Anda di halaman 1dari 15

i

KAJIAN KES AMALAN ELEMEN MERENTAS


KURIKULUM DALAM PEMBELAJARAN DAN
PEMUDAHCARAAN KSSR TAHAP 2 DI SK JUGRA.

KALIYAMMAI A/P KADIR RAMAN

UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS

2017
ii

KAJIAN KES AMALAN ELEMEN MERENTAS KURIKULUM DALAM


PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN KSSR TAHAP 2 DI SK JUGRA

KAVI

LAPORAN KERTAS PROJEK / DISERTASI / TESIS DIKEMUKAKAN BAGI


MEMENUHI SYARAT UNTUK MEMPEROLEH IJAZAH SARJANA
PENDIDIKAN ( MOD PENYELIDIKAN DAN KERJA KURSUS)

FAKULTI PENGURURSAN DAN EKONOMI


UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS

2017
3

PENGAKUAN

Saya mengaku laporan akhir penyelidikan ini adalah hasil kajian saya kecuali nukilan dan
ringkasan yang setiap satunya saya jelaskan sumbernya.

29.01.2017 Tandatangan
KALIYAMMAI KADIR RAMAN
M2009
4
5

PENGHARGAAN

Segala puji bagi Allah S.W.T kerana dengan limpah dan kurniaNya, kajian ini berjaya
diselesaikan. Selawat dan salam buat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad s.a.w sebagai
pembimbing umat.

Pertama, ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Profesor Dr


Sophia binti Md Yassin dan Profesar Madya Dr Maria binti Salih selaku penyelia dan
pembimbing yang sudi meluangkan masa, memberi tunjuk ajar serta teguran yang membina,
dorongan dan juga kritikan-kritikan sepanjang proses penulisan kajian ini sehingga penyelidikan
ini dapat disiapkan. Kepada semua kakitangan di Fakulti Pendidikan dan Pembangunan Manusia
yang banyak memberi kerjasama, terima kasih diucapkan.

Tidak dilupakan juga, ucapan penghargaan ditujukan kepada semua pensyarah yang telah
mencurahkan ilmu dan didikan yang tidak ternilai sepanjang pengajian penulis di Universiti
Pendidikan Sultan Idris. Tidak dilupakan semua rakan-rakan sepengajian, terima kasih di atas
segala perkongsian ilmu.

Ucapan sekalung budi buat semua warga Sekolah Kebangsaan Permatang Pasir, ibu bapa
penjaga murid tahun 1 (2011) dan semua murid yang terlibat dalam kajian ini di sana. Jasa kalian
hanya Allah sahaja yang dapat membalasnya.

Buat isteri tersayang dan anak-anak dan semua ahli keluarga, tiada ucapan yang dapat
digambarkan di atas semua bantuan dan sokongan yang diberikan. Terima kasih atas segalanya.
6

ABSTRAK

Tujuan kajian ini adalah untuk melihat keberkesanan pelaksanaan Pendekatan Projek (PP) ke
atas murid Tahun Satu. Fokus utama kajian ini ialah untuk mengenal pasti kerangka alternatif
murid melalui topik mata pelajaran Sains yang dipilih semasa melaksanakan PP, membina
konsep sains murid tahun 1 melalui topik yang dipilih, mengukur minat dan motivasi murid
semasa melaksanakan PP dan mengenal pasti isu dan cabaran yang dihadapi oleh guru dalam
menjalankan PP. Pengkaji menggunakan reka bentuk kajian kes eksploratori dan pensampelan
bertujuan untuk memilih sebuah kelas Tahun Satu yang terdiri daripada 22 orang murid berbeza
latar belakang dan kebolehan dari sebuah sekolah di Kuala Langat Selangor. Dalam kajian ini,
Pendekatan Projek (PP) dijadikan pendekatan pengajaran dan pembelajaran, di mana murid
melaksanakan projek sains mengikut fasa-fasa yang ditetapkan. Kajian ini menggunakan
instrumen pemerhatian, temu bual dan analisis data dokumen dalam mengumpulkan data-data
kajian. Melalui dua projek, dapatan kajian menunjukkan PP dapat mengenal pasti kerangka
alternatif murid melalui representasi-representasi yang dikumpulkan seperti lakaran dan produk
verbal yang direkodkan. PP juga dapat membina konsep sains murid dengan berkesan melalui
aktiviti-aktiviti penyiasatan, lawatan pakar dan penggunaan sumber sekunder. Analisis yang
dijalankan melalui data pemerhatian penyelidik, ulasan guru dan ibu bapa penjaga yang terlibat
telah menunjukkan minat dan motivasi murid ditingkatkan melalui PP. Isu dan cabaran
sepanjang pelaksanaan projek turut dikenal pasti. Data-data pemerhatian dan temu bual
menunjukkan PP menuntut peruntukkan masa yang lebih besar, pengetahuan guru terhadap
bentuk pengajaran konstruktivisme melalui PP adalah terhad dan kekangan sukatan mata
pelajaran menjadi isu dan cabaran yang utama. Melalui kajian ini, reka bentuk pengajaran perlu
mengambil kira minat dan pengetahuan sedia ada murid. Aktiviti-aktiviti hands on dalam PP
mampu meningkat kebolehan murid mengenal pasti konsep sains dengan lebih kukuh. PP juga
mampu meningkat minat dan motivasi murid dari semua kumpulan kebolehan untuk belajar
dalam suasana yang menyeronokkan dan kondusif.
7

Project Approach in Primary Science Subject :


An Exploratory Case Study

ABSTRACT

The aim of this study is to investigate the effectiveness of Project Approach (PP) implementation
on Year One student. The main focus in this study is to identify student alternative concept from
chosen topic during administrating PP, build student science concept through Year One topic
chosen, measure the student interest and motivation towards PP and identify issue and challenge
faced by the teacher in conducting PP. The researcher employed an exploratory case study
research design and purposeful sampling to select Year One classroom that consisting of 22
people from different background and ability in one school in Kuala Langat Selangor. In this
study, (PP) are used in teaching and learning approach, where the children carried out science
project followed the phases stated. This study use observation, interview and analysed document
data instruments to collect the data. Through two projects, the research found that PP are able to
identify children alternative concept through collected representatives such as sketching and
verbal product which is recorded. PP also are able to build students science concept effectively
through investigation, expert visit and use of secondary sources. Analysis that undertaken
through researcher observation data, teachers comment and parent involved had showed student
motivation and interest increasing through PP. Issue and challenge during project
implementation had identified. Observation data and interview had showed PP demands larger
time period, teacher knowledge on constructivism teaching and learning form through PP is
limited and constraint subject syllabus become a major issue and challenge. Through this study,
constructional design lesson needs take into account student interest and their existing prior
knowledge. 'Hands on' activities in PP able to increase pupil's ability to identify science concept
stronger. PP also able to increase interest and pupil motivation from all group ability to learn in
enjoyable and conducive atmosphere.
8

KANDUNGAN

Muka surat

PENGAKUAN iii

PENGHARGAAN v

ABSTRAK vi

ABSTRACT vii

KANDUNGAN 8

SENARAI JADUAL xiii

SENARAI RAJAH xv

DAFTAR SINGKATAN xix

SENARAI LAMPIRAN xx

BAB 1 PENDAHULUAN 13

1.1 Pengenalan 14

1.2 Penyataan Masalah Error!


Bookmark not defined.

1.3 Kerangka Konsepsual Error!


Bookmark not defined.

1.4 Objektif Kajian Error!


Bookmark not defined.

1.5 Persoalan Kajian Error!


Bookmark not defined.

1.6 Kepentingan Kajian Error!


Bookmark not defined.

1.7 Batasan Kajian Error!


Bookmark not defined.
9

1.8 Definisi Istilah Error!


Bookmark not defined.
1.8.1 Kavi Error!
Bookmark not defined.
1.8.2 Kavi Error!
Bookmark not defined.
1.8.3 Kavi Error!
Bookmark not defined.
1.8.4 Kavi Error!
Bookmark not defined.
1.9 Rumusan Error!
Bookmark not defined.

BAB 2 TINJAUAN LITERATUR Error!


Bookmark not defined.

2.1 Pengenalan Error!


Bookmark not defined.
2.2 Kurikulum Standard Sekolah Rendah 18
2.3 Elemen keusahawanan Dalam KSSR Error!
Bookmark not defined.
2.3.1 Elemen 1 30
2.3.2 Elemen 2 30
2.3.3 Elemen 3 30
2.3.4 Elemen 4 30
2.3.5 Elemen 5 30
2.4 Kajian Lepas Tentang Elemen Keusahawanan Error!
Bookmark not defined.
2.4.1 Ali (2010) Error!
Bookmark not defined.
2.4.2 Ani (2010) Error!
Bookmark not defined.
2.4.3 Babu (2007) Error!
Bookmark not defined.
2.7 Rumusan 125
10

BAB 3 METODOLOGI KAJIAN Error!


Bookmark not defined.

3.1 Pengenalan Error!


Bookmark not defined.
3.2 Reka bentuk Kajian Error!
Bookmark not defined.
3.3 Persampelan Error!
Bookmark not defined.
3.4 Instrumen Kajian dan Pengesahan 130
3.4.1 Instrumen Kajian 130
3.4.2 Pengesahan Data Kajian 134
3.4.2.1 Kesahan Kajian 134
3.4.2.2 Kebolehpercayaan Kajian 137
3.5 Prosedur Kajian 138
3.6 Analisis Data 141
3.6.1 Kaedah Analisis Data 141
3.6.2 Jadual Rujukan Kod 143
3.6.3 Pelaksanaan Aktiviti EMK 144
3.7 Peranan Penyelidik 147
3.8 Etika Kerja Error!
Bookmark not defined. 3.9 Rumusan
Error! Bookmark not defined.

BAB 4 DAPATAN KAJIAN Error!


Bookmark not defined.

4.1 Pengenalan Error!


Bookmark not defined.
4.2 Responden Kajian Error!
Bookmark not defined.
4.2.1 Profil Guru Error!
Bookmark not defined.
4.2.2 Profil Murid Error!
Bookmark not defined.
4.2.4 Rumusan 160
11

4.3 Amalan Guru dalam elemen EMK Error!


Bookmark not defined.
4.3.4 Rumusan 195
4.4 Keberkesanan Amalan EMK Error!
Bookmark not defined.
4.4.3 Rumusan 255
4.5 Isu dan Cabaran Dalam Melaksanakan EMK Error!
Bookmark not defined.
4.5.3 Rumusan Error!
Bookmark not defined.
4.7 Rumusan Error!
Bookmark not defined.

BAB 5 PERBINCANGAN, RUMUSAN DAN KESIMPULAN Error!


Bookmark not defined.

5.1 Pengenalan Error!


Bookmark not defined.
5.2 Perbincangan dan Rumusan Dapatan Kajian 290
5.2.1 Perbincangan Dapatan Kajian 290
5.2.2 Rumusan Dapatan Kajian 299
5.3 Implikasi Kajian dan Cadangan 302
5.4 Cadangan Untuk Kajian Masa Depan 306
5.5 Rumusan 307

BIBLIOGRAFI Error!
Bookmark not defined.

SENARAI JADUAL

Jadual muka surat

2.1 Kerangka Standard Prestasi KSSR 28

2.2 Kerangka Dokumen Standard Prestasi KSSR 29


12

4.2 Rumusan Profil Persekolahan Murid di Tahap Pra

4.11 Rumusan Kerangka Alternatif Murid Kategori Jenis Bahan 189

4.12 Soalan-Soalan Murid Tentang Bentuk Bongkah 191

4.13 Soalan-Soalan Murid Tentang Projek Bongkah 192

4.14 Soalan-Soalan Murid Dalam Projek Bot 193

4.15 Konsep Sains dalam Bentuk Asas Bongkah 201

4.16 Konsep Sains Dalam Topik Timbul dan Tenggelam 202

4.17 Konsep Sains untuk Menimbulkan dan Menenggelamkan

Objek dan Menggerakkan Bot 203

4.18 Rumusan Aktiviti Penyiasatan Projek Bongkah 217

4.19 Maklumat Bahan Sekunder Internet 235

4.20 Rumusan Analisis Borang Soal Selidik Ibu Bapa/Penjaga 261

4.21 Rumusan Analisis Borang Soal Selidik Ibu Bapa dan Penjaga

Bahagian D: Motivasi Anak Anda Terhadap Pendekatan Projek 273

DAFTAR SINGKATAN

PP Pendekatan Projek

KSSR Kurikulum Standard Sekolah Rendah

BPK Bahagian Pembangunan Kurikulum


13

PPSMI Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik


dalam Bahasa Inggeris

SENARAI LAMPIRAN

LAMPIRAN A 320
Surat Kebenaran Menjalankan Kajian

LAMPIRAN B 323
Jurnal Perancangan Projek

LAMPIRAN C 368
Borang Kuiz Bergambar Projek Bongkah (Aktiviti Cungkil Idea)
LAMPIRAN D 371
14

Borang Penyiasatan Projek Bot Dan Projek Bongkah

LAMPIRAN E 377
Buletin Pendekatan Projek

LAMPIRAN F 382
Borang Soal Selidik Ibu Dan Bapa Responden

LAMPIRAN G 389
Protokol Temu Bual Murid, Ibu Bapa dan Guru

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Pengenalan
15

Anda mungkin juga menyukai