Anda di halaman 1dari 16

BAB 2

TEORI-TEORI PEMILIHAN DAN


PEMBANGUNAN KERJAYA

OBJEKTIF BAB

Setelah mempelajari bab ini, anda seharusnya dapat:


1. Membincangkan pelbagai teori tentang pemilihan dan
pembangunan kerjaya dari pelbagai perspektif.
2. Menghuraikan faktor-faktor yang menyebabkan perbezaan
kecenderungan dan minat individu.
3. Menjelaskan proses-proses pembangunan kerjaya individu yang
berlaku sepanjang hidup.
4. Membincangkan sebab individu memilih dan membuat sesuatu
keputusan.

2.1 PENGENALAN

Di dalam Bab 1 kita telah telah didedahkan dengan kepentingan dan


keperluan kepada pekerjaan. Para pelajar juga telah mengetahui serba-
sedikit sejarah ringkas yang membawa kepada aspek pemilihan dan
pembangunan kerjaya pekerja. Model 3 Langkah yang diutarakan oleh
Parsons (Parsons 3 Steps Model) telah membuka ruang kepada
perbincangan dan kajian yang lebih mendalam bukan sahaja di kalangan
ahli-ahli psikologi tetapi juga mendapat perhatian ahli-ahli sosiologi,
ekonomi, dan para pendidik untuk lebih memahami bagaimana
seseorang itu membuat pilihan kerjaya (career choice) dan menyelesaikan
masalah kerjaya (career problem).

Oleh itu dalam bab ini kita akan cuba membincangkan beberapa teori
berkenaan pemilihan dan pembangunan kerjaya agar kita dapat
memahami masalah-masalah berkaitan kerjaya dan seterusnya mencari
jalan penyelesaian agar dapat membuat keputusan yang lebih tepat.
Sebenarnya terdapat banyak teori berkenaan pemilihan dan
pembangunan kerjaya yang diutarakan oleh ahli-ahli teori dari pelbagai
bidang. Antaranya adalah teori berasaskan trait dan faktor (trait and factor
theories), teoriteori berasaskan pembangunan (developmental theories), teori-
teori yang berkaitan dengan pembelajaran (learning theories) dan Teori
Sosioekonomi.
11
Teori berasaskan trait dan faktor (trait and factor theories) menekankan
bahawa individu perlu membangunkan sifat-sifat yang mencakupi minat,
nilai, personaliti, dan bakat atau kecenderungan mereka. Di samping itu,
pelopor teori ini juga mencadangkan agar individu memilih persekitaran
yang sesuai dan sepadan (congruence) dengan mereka. Contoh teori
berasaskan trait dan faktor (trait and factor theories) ialah Teori Pemilihan
Vokasional (Vocational Choice Theory) oleh Holland yang dibincangkan
dengan lebih mendalam dalam bab personaliti dan kerjaya. Teori
berasaskan pembangunan pula mengandaikan bahawa perkembangan
faktor-faktor personal dan psikologikal akan mempengaruhi pemilihan
dan pembangunan kerjaya. Contoh teori yang dikategorikan dalam teori
berasaskan pembangunan ialah Teori Jangka Hayat (Life Span Theory) oleh
Super.

Teori berkaitan pembelajaran (learning theories) pula menerangkan proses-


proses yang berlaku dan dibentuk oleh individu serta proses-proses
bagaimana dan mengapa individu membuat sesuatu pilihan atau
keputusan. Teori berasaskan pembelajaran yang lazim digunakan ialah
Toeri Pembelajaran Sosial oleh Krumboltz (Krumboltz Sosial Learning
Theory). Manakala teori-teori yang dikategorikan sebagai Teori
Sosioekonomi ialah Teori Pencapaian Status (Status Attainment Theory)
dan Teori Dwi Pasaran Buruh (Dual Labor Market Theory). Berbeza
daripada teori Trait and Factor, teori ini kurang memberi perhatian kepada
faktor-faktor dan sifat psikologi individu tetapi mengaitkannya dengan
status sosioekonomi pembuat keputusan (decision maker) dan pengaruh
faktor-faktor ekonomi terhadap proses pemilihan pekerjaan. Beberapa
daripada teori-teori yang telah disebutkan akan dijelaskan dengan lebih
lanjut dalam bahagian-bahagian seterusnya.

Selain daripada itu, bab ini juga akan membincangkan satu model yang
dikategorikan sebagai pernyataan teoritikal yang agak terkini, iaitu Model
Pemprosesan Maklumat Kerjaya (Career Information Processing Model - CIP).
Oleh kerana terdapat pelbagai teori yang diklasifikasikan kepada pelbagai
kategori mengikut pendekatan dan faktor-faktor yang berbeza, maka
terdapat ahli-ahli teori yang mengkelaskan teori-teori tersebut kepada dua
jenis, iaitu Teori-teori Struktur (Structured Theories) dan Teori-teori Proses
(Process Theories) (Patton dan McMahon, 1999).

Teori Struktur memandang masalah kerjaya dan pembuatan keputusan


mengenainya sebagai sesuatu yang berlaku pada satu-satu masa dalam
hidup seseorang. Oleh itu, ia memberi penekanan kepada apa yang perlu
dipilih dengan memadankan individu dengan persekitaran. Contoh teori-
teori jenis ini ialah teori Parsons, Roe dan Holland. Teori Proses pula
memandang masalah kerjaya dan pembuatan keputusan mengenainya
sebagai satu proses sepanjang hayat yang melibatkan pelbagai peristiwa
12
dan pilihan. Ia memfokuskan kepada pemilihan dan kemudiannya
menentukan peristiwa-peristiwa dan tanggungjawab yang membawa
kepada pencapaian matlamat kerjaya. Misalnya memilih untuk mengambil
major Kesusasteraan semasa di universiti untuk menjadi seorang penulis.
Contoh Teori proses ialah Teori Jangka Hayat oleh Super dan Teori
Pembelajaran Sosial oleh Krumboltz. Walau bagaimanapun, untuk
perbincangan seterusnya kita tidak akan mengkategorikan teori-teori
tersebut kepada struktur dan proses sebaliknya memfokuskan kepada
beberapa teori yang dirasakan penting dan signifikan dalam
mempengaruhi pemilihan dan pembangunan kerjaya.

SOALAN DALAM TEKS 2.1

1. Apakah yang anda faham dengan teori berasaskan


trait dan faktor (trait and factor theories)?
2. Berikan dua contoh teori yang tergolong dalam
Teori Sosioekonomi.

Semak jawapan anda di akhir bab ini.

2.2 TEORI PEMBELAJARAN SOSIAL KRUMBOLTZ

Teori Pembelajaran Sosial oleh Krumboltz ini merupakan adaptasi


daripada teori Albert Bandura (1969). Ia cuba menjelaskan bagaimana
seseorang itu menceburi sesuatu bidang pekerjaan daripada pelbagai
peluang pekerjaan yang ada. Teori yang berasaskan kepada prinsip-
prinsip pembelajaran (based on learning principles) ini menerangkan bahawa
individu belajar tentang diri mereka, prioriti-prioriti dalam hidup dan
dunia pekerjaan melalui pengalaman-pengalaman langsung dan tidak
langsung yang dilalui. Mereka kemudiannya akan bertindak berdasarkan
maklumat dan pengetahuan yang telah dipelajari tersebut (Patton dan
McMahon, 1999).

Menurut Krumboltz terdapat empat faktor yang mempengaruhi


pembuatan keputusan kerjaya, iaitu
(i) Faktor Genetik dan Kebolehan (Genetic Endowment &
Special Abilities);
(ii) Keadaan Persekitaran dan Peristiwa Berkaitan
(Environmental Conditions and Events);

13
(iii) Pengalaman-pengalaman Yang Dilalui/Dipelajari
(Learning Ebxperiences); dan
(iv) Kemahiran-kemahiran Tugas (Task Approah Skills).

1. Faktor Genetik dan Kebolehan (Genetic Endowment &


Special Abilities)

Faktor pertama iaitu genetik adalah berkaitan dengan ciri-ciri yang


diwarisi oleh seseorang dari keturunannya seperti bangsa, jantina, rupa
bentuk fizikal dan bakat serta kebolehan lain termasuk juga kecacatan
(ability and disability) (Patton & McMahon; 1999). Bagaimanapun
menurut Krumboltz faktor genetik ini boleh dipengaruhi pula oleh
faktor-faktor lain seperti persekitaran. Misalnya seseorang yang berbakat
dalam bidang muzik tetapi keluarganya kurang berkemampuan dari segi
ekonomi mungkin tidak berupaya untuk mengembangkan potensi dirinya
kerana tidak mendapat pendedahan yang sewajarnya dalam bidang
berkenaan.

2. Faktor Keadaan Persekitaran dan Peristiwa Berkaitan


(Environmental Conditions and Events)

Faktor kedua adalah keadaan persekitaran dan peristiwa-peristiwa


berkaitan yang dilalui oleh individu sepanjang hidupnya. Faktor ini
merupakan faktor-faktor yang berada di luar kawalan seseorang sama ada
dirancang atau tidak dan sama ada berpunca daripada tindakan manusia
atau secara semulajadi. L.K Mitchell & Krumboltz (1996) menyenaraikan
12 keadaan dan peristiwa yang termasuk dalam kategori ini, iaitu
(i) bilangan dan jenis peluang pekerjaan yang ada
(ii) bilangan dan jenis peluang latihan yang wujud
(iii) prosedur dan polisi-polisi pemilihan dan pengambilan
pekerja
(iv) ganjaran kewangan dan sosial
(v) undang-undang buruh dan peraturan Kesatuan Sekerja
(vi) bencana alam
(vii) ketersediaan dan permintaan terhadap sumber-sumber
semulajadi
(viii) perkembangan teknologi
(ix) perubahan dalam organisasi sosial (contoh; kebajikan)
(x) pengalaman keluarga dan sumber kewangan
(xi) sistem pendidikan dan
(xii) pengaruh komuniti dan kejiranan

(Patton dan McMahon, 1999)

14
3. Faktor Pengalaman-Pengalaman yang Dilalui/Dipelajari
(Learning Ebxperiences)

Selain itu, faktor-faktor sejarah dan pengalaman yang dilalui dan


dipelajari juga boleh mempengaruhi pembuatan keputusan tentang
kerjaya. Mengikut teori ini setiap orang mempunyai pengalaman-
pengalaman yang unik yang boleh memberi kesan kepada hidup mereka
dan aspek kerjaya yang diceburi. Pengalaman-pengalaman dan sejarah ini
boleh dikategorikan kepada dua jenis iaitu instrumental dan associative
(Osipow dan Fitzgerald, 1996).

Instrumental Learning Experiences adalah situasi di mana individu bertindak


terhadap persekitaran untuk menghasilkan sesuatu akibat. Associative
Learning Experiences pula adalah keadaan yang dipelajari dan dilalui oleh
seseorang melalui rangsangan-rangsangan luaran seperti pemerhatian,
mengkaji sesuatu model atau peristiwa dan sebagainya. Contohnya
kanak-kanak mungkin mempelajari bahawa menjadi seorang jaguh sukan
adalah sesuatu yang lebih baik dan berjaya daripada menjadi menjadi
seorang ahli politik. Perkaitan di antara mesej yang diterima ini dengan
pekerjaan akan memberi kesan sama ada positif atau negatif terhadap
pembuatan keputusan mengenai kerjaya.

4. Kemahiran-Kemahiran Tugas (Task Approah Skills)

Faktor keempat yang diutarakan oleh Krumboltz dalam modelnya ialah


faktor kemahiran-kamahiran berkaitan tugas (task approach skills). Ini
adalah kemahiran-kemahiran yang diapplikasikan oleh individu terhadap
sesuatu tugas baru ataupun masalah yang dihadapi. Ia juga dikatakan hasil
daripada interaksi di antara ketiga-tiga faktor yang telah dibincangkan.
Kemahiran-kemahiran tersebut termasuklah standard dan nilai prestasi,
tabiat kerja, proses-proses kognitif dan perceptual serta maklumbalas
emosional. Pengaplikasian kemahiran-kemahiran ini akan mempengaruhi
sesuatu tugas atau penyelesaian masalah yang dihadapi dan seterusnya
memberi kesan kepada hasil yang diperolehi.

Kombinasi keempat-empat faktor yang telah dijelaskan iaitu warisan,


persekitaran, pengalaman dan kemahiran akan menghasilkan tiga akibat
iaitu self-observation generalizations, task approach skills dan tindakan (action).
Self-observation generalizations adalah pandangan individu terhadap diri
sendiri yang diperolehi dan dipelajari daripada pengalaman-pengalaman
hidupnya. Ini dapat dilihat dalam bentuk minat yang ditunjukkan oleh
seseorang. Task Approach Skills pula adalah ciri-ciri kognitif dan afektif
yang ditunjukkan oleh individu dalam berurusan dengan persekitaran dan
juga sebagai panduan untuk meramal masa depan. Akibat ketiga iaitu
tindakan (action) adalah perlaksanaan sesuatu sikap (implementation of

15
behavior) hasil daripada pandangan individu terhadap dirinya (self-
observation generalizations) dan task approach skills. Contohnya permohonan
pekerjaan dan minat mempelajari sesuatu kemahiran adalah tindakan
yang terhasil daripada dua akibat tersebut.

SOALAN DALAM TEKS 2.2

1. Apakah faktor-faktor genetik yang mempengaruhi


proses pembuatan keputusan mengenai kerjaya
mengikut Krumboltz?
2. Nyatakan tiga daripada 12 keadaan persekitaran yang
disenaraikan oleh L.K Mitchell dan Krumboltz
(1996) yang memberi kesan kepada proses
pembuatan keputusan kerjaya.
3. Jelaskan apa yang anda faham dengan Associative
Learning Experience.

Semak jawapan anda di akhir bab ini.

2.3 TEORI SOSIOEKONOMI

Mengikut ahli-ahli ekonomi terdapat sebahagian faktor iaitu faktor-faktor


luaran yang tidak dapat dikawal oleh individu tetapi boleh mempengaruhi
corak pemilihan dan pembuatan keputusan mereka. Faktor-faktor luaran
ini ialah elemen ekonomi seperti keadaan ekonomi global, pasaran buruh
serta kuasa permintaan dan penawaran yang memberi kesan kepada
pekerja dari segi jawatan dan kadar upah. Hotchkiss dan Borow (1996),
menekankan kepada pembolehubah-pembolehubah berstruktur (structural
variables) seperti status sosioekonomi, diskriminasi, pengasingan
pekerjaan (occupational segregation) dan kedaan pasaran buruh yang
mempengaruhi kerjaya. Untuk memahami dengan lebih lanjut aspek-
aspek ini kita akan membincangkan dua teori utama iaitu Teori
Pencapaian Status (Status Attainment Theory) dan Teori Dwi Pasaran
Buruh (v).

2.3.1 Teori Pencapaian Status

Mengikut teori ini status sosioekonomi sesebuah keluarga akan


mempengaruhi tahap pendidikan di mana ini seterusnya akan
mempengaruhi pula jenis pekerjaan yang diceburi. Bagaimanapun

16
kemudiannya terdapat pembolehubah baru yang ditambah kepada
elemen sosioekonomi tersebut iaitu kebolehan mental. Hotchkiss dan
Borow (1996) menerangkan bahawa status keluarga dan variable kognitif
iaitu kebolehan mental seseorang akan bergabung melalui proses-poses
psikologikal sosial yang akan mempengaruhi pencapaian dalam
pendidikan. Pencapaian dalam pendidikan ini pula akan memberi kesan
kepada pencapaian dalam pekerjaan dan pendapatan yang diterima
(Isaacson dan Brown, 2000). Ini bererti individu yang status
sosioekonominya adalah tinggi mungkin berpeluang untuk mendapat
tahap pendidikan yang lebih tinggi namun terdapat faktor lain yang boleh
menghalang pencapaiannya dalam pendidikan iaitu kebolehan mental
atau kebijaksanaan. Begitulah sebaliknya dengan individu yang taraf
sosioekonominya adalah rendah. Walaupun seseorang yang berasal dari
status sosioekonomi rendah dikatakan kurang berpeluang melanjutkan
pendidikan ke tahap yang lebih tinggi, tetapi faktor kebijaksanaan dan
kebolehan mentalnya mungkin boleh mengubah keadaan ini. Misalnya
dengan memohon biasiswa atau tajaan pendidikan.

Sungguhpun begitu terdapat kritikan terhadap teori ini di kalangan ahli-


ahli sosiologi dan ekonomi. Mereka mengatakan bahawa teori ini terlalu
ringkas dan cuba mencari alternatif lain yang mempengaruhi pencapaian
dalam pekerjaan (occupational attainment), iaitu jenis firma yang diceburi.
Dari sinilah timbulnya Teori Dwi Pasaran Buruh.

SOALAN DALAM TEKS 2.3

1. Apakah pembolehubah yang boleh mempengaruhi


tahap pencapaian seseorang dalam pendidikan
selain daripada status sosiekonomi?
2. Namakan teori yang menjadi alternatif kepada Teori
Pencapaian Status.

Semak jawapan anda di akhir bab ini.

2.3.2 Teori Dwi Pasaran Buruh

Mengikut Borow & Hotchkiss (1996), teori ini mengandaikan bahawa


terdapat dua jenis perniagaan atau firma dalam pasaran buruh iaitu core
dan peripheral. Core merupakan firma teras yang memainkan peranan yang
dominan dalam pasaran di mana firma jenis ini berdaya saing,

17
menggunakan peralatan dan teknologi terkini serta berupaya
mengembangkan kedudukan mereka dalam pasaran. Oleh itu, individu
yang bekerja dalam firma jenis ini dikatakan mempunyai peluang yang
lebih baik untuk merancang dan membangunkan kerjaya mereka.
Berbeza dengan firma teras, firma yang tergolong dalam kategori
peripheral dianggap kurang penting dan tidak dapat menyediakan
komitmen jangka panjang kepada pekerja-pekerjanya. Ini bererti peluang
untuk mereka membangunkan kerjaya adalah kurang kerana peranan
yang dimainkan oleh firma jenis ini dalam pasaran adalah kurang penting
dan tidak mempengaruhi buruh secara signifikan (Isaacson dan Brown,
2000).

SOALAN DALAM TEKS 2.4

1. Namakan dua jenis firma yang terdapat dalam


pasaran buruh mengikut Teori Dwi Pasaran
Buruh.
2. Pada pendapat anda individu yang berorientasikan
kerja (career oriented) patut menceburi firma yang
bagaimana?

Semak jawapan anda di akhir bab ini.

2.4 TEORI KITAR HAYAT (LIFE-SPAN) OLEH SUPER

Teori Donald Super ini tergolong dalam kategori Teori Pembangunan


(Developmental Theory). Ia merupakan lanjutan daripada teori awal
pembangunan kerjaya yang dibincangkan oleh Ginzberg dan rakan-
rakannya. Antara kajian utama yang mempengaruhi teori Donald Super
ialah tulisan Buehler (1933) berkenaan psikologi pembangunan. Buehler
mengatakan bahawa hidup seseorang terdiri daripada beberapa peringkat
yang berbeza bermula dengan tahap pertumbuhan (growth stage) iaitu sejak
lahir sehingga berumur 14 tahun. Tahap kedua adalah tahap penerokaan
(exploratory stage) yang bermula dari umur 15 hingga 25 tahun diikuti oleh
tahap penyenggaraan (maintenance stage) iaitu tahap paling lama dalam
hidup seseorang bermula dari umur 25 hingga 65 tahun. Tahap terakhir
ialah tahap penurunan (decline stage) yang bermula selepas umur 65 tahun.
Konsep teori Super tentang pembangunan kerjaya adalah berasaskan
tahap-tahap tersebut dan juga andaian bahawa tanggungjawab dan tugas
dalam pekerjaan merupakan sebahagian besar daripada tugas dan
tanggungjawab dalam hidup seseorang (Osipow dan Fitzgerald, 1996).
18
Pada permulaannya Super mengutarakan 10 saranan pada tahun 1953
dan mengembangkannya menjadi 14 dengan sedikit penambahbaikan
pada tahun 1990. Saranan-saranan tersebut adalah
(i) Manusia adalah berbeza dari segi kebolehan, personaliti,
keperluan, nilai minat, sikap dan konsep kendiri.
(ii) Berdasarkan ciri-ciri tersebut (personaliti, nilai, kebolehan
dan sebagainya) manusia berkelayakan menceburi
beberapa jenis pekerjaan.
(iii) Setiap pekerjaan memerlukan satu bentuk karekteristik
dari segi bakat, kebolehan dan personaliti, namun
terdapat variasi atau kepelbagaian pekerjaan untuk setiap
individu dan kepelbagaian individu untuk setiap
pekerjaan.
(iv) Kecekapan dan keutamaan pekerjaan, situasi di mana
manusia hidup dan bekerja dan konsep kendiri berubah
mengikut masa dan pengalaman. Walaupun begitu
konsep kendiri menjadi semakin stabil dari zaman akhir
remaja sehinggalah peringkat kematangan dan ini
mewujudkan kesinambungan dari segi pilihan dan
penyesuaian. Mengikut Isaacson & Brown (2000)
perubahan dalam konsep kendiri akan mempengaruhi
kepuasan kerja dan mungkin mendorong seseorang itu
melakukan sesuatu untuk mencapai kembali tahap
kepuasan mereka, misalnya dengan menukar kerjaya.
(v) Proses-proses perubahan tersebut boleh disimpulkan
kepada beberapa tahap dalam kehidupan seseorang iaitu
bermula dengan pertumbuhan (growth), penerokaan
(exploration), pengukuhan (establishment), penyenggaraan
(maintenance) dan penurunan (decline).
(vi) Corak kerjaya, iaitu tahap pekerjaan yang dicapai, dan
turutannya, kekerapan dan jangkamasa percubaan dan
kestabilan sesuatu kerja ditentukan oleh tahap
sosioekonomi keluarga, kebolehan mental, pendidikan,
kemahiran, personaliti (keperluan, nilai, minat, sikap dan
konsep kendiri) serta peluang-peluang yang ada.
(vii) Kejayaan seseorang dalam memenuhi tuntutan
persekitaran sepanjang tahap berkerjaya (life-career stage)
bergantung kepada kesediaan individu untuk
mengendalikan tuntutan-tuntutan tersebut (iaitu
kematangan kerjaya). Kematangan kerjaya mengikut
Super merujuk kepada karekteristik-karekteristik fizikal,
psikologikal, dan sosial yang mempengaruhi kesediaan
dan kebolehan individu dalam menghadapi segala
masalah dan cabaran dalam proses pembangunan.

19
(viii) Kematangan kerjaya adalah sesuatu yang hipotetikal
(hypothetical). Definisi operasionalnya sukar untuk
dijelaskan sepertimana menjelaskan kebijaksanaan tetapi
sejarahnya lebih ringkas dan mudah.
(ix) Perkembangan melalui tahap-tahap kerjaya (life stages)
boleh dibimbing dengan cara mematangkan kebolehan
dan minat serta pembangunan konsep kendiri.
(x) Proses pembangunan kerjaya pada dasarnya adalah
membangunkan dan melaksanakan konsep kendiri
pekerjaan (occupational self-concept). Ia adalah satu proses
sintesis dan berkompromi di mana konsep kendiri ini
adalah hasil interaksi bakat-bakat yang diwarisi,
pembentukan fizikal, peluang dan pembelajaran
interaktif.
(xi) Proses sintesis dan berkompromi di antara individu
dengan faktor-faktor sosial, antara konsep kendiri dan
realiti adalah satu peranan (role-play) dan belajar dari
maklumbalas (learning from feedback) tanpa mengambilkira
bentuk peranan tersebut.
(xii) Kepuasan kerja dan kepuasan hidup bergantung kepada
sejauh mana individu dapat mempraktikkan bakat,
kebolehan, keperluan, nilai, minat, ciri-ciri personaliti dan
konsep kendirinya dalam kerja yang dilakukan. Faktor-
faktor ini bergantung kepada jenis kerja, situasi kerja dan
cara hidup di mana seseorang itu dapat memainkan
peranannya.
(xiii) Tahap kepuasan yang dicapai oleh individu daripada kerja
yang dilakukan adalah berkadaran (proportional) dengan
tahap sejauh mana individu tersebut dapat
memgimplementasikan konsep kendirinya.
(xiv) Kerja dan pekerjaan memberikan fokus kepada
personaliti organisasi walaupun untuk sesetengah individu
fokus ini mungkin berkait ataupun tidak wujud. Tradisi
sosial seperti perbezaan peranan dari segi jantina, bias
etnik dan perbezaan individu merupakan penentu-
penentu penting yang mempengaruhi peranan individu
seperti sebagai pekerja, pelajar, rakyat dan sebagainya.
Dengan kata lain individu merupakan jelmaan atau
cerminan kerja yang dilakukannya atau peranan yang
dimainkannya.
(Patton dan McMahon, 2000)

20
SOALAN DALAM TEKS 2.5

1. Donald Super mengasaskan teorinya daripada


Buehler (1933) yang mengutarakan bahawa hidup
seseorang terbahagi kepada empat peringkat.
Namakan tahap-tahap atau peringkat tersebut.
2. Berapakah saranan yang diberikan oleh Super
(1990) dalam Teori Life-Span beliau?
3. Adakah perubahan konsep kendiri akan
mempengaruhi kepuasan kerja seseorang? Jika Ya
apakah tindakan yang mungkin dilakukan oleh
individu?

Semak jawapan anda di akhir bab ini.

2.5 MODEL PEMPROSESAN MAKLUMAT KERJAYA (CIP


MODEL)

Isaacson & Brown (2000) mengklasifikasikan Model Career Information


Processing (CIP) ini dalam Teori Pembelajaran (Learning Theory). Ia
diutarakan oleh Peterson, Reardon dan Sampson (1991) dalam buku
mereka berjudul Career Development and Services: A Cognitive Approach.
Mereka memberikan lapan anadaian berkenaan CIP, iaitu
(i) Pilihan kerjaya adalah berasaskan kepada apa yang kita
rasa dan fikirkan.
(ii) Membuat pilihan kerjaya adalah satu aktiviti penyelesaian
masalah.
(iii) Kebolehan kita sebagai penyelesai masalah kerjaya adalah
berasaskan apa yang kita tahu dan bagaimana kita
berfikir.
(iv) Keputusan kerjaya memerlukan memori yang baik.
(v) Keputusan kerjaya memerlukan motivasi.
(vi) Pembangunan kerjaya berlaku berterusan sebagai
sebahagian daripada pertumbuhan dan pembelajaran
sepanjang hidup.
(vii) Kerjaya kita sangat bergantung kepada apa dan
bagaimana kita berfikir mengenainya.
(viii) Kualiti kerjaya kita bergantung kepada sejauh mana
efektifnyakita belajar untuk membuat keputusan dan
menyelesaikan masalah-masalah kerjaya.

(Reardon, Lenz, Peterson dan Sampson, 2000)


21
Pendekatan Model CIP ini cuba menerangkan proses kognitif atau
peristiwa tentang bagaimana otak kita memproses segala maklumat dan
pengetahuan dalam penyelesaian masalah dan pembuatan keputusan
kerjaya. Ini dapat diterangkan berdasarkan Rajah 2.1.

Rajah 2.1
Model CIP

Thinking About My
Decision Making
Meta-cognitions

Generic Info. Knowing How I


Processing Skills Make Decision
(CASVE)

Knowing About Self- Occupational Knowing About My


Myself knowledge Knowledge Options

Sumber : Diubahsuai daripada Reardon, Lenz, Sampson, Peterson. (2000).

Rajah 2.1 menunjukkan piramid yang mengandungi komponen-


komponen yang terlibat dalam membuat pilihan kerjaya. Tahap yang
paling bawah dalam piramid tersebut dikenali sebagai Knowledge Domain
yang terdiri daripada self knowledge iaitu pengetahuan terhadap diri sendiri
dan occupational knowledge iaitu pengetahuan tentang pilihan-pilihan kerjaya
yang ada. Self knowledge termasuklah mengetahui tentang nilai-nilai, minat
dan kemahiran diri sendiri. Manakala occupational knowledge pula merujuk
kepada pemahaman tentang sesuatu pekerjaan, bidang pendidikan dan
bagaimana menguruskannya (Reardon, Lenz, Sampson, Peterson ; 2000).

Tahap kedua yang ditunjukkan dalam rajah dikenali sebagai Decision


Making Skills Domain iaitu tahap bagaimana seseorang itu membuat
keputusan (Knowing How I Make Decisions). Domain ini menerangkan lima
elemen yang terlibat untuk membuat keputusan yang berkesan iaitu
Communication, Analysis, Synthesis, Valuing dan Execution (CASVE). Fasa
komunikasi (Communication - C) bermula apabila adanya isyarat dari
dalaman atau luaran tentang sesuatu masalah yang wujud. Sebagai

22
maklumbalas kepada isyarat ini individu akan cuba menentukan aspek di
mana masalah itu wujud. Peringkat ini dikenali sebagai analisis (Analysis -
A).

Pada peringkat sintesis (Synthesis - S) seseorang itu akan cuba memikirkan


beberapa penyelesaian kepada masalah yang wujud dan seterusnya
mengenalpasti pilihan-pilihan yang dirasakan realistik. Pada tahap
penilaian (Valuing - V) pula analisis kos dan faedah terhadap penyelesaian
yang ada dibuat berasaskan kepada sistem nilai individu. Akhirnya plan
akan dibentuk dan dilaksanakan (Execution - E) untuk bertindak ke atas
alternatif-alterhatif yang telah dipilih.
(Isaacson dan Nrown, 2000)

Rajah 2.2 menunjukkan hubungan yang lebih jelas yang berlaku dalam
Domain Kemahiran Membuat Keputusan (Decision Making Skills Domain).

Tahap tertinggi dalam piramid yang ditunjukkan dalam Rajah 2.2 yang
juga dikenali sebagai Executive Processing Domain melibatkan pemikiran
tentang keputusan yang dibuat (Thinking About My Decision Making)
termasuklah perolehan, penyimpanan, pengeluaran dan pemprosesan
maklumat-maklumat yang relevan dengan masalah kerjaya yang dihadapi.
Peringkat metacognitions ini melibatkan dialog dengan diri sendiri (self-talk),
kesedaran terhadap diri sendiri (self-awareness) serta pemantauan dan
pengawalan (Patton dan McMahon, 1999).

Rajah 2.2
CASVE Cycle of Information Processing Skills

External or Internal Problem


Signals

Communication (Identifying a
Gap)

Execution (Forming
Means-ends Analysis (Interrelating
Strategies) Problem Components)

Valuing Synthesis (Creating


(Priotizing Likely Alternatives)
Alternatives)

Sumber : Reardon, Lenz, Sampson, Peterson. (2000).

23
SOALAN DALAM TEKS 2.6

1. Terangkan secara ringkas apa yang anda faham


dengan Model CIP.
2. Apakah bentuk pengetahuan yang terdapat dalam
Knowledge Domain yang dapat membantu individu
mengetahui pilihan-pilihan yang ada untuknya?
3. Senaraikan elemen-elemen yang membentuk
CASVE dalam Generic Information Processing Skills
yang menerangkan bagaimana seseorang itu
membuat keputusan.

Semak jawapan anda di akhir bab ini.

2.6 KESIMPULAN

Secara ringkasnya kita boleh simpulkan bahawa terdapat banyak teori


yang diutarakan oleh pelbagai pihak yang merangkumi pelbagai aspek,
pendekatan dan bidang. Teori-teori ini sentiasa dikaji, dinilai semula dan
dikembangkan dari semasa ke semasa selaras dengan perubahan zaman
dan persekitaran.

Teori-teori yang membincangkan tentang pemilihan dan pembangunan


kerjaya ini penting diketahui dan difahami secara asasnya agar dapat
membantu dan membimbing kita membuat keputusan dan pilihan yang
lebih baik kerana kerjaya adalah proses sepanjang hayat yang berinteraksi
dan sangat mempengaruhi hidup seseorang.

SOALAN PENILAIAN KENDIRI

1. Jelaskan secara ringkas apa yang anda faham dengan Teori


Pembelajaran Sosial oleh Krumboltz.
2. Terangkan empat faktor yang mempengaruhi proses pembuatan
keputusan kerjaya mengikut Krumboltz.
3. Jelaskan bagaimana bentuk firma di pasaran mempengaruhi
pembangunan kerjaya individu.

24
4. Berikan 4 daripada 14 saranan yang diterangkan oleh Super
dalam Teori Life-Span beliau.
5. Bincangkan bagaimana Model CIP membantu individu membuat
pilihan dan keputusan tentang kerjaya mereka.

Semak jawapan anda di akhir modul kursus ini.

JAWAPAN SOALAN DALAM TEKS

SDT 2.1

1. Teori yang menegaskan bahawa individu perlu mengembangkan


sifat-sifat mereka berdasarkan minat, bakat, nilai dan personaliti
masing-masing.

2. a) Teori Pencapaian Status


b) Teori Dwi Pasaran Buruh

SDT 2.2

1. Faktor-faktor genetik yang mempengaruhi proses pembuatan


keputusan mengenai kerjaya mengikut Krumboltz ialah ciri-ciri
yang diwarisi oleh seseorang dari keturunannya seperti bangsa,
jantina, rupa bentuk fizikal dan bakat serta kebolehan-kebolehan
lain.

2. a) Bilangan dan jenis pekerjaan yang ada


b) Prosedur dan polisi-polisi pemilihan dan pengambilan
pekerja
c) Ketersediaan dan permintaan terhadap sumber-sumber
semulajadi.

3. Satu keadaan yang dinilai dan dipelajari oleh individu melalui


rangsangan-rangsangan luaran seperti pemerhatian atau kajian
terhadap sesuatu model atau peristiwa.

SDT 2.3

1. Kebolehan mental (cognitive variable)

2. Teori Dwi Pasaran Buruh

25
SDT 2.4

1. a) Firma Teras (Core)


b) Firma Peripheral

2. Firma Teras (Core)

SDT 2.5

1. a) Tahap Pertumbuhan (Growth Stage)


b) Tahap Penerokaan (Exploratory Stage)
c) Tahap Penyenggaraan ( Maintenance Stage)
d) Tahap Penurunan (Decline Stage)

2. 14 saranan

3. Ya, Individu akan cuba melakukan sesuatu untuk mencapai


kembali kepuasan kerjanya, misalnya dengan mencari kerja baru.

SDT 2.6

1. Model CIP adalah model yang cuba menjelaskan proses kognitif


atau pemikiran yang berlaku dalam otak seseorang. Ia cuba
menerangkan bagaimana akal kita memproses segala maklumat
dan pengetahuan untuk menyelesaikan masalah kerjaya dan
seterusnya membuat pilihan atau keputusan.

2. a) Self knowledge iaitu pengetahuan tentang diri sendiri.


b) Occupational knowledge iaitu pengetahuan tentang sesuatu
pekerjaan.

3. C - Communication
A - Analysis
S - Synthesis
V - Valuing
E - Execution

26

Anda mungkin juga menyukai