Anda di halaman 1dari 11

SMK ABDUL RAHIM , KUDAT

NOTA SERAH TUGAS

DISEDIAKAN OLEH:
YUSRA BINTI AB.LLAH
YUSRA AB.LLAH
SMK ABDUL RAHIM
KUDAT,
SABAH.

PENGETUA
SMK ABDUL RAHIM
KUDAT,
SABAH.

. 12 JUN 2017

Tuan,

PENYERAHAN TUGAS

Perkara di atas adalah dirujuk.

2. Bersama-sama ini disertakan lampiran nota serah tugas dan senarai tugas.

Segala kerjasama daripada pihak tuan amat dihargai dan saya dahului dengan ucapan terima kasih.

Sekian.

BERKHIDMAT UNTUK NEGARA

Saya yang menurut perintah,

(YUSRA BINTI AB.LLAH)


SMK ABDUL RAHIM, KUDAT
KANDUNGAN

BIL PERKARA

1 SURAT PENYERAHAN DAN AKUAN TERIMA


NOTA SERAH TUGAS

2 SENARAI TUGAS JAWATAN

3 KEDUDUKAN TERAKHIR TUGAS-TUGAS


YANG BELUM SELESAI

4 SENARAI HARTABENDA / PERALATAN

5 KEDUDUKAN KEWANGAN / AKUAN DAN


LAIN-LAIN

6 FAIL MEJA

8 LAMPIRAN SENARAI SERAHAN TUGAS


NOTA SERAH TUGAS

A. SURAT PEYERAHAN DAN AKUAN TERIMA

i. Adalah saya: YUSRA BINTI AB.LLAH

Yang memegang jawatan: PPPS DG41

Di jabatan/sekolah: SMK ABDUL RAHIM, KUDAT

Dari tarikh: 26 OKTOBER 2009 hingga

Dan bersama-sama ini disertakan Nota Serah Tugas seperti mana diarah oleh Jabatan
Perkhidmatan Awam melalui surat Bil. JPA. 193/6/3-4 (20) bertarikh 19 Julai 1985.
Disertakan juga bersama-sama ini Fail Meja/Manual Prosedur Kerja*

Diserahkan oleh: Disemak oleh:

Tandatangan: Tandatangan:
Nama: YUSRA BINTI AB.LLAH Nama: AWANG JAYA BIN AWANG DAMIT
SMK ABDUL RAHIM

ii. Adalah saya:

Yang memegang jawatan:

Di jabatan/sekolah: mulai tarikh:

Mengaku telah menerima satu (1) salinan Nota Serah Tugas dan Fail Meja/Manual Prosedur
Kerja.*

Diterima oleh: Disaksikan oleh:

Tandatangan: Tandatangan:
Nama: Nama:
(Pegawai mengambil alih) (Pembantu Tadbir Jabatan/sekolah)
B. SENARAI TUGAS JAWATAN

1. Guru mata pelajaran Sains 3K3, 1K1


2. Guru mata pelajaran Matematik 3KA
3. Ketua Panitia Sains
4. Penyelaras Biasiswa dan Bantuan
5. Setiausaha LADAP
6. Guru Penasihat Rumah Sukan Tumanggung Kurantud
7. Guru Penasihat Pergerakan Puteri Islam
8. Guru Penasihat Persatuan Sains Dan Matematik

C. KEDUDUKAN TERAKHIR TUGAS-TUGAS BELUM SELESAI


TUGAS BELUM KEDUDUKAN TINDAKAN PEGAWAI YANG CATATAN
SELESAI SEKARANG SUSULAN YANG BERKAITAN
DIPERLUKAN
GURU SAINS -silibus sampai -meneruskan pdp bab (En. Lezabit Dusin )
TINGKATAN 3K3 bab 5 6 hingga bab 10 Ketua Bidang Sains Dan
Metematik
-meneruskan pdp bab
TINGKATAN 1K1 -silibus sampai bab 4 6 hingga bab 10 Ketua Panitia Sains

GURU -silibus sampai bab 6 -meneruskan pdp bab (En. Lezabit Dusin )
MATEMATIK 7 hingga bab 15 Ketua Bidang Sains Dan
TINGKATAN 3KA Metematik

(Puan Ainon Hassan)


Ketua Panitia
Matematik
PENYELARAS
BIASISWA
-mengemaskini no -semakan penerima -mengemaskini Pn. Ainon
akaun penerima yang berjaya tawaran penerima Pn. Lee Shu Ye
biasiswa yang yang berjaya
berjaya - menguruskan
kemasukan wang
biasiswa
KETUA PANITIA -Semakan buku - Semakan buku (En. Lezabit Dusin )
SAINS latihan fasa 1 latihan fasa 2 Ketua Bidang Sains dan
-pencerapan kali -Mencukupkan Matematik
pertama bilangan mesyuarat 4
-Mesyuarat panitia kali dalam setahun
kali kedua - Pencerapan kali
kedua
-Menguruskan baki
PCG terkini
SU LADAP -Maklumat kursus - Memastikan En. M. Salim bin Masrah
dalaman di key in maklumat kursus (Pen. Kanan
mengikut keperluan dalaman di key in Pentadbiran)
semasa lengkap sehingga
-Fail dikemaskini akhir tahun
mengikut keperluan
semasa
D. SENARAI HARTA BENDA/ PERALATAN

BIL TUGAS JAWATAN HARTA BENDA/ PERALATAN


1. Guru mata pelajaran Sains 3K3 dan 1K1 i.Buku rekod Pengajaran dan
Pembelajaran
ii.Buku teks:
1 Sains Tingkatan 3
iii. Rekod PBS :
1 PBS Tingkatan 3K3
1 PBS Tingkatan 1K1

2. Guru mata pelajaran Matematik 3KA i.Buku rekod Pengajaran dan


Pembelajaran
ii.Buku teks:
1 MATEMATIK Tingkatan 4
iii: Rekod PBS :
1 PBS Tingkatan 3KA

3. Ketua Panitia Sains i.10 fail panitia


ii ABM

4. Guru Penyelaras Biasiswa Dan Bantuan i 6 fail biasiswa


ii Buku akaun pelajar
iii 2 Buku Rekod pengambilan wang
biasiswa

5 Setiusaha LADAP I 3 Fail LDP

E. KEDUDUKAN KEWANGAN/AKAUN DAN LAIN-LAIN

BAKI PERUNTUKAN PCG PANITIA SAINS TERAS : RM 1 492.06

F. FAIL MEJA
i. Guru mata pelajaran Sains 3K3 dan 1K1

a. Menyiapkan Buku Rekod Pengajaran dan Pembelajaran setiap hari sebelum


Pengajaran dan Pembelajaran.
b. Masuk ke kelas tepat pada waktunya bagi menjalankan proses Pengajaran dan
Pembelajaran
c. Mengawal displin murid agar proses Pengajaran dan Pembelajaran berjalan
dengan lancar.
d. Menghabiskan sukatan pelajaran pada masa yang ditetapkan.
e. Menyediakan soalan ujian dan peperiksaan seperti yang ditetapkan.
f. Memastikan murid-murid dapat mencapai sasaran minimum pencapaian seperi
yang ditetapkan.
g. Menjalankan Pentaksiran Sekolah dan Pentaksiran Pusat dalam Pentaksiran
Berasaskan Sekolah bagi murid tingkatan 3
h. Merekod pencapaian murid dalam Pentaksiran Sekolah dan Pentaksiran Pusat
dalam Pentaksiran Sekolah
i. Menyemak latihan, evidens PBS, ujian dan peperiksaan murid.

ii. Guru mata pelajaran Matematik 3KA

a. Menyiapkan Buku Rekod Pengajaran dan Pembelajaran setiap hari sebelum


Pengajaran dan Pembelajaran.
b. Masuk ke kelas tepat pada waktunya bagi menjalankan proses Pengajaran dan
Pembelajaran
c. Mengawal displin murid agar proses Pengajaran dan Pembelajaran berjalan
dengan lancar.
d. Menghabiskan sukatan pelajaran pada masa yang ditetapkan.
e. Menyediakan soalan ujian dan peperiksaan seperti yang ditetapkan.
f. Memastikan murid-murid dapat mencapai sasaran minimum pencapaian seperi
yang ditetapkan.
i. Menyemak latihan, ujian dan peperiksaan murid.

iii. Ketua Guru Penasihat Persatuan Sains Dan Matematik

a. Memastikan Mesyuarat Agung diadakan bagi tujuan melantik Ahli


Jawatankuasa.
b. Memastikan aktiviti selaras dengan objektif sekolah.
c. Merancang aktiviti tahunan dengan kerjasama murid.
d. Memastikan minit mesyuarat dan laporan aktiviti disediakan.
e. Bertanggungjawab memberi bimbingan dan tunjuk ajar serta galakkan kepada
ahli.
f. Menandatangani buku kehadiran ahli
g. Menghadiri perjumpaan atau mesyuarat yang berkaitan
h. Memastikan penglibatan murid di peringkat sekolah diberi penghargaan
sekurang-kurangnya dalam bentuk sijil penyertaan
i. Menilai dan memberi markah kokurikulum kepada ahli kelab.
iv. Guru Penasihat Rumah Sukan Tumanggung Kurantud

a. Memastikan Mesyuarat Agung diadakan bagi tujuan melantik Ahli


Jawatankuasa.
b. Memastikan aktiviti selaras dengan objektif sekolah.
c. Merancang aktiviti tahunan dengan kerjasama murid.
d. Bertanggungjawab memberi bimbingan dan tunjuk ajar serta galakkan kepada
ahli.
e. Menandatangani buku kehadiran ahli
f. Menilai dan memberi markah kokurikulum kepada ahli rumah sukan.
g. Membantu guru Ketua Rumah Sukan semasa latihan rumah sukan dan persiapan
Hari Sukan

v. Guru Penasihat Pergerakan Puteri Islam

a. Memastikan Mesyuarat Agung diadakan bagi tujuan melantik Ahli


Jawatankuasa.
b. Memastikan aktiviti selaras dengan objektif sekolah.
c. Merancang aktiviti tahunan dengan kerjasama murid.
d. Bertanggungjawab memberi bimbingan dan tunjuk ajar serta galakkan kepada
ahli.
e. Menandatangani buku kehadiran ahli
f. Menilai dan memberi markah kokurikulum kepada ahli persatuan.
g. Membantu Ketua Guru Penasihat semasa latihan kawad kaki untuk pertandingan
dan persembahan Hari Sukan dan Hari Anugerah

vi. Setiausaha Latihan Dalam Perkhidmatan (SULDP)

a. Mengemaskini maklumat SULDP sekolah dalam utiliti pengguna dalam sistem


SPL KPM.
b. Memastikan semua maklumat guru dan anggota kumpulan pelaksana dalam SPL
KPM telah dikemaskini.
c. Memberi taklimat/ bengkel aplikasi SPL KPM kepada semua guru dan
kakitangan sekolah.
d. Mendaftar dan mengesahkan semua maklumat LDP yang dilaksanakan di
peringkat sekolah melalui modul SULDP.
e. Memastikan semua guru dan kakitangan mengisi instrumen TNA melalui
Instrumen indidvidu .
f. Menganalisis keperluan latihan di sekolah melalui instrumen TNA melalui
Modul individu.
g. Merancang keperluan latihan (POL)
h. Menyemak dan menyokong BR dan KKL yang didaftarkan oleh guru dan
anggota kumpulan pelaksana menerusi Modul Individu secara dalam talian
setelah dipersetujui dan disahkan oleh Ketua Jabatan.
i. Menyediakan pelaporan latihan di sekolah mengikut format.

vii. Penyelaras Biasiswa Dan Bantuan

a. Meneliti pekeliling dari Kementerian /Jabatan pelajaran dan pihak penaja


b. Menyimpan rekod pemegang biasiswa
c. Mengedarkan borang biasiwa kepada semua pelajar yang layak
d. Mengedar borang biasiswa kepada pelajar yang layak
e. Menyemak permohonan biasiswa , menetukan tarikh penghantaran , membuat
penilaian dan perakuan
f. Memastikan bantuan biasiswa dibankan dan diagihkan dengan cepat
g. Menyemak daftar pemegang biasiswa mengikut tingkatan setiap semester

Ketua Panitia Sains Teras

a. Menentukan dan bertanggungjawab menyediakan sukatan mata pelajaran yang


kemaskini..
b. Bertanggungjawab mrnyediakan rancangan pelajaran tahunan penggal dan
mingguan.
c. Mempengerusikan mesyuarat panitia dan mengemaskinikan fail panitia mata
pelajaran
d. Memastikan salinan minit-minit mesyuarat panitia di hantar ke pihak pentadbir
sekolah dan PPD.
e. Bertanggungjawab menyenaraikan pengagihan guru mata pelajaran mengikut
keperluan untuk keperluan AJK jadual waktu.
f. Menentukan anggaran perbelanjaan tahunan bagi panitianya.
g. Membantu dalam membuat pemilihan jenis-jenis buku dan bahanbahan rujukan
untuk Pusat Sumber Sekolah Berasaskan Sekolah bagi murid tingkatan 3
h. Menentukan penggunaan alat bantu mengajar,kaedah-kaedah pembelajaran
terkini.
i. Penyelaras menyediakan soalan soalan peperiksaan/ ujian dan pemeriksaan
kertas jawapan.
j Mengesahkan soalan-soalan peperiksaan dan ujian bulanan sebelum dihantar ke
bilik cetak
k Menganalisis keputusan peperiksaan / ujian bulanan bagi mata pelajaran
berkenaan dan menyediakan strategi-strategi tertentu untuk tindakan susulan
bagi pelajar yang tidak mencapai tahap yang dikehendaki.
LAMPIRAN SENARAI SERAHAN TUGAS

BIL BAHAN.PERALATAN PENERIMA T/TANGAN


1. 1 Buku rekod Pengajaran dan En. Salim Masrah
Pembelajaran (Pen. Kanan Pentadbiran)

2. Buku Teks En. Salim Masrah


1 Sains Tingkatan 3 (Pen. Kanan Pentadbiran)
1 Matematik Tingkatan 3
(Guru SPBT)
3. Fail PBS Sains Dan Matematik En. Salim Masrah
1 PBS Sains Tingkatan 3K3 (Pen. Kanan Pentadbiran)
1 PBS Sains Tingkatan 1K1
(Ketua Panitia Sains)
1 PBS Matematik Tingkatan 3KA (Ketua Panitia Matematik)

4. Fail Biasiswa dan Bantuan Pn. Ainon Hassan


6 fail pengurusan
Buku Akaun Pelajar
2 Buku rekod pengambilan wang

5. Fail Panitia Sains Teras En. Lezabit Dusin


10 Fail Panitia (Bidang Sains Dan Matematik)
1 Fail Semasa
6. 3 Fail LDP En. Salim Masrah
(Bidang Sains Dan Matematik)

Disediakan oleh: Disahkan oleh:

(YUSRA BINTI AB.LLAH) (AWANG JAYA BIN AWANG DAMIT)


Pengetua
SMK Abdul Rahim, Kudat