Anda di halaman 1dari 3

12 KONSTRUK YANG DIUKUR DALAM SARINGAN LITERASI

KONSTRUK 1
Keupayaan membaca dan menulis huruf vokal dan konsonan. ( Contoh:
a,e,i,o,u,b,c,d,f ,dll.)

KONSTRUK 2
Keupayaan membaca dan menulis suku kata terbuka. ( Contoh: sa,bu,ca dll.)

KONSTRUK 3
Keupayaan membaca dan menulis perkataan suku kata terbuka. contoh:
paya,buku,bulu,petola,kereta, dll.)

KONSTRUK 4
Keupayaan membaca dan menulis suku kata tertutup. (contoh: pan,dol,kon, dll.)

KONSTRUK 5
Keupayaan membaca dan menulis perkataan suku kata tertutup.
( contoh: ikat,ulas,kantin,talam, dll.)

KONSTRUK 6
Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata
tertutupng. ( contoh: arang,kompang,longgok, dll.)

KONSTRUK 7
Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi diftong. ( contoh:
garau,kilau,pandai,dll.)

KONSTRUK 8
Keupayaan membaca dan menulis perkataan mengandungi vokal berganding.
contoh: kait,maaf,kuat,niat, dll.)

KONSTRUK 9
Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi
digraf dan konsonan bergabung. ( contoh: klinik,troli,stadium,nyaring,dll.)

KONSTRUK 10
Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang berimbuhan awalan dan akhiran.
( contoh: terlupa,bersenam,membantu,layanan, dll.)

KONSTRUK 11
Keupayaan membaca dan menulis ayat mudah. ( contoh: Emak rebus jagung. Saya
ada kakak. dll.)

KONSTRUK 12
Keupayaan membaca, memahami dan menulis ayat berdasarkan bahan
rangsangan. ( contoh: Membaca petikan dan kemudian menjawab soalan secara
lisan dan tulisan yang dikemukakan berdasarkan petikan yang telah dibaca.).
Konstruk dalam Numerasi

Konstruk 1
Keupayaan pra nombor dan mengenal angka.

Konstruk 2
Keupayaan membilang.

Konstruk 3
Keupayaan memahami nilai nombor.

Konstruk 4
Keupayaan membuat seriasi.

Konstruk 5
Keupayaan mengenal mata wang Malaysia.

Konstruk 6
Keupayaan menyatakan waktu.

Konstruk 7
Keupayaan mengendalikan operasi asas.

Konstruk 8
Keupayaan mengendalikan operasi asas melibatkan mata wang
Malaysia.

Konstruk 9
Keupayaan mengukur panjang objek, jisim objek dan isipadu.

Konstruk 10
Keupayaan menterjemah ayat biasa kepada ayat matematik dan
sebaliknya.

Konstruk 11
Keupayaan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran dalam
kehidupan harian terhad kepada nombor bulat.

Konstruk 12
Keupayaan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran dalam
kehidupan harian melibatkan mata wang, masa dan ukuran panjang.
12 KONSTRUK LITERASI BAHASA INGGERIS

Construct 1 :
Able to identify and distinguish letters of the alphabet.

Construct 2 :
Able to associate sounds with the letters of the alphabet.

Construct 3 :
Able to blend sounds into recognizable words.

Construct 4 :
Able to segment words into phonemes.

Construct 5 :
Able to understand and use the language at word level.

Construct 6 :
Able to participate in daily conversations using appropriate phrases.

Construct 7 :
Able to understand and use the language at phrase level in linear texts.

Construct 8 :
Able to understand and use the language at phrase level in non-linear
texts.

Construct 9 :
Able to read and understand sentences with guidance.

Construct 10 :
Able to understand and use the language at sentence level in non-linear
texts.

Construct 11 :
Able to understand and use the language at sentence level in linear
texts.

Construct 12 :
Able to construct sentences with guidance.