Anda di halaman 1dari 12

Indone

No Nama Arab
sia
Allah Allah
Allah
1
Ar Rahm Yang M
an aha Pe
ngasih

Allah Ya
Ar Rahi ng Mah
2
im a Peny
ayang
Allah Ya
ng Mah
a Meraj
ai (bisa
3 Al Malik di artik
anRaja
dari se
mua Ra
ja)
Allah Ya
Al Qud
4
dus
ng Mah
a Suci

Allah Ya
ng Mah
As a Mem
5
Salaam beri Ke
sejahte
raan
Allah Ya
ng Mah
Al Mu` a Mem
6
min beri Ke
amana
n
Allah Ya
7
Al Muh ng Mah
aimin a Meng
atur

Allah Ya
Al ng Mah
8
`Aziiz a Perkas
a
Allah Ya
ng Mem
Al Jabb iliki Mu
9
ar tlak Ke
gagaha
n
Allah Ya
ng Mah
a Mega
Al Muta h,
10
kabbir Yang M
emiliki
Kebesa
ran

Allah Ya
Al Khali ng Mah
11
q a Penci
pta
Allah Ya
ng Mah
a Mele
paskan
(Memb
Al Baar
12
i`
uat,Me
mbent
uk, Me
nyeimb
angkan
)
Allah Ya
ng Mah

13
Al Mus
a Mem
bentuk

hawwir
Rupa(
makhlu
knya)
Allah Ya
Al Gha ng Mah
14
ffaar a Peng
ampun
Allah Ya
ng Mah
a Menu
ndukka
Al Qah n /
15
haar Menakl
ukkan
Segala
Sesuat
u
Allah Ya
ng Mah
Al Wah
16
haab
a Pemb
eri Kar
unia
Allah Ya
ng Mah
Ar Razz
17
aaq
a Pemb
eri Rez
eki
Allah Ya
ng Mah
Al Fatta
18
ah
a Pemb
uka Ra
hmat

Allah Ya
ng Mah
Al a Meng
19
`Aliim etahui (
Memili
kiIlmu)
Allah Ya
ng Mah
a Meny
Al Qaa
20
bidh
empitk
an(mak
hlukny
a)
Allah Ya
ng Mah
a Mela
Al Baas
21
ith
pangka
n(mak
hlukny
a)
Allah Ya
ng Mah

22
Al Kha
a Mere
ndahka

afidh
n(mak
hlukny
a)
Allah Ya
ng Mah
a Meni
Ar Raa
23
fi`
nggika
n(mak
hlukny
a)
Allah Ya
ng Mah
Al Mu`i a Mem
24
zz uliakan
(makhl
uknya)
Allah Ya
ng Mah
a Meng
Al Mud
25
zil
hinaka
n(mak
hlukny
a)
Allah Ya
Al Sami ng Mah
26
i` a Mend
engar
Allah Ya
Al Bash ng Mah
27
iir a Melih
at
Allah Ya
Al Hak ng Mah
28
am a Mene
tapkan
Allah Ya
29 Al `Adl ng Mah
a Adil
Allah Ya
Al Lathi ng Mah
30
if a Lemb
ut
Allah Ya
Al Kha ng Mah
31
biir a Meng
enal
Allah Ya
Al Halii ng Mah
32
m a Peny
antun
Allah Ya
Al ng Mah
33
`Azhiim a Agun
g
Allah Ya
ng Mah
Al Ghaf a Mem
34
uur beri Pe
ngamp
unan
Allah Ya
ng Mah
a Pemb
As Syak
35
uur
alas Bu
di
(Mengh
argai)
Allah Ya
ng Mah
36 Al `Aliy
a Tingg
i
Allah Ya
Al Kabii
37
r
ng Mah
a Besar
Allah Ya
Al Hafi ng Mah
38
zh a Mem
elihara
Allah Ya
ng Mah
Al Muqi
39
it
a Pemb
eri Kec
ukupan
Allah Ya
ng Mah
40
Al Hasii a Mem
b buat Pe
rhitung

an
Allah Ya
41 Al Jaliil ng Mah
a Luhur
Allah Ya
Al Karii ng Mah
42
m a Pemu
rah
Allah Ya
Ar Raqi ng Mah
43
ib a Meng
awasi
Allah Ya

44
Al Mujii
ng Mah
a Meng

b
abulka
n
Allah Ya
Al Waa
45
si`
ng Mah
a Luas
Allah Ya
Al Haki ng Mah
46
m a Bijak
sana
Allah Ya
Al Wad ng Mah
47
uud a Meng
asihi
Allah Ya
Al Majii
48
d
ng Mah
a Mulia
Allah Ya
ng Mah
Al Baa`
49
its
a Mem
bangki
tkan
Allah Ya
ng Mah
As Sya
50
hiid
a Meny
aksika
n
Allah Ya
Al Haq ng Mah
51
q a Bena
r
Allah Ya
Al Waki ng Mah
52
il a Mem
elihara
Allah Ya
Al Qawi
53
yyu
ng Mah
a Kuat
Allah Ya
Al Matii ng Mah
54
n a Koko
h
Allah Ya
Al Wali ng Mah
55
yy a Melin
dungi
Allah Ya
Al Ham ng Mah
56
iid a Terpu
ji
Allah Ya
ng Mah
a Meng

57
Al Muh
alkulas
i(Meng

shii
hitung
Segala
Sesuat
u)
Allah Ya
Al Mub ng Mah
58
di` a Mem
ulai
Allah Ya
ng Mah
Al Mu`i a Meng
59
id embali
kanKeh
idupan
Allah Ya
ng Mah
Al Muh
60
yii
a Meng
hidupk
an
Allah Ya
Al Mum ng Mah
61
iitu a Mem
atikan
Allah Ya
Al Hay ng Mah
62
yu a Hidu
p
Allah Ya
Al Qay ng Mah
63
yuum a Mand
iri
Allah Ya
Al Waaj ng Mah
64
id a Pene
mu
Allah Ya
Al Maaj
65
id
ng Mah
a Mulia
Allah Ya
Al ng Mah
66
Wahid a Tungg
al
Allah Ya
Al Aha
67
d
ng Mah
a Esa
Allah Ya
ng Mah
a Dibut
As Sha
68
mad
uhkan,
Tempat
Memint
a
Allah Ya
ng Mah
a Mene
Al Qaa ntukan,
69
dir Maha
Menyei
mbang
kan
Allah Ya
Al Muq ng Mah
70
tadir a Berku
asa
Allah Ya
ng Mah
Al Muq
71
addim
a Mend
ahuluk
an
Allah Ya
ng Mah
Al Mu`
72
akkhir
a Meng
akhirka
n
Allah Ya
Al Aww
73
al
ng Mah
a Awal
Allah Ya
Al Aakh
74
ir
ng Mah
a Akhir
Allah Ya
Az Zha ng Mah
75
ahir a Nyat
a
Allah Ya
Al Baat ng Mah
76
hin a Ghai
b
Allah Ya
Al Waal ng Mah
77
i a Mem
erintah
Allah Ya
78
Al Muta ng Mah
`aalii a Tingg
i

Allah Ya
ng Mah
a Pend
Al Barr erma (
79
u MahaP
emberi
Kebaji
kan)
Allah Ya
ng Mah
At Taw
80
waab
a Pener
ima To
bat
Allah Ya
ng Mah
Al Mun
81
taqim
a Pemb
eri Bala
san
Allah Ya
Al Afuw ng Mah
82
w a Pema
af
Allah Ya
83
Ar Ra`u ng Mah
uf a Peng
asuh

Allah Ya
ng Mah

84
Malikul
a Peng
uasa K

Mulk
erajaa
n(Sem
esta)

Allah Ya
Dzul Jal
ng Mah
85
aali Wa
a Pemil
ik Kebe

lIkraa
m
saran d
anKem
uliaan

Allah Ya
ng Mah
Al Muq
86
sith
a Pemb
eri Kea
dilan
Allah Ya
ng Mah
Al Jamii
87
`
a Meng
umpulk
an
Allah Ya
Al Gha
88
niyy
ng Mah
a Kaya
Allah Ya
ng Mah
Al Mug
89
hnii
a Pemb
eri Kek
ayaan
Allah Ya
Al Maa ng Mah
90
ni a Menc
egah
Allah Ya
ng Mah
Ad Dha a Peni
91
ar mpa Ke
mudha
ratan
Allah Ya
ng Mah
An Nafii
92
`
a Mem
beri Ma
nfaat
Allah Ya
ng Mah
a Berca
haya (
An Nuu
93
r
Menera
ngi,Me
mberi
Cahay
a)
Allah Ya
ng Mah
Al Haa
94
dii
a Pemb
eri Petu
njuk

Allah Ya
ng Mah
a Penci
Al Badii
95

pta Yan
g Tiada
Bandin
gannya
Allah Ya
Al Baa
96
qii
ng Mah
a Kekal
Allah Ya
Al Waa ng Mah
97
rits a Pewa
ris
Allah Ya
Ar Rasy ng Mah
98
iid a Pand
ai
Allah Ya
99
As Sha ng Mah
buur a Saba
r