Anda di halaman 1dari 2

Dedikasi

Alhamdulillah, dengan limpah dan izin-nya, projek penyelidikan ini berjaya disiapkan.

Teristimewa buat ibu bapaku yang disanjungi, (ayah) dan (ibu) yang sentiasa mendoakan kejayaan
anakmu, iringan doa daripadaku,semoga hidupmu mendapat keberkatan daripada-Nya.

Untuk guru-guru serta pensyarah yang banyak berjasa dalam memberikan sokongan kea rah kejayaan
ini, inilah hadiah buat semua, semoga Allah membalas segala jasa bakti yang dicurahkan. Terima kasih,
cikgu!

Kepada rakan-rakan seperjuangan yang menyokong selama ini jasa kalian amat dihargai.
Penghargaan

Bersyukur kita kepada pencipta yang maha agung dengan izinnya, projek penyelidikan ini
berjaya disiapkan. Penulis ingin merakamkan penghargaan yang tidak terhingga kepada pihak-pihak
yang terlibat yang telah membantu dalam menyiapkan serta menyempurnakan kajian bagi sarjana muda
ini.

Terlebih dahulu penulis ingin merakamkan penghargaan ikhlas dan ribuan terima kasih kepada
penyelia kajian, ustazah ________ atas bimbingan dan perbincangan yang diberikan sepanjang tempoh
penyelidikan ini.

Seterusnya penghargaan ditujukan kepada guru besa, guru-guru dan murid-murid sekolah
kebangsaan __________ , daerah ________, Selangor atas kerjasama yang diberikan dalam
menyempurnakan projek ini.

Tidak ketinggalam juga, penghargaan ditujukan kepada rakan-rakan seperjuangan di institute


pendidikan guru kampus pendidikan islam, Selangor atas sokongan dan perkongsian ilmu yang
bermanfaat dalam menjayakan projek penyelidikan ini.

Akhir sekali, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberi
bantuan dan sokongan sama ada secara langsung atau tidak langsung dalam proses menyiapkan projek
penyelidikan ini.