Anda di halaman 1dari 3

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI

Tarikh :12 Julai 2017


Masa : 9.45 10.45 (60 minit)
Tahun : 4 Jaya
Bilangan Murid : Orang
Matapelajaran : Reka Bentuk dan Teknologi
Tajuk : Penghasilan Projek
Standard Kandungan :
4.1 Menghasilkan projek berasaskan bahan bukan logam dengan litar elektrik

Standard Pembelajaran :
4.2.1 Mengenal pasti projek berpandukan manual
4.2.2 Menyatakan bahan logam dan bahan bukan logam

Hasil Pembelajaran Umum : Memahami manual projek

Hasil Pembelajaran : Di akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :

1. Mengenal pasti projek dan memahami manual projek.


2. Menyatakan jenis bahan logam dan bukan logam serta mengenal pasti perbezaan
antara bahan logam dan bukan logam.

Pengetahuan Sedia Ada :

1. Pelajar pernah melakar lukisan


2. Pelajar pernah belajar bahan logam dan bukan logam dalam matapelajaran Sains

Bahan Bantu Belajar : Lukisan contoh, Kad bergambar, Lembaran Kerja

Nilai : Bekerjasama, teliti, berani bertanya, minat dan sifat ingin tahu
Fasa dan Isi Kandungan Aktiviti PdP Catatan
Masa
Orientasi Tayangan Video 1. Pelajar ditunjukkan Nilai : Teliti,
mengenai kerja kerja yang KB :
dilakukan oleh seorang arkitek Menghubungkait
2. Guru memperkenalkan tajuk BBM : Komputer
melalui contoh tugas seorang Riba
arkitek.
Langkah 1 Memahami 1 Guru mengedarkan manual Nilai : Teliti
Manual Projek kit kepada murid-murid dan
meminta murid memahami
BBM : Manual
manual tersebut.
projek
2. Guru berbincang dengan
manual tentang jenis projek
yang akan dihasilkan melalui
manual tersebut.

3. Guru menyoal murid tentang


bahan logam dan bukan logam
yang dikenal pasti dalam
manual tersebut.

Bahan Logam dan 1. Guru menunjukkan kad BBM :kad gambar,


Langkah 2 Bahan Bukan bergambar kepada murid kad perkataan
Logam tentang jenis
bahan bukan Nilai :disiplin,
logam yang digunakan dalam kerajinan
penghasilan projek. KB : Mencirikan dan
menyenaraikan
2.Guru menyuruh murid
memadankan nama jenis
bahan bukan logam dengan
gambar yang betul pada papan
tulis.
Langkah 3 Lembaran Kerja Jenis Aktiviti : Perbincangan Nilai : Bekerjasama,
dan menjawab lembaran kerja berani bertanya,
minat dan sifat ingin
1. Murid diminta untuk tahu
menyelesaikan soalan dalam BBM : Lembaran
Lembaran Kerja Kerja.

2. Guru dan murid


kemudiannya bersama-sama
membincangkan hasil kerja
murid (Lembaran Kerja 1 )
Penutup 1. Guru bertanya semula KB: Membuat
(5 minit )
kepada murid tentang jenis Kesimpulan,
bahan bukan logam dan alatan Menjana idea
tangan yang digunakan dalam
menghasilkan projek.

2. Guru membuat rumusan isi


pelajaran.