Anda di halaman 1dari 3

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DINAS PENDIDIKAN
SEKOLAH DASAR NEGERI 003 LOA JANAN
NSS. 101 640 304 003 NPSN.30404668
TERAKREDITASI THN 2012. SK No.081/BAP-SM/DT/XI/2012. PERINGKAT. A
Alamat: Jalan A.M. Parikesit RT XV Loa Janan Telp. (0541) 266635 Kode Pos 75391

KEPUTUSAN
KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI 003 LOA JANAN
Nomor: 421.2/ /UPT-DP/SDN.003LJ/VII/2016

Tentang:

TIM SISTEM PENJAMINAN MUTU SEKOLAH


TAHUN PELAJARAN 2016/2017

Kepala Sekolah Dasar Negeri 003 Loa Janan

Menimbang : a. bahwa untuk memastikan seluruh proses penyelenggaraan


pendidikan telah sesuai dengan standar mutu dan aturan yang telah
ditetapkan;
b. bahwa untuk dapat melakukan penjaminan mutu pendidikan
dengan baik diperlukan adanya Sistem Penjaminan Mutu di SDN
003 Loa Janan.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan tentang
Tim Sistem Penjaminan Mutu Sekolah di SDN 003 Loa Janan;

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 tahun 2009


Pasal 5 yang berbunyi Penjaminan Mutu Pendidikan Formal
Dilaksanakan Oleh Satuan Atau Program Pendidikan;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009
Pasal 6 Yang Berbunyi Penyelenggara Satuan atau Program
Pendidkan Wajib Menyediakan Sumber Daya Yang Diperlukan
Untuk Terlaksananya Penjaminan Mutu;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009
Pasal 32 & 35 Yang Berbunyi Pemerintah Provinsi, Kabupaten atau
Kota Menetapkan Regulasi Penjaminan Mutu Pendidikan Sesuai
Dengan Kewenangannya dan Peraturan Perundang-undangan.

Memperhatikan : Keputusan Musyawarah Kepala Sekolah, Dewan Guru, komite SDN


003 Loa Janan pada tanggal 19 Juni 2016

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Surat Keputusan Kepala Sekolah SDN 003 Loa Janan, tentang
Penetapan Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Sekolah tahun Pelajaran
2016-2017
PERTAMA : Kepada nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan
ini, diangkat sebagai Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Sekolah tahun
Pelajaran 2016-2017 dan diharapkan dapat melaksanakan tugas
sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.
KEDUA : Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Sekolah tahun Pelajaran 2016-2017
bertugas :
1. Mengkoordinasikan pelaksanaan penjaminan mutu di tingkat
sekolah;
2. Melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, dan
supervisi terhadap pelaku pendidikan di sekolah dalam
pengembangan penjaminan mutu pendidikan;
3. Melaksakan pemetaan mutu pendidikan berdasarkan data mutu
pendidikan di sekolah;
4. Melakukan monitoring dan evaluasi proses pelaksanaan
pemenuhan mutu yang telah dilakukan;
5. Memberikan rekomendasi strategi peningkatan mutu berdasarkan
monitoring dan evaluasi.
KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini akan
dibebankan pada anggaran yang sesuai.
KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila
dikemudian hari terdapat kesalahan akan disempurnakan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Loa Janan


Pada Tanggal : 21 Juli 2016

Kepala Sekolah,

Hj. FATMAWATI, S.PdI


NIP. 195806261984072001
Lampiran Surat Keputusan Kepala Sekolah Negeri 003 Loa Janan

Tentang : Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Sekolah Tahun Pelajaran 2016/2017


Nomor : 422/ /UPT-DP/SDN.003LJ/VII/2016
Tanggal : 21 Juli 2016

No. Nama Peran Unsur No. Kontak


Kepala
1 Hj. Fatmawati, S.PdI Penanggung Jawab
Sekolah
2 Linda Lidya, S.Pd. Ketua Guru
Komite
3 Samhaniar, S.Pd. Pengembang Sekolah
Sekolah
4 Sumirah, S.Pd. Pengelolaan Sekolah Guru

5 Seun, S.Pd. Kurikulum/Akademik Guru

6 Silwanus, S.Pd. Auditor Internal Pengawas

7 Martabhatil Ula, S.Pd. Auditor Internal Pengawas

8 Supani, S.Pd. Auditor Internal Pengawas

Kepala Sekolah,

Hj. FATMAWATI, S.PdI


NIP. 195806261984072001

Anda mungkin juga menyukai