Anda di halaman 1dari 2

Nomor : KP.05.02/Au/SB-B.

I/ Makassar, Mei 2017


Lampiran :-

Kepada Yth,
Bapak Kepala Balai Besar Wilayah Sungai
Pompengan Jeneberang
Di
Makassar

Perihal : Permohonan Cuti

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Zaniyah Afifah, ST


NIP :-
Golongan : IIIa
Jabatan : Pengawas
Satuan Organisasi : Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang

Dengan ini mengajukan permohonan cuti tahunan untuk alasan penting (menuaikan
ibadah umroh) selama 6 (enam) hari kerja terhitung mulai tanggal 5 Juni 2017 sampai
dengan 12 Juni 2017.
Alamat selama menjalankan cuti di Mekkah dan Madinah Arab Saudi, nomor kontak
081355056733.
Demikian permohonan ini saya buat untuk dapat dipertimbangkan sebagaimana
mestinya.
Hormat Saya,

Zaniyah Afifah, ST
NIP. -

CATATAN PEJABAT KEPEGAWAIAN CATATAN/PERTIMBANGAN


Cuti yang telah diambil dalam tahun yang ATASAN LANGSUNG
bersangkutan :
Menyetujui,
a. Cuti tahunan Pelaksana Teknik
Pejabat Pembuat Komitmen Bendungan I
b. Cuti besar
c. Cuti sakit
d. Cuti bersalin Andi Asnaeni, ST
e. Cuti karena alasan penting NIP. 19770509 201012 2 001
f. Keterangan lain-lain KEPUTUSAN PEJABAT YANG BERWENANG
MEMBERIKAN CUTI

Mengetahui,
Pejabat Pembuat Komitmen Bendungan I
SNVT Pembangunan Bendungan BBWS
Pompengan Jeneberang

Abd. Rachman Rasjid, SST, MT


NIP. 19701105 199603 1003

Tembusan disampaikan kepada Yth :


1. Kepala SNVT Pembangunan Bendungan BBWS Pompengan Jeneberang
2. Kepala Sub Bagian Kepegawaian BBWS Pompengan Jeneberang
Juni Juni
KP.05.02/Au/SB-B.I/