Anda di halaman 1dari 4

Mata Pelajaran :DuniaSainsdanTeknologi

Kelas : 4 Amanah
Tarikh /Hari : 15 Februari 2015 (Ahad)
Masa : 12.15 pm 1.15 pm (60 minit)
BilanganMurid :32 orang
KehadiranMurid :
Tema :Sains Hayat
Tajuk : Proses HidupManusia

Standard Kandungan :Padaakhirpengajaran, muriddapat


3.1 Mengaplikasikan pengetahuan tentnag proses penafasan manusia

Standard Pembelajaran :

3.1.1 Menyatakan manusia bernafas menggunakan hidung, trakea dan peparu melalui pemerhatian menerusi pelbagai media.

3.1.2 melakar laluan udara semasa menarik dan menghembus nafas.

3.1.5 Menjelaskan pemerhatian melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan.

HasilPembelajaran : Di akhirpengajarandanpembelajaranmuriddapat:

1. Menyatakanmanusiabernafasmenggunakanhidung, trakeadanpeparu.

2. Melakarlaluanudarasemasamenarikdanmenghembusnafas.

Aktiviti P&P :

1) Muridmemerhatikan video pergerakanudarasemasamenarikdanmenghembusnafas.


2) Muridmelabelkan organ-organ yang telibatsemasapernafasan.

KemahiranSaintifik : KPS Memerhati, menginferens, mendefinisisecaraoeprasidanberkomunikasi.

KemahiranBerfikir :Mencirikan, membandingkandanmembezakan, menjanakan idea danmenghubungkaitkan


SikapSaintifikdanNilaiMurni :Minatdanbersifatingintahu, berfikirsecararasionaldanyakin

Sumber P&P :lembarankerja, PemancarCahaya LCD

Refleksi :

1. Nyatakanbilanganmurid yang capaidantidakcapaiobjektif P&P

______________________________________________________

2. Tindakansusulan (pemulihan/ pengukuhan/ pengayaan)


______________________________________________________

Fasa/ Masa Kandungan Aktiviti P&P Catatan

Orientasi Manusiabernafasmenggunakanhidung, Aktiviti : Penyoalan KB:Mencirikan, menghubungkait,


menganalisis
trakeadanpeparu.
(5 minit) 1. Guru bertanyakepadamuridsekiranyamereka rasa
Penyoalan: kelainanpadamakmalsains. Muridmenghidumakmalsains
yang wangidanberlainandaripadasebelumini. NilaiMurni: Sifatingintahu.
Apakahkelainanpadamakmalsainshariini?
Bagaimanaandasemuatahukelasmenjadiwangi?
2. Muridmenjawabsoalan guru KPS:memerhati, berkomunikasi,
berdasarkanpemerhatianmereka.
Apakah yang andagunakanuntukmenghiduwangi?
Sumber P&P:soalan
3. Guru mengaitkantopik yang akandiajarpadahariini.
Apakahtajuk yang akankitapelajarihariini?
Pencetusan Proses penafasanmanusia Aktiviti : Penyoalan KB:menjana idea
Idea
Soalan: 1. Muridmemberikantumpuankepadasoalan guru. KPS:Berkomunikasi, memerhati
(10 minit) Berdasarkanpengetahuankamu, 2. Muridmenjawabsoalan guru
bagaimanakahkamutahusesuatuituwangiataupunbus berdasarkankepadapengetahuanmerekadanmemberikanmaklu Nilaimurni:Sifatingintahu
uk? mat yang merekapernahmenjadipemerhatianmereka.
3. Guru hendaklahmemperbetulkanpengetahuanmurid yang Sumber P&P:bersoaljawab.
Apakah yang akanterjadiapabilakamutidakbernafas? salah.

Apakahkepentinganbernafas?

Bagaimanakah proses bernafasberlaku?


Penstruktur Manusiabernafasmenggunakan 3 organ Jenisaktiviti: EksperimenPanjangdanPendek KB:Menjana idea, mencirikan
an Idea utamaiaituhidung, trakeadanpeparu.
1. Muridmenonton video ringkas proses penafasanberlaku. KPS:Komunikasi
(25 minit) Sebelumdiperkenalkandengan organ utamatersebut, 2. Muridmemberikantumpuansepenuhnyakepada video
muridakanditayangkandengan video tersebut.
pernafasandanjenis organ yang terlibat. 3. selesai video tersebut, guru akanmenyoalmuridjenis-jenis Sumber P&P: kertas manila,
organ yang terlibatsemasapernafasan. lukisan 2D
Penyoalan: 4. muridmenyenaraikanjenis organ tersebut. bentukatasbadanmanusiadan video.
Berdasarkanpemerhatiankamudengan video 5. Guru menunjukkanjenis organ yang terlibat.
tersebut, apakahjenis organ yang terlibat?
Silanyatakan.
.

Aplikasi Melakarlaluanudarasemasamenarikdanmenghembus JenisAktiviti KB:Menjana idea,


nafas. :melakarlaluanudarasemasamenarikdanmenghembusnaf menghubungkait, menganalisis
(15 minit) as.
Arahan: KPS:Komunikasi
Sekarang, murid-muriddimintauntukcubamemegang 1. Muridmemberikan idea sendiribagaimanakeadaan dada
dada masing-masing. semasa proses penafasanberlaku. NilaiMurni:minatdanbersifatingint
2. Guru memberikan idea 3 perkara yang ahu, yakindanberdikari
Cuba tariknafasanda. Kemudianhembusnafasanda. berlakusemasatariknafasdanmenghembusnafas.
3. Sumber P&P:lembarankerja.
Apakahberlakupada dada anda? Muriddiberikanlembarankerjaberdasarkanpengetahuanmerek
a proses pernafasanberlaku.
4. muridmenyiapkanlembarankerjadalamtempoh yang
telahditetapkan.
Refleksi Rumusanisipelajaran JenisAktiviti : KB:menjana idea
Penyoalan&kesandaripadaperhubunganruangdanmasa
(5 minit) Manusiabernafasmenggunakan 3 organ Nilai: rasional, yakindanberdikari
pentingiaituhidung, trakeadanpeparu. -
Beberapamuriddipilihsecararawakuntukmenyatakanrumusant KPS:komunikasi
opik.
Sumber P&P:bercerita
-
Muridmemberikankesanjikaberlakukerosakanpadasalahsatud
aripada 3 organ ini.
-
gurumemberikancontohamalantidaksihatmanusiaitumerokok.