Anda di halaman 1dari 9

PROGRAM TAHUNAN MATERI PELAJARAN

MATA PELAJARAN : Matematika


KELAS :X
SATUAN PENDIDIKAN : SMA 1 Unggulan Indralaya

Alokas Jumlah
i Jam
Smt SK KD Materi Pokok Waktu Pelajaran
(mingg (JP)
u)
I 1. Memecahkan 1 .1 Menggunakan aturan pangkat, akar, dan Bentuk pangkat, akar, dan logaritma 1 4
masalah yang logaritma Perhitungan pangkat, akar, dan 2 8
berkaitan dengan 1.2 Melakukan manipulasi aljabar dalam logaritma
bentuk pangkat, akar, perhitungan yang melibatkan pangkat, akar, dan
dan logaritma logaritma

2. Memecahkan 2.1 Memahami konsep fungsi Konsep fungsi 1 4


masalah yang 2.2 Menggambar grafik fungsi aljabar sederhana Grafik fungsi 1 4
berkaitan dengan dan fungsi kuadrat
fungsi, persamaan 2.3 Menggunakan sifat dan aturan tentang Sifat dan aturan persamaan dan 1 4
dan fungsi kuadrat, persamaan dan pertidaksamaan kuadrat pertidaksamaan kuadrat
serta pertidaksamaan 2.4 Melakukan manipulasi aljabar dalam Perhitungan persamaan dan 2 8
kuadrat perhitungan yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan kuadrat
pertidaksamaan kuadrat
2.5 Merancang model matematika dari masalah Model matematika yang berkaitan 1 4
yang berkaitan dengan persamaan dan/atau fungsi dengan persamaan dan/atau fungsi
kuadrat kuadrat
2.6 Menyelesaikan model matematika dari masalah Model matematika dari masalah 1 4
yang berkaitan dengan persamaan dan/atau fungsi yang berkaitan dengan persamaan
kuadrat dan penafsirannya dan/atau fungsi kuadrat dan
penafsirannya
3. Memecahkan 1. 3.1 Menyelesaikan sistem persamaan linear dan Sistem persamaan linear dan sistem 2 8
masalah yang sistem persamaan campuran linear dan kuadrat persamaan campuran linear dan
berkaitan dengan dalam dua variabel kuadrat dalam dua variabel
sistem persamaan 3.2 Merancang model matematika dari masalah Model matematika dari masalah 1 4
linear dann yang berkaitan dengan sistem persamaan linear yang berkaitan dengan sistem
pertidaksamaan satu persamaan linear
variabel 3.3 Menyelesaikan model matematika dari masalah Model matematika dari masalah 1 4
ang berkaitan dengan sistem persamaan linear dan yang berkaitan dengan sistem
penafsirannya persamaan linear dan penafsirannya
3.4 Menyelesaikan pertidaksamaan satu variabel Pertidaksamaan satu variabel yang 1 4
yang melibatkan bentuk pecahan melibatkan bentuk pecahan
3.5 Merancang model matematika dari masalah Model matematika dari masalah 1 4
yang berkaitan dengan pertidaksamaan satu variabel yang berkaitan dengan
pertidaksamaan satu variabel
3.6 Menyelesaikan model matematika dari masalah Model matematika dari masalah 1 4
yang berkaitan dengan pertidaksamaan satu variabel yang berkaitan dengan
dan penafsirannya pertidaksamaan satu variabel dan
penafsirannya
Pengayaan dan pembelajaran 2 8
remedial

Jumlah 19 76
II 4. Menggunakan logika 4.1 Memahami pernyataan dalam matematika dan Pernyataan dalam matematika dan 2 8
matematika dalam ingkaran atau negasinya negasinya
pemecahan masalah 4.2 Menentukan nilai kebenaran dari suatu Nilai kebenaran dari pernyataan 2 8
yang berkaitan pernyataan majemuk dan pernyataan berkuantor majemuk dan berkuantor
dengan pernyataan 4.3 Merumuskan pernyataan yang setara dengan Pernyataan yang setara dengan 1 4
majemuk dan pernyataan majemuk atau pernyataan berkuantor pernyataan majemuk atau pernyataan
pernyataan yang diberikan berkuantor
berkuantor 4.4 Menggunakan prinsip logika matematika yang Logika matematika yang berkaitan 2 8
berkaitan dengan pernyataan majemuk dan dengan pernyataan majemuk dan
pernyataan berkuantor dalam penarikan kesimpulan pernyataan berkuantor
dan pemecahan masalah
5. Menggunakan 5.1 Melakukan manipulasi aljabar dalam Perhitungan yang berkaitan dengan 2 8
perbandingan, fungsi, perhitungan teknis yang berkaitan dengan perbandingan, fungsi, persamaan dan
persamaan, dan perbandingan, fungsi, persamaan dan identitas identitas trigonometri
identitas trigonometri trigonometri
dalam pemecahan 5.2 Merancang model matematika dari masalah Model matematika dari masalah yang 1 4
masalah yang berkaitan dengan perbandingan, fungsi, berkaitan dengan perbandingan, fungsi,
persamaan dan identitas trigonometri persamaan dan identitas trigonometri
5.3 Menyelesaikan model matematika dari masalah Model matematika dari masalah yang 1 4
yang berkaitan dengan perbandingan, fungsi, berkaitan dengan perbandingan, fungsi,
persamaan dan identitas trigonometri, dan persamaan dan identitas trigonometri
penafsirannya

6.1 Menentukan kedudukan titik, garis, dan bidang Kedudukan titik, garis, dan bidang 2 8
6. Menentukan dalam ruang dimensi tiga dalam dimensi tiga
kedudukan jarak, dan 6.2 Menentukan jarak dari titik ke garis dan dari Jarak dari titik ke garis dan dari titik ke 2 8
besar sudut yang titik ke bidang dalam ruang dimensi tiga bidang dalam ruang dimensi tiga
meibatkan titik, garis, 6.3 Menentukan besar sudut antara garis dan Besar sudut antara garis dan bidang dan 2 8
dan bidang dalam bidang dan antara dua bidang dalam ruang dimensi antara dua bidang dalam ruang dimensi
ruang dimensi tiga tiga tiga
Pengayaan dan Pembelajaran Remedial 2 8

Jumlah 19 76

Indralaya, Juli 2016


Mengetahui, Guru Mata Pelajaran
Kepala Sekolah

Dra. Rasniana, MM Amran S.Pd


NIP.
NIP.

PROGRAM SEMESTER : I
TAHUN PELAJARAN 2016/2017

MATA PELAJARAN : MATEMATIKA KELAS : X


No Standar Kompetensi/ Alokasi Bulan / Minggu
Ket
Kompetensi Dasar Waktu Juli Agustus September Oktober Nopember Desember Januari
1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4
1 Memecahkan masalah yang 3 ` L L
berkaitan dengan bentuk i i
pangkat, akar, dan logaritma b b
1.1. Menggunakan aturan u u
pangkat, akar, dan r r
logaritma
1.2 Melakukan manipulasi
aljabar dalam perhitungan
yang melibatkan pangkat,
akar, dan logaritma
Sub Sumatif 1
2 Memecahkan masalah yang 7 L
berkaitan dengan fungsi, i
persamaan dan fungsi kuadrat, b
serta pertidaksamaan kuadrat u
2.1 Memahami konsep r
fungsi
2.2 Menggambar grafik
fungsi aljabar sederhana dan
fungsi kuadrat
2.3 Menggunakan sifat dan
aturan tentang persamaan
dan pertidaksamaan kuadrat
2.4 Melakukan manipulasi
aljabar dalam perhitungan
yang berkaitan dengan
persamaan dan
pertidaksamaan kuadrat
2.5 Merancang model
matematika dari masalah
yang berkaitan dengan
persamaan dan/atau fungsi
kuadrat
2.6 Menyelesaikan model
matematika dari masalah
yang berkaitan dengan
persamaan dan/atau fungsi
kuadrat dan penafsirannya
Sub Sumatif 2
3 Memecahkan masalah yang 7 L L A
berkaitan dengan sistem I I W
persamaan linear dann U B B A
pertidaksamaan satu variabel U U L
3.1 Menyelesaikan sistem A R R
persamaan linear dan sistem S
persamaan campuran linear S S S M
dan kuadrat dalam dua MMT
variabel T T 2
3.2 Merancang model
matematika dari masalah 1 1
yang berkaitan dengan
sistem persamaan linear
3.3 Menyelesaikan model
matematika dari masalah ang
berkaitan dengan sistem
persamaan linear dan
penafsirannya
3.4 Menyelesaikan
pertidaksamaan satu variabel
yang melibatkan bentuk
pecahan
3.5 Merancang model
matematika dari masalah
yang berkaitan dengan
pertidaksamaan satu variabel
3.6 Menyelesaikan model
matematika dari masalah
yang berkaitan dengan
pertidaksamaan satu variabel
dan penafsirannya
Mid semester
Sub Sumatif 3
Pengayaan dan pemantapan
materi
Sumatif semester 1
Penerimaan laporan hasil
belajar
Libur semester I
Indralaya, Juli 2016
Mengetahui, Guru Mata Pelajaran
Kepala Sekolah

Dra. Rasniana, MM Amran S.Pd


NIP. 130787940 NIP. 131097381

PROGRAM SEMESTER : II
TAHUN PELAJARAN 2012/2013
MATA PELAJARAN : MATEMATIKA KELAS : X
No Standar Kompetensi/ Alokasi Bulan / Minggu Ket
Kompetensi Dasar Waktu Januari Februari Maret April Mei Juni Juli
(minggu) 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
4 Menggunakan logika 7
matematika dalam pemecahan
masalah yang berkaitan dengan
pernyataan majemuk dan
pernyataan berkuantor
4.1 Memahami pernyataan dalam
matematika dan ingkaran atau
negasinya
4.2 Menentukan nilai kebenaran
dari suatu pernyataan majemuk
dan pernyataan berkuantor
4.3 Merumuskan pernyataan yang
setara dengan pernyataan
majemuk atau pernyataan
berkuantor yang diberikan
4.4 Menggunakan prinsip logika
matematika yang berkaitan
dengan pernyataan majemuk
dan pernyataan berkuantor
dalam penarikan kesimpulan
dan pemecahan masalah
Sub Sumatif 1
5 Menggunakan perbandingan, 4
fungsi, persamaan, dan
identitas trigonometri dalam
pemecahan masalah
5.1 Melakukan manipulasi aljabar
dalam perhitungan teknis yang
berkaitan dengan
perbandingan, fungsi,
persamaan dan identitas
trigonometri
5.2 Merancang model matematika
dari masalah yang berkaitan
dengan perbandingan, fungsi,
persamaan dan identitas
trigonometri
5.3 Menyelesaikan model
matematika dari masalah yang
berkaitan dengan
perbandingan, fungsi,
persamaan dan identitas
trigonometri, dan
penafsirannya
Sub Sumatif 2
6 Menentukan kedudukan jarak, 6 U L L
dan besar sudut yang U A I I
meibatkan titik, garis, dan N S B B
bidang dalam ruang dimensi A U U
tiga S R R
6.1 Menentukan kedudukan titik,
garis, dan bidang dalam ruang S S
dimensi tiga MM
6.2 Menentukan jarak dari titik ke T T
garis dan dari titik ke bidang
dalam ruang dimensi tiga 2 2
6.3 Menentukan besar sudut antara
garis dan bidang dan antara
dua bidang dalam ruang
dimensi tiga
Mid semester
Sub Sumatif 3
Pengayaan dan pemantapan
materi
Sumatif semester II
Penerimaan laporan hasil
belajar
Libur semester II

Indralaya, Juli 2016


Mengetahui, Guru Mata Pelajaran
Kepala Sekolah

Dra. Rasniana, MM Amran S.Pd


NIP. NIP.