Anda di halaman 1dari 22

FAKULTI PERNIAGAAN DAN PENGURUSAN

ABCR2103
PRINCIPLES OF CORPORATE COMMUNICATION

TUTOR

NAMA : CHE ZAWAWI BIN CHE MAHMOOD


NO. MATRIKULASI : RF130143001
NO. TELEFON :
E-MEL : chezawawi@oum.edu.my

SEMESTER JANUARI / TAHUN 2016

1
ABCR2103
Principles of Corporate Communication

2
ABCR2103
Principles of Corporate Communication

KOMUNIKASI DALAM ORGANISASI

Dalam pengurusan organisasi, komunikasi adalah salah satu penyumbang penting


yang menjana kepada proses gerakan kerja kearah pencapaian matlamat penubuhannya.
Dengan kata lain amalan harian anggota kerja organisasi adalah untuk mewujudkan
penyelarasan aktiviti kerja yang berwajaran dengan matlamat penubuhan organisasi.
Dalam proses penyelarasan kerja ia melibatkan dua aktiviti komunikasi iaitu proses
pertukaran serta perkongsian maklumat dan jalinan hubungan di pelbagai peringkat kerja.
Mengikut Euske dan Roberts (1987) komunikasi bertindak sebagai ikatan sosial dalam
organisasi. Ikatan sosial komunikasi dalam organisasi berlaku di peringkat anggota
kerjanya, sub unit- sub unit dan organisasi secara keseluruhannya.

Dalam pada itu mereka juga menegaskan bahawa komunikasi terlibat dalam
semua proses kerja, pembangunan di peringkat struktur serta dibentuk oleh tindakan-
tindakan yang berdasarkan kepada ciri-ciri organisasi dan aspirasi atasan. Tanpa
komunikasi tegas mereka, maka urusan pengurusan tidak wujud. Kajian beberapa sarjana
(Mintzberg,1975; Megginson, Mosley dan Pietri,1989; Kovach, 1989 ) menunjukkan 80
peratus masa yang digunakan oleh para pengurus adalah untuk berkomunikasi dengan
orang lain, merangkumi subordinat, rakan sekerja, pegawai atasan, pelanggan dan
pembekal. Aktiviti berkomunikasi ini dilakukan adalah bertujuan untuk mengerakkan ke
arah pencapaian matlamat organisasi ataupun matlamat peribadi. Berdasarkan dapatan
kajian menunjukkan bahawa kebanyakan masa yang digunakan adalah untuk
berkomunikasi di pelbagai peringkat anggota kerja. Dengan demikian gaya komunikasi
yang digunakan oleh anggota kerja organisasi akan memberi impaks kepada perlakuan
kerja dan akhirnya pada output organisasi. Hasilan daripada proses komunikasi yang
berkesan di katakan mempunyai hubungan dengan tahap kepuasan kerja, komitmen serta
prestasi kerja yang tinggi.

Mengikut Koontz dan Wiehrich (1991), komunikasi adalah penting dalam


pengurusan sesebuah organisasi, kerana ia menggabungkan fungsi-fungsi pengurusan.
Khususnya, komunikasi diperlukan untuk 1) menetap dan menyebarluaskan matlamat
sesebuah organisasi, 2) menyusun rancangan untuk mencapai matlamat tersebut, 3)

3
ABCR2103
Principles of Corporate Communication

mengatur sumber manusia dan sumber lain dalam cara yang paling cekap dan berkesan,
4) memilih, membentuk, dan menilai anggota kerja sesebuah organisasi, 5) memimpin,
mengarah, mendorong, dan mencipta iklim yang akan mencetuskan keinginan orang
untuk menyumbang, dan 6) mengawal prestasi.
Kebanyakan sarjana (Zalabak, 2003) dalam bidang pengurusan menyatakan
terdapat dua gaya pengurusan, iaitu pengurusan berasaskan pengurusan pemerihalan
perasaan (expression), dan pengurusan menyekat (suppression). Gaya pengurusan
menyekat merujuk kepada amalan pengurusan organisasi yang bersifat autokratik serta
aliran maklumat bercorak ke bawah, manakala gaya pengurusan ekspresi pula
memperlihat amalan pengurusan yang menekankan kepada penglibatan dan penyertaan
semua peringkat anggota kerja melalui proses membuat keputusan. Begitu juga aliran
maklumat yang mengalir dari semua peringkat kerja dalam organisasi. Gaya pengurusan
ini juga akan menentukan iklim organisasi sama ada bercorak tertutup atau terbuka.
Berdasarkan Weick (1969), melalui proses mengendalikan sesebuah organisasi, setiap
organisasi membuat persekitaran yang tersendiri.

Begitu juga dengan kecemerlangan organisasi, ianya bukan terletak pada


tanggungjawab seseorang individu, atau sesuatu bahagian tetapi ia adalah sumbangan
daripada semua peringkat kerja organisasi. Kegagalan berkomunikasi akan memberi
kesan kepada proses penyelarasan kerja dan seterusnya akan memberi kesan kepada
proses pencapaian matlamat penubuhan organisasi (Rosenbalt,1992). Justeru itu,
gabungan antara subsistem-subsistem dalam organisasi serta penyelarasan aktiviti kerja
yang berkesan melalui aliran maklumat serta jalinan hubungan yang baik. Akhirnya
dengan amalan komunikasi yang berkesan ia akan membantu menyelesaikan sesuatu
permasalahan organisasi serta proses membuat keputusan yang matlamat akhirnya
menjana kepada pencapaian matlamat penubuhan sesebuah organisasi.

4
ABCR2103
Principles of Corporate Communication

Maklumat

Maklum Kumpulan
balas kerja
Perancangan
Maklumat Kepimpinan
Pengelolaan komunikasi
Pengurus
Maklum Penyelarasan
balas / Kawalan
Pencapaian
Maklumat Kerja

Maklum
balas

Peranan pengurusan organisasi mengikut kebanyakkan sarjana pengurusan adalah untuk


membuat perancangan, kepimpinan, pengelolaan kerja, penyelarasan serta kawalan.
Mengikut Rosenbalt (1992) dalam melaksanakan peranan ini pengurus tidak dapat lari
daripada menggunakan pelbagai kaedah komunikasi. Sama ada amalan komunikasi yang
di amalkan berkesan atau tidak bergantung pada kemahiran pengurus memilih kaedah
komunikasi yang berkesan, begitu juga dengan semua peringkat kerja dalam sesebuah
organisasi menggunakan kaedah komunikasi yang berkesan. Berdasarkan rajah 1.1 kita
dapat lihat bagaimana peranan pengurusan dalam rangka kerja komunikasi dalam
pengurusan organisasi semua peringkat anggota kerja dalam proses membuat keputusan.
Begitu juga aliran maklumat yang mengalir dari semua peringkat kerja dalam organisasi.
Gaya pengurusan ini juga akan menentukan iklim organisasi sama ada bercorak tertutup
atau terbuka. Mengikut Weick (1969) dalam proses pengurusan organisasi, setiap
organisasi membentuk persekitaran yang tersendiri. Dengan kata lain dalam persekitaran
organisasi terbentuk daripada perlakuan interaksi di kalangan anggota kerja, dan ianya
bukan wujud dengan cara semulajadi.

Euske dan Roberts (1987), menyatakan terdapat empat teori organisasi yang

5
ABCR2103
Principles of Corporate Communication

sering digunakan sebagai kerangka teoritikal oleh penyelidik dalam membuat tinjauan
amalan komunikasi dalam sesebuah organisasi. Teori-teori tersebut adalah teori
struktural-klasikal, hubungan kemanusiaan, behavioral-decision dan teori sistem.
Umumnya, kebanyakan teori organisasi tidak banyak memperkatakan amalan komunikasi
secara khusus terutama pendekatan komunikasi yang digunakan dalam proses
pengelolaan aktiviti kerja dalam sesebuah organisasi.
Walau bagaimanapun, dalam memerihalkan amalan komunikasi dalam teori-teori
organisasi, terdapat empat perkara asas yang dilihat iaitu, arah-aliran komunikasi, saluran
komunikasi, kandungan komunikasi, dan gaya komunikasi (Miller 1999). Teori
pengurusan klasik memerihalkan proses pengelolaan kerja banyak menekankan kepada
amalan komunikasi atas kebawah, manakala teori hubungan kemanusiaan melihat
kepentingan komunikasi di peringkat rakan sekerja dan komunikasi dari bawah ke atas.
Seterusnya dalam teori sistem pula fokusnya tertumpu pada aliran komunikasi pelbagai
arah secara menyeluruh dan interaksi antara subsistem-subsistem bagi tujuan
penyelarasan kerja di peringkat dalaman dan persekitaran luaran sesebuah organisasi.

6
ABCR2103
Principles of Corporate Communication

ORGANISASI YANG DIPILIH : AIRASIA

Sejak AirAsia memperkenalkan konsep tambang murah tanpa 'frill'nya pada


Disember 2001, syarikat penerbangan ini telah terbang ke lebih dari 40 destinasi di
Malaysia, negara Thai, Indonesia, Macau, China, Filipina, Kemboja, Vietnam dan
Myanmar serta dapat membentuk 2 usaha-sepakat yang berjaya di negara Thai menerusi
Thai AirAsia, dan di Indonesia menerusi AWAIR, mengembangkan kumpulan kapal
terbangnya dari dua buah pesawat pada asalnya hingga ke dua puluh lapan buah pada hari
ini. Air Asia juga telah merevolusikan pengangkutan udara di rantau ini dengan
menawarkan tambang yang amat rendah melalui saluran jualan inovatifnya. Setakat ini,
AirAsia telah membawa lebih dari 23 juta penumpang.
Pada bulan Jun 2003, AirAsia telah mengumumkan tiga pelabur barunya iaitu IDB
Infrastructure Fund L.P, Crescent Venture Partners dan Deucalion Capital II Limited yang
telah memperoleh ekuiti AirAsia Berhad yang berjumlah US$26 juta (RM98.80 juta).
AirAsia memulakan penerbangan serantaunya pada bulan November 2003 dengan
memperkenalkan penerbangan ke Phuket di negara Thai. Syarikat penerbangan ini
kemudiannya menjangkau liputannya dengan penerbangan ke Bangkok, dan seterusnya
ke Hat Yai dari Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur. Seterusnya syarikat
penerbangan ini memperkenalkan penerbangan ke Bali, Medan dan Padang. AirAsia
mencatat sejarah di Bandung apabila ia menjadi syarikat penerbangan tambah rendah
pertama yang menyediakan penerbangan terus antara Bandung dan Kuala Lumpur pada
April 2004. Pada bulan Julai 2004, syarikat penerbangan tambang rendah ini memulakan
perkhidmatan ke Kawasan Pentadbiran Khas Macau (Special Administrative Region,
SAR of Macau) dengan memperkenalkan penerbangan dari operasi Thai nya di Bangkok.
Sejarah direkod pada 15 Disember 2004 apabila AirAsia memulakan perkhidmatan
pertama ke Macau dari pusatnya di Kuala Lumpur, yang juga menjadikannya syarikat
penerbangan tambang rendah pertama yang menyediakan perhidmatan sedemikian.
Pada bulan November 2004, AA International Limited (AAIL), sebuah syarikat yang
dimiliki 99.8 peratus oleh AirAsia berhad, telah berjaya menandatangani perjanjian jual
beli dengan syarikat penerbangan swasta Indonesia, PT AWAIR untuk mengambil alih
49.0 peratus saham syarikat tersebut. AWAIR berjaya dilancarkan semula sebagai

7
ABCR2103
Principles of Corporate Communication

syarikat penerbangan tambang rendah yang menyediakan perkhidmatan laluan domestik


di Indonesia pada 8 Disember 2004. Pusat AWAIR terletak di Lapangan Terbang
Antarabangsa Soekarno-Hatta di Jakarta, Indonesia. Pada bulan April 2005, AirAsia
menjadi syarikat tambang rendah, tanpa frill pertama yang menyediakan perkhidmatan
antara Bangkok dan Xiamen di China, dan Clark (Filipina) dari Kuala Lumpur dan Kota
Kinabalu.
AirAsia kini juga sebuah syarikat awam yang disenaraikan di Bursa Malaysia setelah
berjaya muncul sebagai salah satu tawaran awam terbesar di Malaysia dan mengumpul
dana sebanyak RM 717.4 juta untuk perkembangannya pada 22 November 2004. Selaras
dengan pelan pembangunan dan perkembangannya, AirAsia telah mengikat perjanjian
dengan Airbus untuk 130 pesawat jenis A320 nya (100 pasti, 30 pilihan). Tempahan 130
pesawat ini menjadikan AirAsia sebagai pembeli pesawat sejenis yang terbesar di Asia-
pasifik dan berkemungkinan menjadikannya salah satu syarikat penerbangan yang
mempunyai pesawat terbanyak di rantau ini. Pesawat baru ini akan menggantikan
pesawat Boeing 737-300 AirAsia yang sedia ada secara beransur-ansur.
Pada 23 March 2006, AirAsia Berjaya memindah operasinya ke Terminal Tambang
Rendah (Low Cost Carrier Terminal, LCCT) yang baru. Ini adalah satu pencapaian
utama kerana ia merupakan terminal khas untuk pengoperasian penerbangan tambang
rendah yang pertama di dunia. LCCT direka untuk menampung 10 juta penumpang
setiap tahun dengan 30 tempat singgah untuk pesawat. Ia boleh dinaiktaraf untuk
menampung 15 juta penumpang jika diperlukan. Terminal ini memberi kami pelbagai
peluang penjimatan kos serta pengoperasian yang lebih efisien.
Fenomena perkembangan AirAsia menunjukkan hasratnya untuk menjadi satu
jenama ASEAN. Sebagai salah sebuah syarikat perkembangan tambang rendah di rantau
ini, AirAsia merupakan lambang ASEAN dengan kepelbagaian budaya dan kekuatan
sumbernya. Syarikat pernerbangan ini turut berhasrat untuk menyediakan penerbangan
tambang rendah kepada orang ASEAN, serta menggalak dan mengembangkan industri
perdagangan dan pelancongan antara negara-negara ASEAN.

8
ABCR2103
Principles of Corporate Communication

KOMUNIKASI DALAMAN YANG DIAMALKAN OLEH AIRASIA


Penyelidikan Perniagaan Antarabangsa (2009) mendapati bahawa Laman Web
AirAsia adalah menarik dan mewujudkan suasana yang baru kepada pelanggan dengan
mengalu-alukan kehadiran mereka untuk melihat-lihat lagi laman web tersebut. Warna
merah memainkan peranan sebagai elemen utama dalam mewujudkan rupa yang menjadi
100% menarik berbanding laman web pembekal perkhidmatan syarikat penerbangan
yang lain. Butang interaktif membantu pelanggan untuk menyambung dengan mudah dari
satu halaman ke halaman yang lain. Laman web ini juga menyediakan maklumat yang
boleh dimuat turun dengan mudah dan menyediakan maklumat yang tepat seperti
tempahan penerbangan, harga, pakej yang ditawarkan dan lain-lain dengan jelas
menunjukkan produk dan perkhidmatan yang ditawarkan. Maklumat asas ditunjukkan
kerana ini sentiasa diperlukan untuk penonton kali pertama. Ia juga mendapati bahawa
unsur promosi sentiasa menjadi faktor utama yang akan diiklankan dalam laman web
kerana ia mewujudkan rasa "mengetahui lebih" dan pandu arah itu dianggap sebagai
"mesra pengguna". Ini membawa ke dalam potensi untuk mencipta jualan dan sehingga
membuat keuntungan kepada AirAsia. Walaupun mereka telah menghadapi beberapa
cabaran ini adalah salah satu kunci untuk menjadi pembekal perkhidmatan penerbangan
lebih baik oleh pelanggan. Gambar berikut adalah skrin laman web AirAsia pada 26 Jun
2016

9
ABCR2103
Principles of Corporate Communication

Penyelidikan Perniagaan Antarabangsa (2009) mendapati bahawa AirAsia laman web


adalah salah satu yang terbaik laman bercagar melakukan transaksi internet dan aspek ini
terbukti dengan melihat ke dalam keseluruhan proses membeli dan melakukan
pembayaran bagi perkhidmatan yang ditawarkan. Laman web mereka menyakinkan
pelanggan untuk menjadi lebih berehat tentang transaksi disebabkan adanya nombor
telefon yang disenaraikan dan alamat kerana ia menghubungkan pelanggan dan bakal
pelanggan untuk bantuan peribadi AirAsia yang merupakan seorang yang hidup yang
boleh dihubungi. Ia membuktikan bahawa AirAsia sentiasa mengekalkan dalam membina
kepercayaan pelanggan.
Penyelidikan Perniagaan Antarabangsa (2009) mendapati bahawa AirAsia sentiasa
menentukan pelanggan sebagai keutamaan mereka dalam setiap pertimbangan kerana ini
boleh dilihat di halaman pertama laman web AirAsia yang telah menyatakan log anggota

10
ABCR2103
Principles of Corporate Communication

yang butang. Pelanggan sentiasa boleh menyambung ke program AirAsia seperti tawaran
tempahan promosi dan lain-lain Selepas menjadi ahli yang akan membawa pelanggan
untuk memajukan maklumat yang akan memastikan ahli sentiasa langkah seseorang di
hadapan daripada orang lain. Data daripada pelanggan akan dilindungi dan akan dijamin
untuk peribadi dari AirAsia.
FCU ePaper (2009-2010) mendapati bahawa AirAsia menyediakan banyak bahasa
termasuk Bahasa Inggeris tetapi kebanyakan bahasa adalah negara-negara Asia kerana
tahu pasaran AirAsia di Asia. Maklumat dalam laman web mereka cukup lengkap dan
berita yang sentiasa dikemaskini. Orang boleh dengan mudah membeli atau tiket buku
menggunakan ciri-ciri di laman web dan boleh menyemak jadual penerbangan.
FCU ePaper (2009-2010) mendapati bahawa AirAsia mempunyai rangkaian sosial
yang lain untuk menyediakan masyarakat seperti Air Asia Blog, Facebook, dan Twitter
yang terdapat di halaman bahagian bawah laman web, supaya orang ramai boleh
berkongsi komen mereka mengenai Air perkhidmatan Asia. Sementara itu, mereka telah
memperkenalkan Sistem Pesanan Ringkas (SMS) untuk menempah tempat duduk dan
mendapatkan promosi terkini melalui telefon mudah alih.
Lim, Mohamed Ariffin dan Guan (2009) telah mendapati bahawa logo AirAsia ditulis
dalam huruf besar kursif merah terhadap latar belakang putih pada itu warna dan font
digunakan menandakan keberanian, kesederhanaan dan menyeronokkan. slogan
"Sekarang semua orang boleh terbang" dengan nama jenama jelas menangkap visi
syarikat yang menawarkan tambang terendah untuk semua orang. Logo baru AirAsia
adalah lebih terang dan dinamik berbanding dengan logo sebelumnya. Berikut gambar
warna merah adalah logo baru dan warna yang biru adalah logo lama daripada AirAsia.

11
ABCR2103
Principles of Corporate Communication

Lim, Mohamed Ariffin dan Guan (2009) mendapati bahawa Ketua Pegawai
Eksekutif AirAsia, Tony Fernandes, percaya bahawa setiap aspek perniagaan hendaklah
dipermudahkan supaya seluruh falsafah, visi, misi dan objektif boleh difahami oleh
semua pihak yang berkepentingan khususnya kakitangan dan pelanggan. Gaya ini
membawa ketelusan dalam membuat keputusan dan akses yang tinggi kepada media dan
masyarakat pelabur. Selain itu, beliau percaya bahawa pengurusan perlu terus bercakap
kepada kakitangan tentang jenama. Dia cuba untuk menggalakkan rasa kesetiaan,
dedikasi dan komitmen kakitangan kepada syarikat itu dalam pergaulan sehari-hari
dengan kakitangan untuk melindungi imej. Pendapat ini digalakkan dengan baik
kakitangan dan perhubungan pelanggan untuk rundingan pada bila-bila masa dan suasana
suasana mesra.

12
ABCR2103
Principles of Corporate Communication

Management by Objectives (MBO)

AIRASIA BERHAD mempunyai strategi yang bermatlamatkan ke arah menaikkan


nama syarikat sebagai peneraju utama kadar tambang murah dan seterusnya mendapat
sambutan yang menggalakkan. Dalam merancang perniagaan syarikat, AIRASIA
BERHAD didapati mengaplikasikan konsep MBO. MBO adalah satu sistem pengurusan
yang menggabungkan kelompok pekerja dengan pengurus bagi mencapai matlamat yang
telah ditetapkan. Ke arah itu, MBO menetapkan hala tuju, tempoh masa pencapaian dan
ganjaran yang akan diberikan setelah matlamat tercapai.
MBO mempunyai empat elemen iaitu matlamat yang khusus, penyertaan dalam
membuat keputusan, tempoh masa yang jelas dan kesan pencapaian syarikat. Satu
masalah program MBO adalah mereka mungkin tidak efektif dalam perubahan
persekitaran masa dinamik. Dengan itu, program MBO memerlukan lebih kestabilan
untuk pekerja-pekerja bekerja bagi menyempurnakan matlamat.
Kejayaan AIRASIA BERHAD kini boleh dibanggakan dengan adanya fokus kepada
kombinasi keperluan pengguna, pekerja yang dedikasi, rajin bekerja, mendapat asas yang
betul, kawalan perbelanjaan yang efektif dan kesungguhan untuk mencapai sesuatu yang
terbaik. Kaedah MBO ini telah memberi panduan kepada AIRASIA BERHAD untuk
memahami keperluan dan masalah pengguna. Bagi meningkatkan pemahaman pengguna,
AIRASIA BERHAD telah memperkenalkan produk baru bagi mencari masalah dan
penyelesaiannya. Selain itu, AIRASIA BERHAD juga akan mengurangkan kos
pengeluaran bagi meningkatkan mutu dan menambahkan lagi minat pengguna untuk
menerajui dunia pasaran penerbangan dengan cara memberikan tambang yang teramat
rendah supaya ramai yang boleh terbang. AIRASIA BERHAD akan memperkenalkan
lebih insentif pada akan datang untuk menggalakkan lebih ramai pengguna untuk
menggunakan perkhidmatan penerbangan. Melalui MBO juga AIRASIA BERHAD telah
merangka pelbagai insentif jangka panjang untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan
penerbangannya.

FAEDAH KOMUNIKASI DALAMAN YANG BERKESAN

13
ABCR2103
Principles of Corporate Communication

Ketika pengasasnya, Dato Seri Tony Fernandes, mengumumkan impiannya untuk


melancarkan perkhidmatan penerbangan tambang rendah yang pertama di rantau ini,
ramai yang memandang sinis dan tidak yakin dengan impiannya itu. Tetapi selepas 9
tahun, beliau membuktikan bahawa tiada apa yang mustahil di dunia ini dan apa yang
lebih menarik, modul perniagaan perkhidmatan tambang rendah AirAsia menjadi ikutan
pesaing-pesaingnya seperti MAS yang menubuhkan Fireflyz, SIA yang menubuhkan
Tiger Airways dan Qantas Airways yang menubuhkan Jetstar Airways. Apakah rahsia
kejayaan yang digunapakai oleh Dato Seri Tony Fernandes hingga berjaya meletakkan
AirAsia di tahapnya sekarang? Adakah semata-mata hanya kerana tambangnya yang
murah? Ataupun kerana daya penarik pramugari-pramugarinya yang beruniform merah?
Jawapannnya, tiada rahsia, yang ada hanyalah strategi bisnes yang tepat yang digunakan
oleh AirAsia. Strategi bisnes AirAsia bukan sahaja terbatas pada strategi pemasaran dan
poduk semata-mata tetapi ia mencakupi dari semua aspek termasuk pengurusan bisnes.

Para Pekerja Adalah Aset Syarikat

Antaranya pengurusan pasukan kerja yang berkesan. AirAsia menggelarkan pekerja-


pekerjanya AllStars kerana bagi AirAsia faktor utama yang menyumbang kepada
kejayaannya adalah peranan yang dimainkan oleh pekerja-pekerjanya. Walau secanggih
mana pun pesawat atau sistem pengkomputeran operasi yang digunakan oleh AirAsia
ianya tidak akan bermakna apa-apa jika tiada pekerja yang menggerakkannya. Kerana itu
AirAsia dengan bangganya menyatakan di dalam laman webnya seperti berikut :

Our people are our GREATEST ASSET. They MAKE all the DIFFERENCES in the
world. Our DRIVING FORCE has always been our people. From our humble beginnings
to the present family size of 8,000 people, we stand UNITED and SHARE one common
culture.

Bagi melahirkan pasukan kerja yang berkesan, AirAsia bukan sahaja memberikan latihan
yang sewajarnya kepada para pekerjanya malah AirAsia mengambil inisiatif menubuhkan

14
ABCR2103
Principles of Corporate Communication

Unit Budaya Korporat yang yang bertanggungjawab dalam menerapkan nilai dan amalan
syarikat kepada semua pekerja.

Kos Bagi Setiap Tempat Duduk Hanya RM0.82!


Antara strategi yang lain adalah AirAsia memastikan pengurusan kos efektif. Ini kerana
hanya dengan melalui pengurusan kos yang efektif sahaja yang akan membolehkan
AirAsia terus menawarkan harga tambang penerbangan yang rendah pada pelanggan-
pelanggannya. Kecekapan pengurusan AirAsia dalam mengawal kos terbukti dengan
pengiktirafannya sebagai penerbangan tambang murah yang mempunyai kos terendah di
dunia iaitu USD0.24 (RM0.82) untuk setiap tempat duduk.

Membina Hubungan Dengan Rakyat Malaysia

Salah satu strategi bisnes AirAsia yang unik ialah membina hubungan dengan rakyat
Malaysia. Setiap kejayaannya, kecil atau besar, bukan sahaja diraikan tetapi diwar-
warkan sama ada di laman web mereka atau dihebahkan melalui media dan dipaparkan
sebagai kejayaan rakyat Malaysia bersama bukannya hanya kejayaan AirAsia atau Dato
Seri Tony Fernandes semata-mata. Malah di dalam blognya, Dato Seri Tony sendiri
menyatakan :

Sebagai sebuah negara, kita perlu percaya bahawa kita mampu melakukan apa sahaja.
Kita mampu menjadi yang terbaik. Anak-anak kita perlu berhenti memandang tinggi
kepada ikon dan individu dari negara luar seperti Manchester United, Ferrari dan Steve
Jobs. Berhenti menganggap bahawa yang terbaik hanya datang dari luar negara. Kita
perlu mula percaya bahawa sebagai rakyat Malaysia kita boleh. Kita boleh bersaing dan
menjadi yang terbaik di dunia.

Bagi mereka, kejayaan ini bukanlah kejayaan peribadi semata tetapi kejayaan yang mesti
dikongsi bersama rakyat Malaysia kerana jenama AirAsia merupakan jenama Malaysia.

15
ABCR2103
Principles of Corporate Communication

Impian Yang Dipandang Rendah Kini Terbang Tinggi

Apa yang menarik mengenai strategi-strategi bisnes AirAsia ini ialah ianya bersifat
universal. Strategi-strategi tersebut bukan sahaja boleh digunakan oleh bisnes yang
bersaiz besar malah juga yang bersaiz kecil dan baru hendak mula bertapak. Dan dengan
membuat rujukan kepada strategi bisnes yang telah terbukti berkesan seperti di atas, ia
dapat membantu para pemilik bisnes meminimumkan risiko serta mengelakkan mereka
mengulangi kesilapan yang telah dilakukan oleh mereka yang terdahulu terlibat dalam
bisnes.

16
ABCR2103
Principles of Corporate Communication

MASALAH ATAU CABARAN YANG DIHADAPI

Kemampuan berkomunikasi timbul daripada personaliti yang yang mempunyai


keyakinan diri yang tinggi yang di asah semasa belajar dan berkhidmat di England dan di
Kuala Lumpur. Selain itu beliau juga menunjukkan sikap minima ego dan
bersedia forgive and forget yang membolehkan beliau membuat pertimbang yang terbaik
untuk syarikat dalam sesuatu waktu. Misalnya dalam berurusan dengan Kerajaan
Singapura untuk mendapat kebenaran mendarat di sana beliau telah berhadapan dengan
rintangan demi rintangan yang berlarutan, yang biasanya melunturkan semangat orang
biasa. Walaupun demikian beliau masih boleh lagi berinteraksi dengan pegawai pegawai
kerajaan Singapura dengan baik, sambil menganggap detik detik pahit yang dilalui
hanya sebagai cabaran dalam mengembangkan laluan Air Asia. Kini Air Asia
mengadakan 26 penerbangan pergi balik dari Kuala Lumpur ke Singapura sehari.

Sebelum itu, cabaran yang pertama beliau lalui timbul dari sikap masyarakat
perniagaan Malaysia sendiri yang bersikap sinikal terhadap rancangan beliau
menubuhkan syarikat penerbangan. Perkara ini tidak melunturkan semangat beliau, malah
dengan pantas, melalui Dato Pahamin Rajab, belia berjaya meyakinkan Tun Mahathir,
Perdana Menteri ketika itu, untuk meluluskan rancangan beliau, mulai dengan cara
mengambil alih syarikat penerbangan Air Asia, sebuah syarikat yang nyata gagal dan
dimiliki oleh kerajaan.

Setelah mulai berjaya dengan syarikat Air Asia, beliau mengalih fokus untuk
menjadikan Lapangan Terbang Subang sebagai hub penerbangan tambang murah di
rantau Asean. Beliau tahu ini satu perkara yang amat sukar diterima kerajaan kerana
negara perlu mengukuhkan kedudukan KLIA yang baharu sahaja siap diketika itu. Tetapi
Tony never takes no for an answer. Beliau menggunakan media massa untuk
mempengaruhi masyarakat dan kerajaan. Akhirnya kerajaan bertegas menolak cadangan
Air Asia demi kepentingan negara, tetapi dalam proses ini Tony berjaya mendapat laluan
laluan udara yang baru serta mendapat LCCT yang baru di KLIA dengan kadar tariff
yang berdiskaun. Ini membantu Air Asia mengukuhkan daya saing ketika berhadapan
dengan Malaysia Airlines dan syarikat syarikat penerbangan yang lain.

17
ABCR2103
Principles of Corporate Communication

Demikian juga Tony menempuhi beberapa cabaran dalam usaha mendapat hak
mendarat di lapangan terbangan Bangkok, Jakarta, Hong Kong dan banyak lagi sama ada
di Asia ataupun atau benua benua lain. Namun nampaknya pengalaman di Singapuralah
yang paling mencabar.

Mengikut buku The Air Asia Story ditulis oleh Sen Ze dan Jayne Ng, bagi Tony,
kualiti seorang Usahawan yang paling penting ialah kecekalan atau dalam Bahasa
Inggerisnya willing to never take no for an answer. Bagi Tony, Berpeganglah dengan
keyakinan anda. Jika anda terlalu mendengar kata orang lain, anda tidak mungkin dapat
memulakan sesuatu. Sebab itulah mereka tidak menjadi usahawan. Orang yang
memberi nasihat itu bukanlah usahawan. Jika tidak, sudah tentu mereka melaksanakan
sendiri. Kita hanya perlu yakin dan laksanakannya

AirAsia juga menggunakan medium porter 5 Force model untuk menilai persaingan.
Berikut merupakan 5 Force model untuk Air Asia :

1. Kuasa Penawaran Pembekal


AirAsia yang terlibat dengan institusi penerbangan akan mempunyai kuasa
penawaran pembekal yang cukup tinggi. Hal ini kerana dari segi penggunaan
pesawat, pembekalnya hanya terdiri daripada Boeing dan Airbus sahaja. Selain itu,
kos penyelenggaraan yang tinggi juga akan menyebabkan kuasa penawaran pembekal
akan menjadi terhad. Kuasa penawaran pembekal yang tinggi juga disebabkan oleh
kerana produk pengganti bagi kaedah penerbangan adalah sedikit dan jika boleh
menggunakan laluan udara yang lain juga akan mempunyai kekurangan contohnya
seperti helikopter yang hanya boleh digunakan untuk jarak perjalanan yang singkat
dan jumlah muatan yang kecil.

2. Kuasa penawaran Pembeli


Pembeli mempunyai kuasa mutlak dalam memilih perkhidmatan penerbangan yang
terbaik untuk mereka sendiri. Kuasa penawaran pembeli juga seperti tiada bayaran
yang mereka perlukan untuk bertukar arah untuk memilih penerbangan yang terbaik
terhadap pembeli yang menyebabkan kuasa pembeli adalah amat tinggi. Jika diambil
contoh syarikat telekomunikasi seperti Maxis dan Celcom di mana pelanggannya

18
ABCR2103
Principles of Corporate Communication

yang ingin menamatkan kontrak dengan syarikat hendaklah melunaskan hutang yang
ada, manakala bagi yang didalam tempoh kontrak mereka dikehendaki untuk
membayar denda dan sebagainya. Tetapi industri penerbangan adalah berbeza dan
tiada kos peralihan yang dikenakan. Dalam kuasa penawaran pembeli juga Pembeli
dapat mebandingkan harga melalui internet dan sebagainya. Lazimnya AirAsia akan
menjalankan promosi melalui internet dan sepanduk- sepanduk yang besar yang boleh
kita lihat di kebanyakkan jalan raya utama di seluruh Malaysia.

3. Ancaman daripada bahan pengganti.


Bagi syarikat AirAsia dan syarikat penerbangan lain, bahan pengganti untuk industri
penerbangan adalah industri yang terdapat dalam industri pengankutan contohnya
seperti keretapi dan kapal laut. Namun struktur geogarfi di bahagian Asia Tenggara
yang tidak membantu untuk pengangkutan seperti keretapi dan kapal ini
menyebabkan ancaman daripada bahan pengganti adalah amat rendah.

4. Ancaman dari pendatang baru.


Bagi industri penerbangan halangan untuk memasuki industri penerbangan adalah
amat tinggi iaitu contohnya keperluan modal dan ketetapan undang- undang oleh
kerajaan yang tinggi. Namun kebelakangan ini kebanyakkan kerajaani Asia Tenggara
sudah mengurangkan peraturan yang dikenakan terhadap industri penerbangan bagi
syarikat penerbangan dapat mengurangkan kos untuk menyediakan khidmat tambang
murah kepada penduduk di sekitar Asia Tenggara justeru, persaingan akan menjadi
meningkat dengan beberapa syarikat yang juga gelah menyediakan perkhidmatan
tambang rendah. Sebagai contoh, kejayaan AirAsia yang menyediakan kadar
penerbangan yang berpatutan telah mendapat permintaan oleh syarikat-syarikat besar
untuk mereka memulakan penerbangan tambang murah sendiri dan mempunyai
kelebihan pemasaran jenama dan kesetiaan mereka yang tinggi terhadap syarikat
induk.

5. Menilai persaingan
Menilai persaingan adalah tinggi di kalangan syarikat penerbangan kerana persaingan
kini yang semakin tinggi dalam mencapai pasaran yang menguntungkan. Maklumat
mengenai kebanyakan syarikat penerbangan boleh didapati melalui laporan tahunan
dan boleh dinilai oleh syarikat-syarikat lain. Contohnya Cebu Pacific Airline

19
ABCR2103
Principles of Corporate Communication

memulakan perniagaan pada tahun 1996 telah mempunyai 16 penerbangan pada


hujung tahun 2005. Kemasukan pesaing baru juga telah meningkatkan persaingan,
Bagi AirAsia mereka mempunyai persaingan dari syarikat penerbangan,
pengangkutan darat, pengangkutan laut dan juga perkhidmatan.

20
ABCR2103
Principles of Corporate Communication

CADANGAN
Kami mencadangkan beberapa alternatif sebagai strartegi korporat untuk
diaplikasikan oleh pengurusan AirAsia. Terdapat beberapa pecahan strategi dalam strategi
pertumbuhan iaitu Strategi Integrasi, Strategi Intensif dan Strategi Kepelbagaian.
Daripada ketiga-tiga strategi yang ada, kami telah memilih dua strategi untuk
dicadangkan kepada AirAsia iaitu Strategi Intensif dan Strategi Kepelbagaian.
Di dalam strategi intensif kami telah memilih pembangunan pasaran. Pembangunan
pasaran adalah memperkenalkan produk dan perkhidmatan yang sedia ada ke dalam
kawasan geografi yang baru dan bertepatan dengan ciri-ciri demografi sesebuah negara.
Melalui pembangunan pasaran, AirAsia boleh bergabung dengan syarikat penerbangan di
negara-negara lain seperti di Indonesia, Thailand, Filipina dan negara-negara di Asia
Tenggara. Contohnya, AirAsia telah bekerjasama dengan Asia Aviation di Thailand,
kemudian telah mewujudkan syarikat baru iaitu Thai AirAsia. Selain itu, AirAsia turut
bekerjasama dengan VietJet dari negara Vietnam iaitu dengan membeli saham VietJet
sebanyak 30% dan telah menukar nama kepada VietJet AirAsia.
Selain itu, AirAsia juga boleh memilih penembusan pasaran. Penembusan pasaran
dengan berusaha untuk meningkatkan pasaran saham untuk produk sedia ada. AirAsia
boleh menembusi ke pasaran yang belum diterokai atau berpotensi untuk mendapatkan
keuntungan. Sebagai contohnya, AirAsia boleh menembusi ke pasaran di benua Afrika.
Ianya bepotensi kerana Afrika merupakan sebuah negara yang terkenal dengan hidupan
liar di mana ianya akan menarik para pelancong untuk ke sana. Malahan, penduduk di
sana juga dapat menggunakan perkhidmatan yang disediakan oleh AirAsia kerana
tambang yang ditawarkan adalah murah.
Kami juga mencadangkan agar AirAsia menggunakan Strategi Kepelbagaian.
Terdapat dua strategi kepelbagaian iaitu kepelbagaian yang berkaitan dan kepelbagaian
yang tidak berkaitan. Di dalam kepelbagaian yang berkaitan, AirAsia boleh
mempelbagaikan produknya di dalam industri yang sama iaitu AirAsia X. AirAsia X
merupakan penerbangan jarak jauh tambang murah, seperti di Australia, Eropah, China
dan sebagainya. Selain itu, kepelbagaian yang tidak berkaitan merupakan produk dan
perkhidmatan yang tidak berkaitan dengan industri penerbangan. Contohnya, AirAsia
telah melibatkan diri dengan industri perhotelan untuk memudahkan para penumpangnya

21
ABCR2103
Principles of Corporate Communication

mendapat tempat penginapan pada harga yang murah di suatu destinasi. Hotel tersebut
dikenali sebagai Tune Hotels.com yang beroperasi di Malaysia, Indonesia dan United
Kingdom.
AirAsia juga telah menceburi industri telekomunikasi dengan menawarkan
perkhidmatan prabayar telefon mudah alih termurah yang dikenali sebagai Tune Talk.
Tune Talk adalah rangkaian yang bekerjasama dengan Celcom (Malaysia) Berhad. Ianya
menggunakan rangkaian Celcom 2G. Selain itu, AirAsia juga menawarkan perkhidmatan
kargo termurah yang dikenali sebagai AirAsia Cargo. Tambahan pula, ia juga membuat
penghantaran barangan ke seluruh dunia. Kelebihan AirAsia Cargo adalah pelanggan
boleh menjejaki lokasi semasa barangan tersebut.
Dari segi produk, kami mencadangkan AirAsia menggunakan cost leadership
strategy. Cost leadership strategy adalah merendahkan kos yang digunakan berbanding
dengan kos yang digunakan oleh pesaing. Oleh itu, AirAsia dapat menawarkan harga
yang lebih murah berbanding dengan pesaing lain dengan tahap kualiti yang tinggi.
Walaupun terdapat peningkatan harga dan kos bahan mentah, AirAsia masih boleh
mengekalkan harga yang rendah berbanding pesaing.

22