Anda di halaman 1dari 14

Topik Komponen

Kurikulum (1)
7
HASIL PEMBELAJARAN
Pada akhir topik ini, anda seharusnya dapat:
1. Membincangkan empat unsur utama yang penting dalam
perkembangan kurikulum;
2. Menghuraikan kepentingan objektif tingkah laku dalam
perkembangan kurikulum; dan
3. Menghuraikan nilai kurikulum yang baik.

PENGENALAN
Kurikulum memainkan peranan yang amat penting dalam sistem pendidikan. Ia
bertindak sebagai pelan tindakan untuk guru dan pelajar mencapai objektif yang
dikehendaki. Dalam topik ini, kita akan melihat kepada komponen yang
menjadikan kurikulum itu baik iaitu berkualiti. Tanpa komponen ini, kurikulum
itu akan menjadi sama ada terlalu tersirat secara alam semula jadi atau terlalu
kaku.

7.1 KONSEP DAN OBJEKTIF


Kurikulum boleh dikategorikan kepada empat elemen utama, iaitu objektif (di
mana), kandungan (apa), pengalaman pembelajaran (bagaimana) dan
penilaian (lihat Rajah 7.1). Tanpa mengira pendekatan kurikulum atau model yang
digunakan, pemaju kurikulum perlu sentiasa memulakan proses pembangunan
dan pelaksanaan kurikulum dengan merangka objektif tingkah laku sebelum

Hak Cipta Open University Malaysia (OUM)


102 TOPIK 7 KOMPONEN KURIKULUM (1)

berurusan dengan apa yang hendak dimasukkan ke dalam kurikulum, bagaimana


untuk membentangkan dan mengatur apa yang dipilih dan apa kaedah dan
instrumen untuk digunakan dalam menilai hasil daripada kurikulum. Objektif
tingkah laku memberi tumpuan kepada apa yang dijangka akan dilakukan pelajar
dan bukannya apa yang guru akan lakukan.

Rajah 7.1: Unsur utama kurikulum

Hak Cipta Open University Malaysia (OUM)


TOPIK 7 KOMPONEN KURIKULUM (1) 103

7.1.1 Koheren Komponen


Kurikulum yang koheren atau kurikulum sejajar boleh ditakrifkan sebagai
program akademik yang:

(a) Teratur dan direka dengan tujuan memudahkan pembelajaran;

(b) Bebas daripada jurang akademik dan pengulangan yang sia-sia; dan

(c) Disusun merentasi pelajaran, kursus, bidang pengajian dan tahap gred.

Terdapat dua jenis koheren kurikulum yang utama, iaitu koheren menegak dan
koheren mendatar seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 7.2:

Rajah 7.2: Koheren menegak dan mendatar

Teori kurikulum koheren berasal daripada pengiktirafan bahawa apa yang diajar
dan dipelajari di sekolah mungkin tidak teratur, rawak, bercelaru dan berpotensi
merosakkan pelajar. Contohnya, guru mungkin mengambil keputusan sendiri
untuk menentukan apa yang diajar dalam mata pelajaran tertentu berdasarkan
keutamaan peribadi, kemudahan, tabiat yang lalu, bahan pengajaran yang
ketinggalan zaman dan faktor lain yang tidak sesuai untuk pelajar atau demi
kepentingan pelajar. Selain itu, sesetengah guru mungkin menerangkan pelbagai
perkara dalam mata pelajaran tertentu dan mengajarnya dengan cara yang
menarik. Manakala rakan mereka menerangkan hanya sedikit perkara dan
mengajarnya dengan cara yang teruk. Ini boleh menyebabkan berlakunya jurang
pendidikan dan ketidakkonsistenan yang akan merugikan sesetengah pelajar.

Hak Cipta Open University Malaysia (OUM)


104 TOPIK 7 KOMPONEN KURIKULUM (1)

Oleh itu, adalah sangat penting untuk pendidik bekerja dan mengajar bersama
dengan menggunakan harapan pembelajaran yang bersesuaian dengan
perkembangan dan ditakrifkan dengan jelas untuk memastikan pelajar belajar
lebih banyak dan meninggalkan sekolah dengan lebih bersedia.

Hubungan Objektif dan Kandungan


Objektif tingkah laku adalah penting untuk proses perancangan semua aktiviti
pendidikan. Mempunyai objektif yang ditakrifkan dengan jelas menyediakan asas
yang kukuh bagi pemilihan atau reka bentuk bahan pengajaran, kandungan
dan/atau kaedah pengajaran. Menyatakan objektif juga membantu menentukan
sama ada objektif telah dicapai dan sama ada sesuatu kesan telah berlaku.

Objektif biasanya merujuk kepada keberhasilan yang dijangkakan. Contohnya,


guru boleh memperkembangkan senarai kronologi topik yang akan dibincangkan
dalam subjek tertentu tetapi jenis senarai ini hanya menunjukkan apa yang
pendidik bercadang untuk mengajar, bukannya hasil yang diharapkan daripada
pengajaran. Garis kandungan mungkin berguna dalam membantu rancangan
guru dan membimbing pelajaran mereka tetapi tidak mencukupi untuk penyataan
objektif tingkah laku yang mesti dikaitkan dengan kandungan.

Rajah 7.3: Komponen objektif tingkah laku

Terdapat empat komponen penting (lihat Rajah 7.3) bagi objektif tingkah laku
yang ditulis dengan baik yang digariskan seperti yang berikut (Hurley, 2006):

(a) Objektif tingkah laku yang baik adalah berorientasikan pelajar Penekanan
diberi kepada apa yang pelajar dijangka melakukannya (prestasi pelajar),
iaitu apa mereka akan belajar, mengapa ia adalah penting, bagaimana ia
berkaitan dengan apa yang mereka sudah tahu dan bagaimana ia akan
berlaku; dan bukannya apa yang guru akan lakukan (prestasi pengajar).
Kesilapan biasa yang dilakukan pendidik ialah mereka menghuraikan apa
akan diajar, bukannya apa dijangka boleh dilakukan oleh pelajar pada akhir
unit pengajaran. Objektif pembelajaran hendaklah ditulis dari perspektif
pelajar. Contohnya, "Pelajar seharusnya dapat menjelaskan mengapa lilin

Hak Cipta Open University Malaysia (OUM)


TOPIK 7 KOMPONEN KURIKULUM (1) 105

putih terbakar lebih cepat daripada yang berwarna; berbanding dengan


"Membantu pelajar memahami mengapa lilin putih terbakar lebih cepat
daripada yang berwarna.

(b) Objektif tingkah laku baik menggambarkan hasil pembelajaran Hasil


pembelajaran mengenal pasti apa yang pelajar akan tahu dan dapat lakukan
pada akhir pelajaran atau program. Hasil pembelajaran adalah lebih penting,
bukan aktiviti pembelajaran yang membawa kepada hasil. Setelah hasil
pembelajaran dikenal pasti, maka aktiviti untuk mencapai hasil tersebut
boleh ditentukan;

(c) Objektif tingkah laku yang baik adalah jelas dan mudah difahami Ia
sepatutnya mengandungi strategi dan kaedah pengajaran yang jelas yang
dijadikan objektif dan menggunakan kandungan dalam usaha untuk
mencapai hasil yang diingini; dan

(d) Objektif tingkah laku yang baik adalah dapat diperhatikan Penilaian hasil
pembelajaran berkisarkan keupayaan guru untuk menilai sama ada objektif
dan matlamat pelajaran atau program telah dipenuhi atau jika tidak, sama
ada strategi lain harus digunakan untuk pelajaran atau program untuk
benar-benar berkesan.

Hubungan Objektif terhadap Pengalaman Pembelajaran


"Istilah pengalaman pembelajaran merujuk kepada interaksi antara pelajar dan
keadaan luaran dalam persekitaran di mana mereka boleh bertindak balas.
Pembelajaran berlaku melalui tingkah laku aktif pelajar (Tyler, seperti yang
dipetik dalam Lunenburg, 2001).

Guru perlu memilih pengalaman pembelajaran yang akan menggalakkan


penglibatan aktif pelajar dalam proses pembelajaran, dalam usaha untuk
mencapai hasil pembelajaran yang diharapkan. Tyler (1949) menyenaraikan lima
prinsip umum dalam memilih pengalaman pembelajaran yang diingini seperti
yang ditunjukkan dalam Rajah 7.4:

Hak Cipta Open University Malaysia (OUM)


106 TOPIK 7 KOMPONEN KURIKULUM (1)

Rajah 7.4: Prinsip dalam memilih pengalaman pembelajaran

Hak Cipta Open University Malaysia (OUM)


TOPIK 7 KOMPONEN KURIKULUM (1) 107

Akhir sekali, penilaian kurikulum membantu mengenal pasti kualiti,


keberkesanan program, proses dan produk kurikulum. Namun, bagaimanakah
kita mengukur keberkesanan kurikulum? Berikut ialah indikator keberkesanan
sesuatu kurikulum dalam memperkembangkan kanak-kanak kecil dan memenuhi
pertumbuhan mereka:

(a) Kanak-kanak adalah aktif dan terlibat secara kognitif, fizikal, sosial dan
artistik. Kanak-kanak belajar dengan lebih baik dengan meneroka dan
memikirkan suasana persekitaran dan perkara di sekeliling mereka. Mereka
perlu aktif dalam pembelajaran mereka, secara kognitif, fizikal, sosial dan
artistik. Kurikulum yang berkesan memastikan konsep yang penting diajar
melalui pelajaran harian, projek dan pengalaman, aktiviti bekerjasama dan
kurikulum yang aktif.

(b) Matlamat ditakrifkan dengan jelas, dikongsi dan difahami oleh semua orang
dewasa yang mempunyai kepentingan dalam pembelajaran kanak-kanak.
Misalnya, pentadbir program, guru dan keluarga. Kurikulum dan strategi
serta kaedah pengajaran yang berkaitan perlu direka untuk membantu
mencapai matlamat ini dengan cara kesatuan dan logik.

(c) Kurikulum adalah berdasarkan bukti yang berkaitan secara perkembangan,


budaya dan linguistik dengan kanak-kanak yang akan mengalami
kurikulum; dan disusun di sekitar prinsip perkembangan dan pembelajaran
kanak-kanak.

(d) Kandungan bernilai dipelajari melalui pengajaran yang disengajakan, iaitu


penyiasatan, bermain dan memberi tumpuan. Pedagogi atau strategi
pengajaran perlu disesuaikan dengan peringkat umur, keupayaan
perkembangan, bahasa dan budaya dan keupayaan dan ketidakupayaan
kanak-kanak. Dalam hal ini, pelaksanaan kurikulum bergantung pada guru
dan jenis interaksi guru/kanak-kanak. Guru perlu mempunyai interaksi
yang kerap dan bermakna dengan kanak-kanak yang juga akan
membolehkan mereka untuk sentiasa menilai kemajuan setiap kanak-kanak
dan membuat pengubahsuaian dalam bilik darjah jika perlu. Bagi
menyokong pengajaran yang berkesan, guru perlu mempunyai tahap
pengalaman dan latar belakang pendidikan yang betul.

(e) Kandungan dan pelaksanaan kurikulum yang dibina atas keperibadian


kanak-kanak sebelum ini yang berkaitan dengan usia dan pembelajaran
budaya; dan adalah sokongan pengetahuan latar belakang yang diperoleh di
rumah dan dalam masyarakat. Kurikulum tersebut perlu menyokong kanak-
kanak yang bahasa rumah mereka bukan bahasa kebangsaan, dalam
membina asas yang kukuh untuk pembelajaran yang seterusnya. Kurikulum

Hak Cipta Open University Malaysia (OUM)


108 TOPIK 7 KOMPONEN KURIKULUM (1)

yang berkesan menawarkan panduan, kepelbagaian dan strategi khusus


untuk membezakan pengajaran dan aktiviti bilik darjah mengikut ciri-ciri
dan latar belakang kanak-kanak.

(f) Kurikulum adalah komprehensif dan melibatkan bidang perkembangan


yang kritikal termasuk kesejahteraan fizikal dan perkembangan motor
kanak-kanak; perkembangan sosial dan emosi; pendekatan pembelajaran;
perkembangan bahasa; pengetahuan kognisi dan umum; dan bidang
perkara seperti sains, matematik, bahasa, literasi, kajian sosial dan seni.
Biasanya, pendekatan berasaskan sekolah di mana setiap mata pelajaran
diajar secara individu dan pada masa yang berasingan, kurikulum dalam
pengasuhan dan pendidikan awal perlu mengintegrasikan pembelajaran
merentasi pelbagai bidang.

(g) Kurikulum ini selaras dengan standard pembelajaran dan penilaian yang
sesuai untuk memberi manfaat kepada kanak-kanak. Kurikulum yang
berkesan menetapkan hasil pembelajaran tertentu, bimbingan kepada
kandungan apa yang hendak disampaikan kepada kanak-kanak kecil dan
prosedur penilaian yang merekodkan kemajuan kanak-kanak.

Rancangan Pengajaran Lima Langkah


Prinsip yang sama yang dinyatakan sebelum ini boleh digunakan untuk
rancangan pengajaran anda. Setiap rancangan pengajaran yang berkesan perlu
selaras dengan objektif, penilaian yang digunakan untuk mengukur pengetahuan
pelajar dan pemahaman tentang objektif dan matlamat pengajaran jangka
panjang.

Pelajar paling sering memperoleh pengetahuan dan kemahiran melalui


pendekatan "saya lakukan, kita lakukan, anda lakukan. Melalui pendekatan ini
guru terlebih dahulu menunjukkan kepada pelajar apa yang mereka perlu tahu
atau dapat lakukan ("Saya lakukan), pelajar diberi masa untuk berlatih bersama-
sama dengan bantuan guru dan rakan ("Kami lakukan); diikuti dengan waktu
pelajar menunjukkan penguasaan pengetahuan dan kemahiran mereka dengan
sendiri ("Anda lakukan). Rangka kerja ini berfungsi sebagai asas bagi Rancangan
Pelajaran Lima Langkah (lihat Jadual 7.1).

Hak Cipta Open University Malaysia (OUM)


TOPIK 7 KOMPONEN KURIKULUM (1) 109

Jadual 7.1: Rancangan Pengajaran Lima Langkah

Permulaan 1. Pembukaan Pengajaran Pelajar perlu tahu apa yang mereka


akan belajar dan bagaimana ia berkaitan dengan apa yang
mereka tahu dan ke mana tujuan mereka.
Pertengahan 2. Pengenalan kepada Bahan Baharu Melatih pelajar melalui
(Jantung kepada bahan dengan melukis apa yang mereka sudah tahu dan
pelajaran) bentangkan perkara utama yang ringkas dan padat.
3. Latihan Berpandu Melibatkan pelajar dalam aktiviti dengan
pelbagai tahap sokongan untuk menyediakan kejelasan
mengenai konsep atau kemahiran utama.
4. Latihan bebas Menyediakan pelajar dengan peluang untuk
mengamalkan dan mengukur pemahaman pelajar melalui
penilaian pelajaran yang formatif.
Penamat 5. Penutup Pengajaran Pada akhir pelajaran, rumuskan apa
yang telah dipelajari, dengan itu pelajar bersurai dengan
kefahaman yang jelas tentang konsep utama pelajaran dan
bagaimana mereka boleh gunakan konsep tersebut untuk
situasi masa akan datang.

Sumber: Teach for America (2011)

AKTIVITI 7.1

Fikirkan satu rancangan pengajaran pelajaran untuk subjek yang


dipilih berdasarkan Rancangan Pengajaran Lima Langkah, dalam
parameter empat komponen penting tentang objektif tingkah laku
yang ditulis dengan baik.

7.1.2 Nilai Kurikulum yang Baik


Pada asas setiap kurikulum ialah falsafah pendidikan tentang perkara yang
terlibat secara langsung dalam proses. Idea dan nilai pelbagai kumpulan orang
mungkin boleh merangkumi matlamat sosial, idea tentang keseragaman dan
kepelbagaian budaya, tekanan sosial, idea tentang perubahan sosial, rancangan
masa depan dan konsep kebudayaan (Coutts, seperti yang dipetik dalam Yates,
2000).

Apa yang pelajar belajar di sekolah juga merupakan perkara mengenai


kepentingan sosial dan awam yang besar dan agensi yang banyak, organisasi dan
kumpulan yang mempunyai kepentingan yang dibenarkan dalam kandungan

Hak Cipta Open University Malaysia (OUM)


110 TOPIK 7 KOMPONEN KURIKULUM (1)

kurikulum dan objektifnya. Biasanya, ini boleh memberi pengaruh yang besar
terhadap hala tuju negara, sekolah atau daerah sekolah boleh menjalankan dengan
kurikulum dan pengajaran tersebut. Jadual 7.2 membincangkan kepentingan
kurikulum yang baik.

Jadual 7.2: Kepentingan Kurikulum yang Baik

Kepentingan Kurikulum Kenapa...?


untuk...
Pelajar dan keluarga mereka Mereka mahu melihat bahawa kurikulum akan
menyediakan mereka dengan peluang kehidupan
Guru Guru perlu tahu apa yang diharapkan daripada
mereka dan pelajar mereka. Mereka juga mendapat
manfaat kerana sanggup menjadi penyumbang
kepada proses perkembangan kurikulum.
Majikan Mereka boleh yakin bahawa pelajar sedang
disediakan untuk memasuki pasaran tenaga kerja.
Institusi pengajian tinggi Institusi Pendidikan perlu tahu bahawa pelajar
cukup bersedia untuk pengajian lepas sekolah.
Komuniti Orang ramai perlukan keyakinan bahawa pelajar
akan tahu tanggungjawab sosial dan masyarakat
mereka dan boleh membantu menentukan
perkembangan prospek dan keperluan.
Kerajaan Kerajaan perlu tahu bahawa sekolah sedang
menyumbang kepada identiti negara, kestabilan
sosial dan kemakmuran ekonomi.

Sumber: Stabback, Male & Georgescu (2011)

Kurikulum berkualiti juga merupakan hasil daripada proses pembangunan


kurikulum yang berkualiti. Ciri-ciri penting dalam proses pembangunan
kurikulum yang baik termasuk:

(a) Diketuai dan diuruskan oleh profesional kurikulum yang berkelayakan dan
berpengalaman;

(b) Pembangunan kurikulum perlu dirancang, sistematik dan mampan;

(c) Kitaran dalam alam semula jadi Pembangunan kurikulum berkualiti ialah
proses yang berjalan dan berterusan. Proses pembangunan kurikulum
terancang dan sistematik dianggap sebagai kitaran pembangunan yang
berterusan melalui pelaksanaan, penilaian, seterusnya membawa kepada
memaklumkan kitaran baharu; dan

Hak Cipta Open University Malaysia (OUM)


TOPIK 7 KOMPONEN KURIKULUM (1) 111

(d) Menghargai input daripada pihak berkepentingan Proses perkembangan


kurikulum yang berkualiti mengiktiraf sumbangan berharga dan pendapat
setiap kumpulan pihak berkepentingan. Ini akan meningkatkan peluang
bahawa kurikulum akan menjadi terangkum, praktikal dan akan memenuhi
keperluan pelbagai pelajar.

Di Malaysia, pemaju kurikulum di Bahagian Pembangunan Kurikulum (BPK)


akan membuat keputusan mengenai jenis pengetahuan, kemahiran dan sikap
untuk dihantar kepada pelajar berdasarkan keperluan peribadi, keperluan seluruh
masyarakat, keperluan sosial, motivasi ekonomi, keperluan masa depan dan
kesinambungan pengetahuan.

Falsafah Pendidikan Negara (FPN) kita adalah bertujuan melahirkan warganegara


yang berpengetahuan, cekap dan yang mempunyai standard moral yang tinggi
supaya mereka boleh berfungsi dengan berkesan pada masa kini dan masa akan
datang. Pendek kata, fungsi sistem pendidikan di Malaysia termasuk
perkembangan holistik kanak-kanak kecil kita yang berikut, seperti yang
dinyatakan dalam FPN (Salleh, 2012; Ministry of Women and Child Development,
Government of India, GOI, 2012):

(a) Perkembangan Kognitif dan Produktif: Perkembangan pelbagai konsep


termasuk pranombor dan konsep nombor dan operasi (pengetahuan dan
kemahiran yang berkaitan dengan perbandingan, klasifikasi, penderetan,
pemuliharaan ruang dan kuantiti, kesamaan satu sama satu; mengira);
kesedaran ruang; corak dan anggaran dalam pengukuran; pengendalian
data; kemahiran yang berkaitan dengan pemikiran berurutan, pemikiran
kritis, pemerhatian, penaakulan dan penyelesaian masalah; dan
pengetahuan mengenai konsep dan fizikal, sosial dan persekitaran biologi.

(b) Perkembangan Fizikal dan Motor: Kemahiran motor kasar; penyelarasan


otot halus dengan ketangkasan; koordinasi mata tangan; rasa keseimbangan,
penyelarasan fizikal; kesedaran ruang dan arah; pemakanan, status dan
amalan kesihatan.

(c) Perkembangan Penghargaan Kreatif dan Estetik: Meneroka pelbagai bentuk


seni, perkembangan tingkah laku, ungkapan dan penghargaan artistik,
tarian/drama dan aktiviti muzik.

Hak Cipta Open University Malaysia (OUM)


112 TOPIK 7 KOMPONEN KURIKULUM (1)

(d) Perkembangan Peribadi, Sosial, Moral dan Rohani: Perkembangan konsep


kendiri; kawalan diri; kemahiran hidup/kemahiran bantu diri;
pembentukan tabiat; inisiatif dan rasa ingin tahu; penglibatan dan
ketekunan; kerjasama; belas kasihan; hubungan sosial; interaksi kumpulan;
tingkah laku prososial; menyatakan perasaan,menerima perasaan orang lain;
dan pengenalan dan kepercayaan kepada tuhan.

(e) Perkembangan Bahasa: Pendengaran dan pemahaman; kemahiran


lisan/percakapan dan berkomunikasi; perkembangan perbendaharaan kata;
pra literasi/kemahiran kemunculan literasi seperti kesedaran fonologi;
kesedaran cetak dan konsep; kesamaan bunyi huruf; pengenalan huruf;
pembinaan perkataan dan ayat dan penulisan awal. Pengenalan kepada
bahasa transaksi sekolah; dan

(f) Perkembangan Sensori: Perkembangan lima deria melalui penglihatan,


pendengaran dan pengalaman kinestetik.

Dalam topik ini kita telah mempelajari perkara berikut:

Kurikulum boleh disusun kepada empat elemen utama yang penting dalam
pembangunan kurikulum, iaitu objektif (di mana), kandungan (apa),
pengalaman pembelajaran (bagaimana) dan penilaian.

Pemaju Kurikulum perlu sentiasa memulakan proses pembangunanw dan


pelaksanaan kurikulum dengan merangka objektif tingkah laku sebelum
berurusan dengan apa yang hendak dimasukkan ke dalam kurikulum,
bagaimana untuk membentangkan dan menguruskan apa yang telah dipilih
dan kaedah dan instrumen apa untuk digunakan untuk menilai hasil daripada
kurikulum.

Objektif tingkah laku memberi penekanan kepada apa yang pelajar dijangka
akan lakukan dan bukannya kepada apa yang guru akan lakukan.

Terdapat empat komponen penting dalam objektif tingkah laku yang ditulis
dengan baik digariskan seperti yang berikut:

Objektif tingkah laku yang baik adalah berorientasikan pelajar


Penekanan diberi kepada apa yang pelajar dijangka akan lakukan, bukan
apa yang guru akan lakukan;

Hak Cipta Open University Malaysia (OUM)


TOPIK 7 KOMPONEN KURIKULUM (1) 113

Objektif tingkah laku yang baik menggambarkan hasil pembelajaran


adalah lebih penting, bukan aktiviti pembelajaran yang membawa kepada
hasil. Setelah hasil pembelajaran telah dikenal pasti, maka aktiviti yang
ingin dicapai boleh ditentukan;

Objektif tingkah laku yang baik adalah jelas dan mudah difahami; dan

Objektif tingkah laku yang baik adalah boleh diperhatikan Penilaian


terhadap hasil pembelajaran berkisarkan keupayaan guru untuk
memerhati hasil ini.

Guru perlu memilih pengalaman pembelajaran yang akan menggalakkan


penglibatan aktif pelajar dalam proses pembelajaran, dalam usaha untuk
mencapai hasil pembelajaran yang diharapkan.

Pada asas semua kurikulum ialah falsafah pendidikan tentang mereka terlibat
secara langsung dalam proses tersebut. Setidak-tidaknya, ini boleh
mempengaruhi arah tuju sesebuah negara, sekolah atau daerah sekolah yang
boleh diambil bersama kurikulum dan pengajaran mereka.

Falsafah Pendidikan Negara (FPN) kita adalah bertujuan melahirkan


warganegara yang berpengetahuan, cekap dan yang mempunyai standard
moral yang tinggi supaya mereka dapat berfungsi dengan berkesan pada masa
kini dan masa akan datang.

Keseragaman dan kepelbagaian budaya Objektif tingkah laku

Koheren mendatar Pengajaran lima langkah

Koheren menegak Pengalaman pembelajaran

Kurikulum yang baik Perkembangan bahasa

Kurikulum yang koheren Perkembangan sensori

Hak Cipta Open University Malaysia (OUM)


114 TOPIK 7 KOMPONEN KURIKULUM (1)

Lunenburg, F. C. (2011). Key components of a curriculum plan: Objectives,


content, and learning experiences. Dicapai dari
http://www.nationalforum.com/Electronic%20Journal%20Volumes/Lune
nburg,%20Fred%20C.%20Components%20of%20a%20Curriculum%20Plan
%20Schooling%20V2%20N1%202011.pdf

Hurley, A. (2006). Good behavioral objectives. Dicapai dari


http://www.oswego.edu/~hurley/BehavioralObjectives.htm

National Association for the Education of Young Children (NAEYC) & National
Association of Early Childhood Specialists in State Departments of
Education (NAECS/SDE). (2003). Building an effective, accountable system
in programs for children birth age eight. Dlm. Early childhood curriculum,
assessment, and program evaluation. Dicapai dari
https://www.naeyc.org/files/naeyc/file/positions/pscape.pdf

Ministry of Women and Child Development, Government of India (GOI). (2012).


Early childhood education curriculum framework (draft). Dicapai dari
http://eca-india.org/downloads/ecasuggestministry.pdf

Salleh, Z. (2012). Malaysian educational philosophy. Dicapai dari


http://zambrisalleh.blogspot.my/p/e-portfolio_23.html

Stabback, P., Male, B. & Georgescu, D. (2011). What makes a good quality school
curriculum. International Bureau of Education, UNESCO. Dicapai dari
http://www.academia.edu/3008064/What_makes_a_good_quality_school
_curriculum

Teach for America. (2011). Instructional planning and delivery. Dicapai dari
http://teachingasleadership.org/sites/default/files/Related-
Readings/IPD_2011.pdf

Tyler, R. W. (1949). Basic principles of curriculum and instruction. Chicago, IL:


University of Chicago Press.

Yates, R. (2000). Curriculum overview. Dicapai dari http://www.multiage-


education.com/russportfolio/curriculumtopics/curoverview.html

Hak Cipta Open University Malaysia (OUM)

Anda mungkin juga menyukai