Anda di halaman 1dari 19

IN S T IT U TP E NDIDIKAN GURUM ALAYSIA

K AMPUSPERLIS
JA L AN BEHORPULAI
OlOOOKANGAR
T e l e fo n:0 4 -9 781522 Faks: 04- 9781593

ME MODALAMJABATAN

"1 MA LA Y S IA RA
: K Y A TDIDA HUL UK A N,
P E NCA P A I A N
DI UT A MA K A N"

PERKARA P A N D U A NP E N ULISAN
GAYAAMERICANPSYCHOLOGICAL
( APA)6thED|T|ON
A S SOCTATION

Kepada S emuapensyarah
IP G K a mp u s Ru ju k a nK a mi: S a lin a n :
Perlis Me mo / J P lP wJ ld
1 (5 8 ) F a ilJ P I P K

D ar ip a d a K etuaJabatanP IP K Tarikh : 29 Februari2012

2.0 perkaradi atasadalahdirujuk.


Denganhormatnya

3.0 Di sinidisertakan"PanduanPenulisan GayaAmericanPsychological


Association
( APA)6'n E dition"
untuktindakanTua n / P u a n . .

4.0 Panduantersebutadalahterk indi a n re le v a nd ig u n au n t u kk a jia nd a n p e n u lis a n


danjuga pelajar.
akademikparapensyarah

Sekia nterima
, kasih.

..BERKHIDMAUNTUKT NE GA RA ''
"Produktiviti,Berkualiti,Efektif"

perintah,
an g menjalankan

# u stamam bin A hmad)


KetuaJabatanPIPK
INSTITUTPENDIDIKANGURUKAMPUSPERLIS

2012

PENULISAN
PANDUAN

PSYCHOLOGICAL
GAYAAMERICAN (APA)
ASSOCIATION

GtnEDTToN

oleh
Disediakan
LUCYBTABDULLAH
NURULHIDAYAH
BTMORAD
SABARIAH
TAJUK KANDUNGAN IUIUKA
SURAT
am menulis
Peraturan pengarang
Seorang 1_2
Dua hingga tujuh pengarang
Lapan atau lebih pengaftrng
PengarangMelayulGinallndial$ikh
Namayang diwarisi
Kurniaangelaran
Agensi, Peeatuan atua Institusi
Eadan korporat
NamaPercidangan
Tiada pengarang
Rujukandari buku Keseluruhanbultu-bercetak 3
Keealuruhanbuku - elektronlk
Dicdit bercamapengamng
Diedit tanpa pengarang
Sebahagiandari buku - bercetak
Sebahagiandari buku - elektrcnik
Diedlt lebih dari sekali
Ruiukanatas talian dan tiada pengarang
Rujukantertitan berkala Jumal dengan DOI 4
Jumal tanpa DOI
Jurnal atas talianlmayatanpa DOI
Artikel dalam malalah
Artlkel surat khabar atas talianlmaya
Sumber bercetak Disertaei Kedol(oran/Tesis taeter-pengkalan data 5
Disertasi KedolctoranlTesb lrlacter - tldak diterbitkan
PembentanganKertas Ke{a
Kertas kerla atae tallan/maya
Kertas kerfa diterbitkan -bercetak
Laporan keraiaanlBadankorporat
Bukan bahan beraetak Video I
Blog
Fonrm
Sur:atelektronik
Perlsian komputer
TAJUK KANDUNGAN MUKA
SURAT
Penrembahanjadualtrajahdalam te*e illelabeljaduaUrafahdalam telc 7A
lllelabeljaduallralahdalam lampiran
tenulls rujukaniaduaUraiahdalam teks
KedudulcanjaduaUralahdalam teks
Itiemetikrufukan ke dalamteke Seorangpengarang 9-t0
Penganng yang sama buat kali ke dua
Dua pengarang
Tiga hingga llma pengarang
Enamatau lebih pengarang
Badan berkumpulansebagai pengarang
Pengarang- namaketuargaaama
Tiada pengaiang
Dari sumber ke dua
Memetikterusdarisumberpenulis Kurang dari 40 perlotaan 11
Leblh dari 40 perkataan
illenulis rulukan Contolt menulis rulukan 12
PenullsanTeks Contoh penulisanteks 13
PenulisanAbstrak Contoh penulisan abstrak 14
NotaTambahan t5
Panduanmenulissenarairuiukan
Seorangpengarang Namaakhir(lastname/Nama Smith,F. (1985).Reading.
dahulu
keluarga(surname) Cambridge: Cambridge
nama
olehhurufBertama
eliikuti University,
awalpensarang(authorinitials)
Duahinggatujuh NamaakhirlNamakeluarga Grice,H.P., (1968).
& Gregory,R.L.
pengarang dahqlu olehhut'uf
diikuti development,
Earlylanguage
(Senaraikan
semua pertamanamaawal pengarang. NewYork:McGraw-Hill.
pengarang) Gunakansimbol'&' bukannya
'dan'. Kamarulzaman Bakri,RohaidaChe
Dan,RosnaniNoh,Rodziah
Hassan& AhmadRifae.(2004).
Strategibimbinganrakan sebaya
timbal-balik:Refleksiterhadap
pelaksanaannya. KualaLumpur:
KementerianPelajaranMalaysia.

Lapanatau lebih Masukkansenaraienam Fulton,L.,


Roeder,K.,Howdeshell,J.,
pengarang pengarangpertamadiikuti Lochhead,M.,Craig,K.,
dengantigatitikellipsis(...) ...Applin,M.(1967).
Peterson,R.,
dan diakhiridengannama Neruecellsand insectbehavior
pengarangterakhir. A manual.Cambridge,MA:
HarvardUniversityPress.

PengarangMelayu Tinggalkan'bin'atau 'binti' Dato' lsmailBin Kamus

Dipetik sebagai

lsmailKamus(2010).Indahnya
amalandoa. KualaLumpur:
TelagaBiru.

PengarangCina Namakeluarga(sumame) CaiJinFai


diikutiolehhurufpertamanama
pengarangyangseterusnya Dtpetik sebagai
(Firstnamefollowedby author
initial) Cai,J.F.(1998).Exploringstudents'
conceptual... algorithm.School
ScrbnceaN Mathematrbs,98(2),
93-98.

PengarangCina VincentFoo Hiap Khian


Namakeluarga(sumame)
dengannama Inggeris diikutiolehhurufpertamanama
pengarangyang seterusnya Dipetiksebagai
(Firstnamefollowedby author
Foo,V.H.K.(1993).SarawakMini
initials)
episodesof the pasf. Petaling
Jaya:FajarBakti.
Panduanmenulissenarairuiukan
NamaIndia&Sikh Tinggalkan d/o, s/o, a/1,a/p Bridging
ParmjitSingh.-(20007).
childrenleamingfrom
ieative
multipf struetures
to
proportionalreasoning-
ProsidingEARCAME2@7, pp
335-341.

Namayang diwarisi Gunakannamayangdiwarisi RajaAhmadNiza

Dipetik sebagai

RaiaAhmadNiza
Kumiaangelaran Tinggalkangelaranseperti Tun Dr MahathirMohamad
DatuUTan/Sriff un/Prof/Dr/Haji
Dipettk sebagai

MahathirMohamad
Agensi,Persatuan Gunakannamalengkapyang Contoh:AmericanPsychological
atauInstitusisebagai rasmi AssociationbukannyaAPA.
pengarang Contoh:KementerianPelajaran
MalaysiabukannyaKPM

KementerianPelajaranMalaysia
(2006).KurikulumBersepadu
SekolahRendah: Spesffkasi
kurikulumtahun6. Kuala
LumpucPusatPerkembangan
Kurikulum.

Badankorporat Gunakannamalengkapyang Committeeof BankRakyat


rasmi (2010).BankRakyat
finance.KualaLumpur:DBP.

NamaPercidangan Tidak perlumasukkan FourthlntemationalConferenceon


(Conference) nombor/bilangan. Scienceand Mathematics
Education.(2011).

Dipetik sebagai

lnternationalConferenceon Science
and Mathematias Education.QO11l.
Pengarang tidak Developinga teamwork. (2006).
Gunakantajukartikplsebagai
diketahui/Tiada menggantikannamaper1garang
oenoarano
SgnAEi rujukan : Buku, buku rujukan,and bab dalam buku (book chapters)

Jenis ruiukan Bentuk am Contoh ruiukan


Seluruhbuku,versi Author,A.A. (Year).Title Bandura,A.J. (1977).Socta/leaming
bercetak(Entirebook, of work. theory.EnglewoodCliffs,NJ:
printversion) Location:Publisher. PrenticeHall.

Seluruhbuku,versi Author,A.A. (Year).Title Shotton,M.A. (1989).Computer


elektronik of wort<.Retrieved addiction?A studyof camputer
from http:/Atww.xxxn dependency.Retrievedfrom
ebookstore.tandf.co.uk/ht
http://raruur.
mUindex.aso
Bukuyangdieditbersama Author,A.A. (Year).Title Pfath,S. (2000).Theunabridged
pengarang of work.(A.A.Editor, " joumals(K.V.Kuklil,Ed.).NewYork:
Ed.).Location: Anchor.
Publisher.
Buku yang diedittetapi Editor,A.A. (Ed.).(Year). Smith,F., & Kenney,G.M.(Eds.).
tanpa pengarang Title of work Location: (1985).Reading.Cambridge:
Publisher. CambridgeUniversity.

Babdalambukuversi Author,A-A.,& Author, Pugalee,D. (1985)-Levels


bercetak B.B.(1995).Titleof of thinking.In J. Hierbert(Ed.),
chapter.In A. Editor, Mathematicalthinking(pp.221-
B. Editor,& C. Editor 240).NewYork GuilfordPress.
(Eds.),Titleaf book
(pp.nx-nx).
Location:Publisher.
Bab dalambukuversi Author,A.A.,& Author, Pugalee,D. (1985).Levels
elektronik B.B.(1995).Titleof of thinking.In J. Hierbert(Ed.),
chapter.In A. Editor, Mathematicalthinking (pp.221-
B. Editor,& C. Editor 240).Retrivedfrom
(Eds.),Titleof book nhlbi.nih/entries/html
http:/Arnntur.
(pp.no<-n<x).
Retrievedfrom
http://www.xnofl

Bukuyangtelahdiedit Helfer,M.E.,Keme,R.S.,& Drugman,


lebihdari sekali R.D. (1997'1.The batteredchild ($th
ed.). Chicago:Universityof Chicago
Press.
Rujukanatastaliandan Heuristic.(n.d.).ln Meniam-Webstef s
tiada pengarangatau anlinedietionary(11thed.) Retrived
editor from hftp://www.m-
.com/dictionarv/heuristic
Senarairujukan : Terbitanberkala(periodicals)

ffi|amerujukkepadabahanyangditerbitkansecaraberka|aseperti
jumal,majalah,suratkhabar,suratberita_(newsletter),risalah,makalah
Rujukanam
Author,A.A.,Author,8.8., & Author,C.C. (year).Titleof article.Titleof Periodical,
volumenumber(ssuenumber),pages.
Gontoh rujukan

Jumal Author,A.A.,& Author,B.B. Pierce,R.,Stacey,K.,Wander,R., & Ball,L.


dengan (year).Titleof article.lfle (2011).The designof lessonsusing
DOI of Periodical xx, pp-pp. mathemgticsanalysissoflvvareto supporl
doi:ro<.xlo<xxxxrc<x multiplerepresentationsin secondary
schoofmathematics . Technology,
Pedagogyand Edueation,20(1').
doi:10.1080/1475939X.201 0.534869
Author,A.A.,Author,8.8., & Pierce,R.,& Stacey,K.(2011).LessonStudy
Author,C.G.(year).Title for profesionaldevelopmentand research.
of article.Titleof Joumalof Scrbnceand MathematicsEducation
Periodical,valume in Southeasf Asra 34(1),2646.
numberfissuenumber),

Joumal Author,A.A.,Ar.rthor,8.8., & Olive,J.(2000).Leaminggeometryintuitively


artikel Author, C.C. (year).Title with the aid of a new computertool:The
tanpa DOI of article.Titleaf Geometefs Sketchpad . The Mathematics
(atas Periodical,volumenumber Educator,2(1), 1-5.Retrievedfrom
talian) (isEuenumber),pages. cogttsa.edu/DEPT/lME/lssues/v
htto://jwilson.
Retrievedfrom 02n1/Solive,htmlffi
http:/furww.nooofixx

Author,A.A.,Author,8.8., & Mohd Azlanlsmail.(2012,Mac).Tragedi


Author,C.C.(year, berdarah:Killingfields.Anis,175,4647.
month).Title of article.
Title of Magazines,
VolumeNumber(issue

Artikel Choo,G.H.(2012,February5). Preditingheart


dalam diseaserisks.SundaySfar,pp.5.
surat
khabar Nota: Sekiranya sambungan artikel ada pada
muka surat lain tetapi ttdak mengikut urutan
(discontinuous pages, senanikan semua
muka surat dan pisahkan dengan koma.
Brody,J.E.(2007,December11).Mental
reseryeskeepbrainagile. Ihe NewYor*,
Times.Retrievedfrom
http:/lwww.nytimes.com K
\ Tiadatitik I
Senaraifitiian : Sumberbahanbercetakyanglain
Rujukanam
Author,
- A.A., Author,B.8., & Author,C.C. (year).Title of article.Titleof Periodical,
volumenumber$ssuenumber),pages'

Jenisruiukan Bentukam Contoh ruiukan


Disertasi Author,A.A. (Year).Titleof Hughes,E.K. (2006).Lessonplanningas a
Kedoktoran/ doctoral dissertationor vehicle developingpre'seruice
for
TesisMasterdari masfe/s fhesrs(Doctoral secondaryteachers'capacrtyto focus
pangkalandata dissertationor mastefs on students'mathematicalthinking
komersil thesis).Retrieved from (Doctoraldissertation).Retrivedfrom
(commercial Name of database. ProQuestDissertationand Theses
database) (Accessionor Order No.) database. (UMlNo. 3250973).

Disertasi Author,A.A. (Year).Titleof Ong,Y.E. (1997).The mentalactivities


kedoktoran/ doctoral dissertationor involvedin MalaYsianAdditional
TesisMaster masfe/s fhegs M athematicsfu aminations.
(tidakditerbitkan) (Unpublished doctoral (Unpublished doctoraldissertation).
dissertationor maste/s Universityof Wannrick,UnitedKingdom.
thesis).Nameof
Institution,Location.
Pembentangan Presenter, A.A.(Year,Month). ParmjitSingh,AfandiSahari& Nazariah
kertas Title paperor Poster.
of Moideen.(2009,November).An
keria/poster Paperor poster session analysisof the distributionof word
presented it the meeting problemsin primary schoolmathematics
of Organization Name, textbooksusedin Malaysiaschools.
Location. Paperpresentedat the third
lntemationalConferenceon Science
and MathematicsEducationPenang.
Kertaskerja Cheah,U.H.(2010,February).
dalam ConceptualEinga frameworkfor
persidangan mathematicscommunicationin M alaysia
dicapaiatas primary scftools.Paper presentedat the
talianatau thirdAPEC-TsukubaIntemational
secaramaya Conference.Retrievedfrom htto:/lwww.
criced.
Tsukuba.ac.idmath/apec/apec20O9
Kertaskerja NurulHidayah LucyAbdullah& Ong. S.L.
dalam (2009).Useof Performance task in
persidangan assessingYearSix students'levelsof
yangditerbitkan mathematical thinking. Proceedingsof
(bercetak) the third lntemationalConferenceon
Scrbnceand iiathema{ics Education,
Penang.pp.386-394
Badankorporat, Author,A.A. (Year).Titleof UnitedStatesCuniculumCentrefor the
Laporan wo* (ReportNo.ru<). Studyof Mathematics.(20041.Everybody
kerajaan, Location:Publisher. counts:A repoft to the nationon the future
Dokumen of mathematics educafion.(Reportnumber
kerajaan if any). Retrived
http://www. mathcuniculumcenter. orglPDFS
?CCM?summaries?everybody_cou nts-sum
mary.pdf

(2006).
MalaysiaMinistryof Education.
lntegratedcuniculumfor primary
scfrools;Cuniculum specifications.Kuala
LumpunCurriculumDevelopment
Centre.

Senarairuiukan : Bukan bahan bercetak

Rujukanam
Producer,A.A.(Producer), (Year).Titleof motionpicture
& Director,B.B.(Director).
[Motionpicture].
Countryof Origin:Studio.
Jenisruiukan Bentukam Contoh ruiukan
Video Reader'sDigestAssociationLimited.(Producer).
(2010).Questfor immortality[DVD].Un'tted
States:RdAsiaAssociations.
Blogpost Author,A.A. (Year, MiddleKid.(20A7,January23).Re:The
MonthDay).Titleof unfortunateprerequisitesand
post fDescriptionof consequencesof partitioningyour mind
forml. Retrievedfrom [Web log post]. Retreivedfrom
http://www.no( http://sciencebloos.
com/pharvnoulal2007/01/
the unfortunateprerequisites.php

IlliddleKid adalah namatimangan pengarang


atau nama vanq dioaoarkanoada skrin.
Mesejdihantar Rampersand,T. (2005,June8). Re:Traditional
kepadaforum knowledgeand traditionalcultural
atastalianatau expressions[Onlineforumcomment].
kumpulandiskusi Retrievedfrom
(discussion http:/Ar*vw.wipo.inUroller/co
mments/ipisforu
group) mM/eblogltheme-eight-how-can-cu ltural#c
omments
Mesejdihantar SitiAminah.(2012,Januari8). Re:Pengukuran
kepadasenarai lQ lElectronicmailinglist message].
suratelektronik Retrievedfrom
(efectronicmailing groups.yahoo.com/group/messag
http://tech.
list) e/670
komputer
Perisian ComprehensiveMeta-Analysis (Version2)
lComouterSoftwarel.NewJersev:Biostat.

6
Mempersembahkan dapatan kajian

Dapatankajianbolehdipersembahkan dalambentukjadualataurajah.Rajahmerujukkepada
sebarangbentukillustrasiseperticarta,gral gambarfoto,dan lukisankecualijadual.
(1) Mempercembahkaniadual/r4iahdalamteks

Melabeliadual dalamteks Jadual1,Jadual2,Jadual 3, ...


bukannya 1a,1b,1c,...x

Melabelraiah dalamteks Rajah1, Rajah2, Rajah3... {


Bukannya 5, 5a,5b... x

Melabeljadual dalamlampiran JadualAl,JadualA2...


(Bagilampiran
A)

Melabelrajahdalamlampiran A)
RajahAl, RajahA2...(Bagilampiran

Kedudukanjadualdalamteks Di sebelah kiri bks (sebaris denganteks).Teksdalamjadual


bolehgunakanlangkausebarisataudua baristetapimesti
konsistensepanjangpenulisan.Saizhurufdalamjadualtidak
kurangdari 8 poindantidaklebihdari 14 poin

Nomborjadual
Tabfe1 {
Langkaudu; (ltalik)
PorticipontChorocteristics | TajukJadual
(mestikons
isten) -
Need Do Not
Training Need
Training
UsedGSP 220 o* u
Never 188 67 t t--r"*bar'is
ataudua
usedGSP I
I {mesti konsister
Nota:
(1) Tiada garis menegak(vertical line) dalam jadual.
(2) Sekiranya tajuk jadual panjang (2 baris) maka baris
pertama dan ke dua ditaip langkau sebaris.

Menulisruiukanjadualdalam nomborjadual.
Di dalamteksjadualdirujukmenggunakan
teks eontoh:
(1) Analisisdapatansoalselidikyangdimuatkan
dalamJadual
I menunjukkan...
(2) Jangantulis
'Rajahdiatas (di bawah)menunjukkan...o
'Raiahoadamukasurat32 menuniukkan..."
Kedudukan rEah Di letakkanditengahteks (walaubagaimanapuntiadaketetapandibuatoleh
dalamteks APA).Saizhurufdalamrajahtidakkurangdari 8 poindan tidaklebihdari 14
I poin.Tajukrajahdiletakkandi bahagianbawahrajah.

II eontoh
t,-,.-l - ..,/1 " .* -' -

I-"'*
l t019
Figure 2. Written solutionof addinetwo fractionswith different
dggominators. \
P006

Iralan
n
ldiitalikka

Kekanganpelajardalam langkah-langkah
penulisan
penyelidikantindakan
90
80
70
60
50
Peratus 40
30
20
10
0
r Mudah

=.fi E E FFE 'gFFg ' * * { r sukar

F#E F'g6E
cL;tr ,F ,) i g
^otg.g.
*E-g=-*
gfE
F 6 ro
FFC J& , -= E
uii l! '=
L
.!X a,#
E

Daiah 1 Vabasaaa arrnr nala{ih Qamaalar fl Amhilan ?fl0fl r{alam mnrrlicln

Sekiranyacaptionrajahterlalu oelaooranoenvelidikantindakantindakanmenoikuturuEn vanoditetaokan.


panjang,barisseterusnya n
dimulaka
sebarisdenganataudi bawah'Raja h'
(langkausebaris).
Panduanmemetikrujukanke dalamteks
Pengarang Gontoh
Memetikidea penulis
Seorangpengarang
(a) Tinjauanliteraturperludibuatsecarameluasdalam
melaksanakan suatukajiankeranaia membantu
menjcEskaRisu dan masalahseearal(omBrchcRsif
(Greswell, 2008).
(b) MenurutCreswell(2008), dalammelaksanakan suatu
kajiantinjauanliteraturBerludibuatsecammeluas
keranaia membantumenjelaskanisu dan masalah
secanakomprehensif.
(c) Dalamkajianpadatahun2008,Creswellmendapati
tinjauanliteraturperludibuatsecarameluasdalam
melaksanakan suatukajiankeranaia membantu
menjelaskanisu dan masalahsecarakomprehensif.

$eorangpengarang MenurutTorkldsen(2000),aktivitifizikalsangatpenting
(merujukkepadapengarang keranaia berupayameningkatkan kecerdasandalam
yangsamabuatkalike dua kalanganmurid-murid.Torkldsenjuga mendapati...
dalamayatbeikutnya)
Nota: Abaikan tahun dalam suntingan pada ayat
berikutnva.
Duapengarang MarshalldanRossman(2003)menyatakanbahawa
penggunaanbahanbantumengajardapatmenimbulkan
kesanpositifsepertimurid-muridlebihberminatmengambil
bihigiin iCmaaapro363pengijinn dan p6mb6lajaran.

Tiga,empatatau lima pengarang Holland,Holt,Levi,dan Beckett(2001)menyatakan...


(suntlngan peltana dalam teks)
Hollantet al.juga mendapati...
(suntingan pada ayat *terusnya dalam penengganyang
sama)
Hollandet al. (2001)mendapati...
(suntingan sefelrustya dalam Wnengganyang laln)

Enamatau lebihpengarang Adkinset al. (2001)mengkaji...


(namapengarangpertam-a s'ahajadan diikutidenganet al.)

Enamatau lebihpengarangdi Farisha,Liyana,Amran,Aziz,Daniel,danTan (2011)


manabeberapapangarcngyang mendapati...
samamembuatkajian pada Farisha,Liyana,Amirhan,Suhaida,MegatAli,danVincent
tahunyang samaatiauberbeza (2011)mendapati...

Rulukandl atas disunfrng sebagal

Farisha,Liyana,Amran,etal. (2011)
' danFarisha,Liyana,
Amifian, eital.(2011)mendafati...
Pengarang Gontoh
Badanberkumpulansebagai Kementerian PelajaranMalaysiaIKPMI,2005...
Pengafang (suntingan kali pertana)
Cth: Persatuan,Agensikerajaan,
Persatuan
dll KPM(2005)...
p9@I[3
$engejenemeBeltuhhanvapadeiuntingen
sahajadan gunakansingkatandalamsuntinganseterusnya.

Contohlainyang bolehmenggunakan akronim(hurufpertama


setiaooerkataan)
- TIMSS.AIDS.SUHAKAM. ...
Pengarangdengannama L. Spencer(1965)danG. Spencer(1983)
keluarga(sumame)yang sama mengkaji...

Tiadapengarang Suntingdualtigaperkataanpertamadaritajukartikel,tajuk
bab,tajukweb page

Contoh:
lGnak-kanakbermasalahpendengaranmemerlukan

Suntingdua/tigaperkataanpertamadaritajukbuku,bahan
berkala,brosur,laporan

Contoh:

Memetikpetikandari sumberke Dalamteksditulissebagai


dua
(memetikidea/petikanpenulisA MengikutteoriPiaget(sepertipetikandalamBjorklund,
dalamtulisanpenulisB) 1989)...

Accordinoto Piaoettheory(as citedin Biorklund.1989)...

10
Memetikterus dari sumber penulis (kurang dari 40 pcrkataan)

Contoh
panduanasasfiqahwanitia,Siti Nor Bahyah(2008)menyatakanbahawa
Dalammembicarakan
.semakinilnggi ilmuyangdimiliki,bukanuntukbermegahtetapiuntukmemanduseseorangitu

sebagaibekalan
amal kebajikan.Amd fardukifayahdan amalfarduain dapatdUadikan

yang{Xan manusiabawaapabitatelahmatikelak"(ms.152).

Memetikterus dari sumber penulis (lebih dari 40 perkataan)

Gontoh
that showsthe importanceof mathematicalthinking
Belowis the statementquotedin the KBSR

elementsand problemsolvingin the teachingand learningmathematics:

<-:-+ ffre barning of mathematicsat all levels involvesmore than just the basic acquisitionof

concepts and skiils. li involves,more importantly, an understandingof the underlying

mathematically
mathematicalthinking gbneralstrategiesof problemsolving,communicating

as an importantand
and inculcatingpositiveattitudestowardsan appreciationof mathematics

& Malaysia,2006,p. 112)


powerfultoolineverydaylife. (Curriculum

lndent %inci.Langkaudua baris Sumberpetikan,tahun


bagikeseluruhan petikan.Jangan dan mukasurat
italik petikan.
Abaikantanda
"...'dalam petikan.

LI
'Jarakindenttidakditetapkanoleh
APA.Bolehtab sekaliatautetapkan
sendirikedudukan bariskeduatapi
dua baris
Langkau
mestikonsisten. Contohmenulb ruiukan

Rujukan

AidaSurayaMd Yunus.(19961.Skimnomborperpuluhanbagi murid tohun tiga sekolahrendah.

doctoraldissertation).UniversitiMalaya-
<+( Unpublished

Aspinwell,1.,& Miller,D. (1997).Students'positiverelianceon Writingasa process


to learnfirst

<+semester Calculus.Journalof I nstitutionalPsychologl,24, 253-251.

knowledgeasa foundationfor proceduralknowledge.


T. P.t1986).Conceptuat
Carpenter, In J. Hiebert

lEd.|,Conceptuoland proceduralknowledge:The coseof mothemotics{pp. 113-132}.NewJersey:

LawrenceElbaum Associates.

Koay,C.y. (2007).Mathematicalproblem solutionspathsof troineesin teochertroiningcollege.

doctoraldissertation).UniversitiSainsMalaysia.
(Unpublished

Pendidkan.
Kementerian
Malaysia, sukatanpelajaranyang
(2002).Suratpekelilingikhtisas:Pelaksanaan

(2) t4Januari2002.Retrieved
8591/J,d.XVl,,
danKBSM.KP(BS)
disemaksemulabagiKBSR from

lbslspil2OA2l2-2002.pdf
http://apps.emoe.gov.mV

with mathema{icsanxiety.TanjongMalim:Universiti
MarziiaPuteh.{2002).Factorsassociated

Sultanldris.
Pendidikan

A. (2005).Effects
Roster,A., Ulrich,C.,Bilino,J.,Sterzer,P.,Weidauer,5.,Bernhardt,T., ...Kleinshmldt,

with agingand
attention:Changes
of arousingemotionalsceneson the distributionof visualspatial

vasculardementia.Journalof the Neurological


earfysubcortocal 229,t0g -t16.
Sciences,

1.0O7
Doi:L0.LOL6fijns.2004.1

L2
Gontoh PenulisanTeks
Bagikatanamaam
penggunaannumeral
selepasnya
diterima

jadual perancanganbagi sepanjang proses kajian

peftmcangantelah ditetapkantarikhnyasupayakajian ini

berjalan denganlancar. Rajah 2 menun$ukkanempat keping gambar yang diarrbil

daripada papan aktiviti responden sewaktu proses pengajaran dan pembelajaran

berlangsung.

Seramai15 orangresponden tedibat dalamkajian ini. Merekaterdiri daripada

lelaki dan lapan omng respondenperempuandari kelas 5

iran G) disediakanuntuk mengetahuiserba

ini dan diri responden

akandilalcukankelak. Borangini disediakan

ii untuk mengisimaklumat.

Bilangant hinggat hendaklah Bilangan10 danke atas


di tulisdalamperkataan hendaklahdi tulisdalam
contoh:satu,dua,...sembilan. numeralcontoh:L0,L7,12 ....

13
Abstract

This actionresearchattemptsto improve teacher'sclassroomteachingof the adding

of fractions with different denominators. Adding fractions with different

denominatorshave always been a problem for the researcher'sYear 5 studentsin

the teachingand learningof mathematics.This researchhas been conductedon24

Year 5 studentsby using techniquesof 'caterpillars' in helping studentsdevelop


Single
paragraph, skills ap'propriateto adding two or more fractions of different denominators.
ne indent,
Double- Observation was carried out throughout the teaching and learning using
spaced,
Times 'caterpillars' techniques.Students' exercise books, observationsin class and a
Roman12
diagnostictest are the main data sourcesto gain insight into the effectivenessof

teacher'steachingstrategies.Findings indicatesthat studentswere ableto graspthe

concept of adding two or more fractions with different denominators using

' caterpillars'techniques.

Keywords: addition of fractions, operations with fraction, prirnary


mathematics,caterpillartechnique.

Aln (20{1)
Dipetikdari NoorHairatun

L4
NOTATAilIBAHAN

(A) NOfrlBoRDlTULls DALAililNUi'ERAL

{ 12cm ,/ . 13senarai
Nombor10dan ke atas
{ 25 tahun / 105perkataan

/ Darab5 { 3 kali lebihbanYak


fungsi
Mm6ortang mewakili
matematik v 0'33 dari
" ... { I'ebh 9?o:lgrisampel { pukul12;30 a'm'
Nomboryangmewalifi- @
rar",t"tirh,ikor dll
/ Skor4r Pada
- r^ skdla
-,-r. 5 / Jadual4

OITULISDALAltflPERKATAAN
(B) NOIUBOR

r' EmpatpuluhPeratus r' Dua belaspelaiar


Sebmng nombordi Permulaan menunjukkan
ayat,tajuk dari samPelkajian
menunjukkan peningkat,dan 12
peningkatan pelaiarlagi ...

r' Two-thirdsmajontY 7-One Rnfrof the class


Commonfractions
7 LimaRukunlslam 7 The twelveApostles
Yangtelah
Penggunaan
umum
diterima

(c) GABUNGANNOilBoR OANPERKATAAN


{ Ten 7-pointscale { 2 two-way
Situasiuntukmeningkatkan interactions

(D) SINGKATANLATIN

PastikanpenggunaansingkatanLatinsesuaidengansituasi.

ie.. tnatis
e.g- for exaqlPlg
e andsofqdb-

<
cf. compana
et al* and others

15