Anda di halaman 1dari 11

RINGKASAN MAKLUMAT KURSUS

1. Nama Kokurikulum- Permainan


Kursus/Modul Cocurriculum- Games

2. Kod Kursus MPU3041

3. Nama Staf
Ahmad Yani bin Mat Yusof
Akademik

4. Rasional Kursus ini ditawarkan supaya pelajar dapat menguasai kemahiran asas permainan,
Kursus/Modul memahami undang-undang dan peraturan Bola Sepak, Bola Jaring, Sepak Takraw, Bola
dalam Program Keranjang dan Hoki serta asas kejurulatihan dan asas kepegawaian.

5. Semester dan
Semester 2 Tahun 1
Tahun ditawarkan

6. Jumlah Jam Jumlah Jam Pembelajaran


Pembelajaran Bersemuka Bukan Bersemuka
Bersemuka dan Bukan Bersemuka

K = Kuliah
T = Tutorial K T A P K T A P
A = Amali
42
P= Pentaksiran
- - 30 3 - - - 9

7. Nilai Kredit 1

8. Prasyarat (jika ada) Tiada

Berkuat kuasa Jun 2015


(Kemas kini Januari 2016)

1
9. Hasil Pembelajaran Pada akhir kursus ini, pelajar dapat :
Kursus (Course
Learning 1. Mengaplikasikan serta berkebolehan mencari dan mengurus maklumat yang
Outcomes, CLO) relevan dari pelbagai sumber untuk kemahiran-kemahiran asas dalam
permainan Bola Sepak, Bola Jaring Sepak Takraw, Bola Keranjang dan Hoki
dalam ujian amali. (P3,LO2,LO6,LL1)
2. Memberi tindakbalas dalam situasi-situasi permainan dengan mematuhi
undang-undang dan peraturan permainan serta mampu membuat keputusan
dengan bukti yang kukuh juga berkebolehan menggunakan kemahiran bukan
lisan dengan tepat. (P3, LO3,CTPS5)
3. Melaksanakan satu rancangan latihan dengan mencari dan mengurus
maklumat yang relevan dari pelbagai sumber berasaskan prinsip-prinsip
latihan dalam permainan.(C3,P3, LO5,LO6,TS3,LL1)
4. Mengaplikasikan pengetahuan teknikal permainan dengan menganalisis serta
membuat keputusan bagi menghasilkan yang terbaik dan membentang secara
jelas dengan penuh yakin dalam mentafsir peraturan permainan juga
bertanggungjawab kepada keputusan berasaskan nilai dan etika dalam
permainan.(P6,A3,LO3,LO8,EM2,CTPS5)

ARAS TAKSONOMI PEMBELAJARAN


DOMAIN KOGNITIF DOMAIN PSIKOMOTOR DOMAIN AFEKTIF

Respons ketara kompleks

Memberi maklum balas


Respons berpandu

Menghayati nilai
Mengorganisasi
CLO
Menganalisis

Lakuan tulen
Mengapikasi

Mekanisme
Memahami
Mengingat

Menerima
Mencipta

Adaptasi
Persepsi
Menilai

Menilai
Set

C C C C C C P P P P P P P A A A A A
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5
1 X

2 X

3 X X

4 X X

10. Kemahiran Boleh


Pindah
Kemahiran Komunikasi (CS3,CS8),Kemahiran Berpasukan (TS5), Etika dan Moral
(Transferable Skills,
Profesional (EM2), Kemahiran Kepimpinan (LS3),Pemikiran Kritis dan Penyelesaian
TS):
Masalah(CTPS5) Pembelajaran berterusan dan Pengurusan Maklumat (LL1)

Berkuat kuasa Jun 2015


(Kemas kini Januari 2016)

2
11. Strategi Pengajaran
dan Pembelajaran Strategi pengajaran dan pembelajaran:
serta Pentaksiran
Amali

Strategi Pentaksiran:
Pencapaian pelajar didalam kursus ini ditentukan menerusi pentaksiran amali 100% iaitu
melalui ujian amali, pembentangan asas kejurulatihan dan asas kepegawaian, perancangan
program latihan permainan dan kuiz.

Programme Learning Strategi Pengajaran dan


Jenis Pentaksiran
Outcome (PLO) Pembelajaran

LO2 Kemahiran Praktikal Amali Ujian Amali

LO3 Kemahiran saintifik,


kemahiran berfikir dan Kuliah Kuiz
menyelesaikan masalah
LO5 Kemahiran Sosial/Kerja
Berpasukan/Pertanggungjawa Pembentangan Simulasi
ban
LO6-Pembelajaran Sepanjang
Hayat dan Pengurusan Pembentangan Ujian Amali
Maklumat

LO8 Profesionalisme, Nilai,


Pembentangan Simulasi
Sikap dan Etika

12. Sinopsis Kursus ini menjelaskan kemahiran asas bola sepak, bola jaring, sepak takraw, bola
keranjang dan hoki. Kursus ini juga memberi fokus kepada asas kejurulatihan dan
kepegawaian dalam permainan.

The course describes the basic skills in playing football, netball, sepak takraw, basketball
and hockey. This course also gives focus on basic training for trainers and sports officers for
the games.

13. Mod Penyampaian Amali

14. Kaedah dan Jenis Kerja Kursus : 100%


Pentaksiran
Berpandukan Buku Panduan Pelaksanaan Penilaian yang diselaraskan.
Jenis Pentaksiran Kaedah Pentaksiran Peratusan
Ujian Amali
Kemahiran permainan 50%

Merancang Sesi
Rancangan Latihan Kemahiran 30%
Latihan Permainan
Kuiz Ujian Bertulis 20%

Berkuat kuasa Jun 2015


(Kemas kini Januari 2016)

3
15. Pemetaan Hasil
Pembelajaran
Kursus (Course PEO 1 PEO 2 PEO 3 PEO 4 PEO 5 PEO 6
Learning
Outcomes, CLO) CLO 1 X x
dengan
CLO 2 X
Objektif Pendidikan
Program CLO 3 x X
(Programme
Educational CLO 4 x X
Objectives, PEO)
PEO1 Berpengetahuan (LO1) dan berkemahiran praktikal (LO2) dalam bidang
keguruan selaras dengan kehendak organisasi dan pelanggan
PEO2 Menjana penyelesaian masalah (LO3) dalam bidang keguruan melalui
pendekatan saintifik (LO3) secara inovatif , kreatif dan beretika (LO8)
PEO3 Berkomunikasi (LO4) secara berkesan dengan memartabatkan bahasa
Melayu sebagai bahasa ilmu dan memperkukuhkan bahasa Inggeris
PEO4 Berupaya mencari dan mengurus maklumat yang relevan daripada
pelbagai sumber (LO6)
PEO5 Mempamerkan kemahiran keusahawanan, pengurusan (LO7) dan
menyedari keperluan pembelajaran sepanjang hayat (LO6) untuk
pembangunan kerjaya.
PEO6 Memiliki nilai dan sikap profesionalisme (LO8), ciri-ciri kepimpinan (LO9),
berkemahiran sosial, bertanggungjawab dan mampu melaksanakan kerja
berpasukan (LO5)

Hasil Pembelajaran Kursus (CLO)


Mengaplikasikan serta berkebolehan mencari dan mengurus maklumat
CLO1 yang relevan dari pelbagai sumber untuk kemahiran-kemahiran asas
dalam permainan Bola Sepak, Bola Jaring Sepak Takraw, Bola Keranjang
dan Hoki dalam ujian amali. (P3,LO2,LO6,LL1)
Memberi tindakbalas dalam situasi-situasi permainan dengan mematuhi
CLO2 undang-undang dan peraturan permainan serta mampu membuat
keputusan dengan bukti yang kukuh juga berkebolehan menggunakan
kemahiran bukan lisan dengan tepat. (P3, LO3 ,CTPS5)
Melaksanakan satu rancangan latihan dengan mencari dan mengurus
CLO3 maklumat yang relevan dari pelbagai sumber berasaskan prinsip-prinsip
latihan dalam permainan.(C3,P3, LO5,LO6,TS3,LL1)
Mengaplikasikan pengetahuan teknikal permainan dengan menganalisis
CLO4 serta membuat keputusan bagi menghasilkan yang terbaik dan
membentang secara jelas dengan penuh yakin dalam mentafsir peraturan
permainan juga bertanggungjawab kepada keputusan berasaskan nilai
dan etika dalam permainan.(P6,A3,LO3,LO8,EM2,CTPS5)

Berkuat kuasa Jun 2015


(Kemas kini Januari 2016)

4
16. Pemetaan Hasil
Pembelajaran LO 1 LO 2 LO 3 LO 4 LO 5 LO 6 LO 7 LO 8 LO 9
Kursus (Course
Learning CLO 1 x x
Outcomes, CLO)
dengan Hasil CLO 2 x
Pembelajaran CLO 3 x x
Program
(Programme CLO 4 x x
Learning
Outcomes, PLO)
Domain hasil pembelajaran (LO)

LO 1 Pengetahuan

LO 2 Kemahiran Psikomotor/Amali/Teknik

LO 3 Pemikiran Kritikal dan Pendekatan Saintifik

LO 4 Kemahiran Komunikasi

LO 5 Kemahiran Sosial/ Kerja Berpasukan/ Pertanggungjawaban

LO 6 Pembelajaran Sepanjang Hayat dan Pengurusan Maklumat

LO 7 Kemahiran Pengurusan dan Keusahawanan

LO 8 Profesionalisme, Nilai, Sikap dan Etika

LO 9 Kemahiran Kepemimpinan

Hasil Pembelajaran Kursus (CLO)


Mengaplikasikan serta berkebolehan mencari dan mengurus maklumat
CLO1 yang relevan dari pelbagai sumber untuk kemahiran-kemahiran asas
dalam permainan Bola Sepak, Bola Jaring Sepak Takraw, Bola Keranjang
dan Hoki dalam ujian amali. (P3,LO2,LO6,LL1)
Memberi tindakbalas dalam situasi-situasi permainan dengan mematuhi
CLO2 undang-undang dan peraturan permainan serta mampu membuat
keputusan dengan bukti yang kukuh juga berkebolehan menggunakan
kemahiran bukan lisan dengan tepat. (P3, LO3 ,CTPS5)
Melaksanakan satu rancangan latihan dengan mencari dan mengurus
CLO3 maklumat yang relevan dari pelbagai sumber berasaskan prinsip-prinsip
latihan dalam permainan.(C3,P3, LO5,LO6,TS3,LL1)
Mengaplikasikan pengetahuan teknikal permainan dengan menganalisis
CLO4 serta membuat keputusan bagi menghasilkan yang terbaik dan
membentang secara jelas dengan penuh yakin dalam mentafsir peraturan
permainan juga bertanggungjawab kepada keputusan berasaskan nilai
dan etika dalam permainan.(P6,A3,LO3,LO8,EM2,CTPS5)

Berkuat kuasa Jun 2015


(Kemas kini Januari 2016)

5
Jumlah SLT
Bersemuka
Bersemuka
Interaksi

Interaksi
Bukan
Kerangka Kursus/Modul dan Jumlah Jam Pembelajaran
17. Pelajar (Student Learning Time, SLT) setiap tajuk

Pentaksiran

Pentaksiran
Tutorial

Tutorial
Kuliah

Kuliah
Amali

Amali
1. Kemahiran Asas Bola Sepak
Pengenalan dan Sejarah
Kemahiran Asas:
Menghantar bola
Mengelecek bola 5 5
Menanduk bola
Menjaringkan Gol
Teknik
Ansur Maju

2. Kemahiran Asas Bola Jaring


Pengenalan dan Sejarah
Kemahiran Asas:
Menghantar dan menerima bola
5 5
Gerak kaki
Menjaring
Elak dan kawal
Teknik
Ansur Maju

3. Kemahiran Asas Sepak Takraw


Pengenalan dan Sejarah
Kemahiran Asas:
Servis
Melambung
5 5
Mengumpan
Menanduk
Teknik
Ansur Maju

4. Kemahiran Asas Bola Keranjang


Pengenalan dan Sejarah
Kemahiran Asas:
Menghantar/menyambut
Menjaring 5 5
Mengelecek
Menghadang
Teknik
Ansur Maju

5. Kemahiran Asas Hoki


Pengenalan dan Sejarah
Kemahiran Asas:
Memukul dan menahan bola
Menolak bola 5 5
Mengelecek
Menjaring
Teknik
Ansur Maju

Berkuat kuasa Jun 2015


(Kemas kini Januari 2016)

6
6. Ujian Kemahiran Asas

Bola sepak
Bola Jaring 1.5 4.5 6
Sepak Takraw
Bola Keranjang
Hoki

7. Rancangan Latihan Kemahiran

Bola sepak
Bola Jaring 1 3 4
Sepak Takraw
Bola Keranjang
Hoki

8. Asas Kejurulatihan
Peralatan dan ukuran gelanggang
Ciri-ciri Jurulatih
Asas-asas prinsip latihan 3 2
Konsep kecergasan
Ujian Pengenalpastian Bakat

9. Asas Kepegawaian
Undang-undang dan Peraturan Bola Sepak
Undang-undang dan Peraturan Bola Jaring
Undang-undang dan Peraturan Sepak Takraw 2 2
Undang-undang dan Peraturan Bola Keranjang
Undang-undang dan Peraturan Hoki
Aspek teknikal dalam permainan

10. Kuiz
Kejurulatihan
Undang-undang dan Peraturan

0.5 1.5 2

Kerja Kursus 0.5 1.5

Ulangkaji Peperiksaan

Amali 30 2.5 7.5

Peperiksaan

Jumlah 30 3 9 42

Berkuat kuasa Jun 2015


(Kemas kini Januari 2016)

7
Bersemuka Bukan Bersemuka
JUMLAH JAM PEMBELAJARAN
BERSEMUKA DAN BUKAN BERSEMUKA Amali 30 -

Ujian Amali
1.5 4.5
Kemahiran
Rancangan Latihan
Kemahiran
1 3

Kuiz 0.5 1.5

Jumlah 33 9

Jumlah Jam
Pembelajaran 42
Pelajar (SLT)

Jam Kredit 1

18. Rujukan Asas Ahmad Wafi Mohamad, 1996. Sepak takraw. Fajar Bakti.

Carlos Carvalhal, Bruno Lage and Joao Mario Oliveira. (2014).Soccer developing a
know-how. Cafilesa:Tiago Pinho.

Helen Ten.(2013).Siri sukan popular bola jaring. Edisi Kedua, Kuala Lumpur: Oxford
Fajar

Laszlo, Nemeth. (2013). Basketball : skills of the game.Washinton.Hill Press.

Whitaker, David. (2014). The hockey workshop : a complete game guide. Marlborough,
England. Crowood Press.

Rujukan Tambahan Joseph A.Luxbacher.(2005).Soccerstep to success.USA:Human Kinetics.

Modul Latihan Sukan 1M1S, Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia.

Helen Ten,( 2013). Siri Sukan Popular, Permainan bola jaring. Edisi Kedua. Kuala
Lumpur:Oxford

Wilma Shakespear.(1997).Netballstep to success.USA:Human Kinetics.

Persatuan Sepak Takraw Malaysia (2007). Manual kejurulatihan sepak takraw tahap 1.

Anita Navin.(2012).Netball: skills.techniques. tactics: England: Crowood Sports Guide U


series.

Maklumat
19. Tiada
Tambahan

Berkuat kuasa Jun 2015


(Kemas kini Januari 2016)

8
MATRIK HASIL PEMBELAJARAN KURSUS HASIL PEMBELAJARAN

MPU3041 PERMAINAN (1 Kredit)

HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM Kaedah


HASIL PEMBELAJARAN KURSUS Pengajaran dan Pentaksiran
LO 1 LO 2 LO 3 LO 4 LO 5 LO 6 LO 7 LO 8 LO 9 Pembelajaran

Mengaplikasikan serta berkebolehan


mencari dan mengurus maklumat yang
relevan dari pelbagai sumber untuk
kemahiran-kemahiran asas dalam X x Amali Amali
permainan Bola Sepak, Bola Jaring Sepak
Takraw, Bola Keranjang dan Hoki dalam
ujian amali. (P3,LO2,LO6,LL1)
Memberi tindakbalas dalam situasi-situasi
permainan dengan mematuhi undang-
undang dan peraturan permainan serta
mampu membuat keputusan dengan bukti X Amali Amali
yang kukuh juga berkebolehan
menggunakan kemahiran bukan lisan
dengan tepat. (P3, LO3,CTPS5)

Melaksanakan satu rancangan latihan


dengan mencari dan mengurus maklumat
yang relevan dari pelbagai sumber X x Simulasi Amali
berasaskan prinsip-prinsip latihan dalam
permainan.(C3,P3, LO5,LO6,LS3,LL1)

Mengaplikasikan pengetahuan teknikal


permainan dengan menganalisis serta
membuat keputusan bagi menghasilkan
yang terbaik dan membentang secara jelas
dengan penuh yakin dalam mentafsir X X Amali Amali
peraturan permainan juga
bertanggungjawab kepada keputusan
berasaskan nilai dan etika dalam
permainan.(P6,A3,LO3,LO8,EM2,CTPS5)

Simulasi
KESELURUHAN X X X x X Amali
Amali

Nama Panel Penggubal:

Berkuat kuasa Jun 2015


(Kemas kini Januari 2016)

9
Bil. Nama Penggubal Kelayakan dan Pengalaman Mengajar
1 Ahmad Yani Bin Mat Yusof Sarjana Pendidikan (PJK) Universiti Malaya
Pegawai Akademik Sarjana Muda Pendidikan(PJK) Universiti Malaya
Institut Pendidikan Guru Malaysia Diploma Perguruan Khas (PJK) Maktab Batu Rakit
Sijil Perguruan Asas(Pengajian Melayu) Maktab Temenggung Ibrahim
Email:
ahmadyanimatyusof1511@gmail.com

2 Kelulusan:
Ijazah Doktor Pendidikan (Edd)
Dr Ahmad Latif bin Mohamad
Ijazah Sarjana Pendidikan (Psikologi Pendidikan)
Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Pendidikan Jasmani & Kesihatan)
email: abdullatif@iptho.edu.my
Sijil Perguruan Asas (Pendidikan Jasmani & Kesihatan)
hp:0137700087

3 Kelulusan:
Mohd Amin bin Tan Tua Ijazah Sarjana (Pengurusan Disiplin)
Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Pendidikan Sains Sukan)
Email: Diploma Perguruan Khas (Pendidikan Jasmani)
amintantua@gmail.com Sijil Perguruan Asas (Pengajian Melayu) MPS
HP: 0128204915

4 Subramaniam Soorinarayanan Sarjana Pendidikan Sains Sukan


IPG Kampus Keningau Ijazah Sarjana Muda Sains Sukan
Sabah Pengalaman

5 Abdul Ramit Bin Sulaiman Master Sains Pendidikan(UPM)


IPG Kampus Bacelor Sains Pendidikan(UPM)
Tengku Ampuan Afzan Sijil Perguruan Asas

6 Ijazah Sarjana Pendidikan (PJPK) UM


Haidatullaili binti Khalid Ijazah Sarjana Muda Sains Sukan (Psikologi & Kejurulatihan/Pengurusan
Email: datul7@yahoo.com Sukan) UM
HP: 0163949917 Diploma International PJ BPG/USSA
Sijil Perguruan Asas (PJK)

7 Noryati binti Ismail


IPG Kampus Perlis Sarjana Pendidikan Bimbingan Kaunseling UPSI
Perlis Bacelor Pendidikan Bimbingan Kaunseling UPM
Sijil Perguruan Asas Bahasa Inggeris MPSP

8
Master of Science (Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT))
Noorasikin binti Ismail Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (Pendidikan Jasmani)
Email: noorashikin@ipda.edu.my Diploma Perguruan Khas (Pendidikan Jasmani)
HP: 019-4516586 Sijil Perguruan Khas (Pendidikan Jasmani)

9
Zuhaida bt Raya Master of Education (Pengurusan dan Pentadbiran)
Ijazah Sarjana Muda Sains (Geologi) UMS
Email: c.zuer@hotmail.com Diploma Perguruan Lepasan Ijazah (Sains SR)
HP: 0137206939

10 Kelulusan:
Julin bin Erus Ijazah Sarjana Pendidikan (Sains Sukan) UPSI
Email: osundu02@yahoo.com Ijazah Sarjana Muda Pendidikan
HP: 0138836886 Sijil Perguruan Khas (KSPK) (PJK)
Sijil Perguruan Asas (Pengajian Melayu/Pendidikan Seni)

11
Awang Jasrie bin Awang Matusin Ijazah Sarjana Pendidikan Sains Sukan
Email: Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Sains Sukan
HP: 0138544020 Sijil Perguruan Asas

Nama Pakar Rujuk:

Bil. Nama Jawatan Universiti/Bahagian


1 PM.Dr. Mohd.Salleh Bin Aman Pengarah Pusat Sukan UM Universiti Malaya

Berkuat kuasa Jun 2015


(Kemas kini Januari 2016)

10
Ketua Jabatan Jaminan Kualiti,
2 Abu Bakar Bin Mohd. Rashid IEE IPGM IPGK Perlis

Berkuat kuasa Jun 2015


(Kemas kini Januari 2016)

11

Anda mungkin juga menyukai