Anda di halaman 1dari 1

MADRASAH TSANAWIAH ASADIYAH NO.

1 BELAWA
KECAMATAN BELAWA KABUPATEN WAJO
PROVINSI SULLAWESI SELATAN
Alamat : Jl. KH. Abdul Malik No. 22 Lutang

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA MTS ASADIYAH NO. 1 BELAWA
Nomor : ..

TENTANG
PENGANGKATAN KEPALA PERPUSTAKAAN

Bismillahi Rahmanir Rahim


MADRASAH TSANAWIAH ASADIYAH NO. 1 BELAWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelangsungan dan kelancaran jalannya pendidikan pada


MTs. Asadiyah No. 1 Belawa Maka perli menerbitkan SK Kepala
Perpustakaan.
b. Bahwa yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang
cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Kepala
Perpustakaan pada MTs. Asadiyah No. 1 Belawa
Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003
2. Undang-Undang No. 2 Tahun 1986
3. Peraturan Pemerintah No. 20 1991
4. Peraturan Presiden No. 15 Tahun 1983
Mengingat Pula : Hasil rapat pengurus Komite Madrasah, Kepala Madrasah dan Tenaga
Pendidik dan Kependidikan, perihal pembagian tugas guru pada MTs.
Asadiyah No. 1 Belawa
MEMUTUSKAN
Menetapkan
Pertama : Terhitung muli tanggal, .
Nama :
Tempat / Tgl. Lahir :
Pend. Terakhir :
Alamat :
Menjadi Kepala Perpustakaan pada MTs. Asadiyah No. 1 Belawa
Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan
Kedua : Segala biaya yang timbul akibat dari keputusan ini akan dibebankan pada
anggaran yang sesuai.
Ketiga : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan unruk diketahui dan
dilaksanakan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam
keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Belawa
Pada tanggal : 3 Januari 2013

Kepala MTs. Asadiyah No. 1 Belawa

.
NIP. .

Tembusan :
1. Kepala kantor Wilayah Kementerian Agama Prop. Sulsel
Up. Kabid Mapenda Islam di Makassar.
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Wajo
3. Yang bersangkutan.
4. Arsip