Anda di halaman 1dari 9

Pengenalan:

Revolusi pertanian ialah suatu perubahan besar yang berlaku secara


mendadak. Ia berlaku secara menyeluruh dalam bidang politik, sosial dan
ekonomi. Proses ini memakan masa yang agak lama dan secara
berterusan. Ia tidak berlaku secara mendadak dalam sehari dua atau
sebulan. Revolusi pertanian menyediakan asas bagi REVOLUSI
PERINDUSTRIAN.

Aspek-aspek Perkembangan Revolusi


Pertanian
Berikutlah aspek-aspek yang telah membawa kepada berlakunya
perkembangan revolusi pertanian di Eropah:

Pemilikan Tanah Persendirian


Sistem pemilikan tanah persendirian dan sistem pemilihan tanah awam
telah ditubuhkan. Tanah-tanah berikut dipunyai oleh golongan kaya dan
orang perseorangan. Tanah berikut diguanakan untuk bercucuk tanam
secara kecil-kecilan, memelihara ternakan, memburu binatang,
memancing dan menampung kehidupan harian. Kerajaan memanfaatkan
tanah awam untuk tujuan pengeluaran pertanian secara besar-besaran.
Tuan tanah memagari tanah awam. Akta Pemagaran Tnah dikuatkuasakan.
Kawasan yang lebih luas disediakan untuk penanaman. Hal ini telah
menyebabkan rakyat biasa kehilangan punca rezeki dan petani kecil-
kecilan menjadi buruh ladang. Sesetengah daripada mereka berhijrah ke
bandar dan menjadi buruh kilang.

Kaedah & Ciptaan Baru Dalam Pertanian


Sistem penggiliran tanaman yang dicipta oleh Lord Townshend telah
ditubuhkan. Ia digunakan secara berterusan sepanjang tahun. Sistem ini
memberitahu kita menanam jenis tanaman berbeza mengikut musim,
menggunakan nutrien tanah berbeza, tanaman dapat tumbuh dengan
subur. Tanaman baru juga dikenalkan. Antaranya, semanggi, clover, turnip,
ubi kentang. Alatan baru seperti gerudi benih juga diciptakan oleh Jethro
Tull. Gerudi benih diguanakan untuk menggali dan menugal. Ia dilakukan
secara pantas.

Pertanian Komersial
Baja asli mula diguankan supaya tanaman lebih subur dan hasil pertanian
dapat bertambah. Kualiti hasil pertanian juga menningkat. Produk yang
berlebihan diperdagangkan.

Kesan Revolusi Pertanian


Pertanian berperanan sebagai punca ekonomi negara dan
telah dikomersialkan. Produk lebihan pertanian dieksportdan peladang
menjadi pedagang antarabangsa. Makanan yang cukup juga
disediakan dan tenaga buruh yang banyak. Tuan tanah menjadi pengusaha
ladang. Revolusi Pertanian juga mencetuskan peningkatan perdagangan
antarabangsa kerana hasil pertanian tidak dapat dipasarkan semuanya di
dalam negara. Keuntungan daripada kegiatan pertanian telah
dimaksimumkan. Revolusi ini juga memajukan bidang pengangkutan.
Contohnya terdapatrekaan enjin berkuasa wap dan penggunaan
keretapi. Kemunculan golongan buruh dan majikan telah mewujudkan
sistem ekonomi berskala besar. Golongan buruh tidak mendapat layanan
baik.

Langkah-langkah Ke Arah Matlamat Malaysia


Sebagai Pusat Pertanian Antarabangsa
Antara langkah untuk menjadikan Malaysia sebagai pusat pertanian
antarabangsa termasuklah penguasaan ilmu pengetahuan dan kemahiran.
Malaysia menjamin keamanan dalam negara. Perpaduan pelbagai kaum
dikekalkan. Rakyat Malaysia bersikap kreatif dan inovatif. Selain itu, pihak
kerajaan seharusnya menggalakkan pelaburan asing. Pihak kerajaan juga
harus menaik taraf infrastruktur dan menambah tenaga mahir.
Sesungguhnya, kecekapan pentadbiran kerajaan perlu ditingkatkan.
Karenah birokrasi perlu dikurangkan. Pihak kerajaan boleh memberikan
bantuan modal kepada pelabur selain mencari pasaran baru lalu
melakukan penyelidikan.

Kejayaan Malaysia Dalam Sektor Pertanian


Antarabangsa
Malaysia telah menjadi pengeluar komoditi utama dunia dengan
mengeksport hasil-hasil seperti koko, getah dan kelapa
sawit. Bioteknologi telah digunakan dalam sektor pertanian. Selain
itu, sektor pertanian Malaysia telah menjadi satu industri yang semakin
dikembang. Malaysia juga menjadi pusat pengeluaran herba. Kejayaan lain
ialah Malaysia telah mewujudkan pelbagai agensi penyelidikan seperti
RISDA dan MARDI yang menyumbang kepada perkembangan sektor
pertanian. Pengurusan pertanian seperti FAMA, FELDA,
FELCRA merupakan sesuatu kejayaan kerana memperbanyak hasil
pertanian Malaysia. Teknologi pertanian seperti Hydrophonic, petigasi
gantung dan baja telah digunakan dalam kegiatan pertanian. Hasil-hasil
pertanian Malaysia mempunyai pasaran luas di peringkat antarabangsa.
Malaysia telah menjadi pelopor hab halal.
3.0 PROGRAM PENINGKATAN PENGELUARAN DAN PRODUKTIVITI BAGI SEKTOR PERTANIAN
3.1 Pemberian Insentif Kepada Pengusaha-Pengusaha Pertanian
Kos pengeluaran telah meningkat dengan ketara mulai tahun 2007. Komponen utama yang mengalami kenaikan
ialah baja dan racun, sebagai contoh, dalam tempoh 2003 hingga 2007 sahaja, kos baja sebatian untuk
pengeluaran sehektar telah naik sebanyak 85.5%, iaitu daripada RM868/t.m. kepada RM1,610/t.m. Racun perosak
untuk pengeluaran buah-buahan pula meningkat daripada RM96 kepada RM156. Bermula pada bulan Jun 2008,
Kerajaan telah bersetuju untuk memberi insentif pengeluaran kepada yang menghasilkan bahan-bahan pertanian
bagi menampung sebahagian peningkatan kos. Pelaksanaan pembayaran insentif ini adalah melalui pendaftaran
pengusaha-pengusaha dengan pihak Kementerian sahaja. Oleh yang sedemikian, sebanyak RM513 juta telah
diluluskan bagi tahun 2008.
3.2 Mengukuhkan FAMA Bagi Memastikan Pasaran Dan Pengagihan Hasil-Hasil Pertanian
FAMA akan meningkatkan keupayaan pemasaran hasil-hasil pertanian melalui pembangunan pusat pengedaran,
pusat pengumpulan dan peningkatan bilangan pasar tani sebanyak 50 buah di seluruh negara sebagai tambahan
kepada 230 yang sedia ada. Bagi tujuan ini, sebanyak RM39 juta telah diluluskan bagi tahun 2008. Tambahan lagi,
daripada jumlah ini, wang pusingan urus niaga sebanyak RM25 juta disediakan untuk membolehkan pembelian
hasil pertanian.
3.3 Pelaksanaan Program Bumi Hijau
RM25.9 juta diluluskan bagi program ini bagi tahun 2008. Ia meliputi kawasan bandar dan desa bagi
menggalakkan penduduk bercucuk tanam dan menternak ayam serta ikan, atau dengan kombinasi yang sesuai
untuk menampung keperluan keluarga dan selebihnya dijual. Ia dilaksanakan di halaman rumah dengan
mengambil kira konsep kitchen garden dan edible landscape. Pihak Kementerian akan mengedarkan biji benih
sayuran terpilih, baja serta manual pelaksanaan kepada seluruh lapisan masyarakat.
3.4 Pengurusan Kawasan Terbiar Untuk Meningkatkan Pengeluaran Komoditi Sekuriti
Bagi meningkatkan pengeluaran hasil-hasil pertanian, tanah terbiar boleh dibangunkan dalam masa yang singkat.
Tumpuan diberikan terhadap tanah hak milik perseorangan yang terletak berhampiran di antara satu sama lain
melalui kaedah profitsharing dengan pihak swasta yang dikenal pasti. Sebanyak RM25 juta diluluskan bagi tahun
2008 untuk membangunkan kawasan pertanian dan kolam terbiar. Jumlah peruntukan yang disediakan bagi tahun
2008 sebanyak RM2,500 juta. Oleh yang sedemikian, pelan tindakan pelaksanaan bagi setiap program secara
menyeluruh dan terperinci telah digubal agar peruntukan sejumlah RM2,500 juta kepada Kementerian dapat
dibelanjakan kesemuanya dalam tempoh lapan bulan dalam tahun ini.
3.5 Konsep Ladang Merdeka
Konsep Ladang Merdeka menumpukan kepada usaha perladangan padi secara komersial berteraskan teknologi
menerusi proses penyatuan lot-lot tanah sawah kecil menjadi lot-lot besar. Sehingga kini sebanyak 16 projek
sedang beroperasi melibatkan sawah seluas 708 hektar dengan penyertaan 2,609 petani. Mini Estet Padi dan
perladangan kelompok pula menumpukan kepada pemuafakatan sekumpulan petani mengusahakan sawah di
sesuatu kawasan bendang dengan bimbingan intensif daripada KADA dan kemudahan kredit input pertanian
daripada Pertubuhan Peladang Kawasan (PPK) yang dibayar balik setelah selesai musim penuaian. Sebilangan
petani maju diberikan bimbingan intensif di bawah projek 10 tan/hektar bagi meningkatkan kadar pengeluaran
padi ke arah 10 tan/hektar.
Antaranya program yang dijalankan oleh KADA ialah permodenan sistem pengairan rumah-rumah pam
dan peningkatan kecekapan dan keberkesanan bekalan air dan penekanan kepada penggunaan teknologi moden
dan amalan pertanian baik. Program lain termasuklah pengurusan rumpai, perosak dan penyakit tanaman secara
bersepadu. KADA mensasarkan pada akhir RMKe-9, kadar pengeluaran padi dari seluruh kawasan KADA akan
ditingkatkan daripada 4.28 tan/hektar kepada 5.30 tan/hektar bagi membolehkan sumbangan KADA kepada
pengeluaran padi negara ditingkatkan 225,000 tan setahun kepada 307,000 tan setahun.
3.6 Memperluaskan Fungsi Kementerian Pertanian dan Asas Tani
Tujuan memperluaskan Kementerian Pertanian dan Asas Tani ialah supaya sektor pertanian dan industri asas tani
dimajukan berdasarkan semua aspek pengurusan rantaian bekalan. Selain itu, bagi meningkatkan pengeluaran
dan kecekapan pengeluaran, kerajaan telah merancang pembangunan kawasan-kawasan pengeluaran berteraskan
Cluster seperti Zon Pengeluaran Buah-buahan, Target Area Concentration, Zon Industri Akuakultur dan beberapa
pendekatan seperti Projek Pertanian Moden dan Taman Kekal Pengeluaran Makanan. Ini bertujuan bertujuan
untuk membangunkan komoditi dan produknya yang berteraskan Industrial Districts. Kerajaan, menerusi
Kementerian Petanian dan Asas Tani juga memperkenalkan sebuah jenama iaitu Malaysia Best.

Faktor penyebab[sunting | sunting sumber]


Sebilangan sejarawan berpendapat Revolusi Perindustrian berlaku akibat perubahan sosial
dan institusi yang berlaku dengan berakhirnya sistem feudalisme di Great Britain setelah
berakhirnya Perang Saudara Inggeris pada kurun ke-17. Dan dengan pengawalan
sempadan yang semakin cekap, pengawalan penyakit berjangkit dapat dipertingkatkan
sekaligus mengawal epidemik yang biasa terjadi pada zaman itu. Bilangan kanak-kanak
yang hidup selepas dilahirkan meningkat yang membawa kepada gunatenaga yang lebih
besar. Perladangan yang lebih baik serta Revolusi Pertanian di Britain menjadikan
pengeluaran makanan lebih cekap dan kurang menggunakan tenaga buruh telah memaksa
penduduk yang ramai tidak lagi dapat bekerja dalam sektor pertanian tetapi ke industri kecil
seperti menganyam dan ke bandar-bandar untuk bekerja di kilang-kilang yang baru dibina.
Perluasan wilayah kolonial pada kurun ke-17 pula menggalakkan perkembangan kegiatan
perdagangan, kewujudan pasaran kewangan dan pengumpulan modal juga disebut sebagai
faktor-faktor revolusi berlaku.

Inovasi teknologi adalah ciri utama Revolusi Perindustrian dan kunci kepada teknologi ini
adalah penciptaan enjin stim[3]. Enjim stim yang dicipta oleh James Watt, telah digunakan
untuk menggerakkan kilang-kilang dan lombong-lombong. Ia juga digunakan sebagai enjin
yang menggerakkan keretapi.

aspek-aspek yang telah membawa kepada berlakunya perkembangan revolusi pertanian di


Eropah 1)Pemilikan Tanah Persendirian - Sistem pemilikan tanah persendirian - Sistem
pemilikan tanah awam - Dipunyai oleh golongan kaya - Dimiliki oleh orang perseorangan -
Digunakan untuk berucuk tanam secara kecil-kecilan - Memelihara ternakan - Memburu
binatang - Memancing - Untuk menampung kehidupan harian - Memanfaatkan tanah awam
untuk tujuan pengeluaran pertanian secara besar-besaran - Tuan tanah memagari tanah
awam - Akta Pemagaran Tanah dikuatkuasakan - Tersedia kawasan lebih uas untuk
penanaman - Rakyat biasa kehilangan punca rezeki - Petani kecil-kecilan menjadi buruh
ladang - Berhijrah ke bandar - Menjadi buruh kilang
2)Kaedah dan ciptaan baru dalam pertanian - Sistem penggiliran tanaman oleh Lord
Townshend - Digunakan secara berterusan sepanjang tahun - Menanam jenis tanaman
berbeza mengikut musim - Menggunakan nutrien tanah berbeza, tanaman dapat tumbuh
dengan subur - Tanaman baru diperkenalkan - Seperti semanggi/clover/turnip/ubi kentang -
Alatan baru dicipta/Jethro Tull - untuk menggali dan menugal - dilakukan dengan lebih
pantas

3)Pertanian komerial - Baja asli mula digunakan - Tanaman lebih subur - Hasil pertanian
bertambah - Peningkatan kualiti hasil pertanian - Lebihan produk diperdagangkan

Terdapat pelbagai sumbangan sektor pertanian di Malaysia.


Antaranya,peluang pekerjaan dapat dipertingkatkan. Melalui sektor
ini , bilangan petanisemakin meningkat. Tambahan pula, kes-kes
pengangguran dapat dikurangkan.Sekali gus , ia dapat mengurangkan kes
pengganguran yang bertimbun-timbun.Kedua, ekonomi negara dapat
dipertingkatkan. Melalui sektor ini, ekonomipenduduk tempatan menaik. Sejak
akhir-akhir ini , isu pencantuman baka hangatdiperkatakan.
Contohnya , pencantuman baka padi menghasilkan dua
kali tuaiansetahun berbanding sekali setahun. Melalui teknologi ini
juga, banyak baka barutanaman dihasilkan seperti pisang, rambutan,
dan durian.Ketiga, sektor pertanian tempatan dapat mengurangkan
import dari negaraluar seperti Thailand, Indonesia dan Filipina. Malaysia
mengimport kelapa danpisang dari Filipina, jambu dari Thailand dan
Indonesia. Kesemua barangan importtersebut boleh dikurangkan dengan
menanamnya secara meluas. Selain itu, hasiltanaman yang berlebihan
dapat dieksport ke negara-nagara luar. Ini dapat menjanakewangan yang
lebih.Keempat, melalui pertanian juga, hubungan Malaysia
dan negara-negara laindapat didekatkan seperti Singapura,
Indonesia, Filipina dan sebagainya. Malaysiamengeksport kayu balak
ke negara-negara tersebuCARA MENGATASI IKS
1. Program Rantaian Industri (ILP)

Program Pembangunan Vendor diperkenalkan untuk membekalkan komponen kritikal


kepada syarikat besar.

2. Program penyelidikan dan pembangunan

SIRIM, MARDI dan MPOB membantu IKS mencapai piawaian yang tinggi.

3. Program pembangunan infrastruktur


PKEN, MIEL, UDA dan MARA menyediakan kemudahan infrastruktur

seperti taman perindustrian dan unit kilang.

4. Program pembangunan dan peningkatan kemahiran

NPC, MARA, MEDEC dan Perbadanan Pembangunan Industri Kecil

(SMIDEC) membantu meningkatkan kemahiran pekerja melalui latihan,

seminar, bimbingan kerja dan pengurusan.

5. Pembangunan pemasaran

MATRADE membantu IKS menembusi pasaran eksport dan

menjadi pembekal global melalui ekspo, pameran, lawatan perniagaan dll.

6. Program bantuan kewangan

Bank perdagangan dan MARA merupakan sumber kredit IKS.

CGC menyediakan jaminan kepada peminjam.

Pakej kewangan untuk IKS (PAKSI) yang dilancarkan oleh

SMIDEC menyediakan kemudahan pinjaman dalam bentuk soft loan.

Cara cara membantu industri kecil & sederhana


1. 1. Cara-cara membantu Industri Kecil & DuV-La MiN Te_cY
Sederhana
2. 2. Cara2 mmbntu PKS 1.Mwujudkn konsep rantaian 2.Mbuka psrn
baru utk brg PKS 3.Mnyedia kn tnaga buruh yg mncukupi
4.Pnggunaan tknologi 5.Pnwrn insentif 6.Mberi tumpuan smpingn
3. 3. 1.Wujudkn konsep rantaian Mnggalakkn krjasama lbh erat ant
industri bsr dgn PKS. Industri bsr mmbekalkn bhn mntah &
kpakaran kpd PKS utk mnghasilkn komponen2 mreka. Stuasi ini
bkn shja mampu mmindahkn kpakaran malah mmastikn pmasaran
PKS lbh trjamin.
4. 4. 2. Mmbuka psrn baru Mmbantu pngusaha mncari psrn baru utk
brg PKS smada dlm @ luar negri Mngadakn kempen promosi utk
mnarik minat org ramai trhdp brgn kluarn PKS Mncari tmpt yg
strategik @ mnempatkn PKS di lokasi dgn klengkapan infrastruktur
yg baik bg mmudahkn pmasaran
5. 5. 3.Mnyediakn tenaga buruh yg mncukupi Mnyediakn plbagai
latihan khusus Pnubuhn skolah2 vokasional dpt mmbantu mlahirkn
lbh byk pkrja mahir utk mnampung kprluan tenaga krja mahir dlm
bidang PKS Tenaga mahir yg mncukupi dpt mningkatkn kualiti brg
& produktiviti PKS Dpt mnghasilkn & mreka cipta brgn baru
6. 6. 4.Pnggunaan tknologi Dpt dlakukn mlalui sbhgian saham2 sykt
asing yg mnghadapi mslh bg mmastikn pmindahan tknologi brlaku
Mmudahkn pngurusan pkrjaan & pmasaran dgn cepat & cekap
Data dsimpan dlm bntuk sistematik akn mmastikn perubahan &
pngubahsuaian dpt dlakukn dgn cekap
7. 7. Cntoh: kemudahan teknologi seperti komputer untuk
mempromosi barangan secara online . Menyimpan data penting
dalam komputer untuk memudahkan pengubahsuaian dlakukan .
8. 8. 5.Pnawaran Insentif Pnjmn, bntuan/subsidi Naikkn cukai brgn
import Pngecualian cukai brgn kluarn PKS Lngkh di atas pnting
utk mningktkn daya saing brgn di psrn juga mnarik minat plabur
asing spya mlabur dlm bidang PKS
9. 9. 6.Mmberi tumpuan smpingn Mningktkn nilai tmbhn dlm pnghsln
brgn PKS. Cth: pngusaha PKS bkn shja mngeluarkn kain sutera ttpi
turut mnghasilkn baju siap Lngkh ini mmbolehkn pngusaha
mndptkn hrga yg lbh tinggi Cth: hrga koko boleh dnaikkn dgn
mngeringkn buah koko sblm mnjualnya
10. 10. KESIMPULAN Prkmbgn PKS amt pnting dlm pmbngunan eko
neg slaras dgn dasar ker ingin mnjdkn Msia brstatus neg maju
mnjelang 2020. Pngusaha PKS prlu produktif, brsedia mngubah
sikap, tdk brgntung kpd ker & mnyiapkn diri utk mnceburkn diri dlm
sktor tknologi tinggi srta sedia mnghdpi prsaingn globalisasi

Langkah
Untuk memajukan sektor pertanian, kaum petani kita perlu memiliki prakarsa untuk membuat perubahan
atau sedia membuat reformasi terhadap sektor pertanian. Jika kaum petani masih mengekalkan cara
tradisional untuk mengusahakan petanian, nescaya hasil tanaman atau ternakan mereka hanya sekadar
sara diri. Mereka akan terus dibelenggu oleh kemiskinan. Untuk mengikut rentak perkembangan sektor
industri, petani moden kita perlu menggunakan ilmu sains dan teknologi yang canggih demi meningkatkan
produktiviti, iaitu menjimatkan penggunaan tenaga dan meninggikan hasil tanaman yang berkualiti dan
berkuantiti. Sebagai contoh, ilmu genetik perlu digunakan untuk mencari baka benih yang dapat menjamin
hasil tanaman yang bermutu, seperti padi hibird dapat menjamin penghasilan padi yang banyak dan
berkualiti. Secara holistiknya, kaum petani perlu disuntik semangat transformasi untuk menggunakan
bioteknologi dalam sektor pertanian.

Tidak dapat dinafikan bahawa Kementerian Pertanian dan sektor swasta perlu menjalankan penyelidikan
dan pembangunan (R&D) terhadap sektor pertanian kita. Jurusan Pertanian di Pusat Pengajian Tinggi (IPT)
dan pakar pertanian perlu berkomitmen untuk mengkaji penggunaan ilmu sains dan teknologi dalam sektor
pertanian dan penternakan. Mereka hendak memastikan bahawa industri hilir dalam pertanian dapat
dimajukan untuk meningkatkan pendapatan kaum petani seperti lada dapat dijadikan sos cili, ubat
pelangsing dan ubat kesakitan sendi. Sengkuang telah diproses sebagai bahan kosmetik dan sebagainya.
Hal ini selaras dengan peribahasa Melayu, di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Pegawai
Kementerian Pertanian terutamanya MARDI (Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia )
sewajarnya menawarkan bengkel atau kursus untuk memberikan khidmat nasihat serta membekalkan baka
benih yang bermutu kepada petani kita untuk menggunakan bioteknologi yang canggih.

Untuk menjalankan pertanian secara besar-besaran dan komersial, skim pinjaman yang berkadar faedah
rendah perlu disediakan oleh bank, terutamanya Bank Agro untuk pekebun kecil . Dengan modal yang
mencukupi, pekebun kita baru dapat membeli mesin yang canggih dan bahan racun serangga serta baja
kimia untuk menjalankan pertanian mereka. Sebagai contoh, Bank Agro telah menawarkan Modal
Usahawan 1 Malaysia kepada petani kita untuk mengusahakan industri kecil dan sederhana (IKS) yang
berasaskan pertanian. Bak kata peribahasa, ada padi semua kerja jadi; ada beras semua kerja
deras, oleh itu, dengan pinjaman skim mikro, pekebun kecil kita dapat mengusahakankan pertanian atau
penternakan secara komersial dan saintifik malah berupaya menjalankan IKS. Walhasilnya, kaum petani
tidak akan digelar sebagai golongan miskin tetapi akan berperanan sebagai usahawan.

Selain itu, sistem pengagihan yang kamil perlu disediakan oleh pihak berkuasa supaya kaum petani kita
tidak lagi dianiayai oleh orang tengah yang bersikap tamak haloba. Penubuhan koperasi peladang
digalakkan untuk memainkan peranan sebagai pemborong dan pembekal kepada kaum petani. Petani kita
juga digalakkan menyertai Pasar Tani untuk meningkatkan pendapatan mereka. Sehubungan dengan itu,
pengguna juga dapat membeli hasil tanaman dan ternakan yang segar dengan harga yang berpatutan.
Tindakan ini dapat memberikan manfaat kepada pihak petani dan pengguna, seperti peribahasa
serampang dua mata. Rentetan daripada itu, pihak FAMA(Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan)
harus mengaturkan strategi yang bersepadu dan bijaksana bagai menarik rambut dalam tepung untuk
menjamin pemasaran produk pertanian kita. Sistem pengagihan yang teratur dapat memantapkan harga
produk pertanian. Antaranya Kementerian Kebudayaan telah mengadakan laman web tentang harga borong
produk pertanian supaya kaum petani tidak lagi ditipu oleh pemborong yang tidak bertanggungjawab.

Sementelahan, agropelancongan merupakan bidang yang patut dikembangkan dalam sektor pertanian.
Kaum petani seyogianya memperkasakan kemudahan yang tersedia dalam ladang mereka untuk
memajukan sektor pelancongan. Tindakan dapat menjamin pendapatan yang lumayan. Penginapan yang
lengkap seperti bilik yang selesa perlu disediakan kepada pelancong, khasnya dari bandar. Selain
menghayati penghidupan kaum petani, pelancong dapat menikmati buah-buahan tempatan yang lazat,
memancing ikan dalam kolam ikan ternakan, menikmati lauk ala kampung serta berpeluang untuk
mencucuk tanah di samping melegakan fikiran yang kusut. Hal ini bagai menyelam sambil minum
air. Bagaimanapun, pakej agropelancongan perlu mendapat sokongan daripada Kementerian Pelancongan
Malaysia, seperti menyeranaikan pengusaha agropelancongan yang beramanah dalam laman web
kementerian berkenaan. Secara realitinya, inap desa semakin menarik perhatian pelancong domestik dan
luar negara.

Anda mungkin juga menyukai