Anda di halaman 1dari 9

[MRSM KEPALA BATAS] KEYWAI

KUMPULAN 10

Cadangan Format Soalan Sejarah 1249/3

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA

Tugasan untuk calon

TEMA 9 HURAIAN SUKATAN PELAJARAN DAN BUKU TEKS SEJARAH


TINGKATAN 4 BAB 10

TAJUK 9.2 DASAR BRITISH TERHADAP EKONOMI NEGARA DAN


KESANNNYA

Berdasarkan tajuk di atas calon dikehendaki melaksanakan tugasan berikut;

I. Calon boleh membuat rujukan daripada pelbagai sumber seperti buku


teks,buku ilmiah, akhbar majalah, risalah, internet dan lain-lain.

II. Pada hari peperiksaan, calon hanya dibenarkan membawa masuk buku
teks, buku ilmiah, akhbar, majalah dan risalah sahaja ke dalam dewan /
bilik peperiksaan.

III. Bahan tersebut boleh digunakan sebagai rujukan untuk menjawab soalan.

Akan diberikan sebulan sebelum peperiksaan


[MRSM KEPALA BATAS] KEYWAI

Tajuk 9.2 Dasar British Terhadap Ekonomi Negara Dan Kesannya

( Merujuk Tema 9 Huraian Sukatan Pelajaran Dan Buku Teks Sejarah Tingkatan 4, Bab 10 )

Soalan :

Keadaan ekonomi semasa penjajahan British telah meninggalkan pelbagai kesan terhadap
ekonomi negara kita. Bincangkan.

Peringatan :
Calon hendaklah menjawab berdasarkan kerangka jawapan di bawah.

Format Aspek Perincian Markah


Penuh

Pengenalan Memahami 1. Pengenalan


kehendak Jelaskan maksud ekonomi tradisional dan 5 markah
tugasan soalan ekonomi dagangan

Isi Memahami ciri- 2. Ciri-ciri ekonomi tradisional dan ekonomi


Dan ciri ekonomi dagangan;
Huraian tradisional dan
ekonomi Terangkan ciri-ciri ekonomi Tanah Melayu
dagangan semasa pemerintahan British
Ekonomi tradisional ( 10 m ) 30 markah
Ekonomi dagangan ( 20 m )

Menganalisis 3. Usaha-usaha British memperkenalkan


sebab dan ekonomi dagangan.
kejayaan British
memperkenalkan Terangkan usaha-usaha British 15 markah
ekonomi memperkenalkan ekonomi dagangan
dagangan

Mengaplikasi 4. Langkah ke arah matlamat Malaysia sebagai


matlamat tumpuan kegiatan ekonomi antarabangsa.
Malaysia
sebagai tumpuan Cadangkan langkah-langkah untuk 15 markah
kegiatan menjadikan Malaysia sebagai tarikan pelabur
ekonomi asing
antarabangsa
[MRSM KEPALA BATAS] KEYWAI

Menilai 5. Kejayaan Malaysia dalam ekonomi di


kejayaan peringkat global.
Malaysia dalam
bidang ekonomi Berdasarkan pengetahuan anda, jelaskan 10 markah
di peringkat kejayaan yang telah dicapai oleh Malaysia di
global peringkat global.

Menjana idea 6. Cabaran dan langkah-langkah untuk


Usaha-usaha menghadapi cabaran Wawasan 2020
Malaysia ke arah
menghadapi Jelaskan cabaran yang dihadapi oleh 10 markah
cabaran Malaysia untuk menghadapi Wawasan
Wawasan 2020 2020. ( 5 m )
Nyatakan langkah-langkah untuk
mengatasi cabaran di atas. ( 5 m )

Menghayati 7. Nilai-nilai murni daripada perkembangan


nilai-nilai murni/ ekonomi negara.
ikhtibar/
patriotisme Nyatakan nilai-nilai murni daripada 10 markah
daripada perkembangan ekonomi negara.
perkembangan
ekonomi negara

Kesimpulan Merumus secara 8. Rumusan


keseluruhan isi 5 markah
yang telah Pengetahuan yang diperolehi
dibincangkan Iktibar kepada diri, bangsa dan negara
Harapan untuk masa depan ekonomi
Malaysia yang lebih cemerlang
[MRSM KEPALA BATAS] KEYWAI

Peraturan pemarkahan Tingkatan 4 , Bab 10

Cadangan Soalan Kertas 1249/3


Soalan :

Keadaan ekonomi semasa penjajahan British telah meninggalkan pelbagai kesan terhadap
ekonomi negara kita. Bincangkan.

Soalan Isi Dan Huraian Markah

1 Pengenalan 5
Jelaskan maksud ekonomi tradisional dan ekonomi dagangan markah

- Ekonomi tradisional adalah ekonomi berasaskan sara diri


- Melombong
- Bercucuk tanam
- Memungut hasil hutan
- Menternak binatang
- Menangkap ikan secara kecil-kecilan

- Ekonomi dagangan adalah kegiatan pertanian atau perlombongan


yang melibatkan lebihan pengeluaran pemasaran
- Berskala besar
- Mengguna tenaga buruh yang ramai
- Modal besar
- Teknologi yang tinggi
- Pemasaran luas

2 Ciri-ciri ekonomi tradisional dan ekonomi dagangan 30


markah
* Ekonomi Tradisional
- Pelbagai kegiatan ekonomi.
- Berjaja/berniaga/berdagang.
- Melombong
- Bercucuk tanam
- Memungut hasil hutan
- Menternak binatang
- Menangkap ikan
- Mengusahakan tanaman sampingan
- Ekonomi sara diri
- Skala pengeluaran kecil
- Menggunakan teknologi yang rendah
- Modal yang kecil
- Modal terhad
- Buruh terhad
- Pasaran kecil
[MRSM KEPALA BATAS] KEYWAI

- Lebihan hasil digunakan keluarga/kumpulan masyarakat


- Hasil lebih ditukar dengan barangan lain
- Hasil yang lebih digunakan untuk kenduri-
kendara/zakat/sedekah/hadiah/simpanan.
- Tiada pengkhususan pekerjaan
- Pembahagian kerja melibatkan perbezaan jantina dan umur
- Kraftangan/sutera/kain kapas/senjata/tembaga
- Tenunan
* Ekonomi Dagangan
- Bertujuan pemasaran/eksport
- Berskala besar
- Buruh ramai
- Modal besar
- Teknologi tinggi
- Pasaran luas
- Contoh tanaman getah/gambir/lada hitam/tebu/ubi
kayu/kopi/tembakau/kelapa sawit/ teh/ kelapa.
- Dwiekonomi
- Pecah dan perintah
- Melibatkan orang barat/india/cina/pemodal Eropah
- Melantik H.N Ridley sebagai Pengarah Botanical Garden
- Mengadakan pameran
- Mengagihkan benih getah secara percuma
- Memperkenalkan sisitem torehan secara Ibedem
- Melibatkan syarikat-syarikat perwakilan
- Memberi galakkan/sokongan kepada pemodal asing
- Industri Perlombongan
- Industri Kewangan
- Industri Pertanian

3 Usaha-usaha British memperkenalkan ekonomi dagangan 15


markah
- Melantik H.N Ridley sebagai Pengarah Botanical Garden
- Mengadakan pameran
- Mengagihkan benih getah secara percuma
- Memperkenalkan sisitem torehan secara Ibedem
- Melibatkan syarikat-syarikat perwakilan
- Memberi galakkan/sokongan kepada pemodal asing
- Mengagihkan benih getah secara percuma
- Memberi galakan dan sokongan kepada pemodal asing
- Memberi kadar sewa tanah
- Memberi tarif cukai yang rendah
- Cukai Eksport dikeculaikan selama 50 tahun
- Memperkenalkan rancangan sekatan Stevenson
- Melaksanakan Rancangan Peraturan Getah Antarabangsa.
- Penyediaaan modal/insentif modal
- Teknologi kapal korek
- Meluluskan enakmen / undang-undang untuk menguasai lombong
- Menggalakkan kemasukan buruh luar
[MRSM KEPALA BATAS] KEYWAI

- Membawa masuk buruh luar


- Buruh Cina dalam sector perlombongan
- Buruh India dalam sector perladangan
- Mewujudkan jawatan pegawai perlindungan buruh
- Meluluskan undang-undang untuk membaiki system pengambilan
buruh
- Sistem pengambilan kakitangan/rumah kongsi menggantikan sistem
tiket kredit
- Menaja kemasukan imigran Cina /Foochow ke Sarawak
- Menguatkuasakan undang-undang Tabung Imigresen India
- Memperkenalkan penggunaan mata wang asing
- Menubuhkan Lembaga Pesuruhjaya Wang untuk mengeluarkan
wang kertas
- Wang kertas digunakan untuk perdagangan di Negeri Selat
- Menubuhkan institusi kewangan/bank
- Memperkenalkan system kewangan moden yang berorientasikan
keuntungan/ kadar faedah yang tinggi
- Memperkenalkan system rekod tanah
- Memperkenalkan Enakmen Tanah Persekutuan
- Memperkenalkan Enakmen Tanaman Padi
Kuasa Residen untuk menentukan jumlah kawasan konsesi tanah
- Memperkenalkan kadar cukai mengikut jenis tanah
- Mengekalkan orang Melayu sebagai petani
- Dasar perlindungan kepada pemodal dan pengusaha Eropah/Sekatan
Stevenson
- Menaikkan harga getah di pasaran

4 Cadangkan langkah-langkah untuk menjadikan Malaysia sebagai 15


tarikan pelabur asing ; markah

- Mengekalkan perpaduan kaum


- Kreatif dan inovatif
- Menambah tenaga mahir
- Menaik taraf infrastruktur
- Merperkukuh pusat kewangan persisir pantai
- Mewujudkan perdagangan bebas
- Memberikan bantuan modal
- Meluaskan pasaran / mencari pasaran baru
- Meluaskan dagangan dua hala
- Menjadikan negara hub hala
- Memperkasa wilayah pembangunan ekonomi
- Memperluaskan hubungan diplomatik
- Mengadakan pertukaran teknologi
- Mempelopori penggunaan dinar emas dalam kalangan negara Islam
- Menjamin keamanan dan kedaulatan negara
- Memajukan pelancongan
- Perkongsian ilmu pengetahuan
( mana-mana munasabah )
[MRSM KEPALA BATAS] KEYWAI

5 Kejayaan Malaysia dalam ekonomi di peringkat global. 10


markah
Perindustrian ;
- Pembuatan otomobil/industri berat
- Sektor perkilangan
- Menyediakan zon perdagangan bebas
- Koridor raya multimedia
- Industri elektronik

Pertanian ;
- Bioteknologi
- Pusat pengeluaran herba
- Pengeluar komoditi dunia
- Menjadikan pertanian satu industry
Perlombongan ;
- Petrokimia
- Carigali minyak

Pusat Kewangan ;
- Pusat pengeluar makanan halal dunia
- Pelopor hub halal dunia
- Pusat tumpuan ekonomi dunia
- Sistem bank yang kukuh
- Pusat kewangan Islam

Sistem pengangkutan dan perhubungan ;


- Industri perkapalan
- Pengangkutan tambang murah
- Perkhidmatan cemerlang peringkat dunia
- Perluasan penggunaan internet
- Jalur lebar

Pelancongan ;
- Memelihara bandar warisan dunia
- Menarik pelabur asing
( mana-mana munasabah )

6 Cabaran dan langkah-langkah untuk menghadapi cabaran Wawasan 10


2020 markah

* Cabaran
i) Kewangan
- Kekurangan modal
- Nilai mata wang turun naik/spekulasi

ii) Pelaburan
- Kejatuhan pasaran saham
- Pelabur berpindah ke Negara lain
[MRSM KEPALA BATAS] KEYWAI

- Masalah menarik pelabur asing

iii) Teknologi
- Teknologi masih rendah
- Masih bergantung kepada teknologi luar

iv ) Globalisasi
- Persaingan dengan Negara maju
- Pengiktirafan oleh Negara maju
- Salah guna laman sesawang

v) Pasaran
- Menembusi pasaran antarabangsa
- Pasaran terhad
- Tekanan/sekatan Negara maju

vi) Tenaga kerja


- Kurang mahir
- Bergantung kepada Negara luar
- Ramai tenaga mahir berkhidmat di luar Negara
- Kurang pengetahuan

vii) Gejala social


- Keruntuhan akhlak
- Dadah
- Nilai-nilai kemanusiaan pudar

* Langkah-langkah
i) Penguasaan ilmu
- menjadi hak pendidikan
- mengubah suai kurikulum untuk memenuhi keperluan semasa
- pendidikan sepanjang hayat
- melahirkan modal insane
- pendidikan maya
- pendidikan kel luar Negara

ii) Kemahiran
- penguasaan ICT
- menambah bilangan tenaga professional dalam/luar Negara
- menambah pusat pengajian tinggi yang berkaitan kemahiran
- mendapat latihan di luar Negara

iii) R& D
- menghasil produk tinggi
- memperuntukkkan dana
- mendapat hak milik/patern
- meneroka bidang baru

iv) Kewangan
- penggabungan bank
[MRSM KEPALA BATAS] KEYWAI

- tambatan mata wang


- memperkenalkan dinar emas
- memperluaskan perbankan Islam

v) Pasaran
- meningkatkan kualiti barangan
- mencari pasaran baru
- mengadakan promosi/pameran
- e-dagang

vi) Modal Insan


- memperkukuhkan jati diri/PLKN
- menerapkan integriti/anti rasuah
- memperkasa sekolah agama
- konsep 1 Malaysia
- merealisasikan wawasan 2020
- mendaulat Bahasa Melayu/memperkasa BI

7 Nilai-nilai murni daripada perkembangan ekonomi negara 10


markah
- Berkemahiran
- Bersyukur
- Rajin
- Berusaha bersungguh-sungguh
- Berani
- Bijak memanfaat peluang
- Kreatif
- Inovatif
- Berdaya saing
- Jati diri yang tinggi
- Perpaduan
- Kerjasama
- Kebijaksanaan pemimpin
( mana-mana munasabah )

8 Rumusan 5
- Pengetahuan yang diperolehi markah
- Iktibar kepada diri, bangsa dan negara
- Harapan untuk masa depan ekonomi Malaysia yang lebih
cemerlang