits 19
a) Stabilisator untuk tidak Hadits 22
turunnya azab Allah
b) Hujjah hamba di hadapan
Allah
c) Masuk syurga tidak sendirian
d) Menyampaikan Islam
sebagai rahmat bagi semesta alam
e) Merubah kehidupan yang
buruk menuju ridha Allah

4
13 Berjama’ah 1) Anjuran bergabung bersama QS. 48: 10
dalam dengan penyeru kebenaran QS. 3: 102,
berdakwah 2) Indahnya bersama dengan 146
penyeru kebenaran: QS 8:46
a) Dukungan Allah Hadits 20,
b) Ummat menjadi kuat 21
c) Terhindar dari tipu daya
syetan
d) Lebih maksimal hasilnya
14 Bahaya 1) Pengertian amar ma’ruf dan nahyi QS. 5: 78-79
meninggalka munkar QS 9:71
n amar 2) Kewajiban amar ma’ruf dan nahyi Qs 8:25
ma’ruf nahyi munkar Hadits 22
munkar 3) Bahaya meninggalkan amar ma’ruf
dan nahyi munkar:
a) La’nat Allah
b) Menyebarnya kemasiatan
c) Do’a tak terkabul
d) Munculnya pemimpin yang
zhalim
e) Turunnya azab yang merata
15 Tegar di jalan 1) Makna tegar (istiqamah) QS 11:112
dakwah 2) Kiat tegar dalam berdakwah: QS 41:30
a) Ikhlas QS 46:13-14
b) Muhasabah Hadits 23,
c) Interaksi dengan al-Quran 24
d) Yakin dengan keutamaan
dakwah
e) Membaca kisah orang-orang
yang tegar di jalan dakwah
f) Dukungan keluarga
16 Memahami 1) Gambaran kehidupan bila jauh dari QS 20:124
al-Quran dan al-Quran dan as-Sunnah QS 33:36
Hadits 2) Peran al-Quran: QS 10:57
sebagai way a) Sebagai ruh QS 42:52
of life b) Sebagai nur Hadits 25
c) Sebagai petunjuk
d) Sebagai pengingat
e) Sebagai syifa wa rahmah
3) Peran as-Sunnah:
a) Paduan penjelas/rinci
b) Panduan operasional
17 Hidup 1) Aktivitas hidup bersama al-Quran: QS 5:45-47
bersama al- a) Tilawah (membaca) QS 5:50
Quran b) Hifdz (menghafal) Qs 49:24
c) Tadabbur (mengkaji) QS 13:28
2) Keindahan hidup bersama al- QS 20:124
Quran: Hadits
a) Ketenangan jiwa 25,26,27
b) Kemenangan
c) Keselamatan

5
d) Kebahagiaan
e) Memahami hakekat
kehidupan
18 Indahnya 1) Bersih dalam Islam: QS 9:108
kebersihan a) Bersih dari najis Qs 2:222
dan b) Bersih dari kotoran QS 74:4
kerapihan 2) Rapih yang diinginkan: Hadits Jibril
a) Penataan tentang
b) Keindahan (sedap panampilan
dipandang) nya
3) Langkah-langkah menuju bersih Hadits 28
dan rapi
a) Mulai dari diri sendiri
b) Mulai dari yang kecil
c) Mulai dari sekarang
19 Sabar dan 1) Usaha dan ujian hal yang niscaya QS 18:28
tawakkal dalam kehidupan. QS 3:200
menghadapi 2) Sosok pribadi sabar dan tawakkal QS 11:115
ujian 3) Kiat meraih sabar dan tawakkal: QS 6:34
a) Menyadari hakekat dunia Hadits 29,
b) Bercermin dengan orang 30
yang sabar dan tawakkal
c) Tidak tergesa-gesa
d) Mengembalikan segala
kepada Allah
20 Indahnya 1) Mengapa kita beri’tikaf QS 2:125,
I’tikaf dan a) Menghidupkan sunnah 187
kerugian bagi b) Menghidupkan hati Qs 24:36-37
yang c) Sarana meraih lailatul qodr QS 9:18
meninggalka d) Ampunan Allah Hadits 31
nnya e) Mensucikan jiwa
f) Menikmati khalwah bersama
Allah
21 Menghidupka 1) Mengapa qiyamullail QS. 51: 15-
n malam a) Meraih ridha Allah 18
dengan b) Sarana meraih tsabat QS. 17: 79
qiyamullail c) Dihapus kesalahan dan QS. 73: 1-6
diampuni dosa QS 32:16
d) Pencegahan petaka Hadits 32
e) Sarana meraih wibawa
f) Kedudukan terpuji
22 Peduli 1) Kondisi terkini umat:
terhadap a) Bodoh QS 11: 46
problematika b) Berpecah belah QS 25:30
umat c) Miskin QS. 9: 40
d) Wahn Hadits 33
2) Sikap terhadap kondisi umat:
a) Tanggap/menimbulkan
kesadaran
b) Berkontribusi:
i) Berperan serta langsung

6
menangani problem umat
ii) Memberi pendidikan kepada
umat
23 Mengutamak 1) Realitas ukhuwah umat: QS. 49: 10
an a) Individualis QS. 59: 9
kepentingan b) Egois Hadits 34
umat dari c) Ta’ashub buta
pada 2) Kiat ukhuwah umat
kepentingan a) Salamatush Shudur
pribadi b) An yuhibba liakhihi ma
yuhibbu linafsihi
c) Al-Itsar
d) Silaturahim
e) Mengedapkan husnudzdzan
f) Menghargai pendapat
g) Membuka wawasan berfikir
24 Jangan 1) Bentuk-bentuk kedzaliman QS. 6: 72
berbuat a) Dzulmul abdi lirobbihi QS. 7: 37-39
dzalim dan b) Dzulmul abdi linafsihi Hadits 35
jangan mau c) Dzulmul abdi lighairihi
didzalimi 2) Bahaya perbuatan dzalim
a) Murka Allah
b) Kegelapan di hari kiamat
c) Menghabiskan amal
kebaikan
25 Penyesalan 1) Memberi merupakan sifat Nabi dan QS. 63: 10-
bagi yang pengikutnya 11
tidak 2) Di dalam harta seseorang ada hak QS. 28: 78
berzakat, fakir miskin QS. 51: 19
infaq dan 3) Akibat dari tidak menunaikan Hadits
shadaqah zakat, infaq dan shadaqah 11,12
a) Kehancuran dunia
b) Tidak harmonis dengan
masyarakat
c) Mengundang permusuhan
dan kebencian
d) Menghilangnya keberkahan
e) Diperbudak oleh harta
26 Memerangi 1) Kemiskinan dan kebodohan QS 4:9
kemiskinan melekat pada realitas kehidupan QS 59:7
dan umat Qs 9:105
kebodohan 2) Dampak buruk dari keduanya: QS 22:78
a) Kekafiran
b) Kesengsaraan
c) Ketergantungan
3) Kiat mensikapinya
a) Kerja keras/ sungguh-
sungguh
b) Percaya diri
c) Do’a dan tawakkal
27 Hak-hak 1) Islam itu menyeluruh (syumul) QS 2:208

7
politik umat 2) Politik salah satu bagian dari Islam QS 38: 26
3) Dampak politik bagi kehidupan Qs 24:55
umat Islam: QS 34:15
a) Terciptakan kondisi yang Hadits 42,
kondusif atau tidak dalam 43
mengaplikasikan nilai-nilai Islam
b) Terciptanya kondisi yang
kondusif atau tidak dalam
menentukan hak-hak hidup
sebagai umat Islam
4) Hak-hak politik umat:
a) Tegaknya nilai-nilai ilahiyah
b) Tegaknya nilai-nilai
kemanusiaan
c) Persatuan umat
d) Umat terbebas dari
penjajahan dalam bentuk apapun
e) Umat terbebas dari
kemiskinan dan kebodohan
28 Mempererat 1) Silaturahim merupakan nilai QS 4:1
jalinan ilahiyah yang membudaya dalam QS 13:21
silaturahim masyarakat Islam QS 49:10
2) Buah silaturahim: Hadits 36
a) Kelapangan rizki
b) Kokohnya hubungan
c) Mahabatullah
d) Kekuatan iman
e) Keberkahan do’a
29 Membangun 1) Kemandirian, salah satu ciri Umat QS. 3: 139
kemandirian Islam: QS. 112: 2
umat a) Ketergantungan muslim QS. 17: 84
hanya kepada Allah Hadits 41
2) Membuat umat mandiri:
a) Menghilangkan jiwa
ketergantungan
b) Menghilangkan jiwa
pengecut, malas, merundung
malang
c) Miliki keterampilan hidup
30 Kembali 1) Definisi Fithrah QS 30:30
kepada fitrah 2) Meraih 5 F (Fitrah) QS 6:82
a) Fitrah dalam aqidah QS 98:5
b) Fitrah dalam ibadah QS 68:4
c) Fitrah dalam akhlaq QS 3:7
d) Fitrah dalam fikrah Qs 91:9-10
e) Fitrah dalam jiwa QS 58:7
3) Cara Mempertahankan Fitrah QS 2:83
a) Muraqabah QS 59:18
b) Mu’ahadah QS 22:78
c) Muhasabah Hadits 37
d) Mu’aqabah

8
e) Mujahadah

HADITS SILABUS RAMADHAN

Hadits 1
ُ ‫طْي‬
‫ن‬ ِ ‫شَيا‬
ّ ‫ت ال‬
ِ ‫صّفَد‬
ُ ‫ب الّناِر َو‬
ُ ‫ت َأْبَوا‬
ْ ‫غّلَق‬
ُ ‫جّنة َو‬
َ ‫ب اْل‬
ُ ‫ت َأْبَوا‬
ْ ‫ح‬
َ ‫ن ُفِت‬
َُ ‫ضا‬
َ ‫ِاَذا جَاَء َرَم‬
Apa bila dating Romadhon maka dibukalah pintu surga dan ditutup pintu neraka serta dibelenggu syetan-syetan. ( HR.
.(Bukhori Muslim

Hadits 2
.‫ن َذْنِبِه‬
ْ ‫غِفَر َلُه َماَتَقّدَم ِم‬
ُ ‫ساًبا‬
َ ‫حِت‬
ْ ‫ن ِإْيَماًنا َوا‬
َ ‫ضا‬
َ ‫صاَم َرَم‬
َ ‫ن‬
ْ ‫َم‬
Barang siapa berpuasa di bulan Romadhon dengan landasan iman dan penuh harap akan pahala, maka ia memperoleh
.( ampunan dari dosa-dosa yang lalu ( HR. Muttafaq alaih

Hadits 3
.‫جَهُه‬
ْ ‫صا َواْبَتَغى ِبِه َو‬
ً ‫خاِل‬
َ ‫ن َلُه‬
َ ‫ل َكا‬
ّ ‫ل ِإ‬
ِ ‫ن اْلَعَم‬
َ ‫ل ِم‬
ُّ ‫لَيْقَبلُ ا‬
َ
Allah tidak menerima amal, kecuali yang dikerjakan dengan ikhlas karena Dia semata, dan dimaksudkan untuk mencari
.( ridho-Nya. ( HR. Ibnu Majah

.Hadits 4
‫ل؟‬
ِّ ‫ل ا‬
َ ‫سْو‬
َُ ‫صَغُِر َياَر‬
ْ ‫ل‬
َ ‫كا‬
ُ ‫شْر‬
ّ ‫ َوَما ال‬: ‫ َقَاُلْوا‬,‫صَغُِر‬
ْ ‫ل‬
َ ‫كا‬
ُ ‫شْر‬
ّ ‫عَلْيُكْم ال‬
َ ‫ف‬
ُ ‫خا‬
َ ‫ف َماَأ‬
َ ‫خَو‬ ْ ‫ن َأ‬
ّ ‫ِإ‬
.‫ الّرَياُء‬: ‫ل‬َ ‫َقا‬
Sesungguhnya sesuatu yang paling aku takutkan terjadi pada kalian adalah syirik kecil. Sahabat bertanya ; apa syirik
.( kecil itu ya Rasulallah ? Jawab Rasul ( Saw ) : “ Riya’ “ ( HR. Ahmad

Hadits 5
‫ضضْوا‬
ّ ‫ع‬
َ ‫ن‬
َ ‫ن اْلَمْهضِدّيْي‬
َ ‫شضِدْي‬
ِ ‫خَلَفضضاِء الّر‬
ُ ‫سضّنِة اْل‬
ُ ‫ي َو‬
ْ ‫سّنِت‬
ُ ‫ َفَعَلْيُكْم ِب‬,‫لًفا َكِثْيًرا‬
َ ‫خِت‬
ْ ‫سَرا‬
َ ‫ش ِمْنُكْم َف‬
ْ ‫ن َيِع‬ ْ ‫َفِإّنُه َم‬......
.‫لَلٌة‬
َ‫ض‬َ ‫عٍة‬ َ ‫ل ِبْد‬
ّ ‫ن ُك‬ ّ ‫لُمْوِر َفِإ‬
ُ ‫تا‬ ِ ‫حَدَثا‬
ْ ‫َوِإّياُكْم َوُم‬,‫جِد‬
ِ ‫عَلْيَها ِباالّنَوا‬
َ
Maka sesungguhnya orang yang hidup diantara kamu kelak akan melihat perselisihan yang banyak, maka wajib atasmu
berpegang teguh akan sunnahku dan sunnah khulafaurrasyidin yang diberi petunjuk.Dan berpeganglah dengan sunnah-
sunnah itu dengan kuat dan jauhilah olehmu bid’ah, sesungguhnya segala bid’ah itu sesat. ( HR. Abu Dawud dan
.( Turmudzi

.Hadits 6
.‫خْيٌر‬
َ ‫ل‬
ّ ‫ي ُك‬
ْ ‫ف َوِف‬
ِ ‫ضِعْي‬
ّ ‫ن ال‬
ِ ‫ن اْلُمْؤِم‬
َ ‫ل ِم‬
ِّ ‫ب ِإلىا‬
ّ ‫ح‬
َ ‫ي َا‬
ّ ‫ن الَقِو‬
ُ ‫االُمْؤِم‬
Seoranga mu’min yang kuat itu lebih dicintai Allah dari pada mu’min yang lemah, dan pada masing-masing ada
( kebaikan.( HR,Muslim

Hadits 7
‫حْوا‬
ّ‫ص‬
ِ ‫صْومُْوا َت‬
ُ
.Berpuasalah maka kalian akan sehat

Hadits 8
ِ‫خَبث‬
َ ‫ َنَعْم ِإَذا َكُثَر ال‬: ‫ل‬
َ ‫ن ؟ َقا‬
َ ‫حْو‬
ُ ‫صاِل‬
ّ ‫ك َوِفْيَنا ال‬
ُ ‫ل َأُنْهَل‬
ِ ‫لا‬
َ ‫ يَارسو‬: ‫ت‬
ْ ‫ش رضي ال عنها قال‬
ٍ ‫ح‬
ْ‫ج‬َ ‫ت‬
ِ ‫ب ِبْن‬
َ ‫ن َزْيَن‬
َ ‫ن ُأّم الُمْؤِمِنْي‬َ.
ْ‫ع‬
Dari ummul mukminin Zainab binti Jahsyin Ra. Berkata; Ya Rasulallh apakah akan diturunkan pada kami semua
bencana sedang di tengah-tengah kami ada orang-orang sholeh ? Jawab Rasul Saw : ya apabila kebejatan moral
.( kekejian ) merajalela

( Atsar 9. ( atsar dari Abu bakar Ra pada pidato setelah dilantik menjdi Kholifah
...‫ل ِبالَبَلِء‬
ُ ‫عّمُهُم ا‬
َ‫ل‬ّ ‫ي َقْوٍم َقطّ ِإ‬
ْ ‫شُة ِف‬
َ‫ح‬
ِ ‫شْيَع الَفا‬ َ ‫َو‬.
ِ ‫ل َت‬
Dan tidak merajalela kebejatan moral( kekejian ) di tengah suatu kaum ( masyarakat ), kecuali Allah akan ratakan
.bencana kepada mereka

Hadits 10

9
َ‫ي َيضْوٍم ِمضضاَئة‬
ْ ‫ ِفض‬,‫ئ قضضدْيٌر‬ ٍ ‫ل شضضي‬
ّ ‫ى ُك‬ َ ‫عَل‬
َ ‫حْمُد وَُهَو‬
َ ‫ك َوَلُه ال‬
ُ ‫ َلُه اْلُمْل‬,‫ك َلُه‬
َ ‫شِرْي‬َ ‫حَدُه ل‬ْ ‫ لاله إلال و‬:‫ن َقال‬ ْ ‫َم‬
َ ‫حْرًزا ِم‬
‫ن‬ ِ ‫ت َلُه‬ ْ ‫ وَكاَن‬,‫سّيَئٍة‬َ ‫عْنُه َماَئُة‬
َ ‫ت‬ْ ‫حَي‬
ِ ‫ وُم‬,‫سَنٍة‬
َ‫ح‬ َ ‫ت َلُه مِا َئُة‬ ْ ‫ وُكِتَب‬,‫ب‬ ٍ ‫شِر ِرَقا‬ْ‫ع‬َ ‫ل‬
َ ‫عْد‬
َ ‫ت َلُه‬
ْ ‫َكاَن‬,‫َمّرٍة‬
.‫ل َأْكَثَر ِمْنُه‬
َ ‫عِم‬
َ ‫ل‬ٌ‫ج‬ُ ‫جاَء ِبِه إل َر‬ َ ‫ل ِمّما‬َ‫ض‬ َ ‫حٌد ِبأْف‬َ ‫تأ‬ ِ ‫ وَلْم َيْأ‬,‫ي‬ ْ ‫س‬ِ ‫طان َيوَمُه ذِلك حّتى ُيْم‬ َ ‫شْي‬
ّ ‫ال‬
Barang siapa membaca :La ilaaha illallahu wahdahu laa syarikalah lahulmulku wahuwa alakulli syai in qodir dalam
sehari 100 X, maka baginya pahala seperti membebaskan 10 budak, ditulis untuknya 100 kebaikan, dihapus darinya 100
keburukan, ia dijaga dari gangguan syetan dari pagi sampai sore, dan tidak ada seorangpun yang dapat meraih lebih
.( baik kecuali seorang yang membaca lebih banyak dari itu. ( HR, Muttafaq alaih

Hadits 11
‫سَوى الّزكَاِة‬
ِ ‫حّقا‬
َ ‫ل‬
ِ ‫ن ِفي الَما‬
ّ ‫ِإ‬
.( Sesungguhnya dalam harta kita ada hak fakir miskin selain zakat.( HR.Daruqutni

Hadits 12
َ‫ أنا ماُلك‬,‫ك‬
َ ‫خُذ ِبِلْهِزَمَتْيِه ُثّم يقول أَنا َكْنُز‬
ُ ‫ ُثّم َيْأ‬,‫طّوُقه يوَم الِقيامِة‬
َ ‫ع لُه َزِبْيَبَتان ُي‬
َ ‫شجاعًا أْقَر‬
ُ ‫ل لُه يْوَم الِقيامِة‬
َ ‫ل َفَلْم ُيَؤّد َزَكاَتُه ُمّث‬
ً ‫ل َما‬ ْ ‫َم‬.
ُ ‫ن آَتاُه ا‬
Barang siapa yang Allah berikan harta kemudian tidak dikeluarkan zakatnya, maka di hari kiyamat harta itu datang
dalam bentuk ular besar berbisa dikalungkan di lehernya, dan ular itu berkata saya adalah kekayaanmu dan saya adalah
( hartamu.( HR, Syaikhon

Hadits 13
‫ق َتْمَرٍة‬
ّ‫ش‬ِ ‫إّتقي الّناَر َوَلْو ِب‬
Takutlah kamu ( Aisyah ) terhadap api neraka meskipun hanya bisa bersedekah dengan sebutir
kurma.

Hadits 14
.‫جِع‬
ِ ‫ وَفّرقوأ َبْيَنُهم في الَمضا‬,‫شٍر‬
ْ‫ع‬
َ ‫عَلْيها َوُهْم أْبناُء‬
َ ‫ضِرُبوُهم‬
ْ ‫ وا‬,‫سْبٍِع‬
َ ‫صلة َوُهْم أْبناُء‬
ّ ‫ُمُروا َأْولَدُكم بال‬
Suruhlah anak-anakmu sholat bila sudah umur tujuh tahun, dan pukullah ( tidak menyakitkan ) bila tidak sholat sedang
.usianya sudah sepuluh tahun, dan pisahlah diantara mereka tempat tidurnya

Hadits 15
.‫ث داَر‬
ُ ‫حْي‬
َ ‫ن السلَم َداِئَرٌة َفُدْوروا مَع السلِم‬
ّ ‫أل َوإ‬
Ketahuilah bahwa sesungguhnya islam itu berputar, maka berputarlah bersama islam bagaimanapun
perputaran itu. ( HR.

Hadits 16
.‫س‬
ُ ‫ب ِلْلُغرباء الذين ُيصِلحون بما أْفسَدالنا‬
َ ‫طو‬
ُ ‫ ف‬,‫بدأ السلُم غرْيبا وسَيُعوُد غرْيًبا كما بدَأ‬
Islam itu awalnya adalah asing dan akan kembali menjadi asing sebagaimana permulaan, maka
beruntunglah bagi orang-orang yang asing yaitu orang yang selalu memperbaiki apa-apa ( baca:
moral ) yang telah rusak dari manusia.(HR.

Hadits 17
.‫ن خَذلُهم حتى ِقياِم الساعِة‬
ْ ‫خُذُلهم َم‬
ْ ‫ق لي‬
ّ ‫ن على الح‬
َ ‫ن أّمتي ظاِهرْي‬
ْ ‫لَتزالُ طاِئَفٌة ِم‬
Akan tetap ada dari ummatku thoifah ( golongan ) yang eksis dalam kebenaran, tidak akan goyah
menghadapi terpaan ( distrutif ) dari manapun hingga hari kiyamat.( HR.

Hadits 18
.‫السلُم يْعلو ول ُيْعلى علْيه‬
Islam itu tinggi, dan tidak ada yang mengunggulinya.

10
Hadits 19
‫حُمٍر َنَعٍم‬
ُ ‫ن‬
ْ ‫ك ِم‬
َ ‫حدا خْيٌر ل‬
ِ ‫جل وا‬
ُ ‫ك َر‬
َ ‫ل ِب‬
ُ ‫يا‬
َ ‫ن َيهِد‬
ْ‫ل‬
Sekiranya Allah berikan petunjuk kepada seorang lantaran usaha ( dakwahmu ) maka bamu balasan
yang lebih baik dari unta merah ( kendaraan yang terbaik ).

Hadits 20
‫عِة‬
َ ‫ل َمَع الجما‬
ِ ‫ن يَد ا‬
ّ ‫عِة فإ‬
َ ‫عَليكم بالجما‬
َ
Kalian harus berjamaah karena tangan Allah bersama jama’ah.

Hadits 21
.‫ن مَع الواحِد‬
َ ‫ن الشيطا‬
ّ ‫ فإ‬,‫حَة الجنِة فاليْلِزِم الجماعَة‬
َ ‫حُبو‬
ْ ‫ن أراَد َب‬
ْ ‫َم‬
Barang siapa menginginkan surga dan fasilitasnya, maka komitmenlah dengan jama’ah, karena
sesungguhnya syetan itu bersama dengan orang yang sendirian.( HR.

.Hadits 22
.‫ب لُهْم‬
ُ ‫ستجا‬
ْ ‫خياُركْم فل ُي‬
ِ ‫عو‬
ُ ‫شراَرُكْم فَيد‬
ِ ‫ل‬
ُ ‫نا‬
ّ‫ط‬َ ‫سّل‬
َ ‫ن الُمنَكِر أو َلُي‬
ِ ‫ف وَلَتْنَهون ع‬
ِ ‫َلَتْأُمُرنّ بالَمْعرو‬
Hendaklah kalian beramar ma’ruf dan segahlah kemunkaran atau ( bila kamu tidak lakukan itu )
Allah akan kuasakan orang-orang yang jahat memimpin kalian, dan doa orang-orang yang baik
diantara kalian tidak dikabulkan.( HR.

Hadits 23
.‫سَتِقْم‬
ْ ‫ل ُثّم ا‬
ِ ‫ت با‬
ُ ‫ل آَمْن‬
ْ ‫ ُق‬: ‫ك ! قال‬
َ ‫غْيَر‬
َ ‫عْنُه أحدأ‬
َ ‫ل‬
ُ ‫سَأ‬
ْ ‫لأ‬
َ ‫ل‬
ً ‫ي في السلم َقْو‬
ْ ‫ل ِل‬
ْ ‫ ُق‬,‫ل‬
ِ ‫لا‬
َ ‫يا رسو‬
Dari Abu ‘Amroh Sufyan bin Abdillah ra berkata ; Ya Rasulallah,katakan kepadaku satu kata saja
yang aku tidak akan bertanya kepada siapapun selain engkau ! Jawab Rasul SAW : Katakan , aku
beriman kepada Allah,lalu istiqomahlah. ( HR.Muslim )

Hadits 24
‫صضٌر‬
ِ ‫لض نا‬
َ ‫خَرجضضا وإن ا‬
ْ ‫ل ِلمضضا َتضَرى َفَرجضضا َوَم‬
ٌ‫ع‬ِ ‫ل جا‬
َ ‫ يا َزْيُد إن ا‬: ‫ك؟ قال‬
َ ‫خَرجو‬
ْ ‫ أَتُعوُد الى مّكَة وَقْد أ‬,‫ل‬
ِ ‫لا‬ َ ‫يا رسو‬
.‫ظِهٌر نِبّيه‬
ْ ُ‫ِدْيَنه َوم‬
Zaid bin Haritsah bertanya kepada Rasul Saw ( dalam perjalanan ditengah cobaan badai da’wah ke
Thoif ), Ya Rasulallah ; apakah engkau akan kembali ke Makkah sedang engkau telah diusir oleh
mereka ( kuffar quraisy )? Wahai Zaid; sesungguhnya apa yang kamu saksikan saat ini (dari
kesulitan , banyaknya tantangan dan rintangan ), Allah akan berikan Solusi dan jalan keluar terbaikn
dan Allah Maha menolong agamanya lagi Maha pemberi kemenangan kepada nabiNya ( dan orang
yang membela agamaNya ).

Hadits 25
.‫ل وسنَة رسوِله‬
ِ ‫با‬
َ ‫ كتا‬: ‫سْكُتم بَهما‬
ّ ‫ن تَم‬
ْ ‫ضلوا َبْعدي ما إ‬
ِ ‫ن َت‬
ْ ‫ن َل‬
ِ ‫ت فيُكم أْمَرْي‬
ُ ‫َتَرْك‬
Aku tinggalkan dua perkara yang apabila kalian berpegang teguh kepada keduanya,kalian tidak
akan sesat sepeninggalku nanti , yaitu kitabullah ( Al Qur an ) dan Sunnah Rasul Nya.( HR.Imam
Malik )

Hadits26
َ ‫خرْي‬
‫ن‬ َ ‫ب أْقَوامًا وَيضُع ِبِه أ‬
ِ ‫ل َيْرفُع بهذا الِكتا‬
َ ‫إن ا‬
Sesungguhnya Allah mengangkat derajat dengan AlQur an satu kaum, dan sebaliknya menghinakan
dengan Al Qur an pula kaum yang lain( bialmeninggalkan dan tidak mengamalkannya )
( HR,Muslim).

Hadits 27

11
‫علَمه‬
َ‫نو‬
َ ‫ن َتَعّلم القرآ‬
ْ ‫خيُركم م‬
Sebaik-baikkalian adalah orang yang mempelajari Al Qur an dan mengajarkannya.( HR. Bukhori )

Hadits 28
‫ظفوا‬
ّ ‫ب النظافَة َفَتَن‬
ّ ‫ف يح‬
ٌ ‫ نظْي‬,‫ل‬
َ ‫جما‬
َ ‫ب ال‬
ّ ‫ل يح‬
ٌ ‫ل جمْي‬
َ ‫إن ا‬
Sesungguhnya Allah itu Indah mencintai keindahan, bersih mencintai kebersihan, hiduplah yang
bersih. ( HR.

Hadits 29
‫ب ِمْنه‬
ْ ‫ص‬
ِ ‫خْيرا ُي‬
َ ‫ل ِبه‬
ُ ‫َمن ُيِردِ ا‬
Barang siapa Allah kehendaki baik, maka Allah berikan ujuian. ( HR Bukhori )

Hadits 30.
.‫جّنُة‬
َ ‫عَدكم ال‬
ِ ‫ن َمو‬
ّ ‫ل ياسَر فِإ‬
َ ‫صْبًرا آ‬
َ
Sabar wahai keluarga Yasir ra, karena sesungguhnya tempat kembalimu adalah surga.

Hadits 31
‫جضضوِرهم‬
ُ ‫ص ِمضضن أ‬
َ ‫ن يْنُقض‬
ْ ‫غْيضضر أ‬
َ ‫ل َمن عِمل بها ِمضضن‬
ُ ‫جر ِمْث‬
ْ ‫ كان له ِمن ال‬,‫ت َبعدي‬
ْ ‫سنتي َقْد ُأِمْيَت‬
ُ ‫سنًة ِمن‬
ُ ‫حيا‬
ْ ‫إّنه َمنْ أ‬
‫شْيئا‬
َ
Sesungguhnya barang siapa menghidupkan satu sunnah dari sunnahku setelah dilupakan oleh
orang-orang sesudahku, maka baginya pahala seperti orang yang menjalankan sunnah itu, tanpa
berkurang sedikitpun. ( HR.Turmudzi ).

Hadits 32
ّ ‫ وذلضضك كض‬,‫عطضضاه إّيضضاه‬
‫ل‬ ْ ‫خضضرة إل أ‬
ِ ‫ل تعالى خْيرا ِمن أْمر الضضدْنيا وال‬
َ ‫لا‬
ُ ‫سأ‬
ْ ‫ل مسلٌم ي‬
ٌ‫ج‬ُ ‫ لُيواِفُقها ر‬,‫ن في اللْيل َلساعًة‬ّ‫إ‬
.‫ليلٍة‬
Sesungguhnya pada tengah malam terdapat satu saat dimana tidak seorang muslimpun yang
meminta kepada Allah kebaikan dari urusan dunia maupun akhirat kecuali Allah akan berikan, dan
hal itu terdapat pada setiap malam.( HR. Muslim ).

Hadits 33
‫َمن َلْم يْهَتْم بُأموِر المسلمْين فلْيس مْنهم‬
Barang siapa yang tidak mau peduli dengan problematika umat islam maka ia tidak termasuk
golongannya. ( HR. Abu Dawud )

Hadits 34
‫سه‬
ِ ‫ب لنْف‬
ّ ‫ب لخيه مايح‬
ّ ‫ليؤِمن أحُدكم حتى يح‬
Tidak sempurna iman salah seorang diantara kamu sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana
ia mencintai dirinya sendiri ( Muttafaq Alaih ).

Hadits 35
‫ن كان‬
ْ ‫تا‬
َ ‫ َأَرَأْي‬,ً‫ن صُره إذا كان َمظلوما‬
ْ ‫ل ال َأ‬
َ ‫ يارسو‬: ‫ فقال رجل‬,‫ظلومًا‬ ْ ‫ك ظاِلما أْو َم‬َ ‫صْر أخا‬ُ ‫أْن‬
.‫صُره‬ْ ‫ن ذلك ن‬
ّ ‫ظْلِم فإ‬
ّ ‫جُزه ِمن ال‬
ُ‫ح‬ْ ‫ َت‬: ‫صُره ؟ قال‬ ُ ‫ف اْن‬
َ ‫ظالما كْي‬
Tolonglah saudaramu yang berbuat dholim atau yang didholimi, seorang sahabat bertanya, Ya
Rasulallah ;kalau yang didhilimi kamitahu menolongnya,bagaimana dengan orang yang berbuat
dholim? Jawab Rasul Saw : kamu cegah ia berbuat dholim , itulah cara menolongnya.( HR. Bukhori
).

12
Hadits 36
‫حَمه‬
ِ ‫صل ر‬
ِ ‫ط له ِفي رْزِقه وُيْنسأ َله في أَثِره فالَي‬
َ‫س‬
َ ‫ن ُيْب‬
ْ ‫بأ‬
ّ ‫ن أح‬
ْ ‫َم‬
Barang siapa ingin dilapangkan rizkinya dan di kokohkan pengaruh/lobinya maka hendaklah ia jalin
silaturrohmi. ( HR.Muttafaq alaih ).

Hadits 37
‫كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه لو ينصرانه أو يمجسانه‬
Setiap anak manusia yang dilahirkan ia dalam keadaan fitroh ( islam ) maka orang tuanyalah yang menjadikan yahudi,
.nasroni atau majusi
Hadits 38

‫ل حيثما كنت وأتيع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن‬
َ ‫اّتق ا‬

Takwalah kamu kepada Allah di manapun kamu berada, ikuti keburukan


dengan kebaikan niscaya kebaikan itu akan menghapuskannya dan
(bergaullah sesama manusia dengan akhlak mulya (Abu Dawud
Hadits 39

‫ وكالقضضائم اللضضذي ل يفضضتر‬:‫ قضضال‬-‫الساعي على الرملة والمسكين كالمجاهضضد فضضي سضضبيل الض –وأحسضضبه‬
‫وكالصا ئم ل يفطر "متفق عليه‬
Orang yang membantu para janda dan orang-orang miskin bagaikan
mujahid di jalan Allah , dan saya kira beliau bersabda : “Bagaikan orang
yang sholat malam tanpa lelah, dan bagaikan orang yang berpuasa yang
( tidak pernah henti.( muttafaq alaih

Hadits 40

‫"أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا " رواه البخارى‬

Saya dan orang yang mengurus anak yatim di surga seperti ini (sambil
mengisyaratkan dua jari, telunjuk dan tengah) HR Al-Bukhari

Hadits 41

‫"ل تكونوا إمعة إن أحسن الناس أحسنا و إن ظلموا ظلمنا و لكن وطنوا أنفسكم إن أحسن النضضاس أن‬
‫تحسنوا وإن ظلموا فل تظلموا"رواه الترمذى‬
Janganlah kamu menjadi orang yang tidak berpendirian, apabila manusia
berbuat baik maka kami juga ikut dan pabila mereka berlaku dzalim maka
13
kami ikut melakukannya. Akan tetapi teguhkan pendirianmu, apabila
mereka berbuat kebajikan maka berbuatlah seperti mereka dan apabila
mereka berlaku dzalim maka janganlah kamu mengikuti kedzaliman
mereka.HR At-Tirmidzi

Hadits 42

,‫ فضضإن قبضضل منضضه فضضذاك‬,‫من أراد أن ينصح لسلطان بأمر فل يبده له علنية ولكن ليأخذ بيده فيخلو بضضه‬
( ‫وإل كان قد أدى الذي عليه ) أحمد‬

Barang siapa yang ingin menasehati Penguasa dengan suatu hal maka
janganlah mengungkapkannya secara terbuka, akan tetapi ajaklah
menyendiri berdialog. Apabila ia menerimanya maka itulah yang
diharapkan dan bila menolak maka ia telah menjalankan kewajiban. HR
Ahmad

Hadits 43

‫"خيار أ ئمتكضم الضذبن تحبضونهم ويحبضونكم وتصضلون عليهضم ويصضلون عليكضم وشضرار أئمتكضم الضذين‬
‫" مسلم‬..‫تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم‬

Sebaik-baik pemimpin kalian adalah orang-orang yang kamu cintai dan


mereka mencintaimu, kamu mendoakannya dan mereka mendoakanmu.
Dan seburuk-buruk pemimpim kamu adalah orang-orang yang kamu
membencinya dan mereka membencimu, kamu melaknatnya dan mereka
melaknatmu…” HR Muslim

HADITS SILABUS RAMADHAN 1425 H


Hadits 1
ُ‫جُهه‬
ْ ‫ي ِبِه َو‬
َ ‫صا َواْبَتِغ‬
ً ‫خاِل‬
َ ‫ن َلُه‬
َ ‫ن اْلَعَمِل ِاّل كَا‬
َ ‫ل ِم‬
ُ ‫َل َيْقَبُل ا‬
Allah tidak menerima amal, kecuali amal yang dikerjakan dengan ikhlas karena
Dia semata-mata dan dimaksudkan untuk mencari keridhaan-Nya (HR. Ibnu
Majah).

Hadits 2
‫شِه‬
ِ ‫ى ِفَرا‬
َ ‫عل‬
َ ‫ت‬
َ ‫ن َما‬
ْ ‫طْيَها َوِا‬
ِ‫ع‬
ْ ‫ق ُا‬
ِ ‫صْد‬
ِ ‫شَهاَدَة ِب‬
ّ ‫طَلبَ ال‬
َ ‫ن‬
ْ ‫َم‬

14
Barangsiapa yang sungguh-sungguh memohon mati syahid kepada Allah, maka
Allah mengantarkannya ke kedudukan orang-orang yang mati syahid,
sekalipun dia mati di atas tempat tidurnya (HR. Muslim).

Hadits 3
‫ك ِلَما َل َنْعَلُمُه‬
َ ‫سَتْغِفُر‬
ْ ‫شْيئًا َنْعَلُمُه َوَن‬
َ ‫ك‬
َ ‫ك ِب‬
َ ‫شِر‬
ْ ‫ن ُن‬
ْ ‫ن َا‬
ْ ‫ك ِم‬
َ ‫عْوُذ ِب‬
ُ ‫َالّلُهّم ِاّنى َا‬

Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepada-Mu dari mensekutukan-Mu,


sesuatu yang kami tidak mengetahuinya dan kami memohon ampunan
kepada-Mu dari sesuatu yang kami tidak mengetahuinya.

Hadits 4
‫ َالّرَياُء‬:‫ قَاَل‬.‫ل؟‬
ِ ‫سْوَل ا‬
ُ ‫صَغُر َيا َر‬
ْ ‫ك ْاَل‬
ُ ‫شْر‬
ّ ‫ َوَما ال‬:‫ َقاُلْوا‬.‫صَغُر‬
ْ ‫ك ْاَل‬
ُ ‫شْر‬
ّ ‫عَلْيُكْم َال‬
َ ‫ف‬
ُ ‫خا‬
َ ‫ف َما َا‬
َ ‫خَو‬
ْ ‫ن َا‬
ّ ‫ِا‬
Sesungguhnya sesuatu yang paling aku takutkan terjadi pada kalian adalah
syirik yang kecil. Sahabat bertanya: “apakah syirik yang kecil itu ya
Rasulullah?”. Rasulullah menjawab: “Riya” (HR. Ahmad).

Hadits 5

‫عْن لَد الِ ل‬


ِ ‫ب‬
َ ‫حّتى ُيْكَت ل‬
َ ‫ق‬
َ ‫صْد‬
ّ ‫حّرى ال‬
َ ‫ق َوَيَت‬
ُ ‫صُد‬
ْ ‫جُل َي‬
ُ ‫جّنِة َوَما َيَزاُل الّر‬
َ ‫ى اْل‬
َ ‫ن اْلِبّر َيْهِدى ِال‬
ّ ‫ق َيْهِدى ِاَلى اْلِبّر َوِا‬
َ ‫صْد‬ّ ‫ن ال‬ ّ ‫ق َفِا‬
ِ ‫صْد‬ّ ‫عَلْيُكْم ِبال‬ َ
‫جْوَر َيْهِدى ِاَلى الّناِر‬ُ ‫ن اْلُف‬
ّ ‫جْوِر َوِا‬
ُ ‫ب َيْهِدى ِاَلى اْلُف‬َ ‫ن اْلَكِذ‬
ّ ‫ب َفِا‬
َ ‫صّدْيًقا ِاّياُكْم َواْلَكِذ‬
ِ

Hendaklah kamu semua bersikap jujur, karena kejujuran membawa kepada


kebaikan dan kebaikan membawa ke syurga. Seseorang yang selalu jujur dan
mencari kejujuran akan ditulis oleh Allah sebagai orang yang jujur. Jauhilah
dusta, karena sesungguhnya dusta itu membawa pada kedurhakaan dan
sesungguhnya kedurhakaan itu akan menunjuki manusia ke neraka (HR.
Bukhari).

Hadits 6
‫طْمَعٍة‬
ُ ‫ن‬
ْ ‫عّفُة ِم‬
ِ ‫خِلْيَقٍة َو‬
َ ‫ن‬
ُ‫س‬ْ ‫ح‬
ُ ‫ث َو‬
ٍ ‫حِدْي‬
َ ‫ق‬
ُ ‫صْد‬
ِ ‫ظ َأَماَنٍة َو‬
ُ ‫حْف‬
ِ :‫ن الّدْنَيا‬
َ ‫ك ِم‬
َ ‫ك ِمّما َفاَت‬
َ ‫عَلْي‬
َ ‫ل‬
َ ‫ك َف‬
َ ‫ن ِفْي‬
ّ ‫َاْرَبٌع ِاَذا ُك‬

Empat perkara yang apabila ada padamu, tidak akan merugikan lepasnya
segala sesuatu dari dunia dari padamu, yaitu: memelihara amanah, tutur kata
yang benar, akhlak yang baik dan bersih dari tamak (HR. Ahmad).

Hadits 7
ْ ‫صُم‬
‫ت‬ ْ ‫خْيًرا َاْو ِلَي‬
َ ‫خِر َفْلَيقْل‬
ِ ‫ل َواْلَيْوِم اَل‬
ِ ‫ن ِبا‬
ُ ‫ن ُيْؤِم‬
َ ‫ن َكا‬
ْ ‫َم‬

15
Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang
baik atau diam (HR Bukhari dan Muslim).

Hadits 8
ٍ‫س‬
‫ن‬ َ ‫ح‬
َ ‫ق‬
ٍ ‫خُل‬
ُ ‫س ِب‬
َ ‫ق الّنا‬
ِ ‫خاِل‬
َ ‫حَها َو‬
ُ ‫سَنَة َتْم‬
َ ‫ح‬
َ ‫سّيَئَة اْل‬
ّ ‫ت َوَاْتِبِع ال‬
َ ‫حْيُثَما ُكْن‬
َ ‫ل‬
َ ‫قا‬
ِ ‫ِاّت‬

Bertaqwalah kamu kepada Allah dimana saja kamu berada, ikutilah perbuatan
buruk dengan perbuatan baik dan Ia akan menghapuskannya dan pergaulilah
manusia dengan akhlak yang baik (HR Ahmad, Tirmidzi, Hakim dan Baihaqi).

Hadits 9
‫ي َكِذَبٌة‬
َ ‫طِه َفِه‬
ِ ‫ك ُثّم َلْم ُيْع‬
َ ‫ى َتَعاَل َها‬
ّ ‫صِب‬
َ ‫ن َقاَل ِل‬
ْ ‫َم‬

Barangsiapa yang berkata kepada anak kecil, mari kemari, nanti saya beri
korma ini. Kemudian dia tidak memberinya, maka dia telah membohongi anak
itu (HR. Ahmad)

Hadits 10
‫ررر ررر‬
‫ررررر رر‬
‫رررر ررر ر‬
‫ررررررر رر‬
Orang yang merasa kenyang dengan apa yang tidak diterimanya sama seperti
orang yang memakai dua pakaian palsu (HR. Muslim).

Hadits 11
َ ‫خا‬
‫ن‬ َ ‫ن‬
َ ‫ف َوِاَذاْئُتِم‬
َ ‫خَل‬
ْ ‫عَد َأ‬
َ ‫ب َوِاَذا َو‬
َ ‫ث َكَذ‬
َ ‫حّد‬
َ ‫ ِاَذا‬:‫ث‬
ٌ ‫ل‬
َ ‫ق َث‬
ِ ‫َءاَيُة اْلمَُناِف‬
Tanda orang munafik ada tiga: apabila berkata dusta, bila berjanji mungkir, bila
dipercaya khianat (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadits 12
ُ ‫ضُعْوا َيْرَفْعُكُم ا‬
‫ل‬ َ ‫ضُع َل َيِزْيُد اْلَعْبُد ِاّل ِرْفَعًة َوَتَوا‬
ُ ‫َالّتَوا‬
Tawadhu, tidak ada yang bertambah bagi seorang hamba kecuali ketinggian
(derajatnya). Oleh sebab itu tawadhulah kamu, niscaya Allah akan
meninggikan (derajat)mu (HR. Dailami).

Hadits 13
ِ ‫ط الّنا‬
‫س‬ ُ ‫غْم‬
َ ‫ق َو‬
ّ‫ح‬
َ ‫َاْلِكْبُر َبطَُر اْل‬
Takabbur itu adalah menolak kebenaran dan dan menghina orang lain (HR.
Muslim).

Hadits 14
ٍْ‫ن ِكبر‬
ْ ‫ن ِفى َقْلِبِه ِمْثَقاُل َذّرٍة ِم‬
َ ‫ن َكا‬
ْ ‫جّنَة َم‬
َ ‫خُل اْل‬
ُ ‫َل َيْد‬
Tidak masuk syurga orang yang di dalam hatinya terdapat seberat biji sawi
dari sifat kesombongan (HR. Muslim).
Hadits 14

16
.‫طْع؟‬ِ ‫سلَت‬
ْ ‫ن َللْم َي‬
ْ ‫ت ِا‬
َ ‫ َاَرَأْيل‬:‫ َقللاُلْوا‬.‫ق‬
َ ‫صلّد‬
َ ‫سُه َوَيَت‬ َ ‫ َيْعَمُلِبَيِدِه َفَيْنَفُع َنْف‬:‫ َقاَل‬.‫جْد؟‬
ِ ‫ن َلْم َي‬
ْ ‫ت ِا‬
َ ‫ل َاَرَاْي‬
ِ ‫سْوَل ا‬ ُ ‫ َياَر‬:‫ َقاُلْوا‬.‫صَدَقٌة‬
َ ‫سِلٍم‬ ْ ‫عَلى ُكّل ُم‬ َ
‫ش لّر‬
ّ ‫ن ال‬ِ ‫عل‬
َ ‫ك‬ ُ ‫سل‬ ِ ‫ ُيْم‬:‫ن َلْم َيْفَعْل؟ َقللاَل‬
ْ ‫ت ِا‬
َ ‫ َأَرَأْي‬:‫ َقاُلْوا‬.‫ف‬ِ ‫ َيْأُمُر ِباْلَمْعُرْو‬:‫ َقاَل‬.‫ن َلْم َيْفَعْل؟‬ْ ‫ت ِا‬
َ ‫ َأَرَأْي‬:‫ َقاُلْوا‬.‫ف‬
ِ ‫جِة اْلَمْلُهْو‬
َ ‫حا‬َ ‫ن َذا اْل‬ُ ‫ ُيِعْي‬:‫َقاَل‬
‫َفِاّنَها صََدَقٌة‬
Setiap muslim harus bersedekah. Para sahabat bertanya: “Wahai Nabi Allah,
bagaimana dengan orang yang tidak memiliki harta?”. Beliau bersabda:
“Bekerjalah dengan tangannya sehingga ia bermanfaat bagi dirinya lalu
bersedekah”. Mereka bertanya lagi: “Bagaimana kalau ia tidak punya?”. Beliau
bersabda: “Membantu orang yang membutuhkan lagi meminta pertolongan”.
Mereka bertanya lagi: “Kalau tidak bisa?”. Beliau bersabda: “Hendaklah ia
melakukan kebajikan dan menahan diri dari kejahatan, karena keduanya
merupakan sebaik-baik sedekah baginya (HR. Bukhari).

Hadits 15
‫سلَأَل‬
ْ ‫ن َي‬
ْ ‫ن َا‬
ْ ‫خْيٌرَللُه ِمل‬
َ ‫سلِه‬
ِ ‫عَلللى َنْف‬
َ ‫ َفُيْنِفُقلُه‬،‫ىِبِه‬
َ ‫سلَتْغِن‬
ْ ‫ َفَيِبْيَعلُه ُثلّم َي‬،‫ق‬
ِ ‫سْو‬
ّ ‫ضَعُه ِفىال‬
َ ‫يَء َفَي‬
ْ ‫ج‬
ِ ‫ ُثّم َي‬،‫ب ِبِه‬
َ ‫ط‬
ِ ‫حَت‬
ْ ‫ل َفَي‬
ً ‫حْب‬َ ‫جُل‬ ُ ‫حمَِل الّر‬
ْ ‫ن َي‬
ْ ‫َل‬
.‫طْوُه َاْوَمَنُعْوُه‬
َ‫ع‬ْ ‫ َا‬،‫س‬
َ ‫الّنا‬
Seseorang yang membawa tambang lalu pergi mencari dan mengumpulkan
kayu bakar lantas dibawanya ke pasar untuk dijual dan uangnya digunakan
untuk mencukupi kebutuhan dan nafkah dirinya, maka itu lebih baik dari
seseorang yang meminta-minta kepada orang yang terkadang diberi dan
kadang ditolak (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadits 16
.‫جّل‬
َ ‫عّز َو‬
َ ‫ل‬
ِ ‫سِبْيِل ا‬
َ ‫جاِهِد ِفى‬
َ ‫ن َكااْلُم‬
َ ‫عَلىِعَياِلِه َكا‬
َ ‫ن َكّد‬
ْ ‫ َوَم‬،‫ف‬
َ ‫حَتِر‬
ْ ‫ب اْلَعْبَد اْلُم‬
ّ ‫ح‬
ِ ‫ل ُي‬
َ ‫نا‬
ّ ‫ِإ‬
Sesungguhnya Allah suka kepada hamba yang berkarya dan trampil.
Barangsiapa yang bersusah payah mencari nafkah untuk keluarganya, maka
dia serupa dengan seorang mujahid di jalan Allah azza wa jalla (HR. Ahmad).

Hadits 17
.‫سًكا َتَلًفا‬
ِ ‫ط ُمْم‬
ِ‫ع‬ْ ‫ َالّلُهّم َا‬:‫خَر‬
َ ‫خَلًفا َوَيُقْوُل ال‬
َ ‫ط ُمْنِفًقا‬
ِ‫ع‬ْ ‫ َالّلُهّم َا‬:‫حَدُهَما‬
َ ‫ن َفَيُقْوُل َا‬
ِ ‫ن َيْنِزَل‬
ِ ‫صِبُه ِفْيِه اْلِعَباُد ِاّل َوَمَلَكا‬
ْ ‫ن َيْوٍم ُي‬
ْ ‫َماِم‬
Tiap menjelang pagi, dua malaikat turun. Yang satu berdo’a: “Ya Allah,
karuniakanlah bagi orang yang menginfakkannya tambahan peninggalan”.
Malaikat yang satu lagi berdo’a: “Ya Allah, timpakan kerusakan bagi harta
yang ditahannya/dibakhilkan (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadits 19
ِ ‫سِبْيِل ا‬
‫ل‬ َ ‫حاِبِه ِفى‬
َ‫ص‬ْ ‫عَلى َا‬
َ ‫ل َو ِدْيَناٌر ُيْنِفُقُه‬
ِ ‫سِبْيِل ا‬َ ‫عَلى َداّبِتِه ِفى‬ َ ‫عَياِلِه َو ِدْيَناٌر ُيْنِفُقُه‬
ِ ‫عَلى‬ َ ‫جُل ِدْيَناٍر ُيْنِفُقُه‬
ُ ‫ضُل ِدْيَناٍر ُيْنِفُقُه الّر‬
َ ‫َاْف‬
Seutama-utama dinar yang dibelanjakan oleh seseorang ialah yang
dibelanjakan untuk keluarganya, dinar yang dibelanjakan untuk kendaraan
dalam perjuangan di jalan Allah dan dinar yang dibelanjakan untuk membantu
kawan-kawannya seperjuangan di jalan Allah (HR. Muslim).
Hadits 20
‫حاِرَمُهْم‬ َ ‫حّلْوا َم‬
َ ‫سَت‬
ْ ‫سَفُكْوا ِدَماَءُهْم َوا‬
َ ‫ن‬ ْ ‫عَلى َا‬ َ ‫حَمَلُهْم‬ َ ‫ن َقْبَلُكْم‬
َ ‫ن َكا‬
ْ ‫ك َم‬َ ‫ح َاْهَل‬
ّ‫ش‬
ّ ‫ن ال‬ ّ ‫ح َفِا‬ّ‫ش‬ ّ ‫ِاّتُقوا ال‬
Jauhilah kekikiran, karena sesungguhnya ia telah membinasakan orang-orang
sebelum kalian, mendorong mereka menumpahkan darah dan menghalalkan
semua yang diharamkan Allah (HR. Muslim).

Hadits 21
ِ ‫حِدْي‬
‫ث‬ َ ‫ب اْل‬
ُ ‫ن َاْكَذ‬
ّ‫ظ‬
ّ ‫ن ال‬
ّ ‫ن َفِا‬
ّ‫ظ‬
ّ ‫ِايَّاُكْم َوال‬
Jauhilah prasangka itu, sebab prasangka itu pembicaraan yang paling
.(dusta (HR. Muttafaqun alaihi

Hadits 22 (SAMA DENGAN HADITS 5)


17
Hadits 23
َ‫سل‬
َ ‫صْبُر اْلَع‬
ّ ‫سُد ال‬
ِ ‫ن َكَما ُيْف‬
َ ‫سُد ْاِلْيَما‬
ِ ‫ضبُ ُيْف‬
َ ‫َاْلَغ‬
Marah itu dapat merusak iman seperti pahitnya jadam merusak manisnya
madu (HR. Baihaki).

Hadits 24
ُ ‫ض‬
‫ب‬ َ ‫غ‬
ْ ‫ن َا‬
َ ‫حْي‬
ِ ‫ك‬
َ ‫ب ُاْذُكُر‬
ُ ‫ض‬
َ ‫ن َتْغ‬
َ ‫حْي‬
ِ ‫َياَبِنى َاَدَم ُاْذُكْرِنى‬
Wahai anak Adam, ingatlah kepada-Ku ketika kamu marah. Maka Aku akan
mengingatmu jika Aku sedang marah (pada hari akhir).

Hadits 25
.‫ب‬
ِ ‫ض‬
َ ‫عْنَد اْلَغ‬
ِ ‫سُه‬
َ ‫ك َنْف‬
ُ ‫ي َيْمِل‬
ْ ‫شِدْيُد اّلِذ‬
ّ ‫عِة َوِاّنَما ال‬
َ ‫سْر‬
ّ ‫شِدْيُد ِبال‬
ّ ‫س ال‬
َ ‫َلْي‬
Orang kuat bukanlah yang dapat mengalahkan musuh, namun orang yang kuat
adalah orang yang dapat mengontrol dirinya ketika marah (HR. Bukhori dan
Muslim).

Hadits 26
‫ل َتَعاَلى‬
ِ ‫جِه ا‬
ْ ‫ظَمَها ِاْبِتَغاَء َو‬
َ ‫ظ َك‬
ٍ ‫غْي‬
َ ‫عِة‬
َ ‫جْر‬
ُ ‫ن‬
ْ ‫جًرا ِم‬
ْ ‫ظَم َا‬
َ‫ع‬ْ ‫عًة َا‬
َ ‫جَر‬
َ ‫عْبٌد‬
َ َ‫جَرع‬
َ ‫َما‬
Tiada tegukan yang ditelan seorang hamba yang lebih besar pahalanya
daripada tegukan kemarahan yang ditahannya semata-mata karena Allah
ta’ala (HR. Ibnu Majah dan Ahmad).

Hadits 27
. ‫شاَء‬
َ ‫جُه ِمْنَها َما‬
ُ ‫ن ُيَزّو‬
َ ‫حْوِر اْلِعْي‬
ُ ‫ن اْل‬
َ ‫خّيُرُه ِم‬
َ ‫حّتى ُي‬
َ ‫ف‬
ِ ‫لِئ‬
َ‫ج‬َ ‫س اْل‬
ِ ‫عَلىُرُؤْؤ‬
َ ‫ل‬
ُ ‫عاُه ا‬
َ ‫ن ُيَنّفَذُه َد‬
ْ ‫عَلىَا‬
َ ‫ظا َوُهَوقَاِدٌر‬
ً ‫غْي‬
َ ‫ن َكَتَم‬
ْ ‫َم‬
Barangsiapa yang menyembunyikan kemarahan, padahal dia mampu
melakukannya, maka Allah akan menyerunya di hadapan para pemimpin
makhluk sehingga Dia memilihkan bidadari untuknya, lalu menikahkan
dengannya sesuai dengan kehendaknya (HR. Abu Daud dan Tirmidzi)

Hadits 28
‫ن َاْوَلِدُكْم‬
َ ‫عِدُلْوا َبْي‬
ْ ‫ل َوا‬
َ ‫ِاّتُقوا ا‬
Bertaqwalah kepada Allah dan berlaku adillah diantara anak-anakmu (HR.
Muslim).

Hadits 29
َ‫ساء‬
َ ‫ت الّن‬
ُ ‫ضْل‬
ّ ‫حٌدا َلَف‬
َ ‫ل َا‬
ُ‫ض‬ّ ‫ت ُمَف‬
ُ ‫طّيِة َفَلْو ُكْن‬
ِ ‫ن َاْوَل ِدُكْمِفى اْلَع‬
َ ‫سّوْوا بَْي‬
َ
Persamakan diantara anak-anakmu dalam pemberian, dan seandainya aku
boleh memberikan kelebihan kepada salah satu diantara mereka, pasti akan
aku berikan kepada anak peremuan (HR. Ahmad dan Tirmidzi).

Hadits 30
ِ‫ت َيْوَم اْلِقَياَمة‬
ٌ ‫ظُلَما‬
ُ ‫ظْلَم‬
ّ ‫ن ال‬
ّ ‫ِاّتُقوا الظّْلَم َفِا‬
Takutilah kezaliman itu sebabsesungguhnya kesaliman itu merupakan
kegelapan pada hari kiamat (HR. Muslim dari Jabir ra).

Hadits 31
.‫عْهَدَلُه‬
َ ‫ن َل‬
ْ ‫ن ِلَم‬
َ ‫ َوَلِدْي‬،‫ن َل َأَماَنَة َلُه‬
ْ ‫َل ِاْيَمانَ ِلَم‬

18
Tidak (sempurna) iman seseorang yang tidak amanah, dan tidak (sempurna)
agama seseorang yang tidak menunaikan janji (HR. Ahmad).

Hadits 32
.‫ل‬
ُ ‫لَفَها َاْتَلَفُه ا‬
َ ‫خَذَها ُيِرْيُد ِاْت‬
َ ‫ن َأ‬
ْ ‫ َوَم‬،‫عْنُه‬
َ ‫ل‬
ُ ‫س ُيِرْيُد َاَداَءَها َأّدىا‬
ِ ‫خَذ َأْمَواَل الّنا‬
َ ‫ن َأ‬
ْ ‫َم‬
Barangsiapa yang mengambil harta orang lain dengan maksud akan
mengembalikannya, maka Allah pasti akan akan menyampaikan maksudnya
itu. Dan jika ia mengambilnya dengan maksud merusaknya, maka Allah akan
merusaknya (HR. Bukhari).

Hadits 33
ُ‫ت َفُهَو َاَماَنة‬
َ ‫ث ُثّم اْلَتَف‬
ٍ ‫حِدْي‬
َ ‫ل ِب‬
َ‫ج‬ُ ‫جٌل َر‬
ُ ‫حّدثَ َر‬
َ ‫ِاَذا‬
Apabila seseorang membicarakan sesuatu kepada orang lain (sambil) menoleh
ke kiri dan ke kanan (karena yang dibicarakan itu rahasia) maka itulah amanah
(HR. Abu Daud).

Hadits 34
َ ‫سْوَلُه َواْلُمْؤِمُنْو‬
‫ن‬ ُ ‫ل َوَر‬
ُ ‫نا‬
َ ‫خا‬
َ ‫ل ِمْنُه َفَقْد‬
ُ ‫ضى ا‬
َ ‫ن ُهَو َاْر‬
ْ ‫صاَبٍة َوِفْيِهْم َم‬
َ ‫ع‬
ِ ‫عَلى‬
َ ‫ل‬
ً‫ج‬ُ ‫سَتْعَمَل َر‬
ْ ‫نا‬
ِ ‫َم‬
Barangsiapa mengangkat seseorang buat suatu jabatan karena kekeluargaan,
padahal ada orang yang lebih disukai Allah daripadanya, maka sesungguhnya
ia telah mengkhianati Allah, Rasul-Nya dan kaum mu’minin (HR. Hakim).

Hadits 35
َ ‫خاَن‬
‫ك‬ َ ‫ن‬
ْ ‫ن َم‬
ْ‫خ‬ُ ‫ك َوَل َت‬
َ ‫ن اْئَتَمَن‬
ِ ‫َاّد اَلَمانََة ِاَلى َم‬
Tunaikanlah amanat terhadap orang yang mengamanatimu dan janganlah
berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu (HR. Ahmad dan Abu Daud).

Hadits 36
َ ‫ن َالّتّواُبْو‬
‫ن‬ َ ‫طاِئْي‬
ّ‫خ‬َ ‫خْيُر اْل‬
َ ‫طاٌء َو‬
ّ‫خ‬َ ‫ن آَدَم‬
ِ ‫ُكّل اْب‬
Semua anak Adam membuat kesalahan dan sebaik-baik pembuat kesalahan
adalah mereka yang bertaubat (HR. Addarami)

Hadits 37
ٍ‫شر‬
َ ‫ب َب‬
ٍ ‫عَلى َقْل‬
َ ‫طَر‬
َ‫خ‬َ ‫ت َوَل‬
ْ ‫سِمَع‬
َ ‫ن‬
ٌ ‫ت َوَل ُأُذ‬
ْ ‫ن َرَأ‬
ٌ ‫عْي‬
َ ‫ن َماَل‬
َ ‫حْي‬
ِ ‫صاِل‬
ّ ‫ي ال‬
َ ‫ت ِلِعَباِد‬
ُ ‫عْد‬
َ ‫َأ‬
Aku menyiapkan untuk hamba-hamba-Ku yang sholeh apa-apa yang belum
pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga dan belum pernah terlintas
dalam benak manusia (HR. Bukhari Muslim).

Hadits 38
‫حّرَها‬
َ ‫جْزٍء ِمْنَها‬
ُ ‫جَهّنَم ِلُكّل‬
َ ‫ن َناِر‬
ْ ‫جْزًأ ِم‬
ُ ‫ن‬
َ ‫سْبِعْي‬
َ ‫ن‬
ْ ‫جْزٌء ِم‬
ُ ‫َناُرُكْم َهِذِه‬
Apimu (yang kamu semua menyalakannya di dunia) ini adalah satu bagian dari
tujuh puluh bagian dari panasnya neraka jahanam, setiap bagian sama suhu
panasnya dengan api di dunia ini (HR. Bukhari, Muslim dan Tirmidzi).

Hadits 39
19
‫عُة َماٌل َل َيْنَفُد َوَكْنٌز َلَيْفَنى‬
َ ‫َأْلَقَنا‬
Qonaah adalah harta yang tidak hilang dan simpanan yang tidak lenyap (HR.
Thabrani).

Hadits 40
‫ن ُمّرا‬
َ ‫ق َوَلْو كَا‬
ّ‫ح‬
َ ‫ ُقِل اْل‬:‫ َقاَل‬,‫ ِزْدِنى‬:‫ت‬
ُ ‫ ُقْل‬.‫ل َلْوَمَة َلِئٍم‬
ِ ‫ف ِفى ا‬
ْ ‫خ‬
َ ‫ َل َت‬:‫صاَياُه‬
َ ‫ن َو‬
ْ ‫َوِم‬

Diantara wasiat Rasulullah Saw adalah: "Jangan takut berada di jalan Allah
terhadap celaan orang yang suka mencela". Aku berkata: "Tambah lagi ya
Rasulullah". Beliau melanjutkan pesannya: "Katakanlah yang haq meskipun
akibatnya terasa pahit" (HR. Ibnu Hibban).

Hadits 41
‫سلَأَل‬
ْ ‫ن َي‬
ْ ‫ن َا‬
ْ ‫خْيٌرَللُه ِمل‬
َ ‫سلِه‬
ِ ‫عَلللى َنْف‬
َ ‫ َفُيْنِفُقلُه‬،‫ىِبِه‬
َ ‫سلَتْغِن‬
ْ َ‫ َفَيِبْيَعُه ُثلّم ي‬،‫ق‬
ِ ‫سْو‬
ّ ‫ضَعُه ِفىال‬
َ ‫يَء َفَي‬
ْ ‫ج‬
ِ ‫ ُثّم َي‬،‫ب ِبِه‬
َ ‫ط‬
ِ ‫حَت‬
ْ ‫ل َفَي‬ً ‫حْب‬
َ ‫جُل‬ ُ ‫ن َيحِْمَل الّر‬
ْ ‫ََل‬
.‫طْوُه َاْوَمَنُعْوُه‬
َ‫ع‬ ْ ‫ َا‬،‫س‬
َ ‫الّنا‬

Seseorang yang membawa tambang lalu pergi mencari dan mengumpulkan


kayu bakar lantas dibawanya ke pasar untuk dijual dan uangnya digunakan
untuk mencukupi kebutuhan dan nafkah dirinya, maka itu lebih baik dari
seseorang yang meminta-minta kepada orang yang terkadang diberi dan
kadang ditolak (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadits 42
‫سُنْوا َأَدَبُهْم‬
ِ ‫ح‬ ْ ‫ِاْلَزُمْوا َأْوَلَدُكْم َوَأ‬
Bergaullah dengan anak-anakmu dan bimbinglah kepada akhlak yang mulia
(HR. Muslim).
Hadits 43
ُِ ‫خا‬
‫ل‬ َ ‫ن ُي‬
ْ ‫حُدُكْم َم‬
َ ‫ظْر َأ‬ُ ‫خِلْيِلِه َفْلَيْن‬
َ ‫ن‬ ِ ‫عَلى ِدْي‬َ ‫جُل‬ ُ ‫َالّر‬
Seseorang mengikuti agama kawannya, karena itu perhatikanlah kepada siapa
orang itu berkawan (HR. Tirmidzi).

Hadits 44
ْ‫خْيُرُكْمَِلْهِلي‬
َ ‫ َوَاَنا‬،‫خْيُرُكْم خَْيُرُكْمَِلْهِلِه‬
َ
Sebaik-baik kamu adalah yang paling baik terhadap keluarganya dan aku yang
paling baik terhadap keluargaku (HR. Abu Syakir).

Hadits 45
‫سَها َوَماِلَها‬
ِ ‫ك ِفى َنْف‬
َ ‫ظْت‬
َ ‫حِف‬
َ ‫عْنَها‬
َ ‫ت‬
َ ‫غْب‬
ِ ‫ك َوِإَذا‬
َ ‫عَلْيَها َأَبّرْت‬
َ ‫ت‬
َ ‫سْم‬
َ ‫ك َوِإَذا َأْق‬
َ ‫عْت‬
َ ‫طا‬
َ ‫ك َوِإَذا َأَمْرَتَها َأ‬
َ ‫سّرْت‬
َ ‫ت ِإَلْيَها‬
َ ‫ظْر‬
َ ‫ن ِإَذا َن‬
ْ ‫ساِء َم‬
َ ‫خْيُر الّن‬
َ
Sebaik-baik wanita (isteri) adalah yang apabila engkau memandang kepadanya
menggembirakanmu, apabila engkau suruh dia patuh, apabila engkau beri
nafkah dia menerima dengan baik dan apabila engkau tidak ada disampingnya
dia menjaga dirinya dan hartamu (HR. Nasa'i)

Hadits 46

ِ‫جع‬
ِ ‫ضا‬
َ ‫شًرا َوَفّرُقْوا َبْيَنُهْم ِفى اْلَم‬
ْ ‫ع‬
َ ‫عَلْيَها ِإَذا َبَلُغْوا‬
َ ‫ضِرُبْوُهْم‬
ْ ‫سْبًعا َوا‬
َ ‫لِة ِإَذا َبَلُغْوا‬
َ‫ص‬ّ ‫ُمُرْوا صِْبَياَنُكْم ِبال‬
Suruhlah anak-anakmu shalat bila berumur tujuh tahun dan pukulah jika
mereka berumur sepuluh tahun (tapi masih tidak mau shalat) dan pisahkanlah
tempat tidur mereka (HR. Abu Daud)

Hadits 47 (43)
20
Hadits 48
َ‫طّيب‬
َ ‫ف َوُت‬
َ ‫ظ‬
ّ ‫ن ُتَن‬
ْ ‫جَد ِفى الّدْوِر َوَأَمرِبَها َأ‬
ِ ‫سا‬
َ ‫َأَمَر ِبِبَناِء اْلَم‬
Rasulullah Saw memerintahkan membangun masjid di kampung dan
membersihkan serta memberinya wangi-wangian (HR. Abu Daud dan Tirmidzi).

Hadits 49
ِ ‫شَهُدْوا َلُه ِبْاِلْيَما‬
‫ن‬ ْ ‫جَد َفا‬
ِ‫س‬
ْ ‫جَل َيْعَتاُد اْلَم‬
ُ ‫ِإَذا َرَأْيتُُم الّر‬
Apabila kamu melihat seseorang biasa ke masjid, maka saksikanlah bahwa ia
betul-betul beriman (HR. Tirmidzi).

Hadits 50
َ‫جاَرَتك‬
َ ‫ل ِت‬
ُ ‫ َل َأْرَبَع ا‬:‫جِد َفُقْوُلْوا َلُه‬
ِ‫س‬ْ ‫ع ِفى اْلَم‬
َ ‫ن َيِبْيُع َاْو َيْبَتا‬
ْ ‫ِإَذا َرَأْيُتْم َم‬
Apabila kamu melihat orang berjual beli di masjid, maka katakanlah
kepadanya: "semoga Allah tidak menguntungkan perdagangan kamu" (HR.
Nasa'I dan Tirmidzi).

Hadits 51
َ‫جِلس‬
ْ ‫ن َي‬
ْ ‫ن َقْبِل َأ‬
ْ ‫ن ِم‬
ِ ‫جَدَتْي‬
ْ‫س‬َ ‫صّل‬
ُ ‫جَد َفْلُي‬
ِ‫س‬ْ ‫حَدُكُم اْلَم‬
َ ‫ِإَذا جاء َأ‬
Apabila salah seorang diantara kamu datang ke masjid, maka hendaklah ia
shalat dua rekaat sebelum duduk (HR. Jamaah dari Qatadah)

Hadits 52
.‫ب اْلَكَباِئُر‬
ُ ‫جُتِن‬
ْ ‫ن ِإَذا ا‬
ّ ‫ت ِلَما َبْيَنُه‬
ٌ ‫ن ُمَكّفَرا‬
َ ‫ضا‬
َ ‫ى َرَم‬
َ ‫ن ِإل‬
ُ ‫ضا‬
َ ‫جُمَعِة َوَرَم‬
ُ ‫ى اْل‬
َ ‫جُمَعُة ِإل‬
ُ ‫س َواْل‬
ُ ‫خْم‬
َ ‫ت اْل‬
ُ ‫صَلَوا‬
ّ ‫ال‬

Shalat yang lima waktu dan shalat Jum’at ke Jum’at berikutnya dan puasa
Ramadhan ke puasa Ramadhan berikutnya adalah penghapus-penghapus dosa
diantara mereka, apabila dijauhi dosa-dosa besar (HR. Ahmad, Muslim dan
Tirmidzi).

21