Anda di halaman 1dari 12

Kertas 3

Nama Sekolah / School Name Nama Ujian

(50 markah)

Masa: 1 jam 30 minit

Bahagian ini mengandungi 2 soalan. Jawab semua soalan. Jawapan hendaklah ditulis dengan jelas dalam ruang yang disediakan dalam kertas soalan. Sekiranya anda hendak menukar jawapan, padamkan jawapan yang telah dibuat. Kemudian tuliskan jawapan yang baru. Rajah yang mengiringi soalan tidak dilukiskan mengikut skala kecuali dinyatakan. Markah yang diperuntukkan bagi setiap soalan ditunjukkan dalam kurungan. Kertas soalan ini hendaklah diserahkan di akhir peperiksaan.

 • 1 Satu eksperimen dijalankan di dalam makmal sekolah untuk mengkaji kesan pH dan kadar tindak balas enzim pepsin. Dalam eksperimen tersebut, 3 tabung uji dilabel sebagai P, Q dan R. Setiap tabung uji diisikan dengan 5 mℓ ampaian albumen. Kemudian, larutan berikut ditambahkan ke dalam setiap tabung uji. Tabung uji P: 1 mℓ acid hidroklorik (HCl) 0.1 M + 1 mℓ enzim pepsin Tabung uji Q: 1 mℓ air suling + 1 mℓ enzim pepsin Tabung uji R: 1 mℓ natrium hidroksida (NaOH) 0.1 M + 1 mℓ enzim pepsin Semua tabung uji diletakkan di dalam rendaman air pada 37°C. Dengan serta-merta, kertas pH digunakan untuk menentukan pH larutan di dalam setiap tabung uji. Masa diambil untuk larutan di dalam setiap tabung uji untuk menjadi jelas diukurkan dengan menggunakan jam randik. Semua data dicatatkan. Rajah 1 menunjukkan susunan radas dan bahan bagi eksperimen tersebut.

Kertas 3 Nama Sekolah / School Name Nama Ujian (50 markah) Masa: 1 jam 30 minit

Rajah 1

Jadual 1.1 menunjukkan keputusan eksperiment tersebut.

Tabung uji pH larutan

Masa diambil untuk larutan menjadi jelas

P

3

P 3

Q

7

Q 7

R

8

R 8

Jadual 1.1

(a) Lengkapkan Jadual 1.1 dengan membaca masa diambil untuk larutan di dalam tabung uji untuk menjadi jelas.

[3 markah]

(b) (i) Nyatakan dua pemerhatian daripada eksperimen berdasarkan keputusan yang ditunjukkan dalam Jadual 1.1.

Pemerhatian 1:

Pemerhatian 2:

[3 markah]

(ii) Nyatakan inferens pemerhatian yang anda buat di (b)(i). Inferens pemerhatian 1:

Inferens pemerhatian 2:

 • (c) Lengkapkan Jadual 1.2 di bawah berdasarkan eksperimen tersebut.

[3 markah]

 

Pembolehubah

Kaedah untuk mengawal pembolehubah

Pembolehubah

   

dimanipulasikan:

Pembolehubah bergerak balas:

 

Pembolehubah dimalarkan:

 
 • (d) Nyatakan hipotesis bagi eksperimen tersebut.

Jadual 1.2

[3 markah]

 
 

[3 markah]

 • (e) Berdasarkan Jadual 1.1, bina satu jadual untuk mencatatkan keputusan eksperimen tersebut. Jadual tersebut harus termasuk aspek-aspek berikut:

pH larutan di dalam tabung uji

Masa diambil untuk larutan untuk menjadi jelas

Kadar tindak balas enzim pepsin. Kadar tindak balas enzim dihitung dengan menggunakan formula yang berikut:

Kadar tindak balas =

[3 markah]

 • (f) Pada sehelai kertas graf, plotkan satu graf kadar tindak balas enzim pepsin melawan pH larutan. [3 markah]

 • (g) Berdasarkan graf yang diplotka di (f), nyatakan hubungan antara pH larutan di dalam tabung uji dengan kadar tindak balas enzim pepsin. Jelaskan jawapan anda.

[3 markah]

(h)

Berdasarkan eksperimen tersebut, takrifkan kadar tindak balas enzim pepsin secara operasi.

[3 markah]

 • (i) Eksperimen tersebut diulangi dengan menggantikan ampaian albumen dengan ampaian kanji dan enzim pepsin dengan enzim amilase. Ramalkan pemerhatian.

[3 markah]

 • (j) Di sepanjang eksperimen tersebut, radas dan bahan di bawah digunakan. Kelaskan sama ada ia digunakan untuk mengawal pembolehubah dimalarkan, mengubah pembolehubah dimanipulasikan atau mengukur pembolehubah bergerak balas.

Silinder penyukat, termometer, jam randik, kertas pH.

Mengawal pembolehubah

Mengubah pembolehubah

Mengukur pembolehubah

dimalarkan

dimanipulasikan

bergerak balas

     

[3 markah]

 • 2 Suhu badan seorang murid yang mangalami dingin dan demam adalah 38.3°C. Dalam keadaan tersebut, kadar pencernaan makanan dalam sistem pencernaan menurun dengan cepat.

[3 markah] (h) Berdasarkan eksperimen tersebut, takrifkan kadar tindak balas enzim pepsin secara operasi. [3 markah]

Berdasarkan maklumat di atas, merancang satu eksperimen makmal untuk mengkaji kesan suhu ke atas kadar tindak balas enzim. Perancangan eksperimen anda mesti termasuk aspek-aspek yang berikut:

Pernyataan masalah

• Hipotesis

• Pembolehubah Senarai radas dan bahan

Prosedur eksperimen

Persembahan data

Answer:

[17 markah]

1

 • (a) 7 minit

P:

Q: 44 minit R: 57 minit

 • (b) (i) Pemerhatian 1:

Masa diambil untuk larutan yang dicampurkan dengan acid hidroklorik 0.1 M untuk menjadi jelas ialah 7 minit.

Pemerhatian 2:

Masa diambil untuk larutan yang dicampurkan dengan natrium hidroksida 0.1 M untuk menjadi jelas ialah 55 minit.

(ii) Inferens pemerhatian 1:

Masa diambil untuk larutan di dalam P untuk menjadi jelas adalah yang paling pendek kerana pH larutan ialah 3 iaitu acid.

Inferens pemerhatian 2:

Masa diambil untuk larutan di dalam Q untuk menjadi jelas adalah yang paling panjang kerana pH larutan ialah 8 iaitu alkali.

 • (c) Pembolehubah

 

Kaedah untuk mengawal pembolehubah

Pembolehubah dimanipulasikan

Gunakan acid (pH3), air suling (pH7) dan alkali (pH8) dalam

pH larutan di dalam setiap tabung uji tabung uji yang berbeza.

Pembolehubah bergerak balas Masa diambil untuk larutan untuk menjadi jelas

Ukur masa diambil untuk larutan untuk menjadi jelas dengan menggunakan jam randik.

Pembolehubah dimalarkan

Kepekatan dan isi padu enzim dan albumen yang sama bagi

Kepekatan enzim dan albumen

semua tabung uji.

 • (d) Enzim pepsin akan mengambil masa yang lebih pendek untuk menghidrolisis ampaian albumen dalam keadaan acid.

 • (e) Masa diambil untuk larutan untuk menjadi jelas

pH

Kadar tindak balas (minit -

 

larutan

(minit)

1

)

 • 3 7

 

0.14

 • 7 44

 

0.02

 • 8 57

 

0.02

(f)

(f) (g) Kadar tindak balas enzim pepsin sangat tinggi apabila pH larutan ialah 3 kerana pepsin

(g)

Kadar tindak balas enzim pepsin sangat tinggi apabila pH larutan ialah 3 kerana pepsin berfungsi terbaik dalam keadaan acid dan kadar tindak balas sangat rendah dalam pH 7 dan 8 kerana tapak aktif enzim menjadi tidak aktif dalam larutan neutral dan alkali.

(h)

Kadar tindak balas enzim pepsin ialah salingan masa diambil untuk campuran enzim dan substrat untuk menjadi jelas dan ia dipengaruhi oleh pH.

(i)

(j)

Masa diambil untuk enzim amilase untuk menghidrolisis kanji ialah 7 minit di dalam larutan yang mempunyai pH 7 dan lebih panjang daripada 7 minit di dalam larutan pH 3 dan 8. Ini adalah kerana enzim amilase berfungsi terbail dalam keadaan hampir neutral. Oleh itu, kadar tindak balas enzim amilase sangat tinggi dalam keadaan neutral.

Mengawal pembolehubah

Mengubah pembolehubah

Mengukur pembolehubah

dimalarkan

dimanipulasikan

bergerak balas

Silinder penyukat

Kertas pH

Jam randik

Termometer

2

Tujuan

Untuk mengkaji kesan suhu ke atas kadar tindak balas enzim.

Pernyataan

Apakah kesan suhu ke atas kadar tindak balas enzim?

masalah

Hipotesis

Semakin tinggi suhu, semakin tinggi kadar tindak balas sehingga suhu optimum.

Pembolehubah

Dimanipulasikan: Suhu rendaman air Bergerak balas: Masa diambil untuk hidrolisis kanji yang lengkap

Dimalarkan: Kepekatan enzim

Bahan

Larutan kanji 1%, larutan amilase 5%, larutan iodin, air suling.

Radas

Bikar, tabung uji, termometer, jam randik, penitis, jubin putih.

Teknik

Ukur masa diambil untuk hidrolisis kanji yang lengkap dalam suhu yang berbeza

dengan menggunakan jam randik.

 
 • 1. Labelkan 10 tabung uji sebagai A, A1, B, B1, C, C1, D, D1, E, E1.

 • 2. Isikan tabung uji A, B, C, D dan E dengan 1 mℓ enzim amilase.

 • 3. Isikan tabung uji A1, B1, C1, D1 dan E1 dengan 5 mℓ ampaian kanji.

 • 4. Sediakan 5 rendaman air pada 10°C, 20°C. 30°C, 40°C dan 50°C.

 • 5. Letakkan sepasang tabung uji berlabel: A dan A1, B dan B1, C dan C1, D dan D1, E dan E1 ke dalam setiap rendaman air yang disediakan.

Prosedur

 • 6. Selepas 5 minit, tuangkan kandungan tabung uji A1, B1, C1, D1 dan E1 ke dalam tabung uji A, B, C, D dan E masing-masing.

 • 7. Dengan serta-merta, ambil setitik campuran daripada tabung uji A, B, C, D dan E dan menguji dengan larutan iodin dengan menggunakan jubin putih.

 • 8. Langkah berjaga-jaga: gunakan penitis yang berbeza untuk tabung uji yang berbeza.

 • 9. Ulangkan langkah 7 dalam selang 1 minit bagi 15 minit.

 

10. Catatkan semua pemerhatian dalam satu jadual.

 

Suhu

Masa diambil untuk hidrolisis kanji yang

Kadar tindak balas

(°C)

lengkap (minit)

(minit -1 )

0

Data

5

10

15