Anda di halaman 1dari 11

SKEMA JAWAPAN PERAKAUNAN PENGGAL I TAHUN 2016

1. (a) Asas tunai memadankan penerimaan tunai dan belanja tunai untuk menentukan
keuntungan //
Asas akruan -memadankan hasil sesuatu period dengan belanja yang dilibatkan
untuk mendapatkan hasil tersebut tuntuk menentukan keuntungan.//
Sebab :
Asas tunai tidak menunjukkam ciri-ciri pemadanan antara hasil dan belanja./
Terdapat unsur bayaran atau penerimaan terawal atau terlewat dalam sesuatu
Urusniaga tidak diambilkira /

(b)
i. Mata Wang Stabil dipatuhi /.
Mengandaikan bahawa kuasa belian konstan sepanjang tempoh perakaunan ./

ii. Kematerialan tidak dipatuhi./


Amaun aset yang terlalu kecil dan tidak signifikan kepada kedudukan kewangan
perlu dianggap sebagai belanja dihapuskira. Jadi alatan kecil boleh direkodkan
sebagai belanja semasa dan tidak perlu disusutnilaikan /

iii. Pemadanan tidak dipatuhi ./


Mesti disusutnilaikan untuk membolehkan kos aset diagihkan kepada sepanjang
tempoh usia guna /

iv. Konservatisme tidak dipatuhi/.


Berhati-hati dalam keadan tidak pasti agar tidak terlebih untung iaitu dengan
sepatutnya menggunakan kaedah TAKAP /

v. Pemadanan dipatuhi /
Jika akaun hutang lapuk diwujudkan apabila hutang tidak dapat dikutip /
Atau
Pemadanana tidak dipatuhi / .
Sepatutnya mewujudkan akaun peruntukan hutang ragu/

vi. Entiti berasingan tidak dipatuhi./


Sepatutnya urusniaga direkodkan secara berasingan iaiatu direkodkan sebagai
ambilan /

1
vii. Ketekalan/Konsistensi dipatuhi /.
Menegaskan penggunaan kaedah perakaunan yang sama sepanjang hayat /

viii. Pendedahan penuh tidak dipenuhi /.


Menegaskan pendedahan maklumat secara penuh kepada maklumat perakaunan
khususnya kepada pemilik yang mempunyai kepentingan dalam syarikat. /

(/ 16/2 =8m)
(c )
Jurnal Am

Bil Butir Dt Kt
RM RM
(1) Jualan 3 000//
Susutnilai Terkumpul Kenderaan 15 000/
Rugi Pelupusan Kenderaan 7 000/
Kenderaan 25 000/
(merekod jualan kenderaan hanya dicatat sebagai
jualan tunai sahaja)
(2) *Belanja alattulis 250//
Belian 250/
(merekod ambil barangniaga untuk kegunaan
pejabat belum ambilkira)
(3) Ambilan 1 200/
*Belanja Sewa 1 200//
(merekod sewa kediaman rumah direkod sebagai
sewa perniagaan)
(4) Pemiutang /AkaunBelum Bayar 900/
Belian 900/
(membetulkan kesilapan belian terlebih direkodkan
ke jurnal belian)

Jualan 800/
Penghutang / AkaunBelumTerima 800/
(membetulkan jualan tersalah direkodkan 2 kali
dalam jurnal jualan)
(5) Belanja am/Hadiah 980//
Belian 980/
(merekod ambil barangniaga sebagai hadiah kepada
pekerja)
(/ 16/2 = 8m)
# Mesti ada keterangan setiap jurnal , kalau tiada tolak m
* Mesti ada perkataan belanja

2
2 (a)
Jurnal Am
Bil Butir Dt Kt
RM RM
(i) Van (48000+2000) 50 000 //
Belanja insurans 2 000 /
Belanja cukai 1 000 /
Bank/Tunai 24 200 /
Nota belum bayar (RM48000x60%) 28 800 //
(merekod pembelian van bersama-sama lain-lain
belanja )
(ii) Nota belum bayar 28 800 /
Belanja faedah (28800x 6.5%x 6/12) 936 //
Bank/Tunai 29 736 /
(merekod penjelasan nota belum bayar bersama
faedah)

Belanja susut nilai (RM50000 x 82000/350000) 11 714 //


Susut nilai terkumpul 11 714 /
(merekod belanja susut nilai tahun pertama)
(iii) Susut nilai terkumpul (RM50000x 310000/350000) 44 286//
Rugi persaraan van 5 714 /
Van 50 000 /
(merekod persaraan van)
(iv) Bank /Tunai 12 000 /
Susut nilai terkumpul 44 286 /
Van 50 000 /
Untung pelupusan van 6 286 /
(merekod penjualan van dengan memperolehi
untung)

( / 22/2 = 11m)
# Mesti ada keterangan setiap jurnal , kalau tiada tolak m

3
(b) Sistem inventori berkala
Jurnal Am
Dt (RM) Kt (RM)
Belian 48 000 /
Akaun Belum Bayar 48 000 /
(merekod belian inventori secara kredit)

Akaun Belum Terima 64 500 /


Jualan 64 500 /
(merekod jualan inventori secara kredit)

Sistem inventori berterusan


Jurnal Am
Dt Kt
RM RM
Inventori 48 000 /
Akaun Belum Bayar 48 000 /
(merekod belian inventori secara kredit)

Akaun Belum Terima 64 500 /


Jualan 64 500 /
(merekod jualan inventori secara kredit)

Kos Barang Dijual 49 000 //


Inventori 49 000 //
(merekod jualan inventori pada kos)

(/ 6/2=3m)
# Mesti ada keterangan setiap jurnal , kalau tiada tolak m

( c )(i)
- tempoh penggunaan lama melebihi 12 bulan / satu tempoh perakaunan/
- dibeli bukan bertujuan untuk jual beli /
- tidak mudah dicairkan / (mana-mana 2 di atas)
(ii)
- tempoh kitaran kurang 12 bulan / satu tempoh perakaunan /
- lebih mudah dicairkan berbanding aset tetap /
(iii)
- tidak ada bentuk fizikal /
- kewujudan berasaskan penilaian bukan pasaran /
- nilainya boleh dilunaskan /hapuskira/
(mana-mana 2 di atas)
(/ 6/2 = 3m)

4
3 (a) Obligasi mungkin wujud daripada peristiwa lepas , kewujudannya dan jumlah
penyelesaian obligasi tidak dapat dipastikan pada masa hadapan.
Contoh : tuntutan mahkamah , waranti

(b) (i) Jurnal Am


Bil Butir Dt Kt
RM RM
(1) Belanja faedah (RM9000x 8%x5/12) 300 /
Faedah belum bayar 300 //
(merekod belanja faedah nota belum bayar)

Belanja faedah (RM18000x 9%x 60/360) 270 /


Faedah belum bayar 270 //
(merekod belanja faedah nota belum bayar)

(2) Belanja gaji 25 000 /


Cukai pendapatan belum bayar 1 150/
KWSP belum bayar 1 850 /
Gaji belum bayar 22 000/
( merekod potongan belanja gaji)

(3) Hasil sewa belum terperoleh/Hasil sewa terdahulu 3 000/


Hasil sewa (RM 7 200 x 5/12) 3 000/
(merekod sewa tahunan dikutip telebih dahulu)

(/ 12/2 = 6m) # Mesti ada


keterangan setiap jurnal , kalau tiada tolak m

(ii)
Syarikat Plastik Kuantan Bhd
Penyata Kedudukan Kewangan Pada 30 Jun 2014 (petikan)
Liabiliti Semasa RM
Gaji belum bayar 22 000 /
Cukai pendapatan belum bayar (LHDN) 1 150 /
Faedah belum bayar (300+270) 570 /
Hasil sewa belum terperoleh /Hasil sewa terdahulu 3 000 /
KWSP belum bayar 1 850 /

(/ 5/2 = mak 2m)

5
3 (c) (i)
Akaun Bank
RM RM
Baki b/b 11401.60/ Caj perkhidmatan 30.00/
Akaun belum terima 27.00/ Akaun belum terima 1000.00/
Akaun belum terima 1300.00/ Baki h/b 11798.60/

(/ 4/2 = 2m)

Syarikat Doni Bhd


Penyata Penyesuaian Bank Pada 30 April 2014
RM RM
Baki debit bank dalam buku tunai 11 698.60/
(+) Cek-cek belum dikemukakan
No. Cek 101200 1 200/
No . Cek 101209 534 /
No. Cek 101301 988/
2 722

(-) Deposit belum dikreditkan (2 050)/


Baki kredit di penyata bank 12 370.60/

(/ 6/2 = 3 m)
(ii) Jurnal Am
Butir Dt Kt
RM RM
Bank 27 /
Akaun Belum Terima 27 /
(merekod cek daripada pelanggan yang terkurang
rekod dalam buku tunai)
Caj perkhidmatan 30 /
Bank 30 /
(merekod caj perkhidmatan yang dikenakan oleh bank)
Akaun Belum Terima 1 000 /
Bank 1 000 /
(merekod cek tak layan)
Bank 1 300 /
Akaun Belum Terima 1 300 /
(merekod memo kredit daripada pihak bank)

( / 8/2 = 4m)

# Mesti ada keterangan setiap jurnal , kalau tiada tolak m

6
4 (a) Perbezaan :-

- Modal saham dicarumkan bagi semua koperasi // , manakala modal


carumannya bagi koperasi pinjam-meminjam //
Atau
- Modal sahamhanya dibayar sekali // sahaja, manakala modal caruman adalah
bayaran yuran modal //
( / 4/2 =2m)

(b) Koperasi Kg Paya Pulai Berhad


Penyata Pendapatan Bagi Tahun Berakhir 30hb Jun 2014
RM RM
Jualan 629 900 /
Inventori awal 69 200 /
Belian 315 200 /
384 300
Inventori akhir ( 71 200) /
Kos Barang Dijual 313 100
Untung Kasar 316 800
Hasil sewa loker 13 000/
219 800
Tolak :
Belanja susutnilai peralatan 1 590 //
Belanja susutnilai kenderaan 14 100 //
Belanja Utiliti 13 250 //
Belanja gaji 60 000 //
Belanja hutang ragu 1 016 //
Belanja mesyuarat 23 200 /
Belanja hadiah 17 000 /
130 156
Untun Bersih 199 644

( /16/2 = 8m)

7
(c ) Koperasi Kg Paya Pulai Berhad
Penyata Pembahagian Keuntungan Bagi Tahun Berakhir 30hb Jun 2014
RM RM
Untung Bersih 199 644
Rugi Terkumpul awal tahun ( 21 700)/
177 944
Tolak :Pembahagian Berkanun
Kumpulan wang rizab berkanun (15% / x 177 944) 26 692 /
Rizab pendidikan koperasi ( 2% / x 177 944) 3 559/
Rizab pembangunan koperasi (1% / x 177 944) 1 779/
( 32 030)
145 914
Tolak :Pembahagian Lain
Reba tJualan (3% x 629 900 ) 18 897//
Dividen (10% x 100 000) 10 000//
Elaun Lembaga Pengarah 7 500 //
( 36 397)
KeuntunganTerkumpul akhir tahun 109 517

( / 10/2 = 5m)

8
(d) Koperasi Kg Paya Pulai Berhad
Kunci Kira-Kira Pada 30hb Jun 2015
RM RM
Aset Bukan Semasa
Kenderaan 120 900
Susutnilai Terkumpul ( 64 500)
56 400/
Peralatan Pejabat 15 900
Susutnilai Terkumpul (10 290)
5 610/
52 010
Aset Semasa
Inventori 71 200
Bank 32 100
Akaun BelumTerima 130 800
Peruntukan Hutang Ragu ( 2 616) 128 184 /
231 484
Tolak :Liabiliti Semasa
Gaji Terakru 1 800 /
Akaun belum bayar 2 900
Utiliti terakru 1 250 /
Rebat jualan terakru 18 897 /
Dividen 10 000 /
Rizab pembangunan koperasi 1 779 /
Elaun Lembaga Pengarah 7 500 /
44 126
187 358
249 368

Kumpulan Anggota Dan Rizab


Modal Saham 100 000
Keuntungan Terkumpul 109 517
Kumpulan wang rizab berkanun ( 26 692of + 4800) 31 492/
Kumpulan wang pendidikan ( 3 559of+ 4800) 8 359 /
249 368

( / 11/2 = mak 5m)

10

9
5.
a. Kaedah analisis (1 m)
Kaedah perbandingan modal (1 m)

b. (i) Pengiraan modal pada 1 Januari 2014


RM
Lekapan dan lengkapan (20,000-5,000) 15,000 /
Stok 12,000
Penghutang(17,500-800) 16,700 /
Belanja terdahulu 200
Bank 15,800
Tunai dalam tangan 60
59,760
Tolak: pemiutang 12,500 /
Modal 47,260 /
( 4x m= 2m)
(ii).
Perniagaan Alesan
Penyata Pendapatan Komprehensif
Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2014
RM RM
Jualan (rujuk jalan kerja) 199,480 (4m)
Tolak: Kos Jualan ( 199480x100/125 ) 159,584 //
Untung kasar 39,896 /
Diskaun diterima 5,600 /
Hutang ragu 200 //
45,696
Tolak:
Upah dan gaji (30,000+350) 30,350 //
Insurans (8,000+200-1,000) 7,200 //
Belanja runcit (12,500+120) 12,620 //
Diskaun diberi 8,500 /
Hutang lapuk 2,000 //
Belanja susut nilai lekapan dan lengkapan (27,000x20%) 5,400 // 56,070
Rugi bersih 20,374 /

(18/2 +4 = 13m)

10
(iii) Hutang kepada pemiutang = RM(12,500 +164,584 // -15,000 / -90,000 / -5,600 /)
= RM 66,484 /
(/ 6/2 = 3m)

ATAU
Pemiutang
Bank 90,000/ Baki b/b 12,500
Tunai 15,000/ Belian (159584+17000-12000) 164,584 //
Diskaun diterima 5,600/
Baki h/b 66,484 /
177,084 177,084

( 6x =3m)

Jalan kerja:
Pengiraan jualan tunai RM
Ambilan (100x50) 5,000//
Belian 15,000/
Upah 350/
Belanja runcit 120/
Tunai dibankkan 17,800/
Baki akhir tunai 70/
38,340
Tolak: Baki awal tunai 60/
Jualan tunai 38,280/

Pengiraan jualan kredit:


Penerimaan tunai 150,000/
Diskaun diberi 8,500/
Hutang lapuk 700/
Baki akhir penghutang 19,500/
178,700
Tolak: baki awal penghutang 17,500/
161,200/

Jumlah jualan 161,200+38,280 = RM 199,480/


(16 x = 4m)

SKEMA JAWAPAN TAMAT

11

Anda mungkin juga menyukai