Anda di halaman 1dari 13

PERANCANGAN STRATEGIK

KELAB PENDIDIKAN ISLAM


SMK DESHON, SIBU.
2015-2019
KEKUATAN (STRENGTH S)

S1 - Guru sentiasa memberi komitmen dan bekerjasama dalam apa jua program yang dirancangkan.

S2 - Tumpuan dan pengurusan yang baik daripada pihak pengurusan sekolah.

S3 Sekolah satu sesi.

S4 - Pengetua dan penolong kanan kokurikulum yang berpengalaman dalam pengurusan kokurikulum dan sentiasa memberi sokongan

kepada aktiviti kokurikulum .

S5 Pelajar yang berminat memberi komitmen dan semangat yang tinggi.


KELEMAHAN (WEAKNESS W)

W1 - Sebilangan guru penasihat tidak berkemahiran dan berpengalaman dalam mengendalikan kelab masing-masing.

W2 - Komitmen yang kurang baik daripada pelajar terutama semasa sesi latihan, khasnya dari segi kehadiran pelajar.

W3 - Kokurikulum dipandang remeh dan tidak penting oleh pelajar dan ibu bapa pelajar.

W4 - Pelajar masih lemah dari segi kemahiran dan pengetahuan tentang bidang kokurikulum yang disertai.

W5 - Masalah disiplin pelajar yang menyebabkan kurangnya motivasi dalam diri mereka.
PELUANG (OPPORTUNITIES O)

O1 - Sokongan dan galakkan yang memberangsangkan daripada pihak sekolah.

O2 - Komitmen dan kerjasama yang baik daripada pihak PIBG.

O3 - Hubungan baik pihak sekolah dengan PPD dan JPN serta pihak agensi luar.

O4 - Mudah mendapat sumbangan dan sokongan ibu bapa, pihak komuniti setempat, pihak swasta seperti para peniaga dan wakil rakyat.

O5 - Hubungan baik dengan sekolah-sekolah lain yang boleh memberi berkongsi pengalaman

ANCAMAN (THREATS T)

T1 - Kebanyakan ibu bapa tidak menitikberatkan bidang kokurikulum anak-anak mereka dan menganggap bidang ini tidak penting.

T2 - Kebanyakan pelajar tidak dapat melibatkan diri dalam bidang kokurikulum dengan alasan tuisyen.

T3 - Wang atau peruntukan untuk menanggung kos perbelanjaan program / aktiviti sangat terhad.

T4 - Guru terlalu sibuk dengan pelbagai aktiviti lain sehingga mengabaikan kebolehan masing-masing dalam bidang kokurikulum dan sukan.

T5 - Sebilangan ibu bapa yang berstatus ekonomi rendah menyukarkan mereka untuk menyumbang dana bagi menjayakan aktiviti kokurikulum.
ANALISIS PERSEKITARAN KOKURIKULUM

KEKUATAN (STRENGTH S) KELEMAHAN (WEAKNESS W)

S1 - Guru sentiasa memberi komitmen dan bekerjasama dalam apa jua W1 - Sebilangan guru penasihat tidak berkemahiran dan
berpengalaman dalam mengendalikan kelab masing-masing.
program yang dirancangkan.
W2 - Komitmen yang kurang baik daripada pelajar terutama
S2 - Tumpuan dan pengurusan yang baik daripada pihak pengurusan semasa sesi latihan, khasnya dari segi kehadiran pelajar.
sekolah. W3 - Kokurikulum dipandang remeh dan tidak penting oleh
S3 - Sekolah satu sesi. pelajar dan ibu bapa pelajar.

S4 - Pengetua dan penolong kanan kokurikulum yang berpengalaman W4 - Pelajar masih lemah dari segi kemahiran dan pengetahuan
tentang bidang kokurikulum yang disertai.

dalam pengurusan kokurikulum dan sentiasa memberi sokongan W5 - Masalah disiplin pelajar yang menyebabkan kurangnya
motivasi dalam diri mereka.
kepada aktiviti kokurikulum .

S5- Pelajar yang berminat memberi komitmen dan semangat yang

tinggi.

PELUANG (OPPORTUNITIES O) ANCAMAN (THREATS T)


O1 - Sokongan dan galakkan yang memberangsangkan daripada pihak
sekolah.
T1 - Kebanyakan ibu bapa tidak menitikberatkan bidang
O2 - Komitmen dan kerjasama yang baik daripada pihak PIBG. kokurikulum anak-anak mereka dan menganggap bidang ini
tidak penting.
O3 - Hubungan baik pihak sekolah dengan PPD dan JPN serta pihak
agensi luar. T2 - Kebanyakan pelajar tidak dapat melibatkan diri dalam bidang
kokurikulum dengan alasan tuisyen.
O4 - Mudah mendapat sumbangan dan sokongan ibu bapa, pihak
komuniti setempat, pihak swasta seperti para peniaga dan wakil T3 - Wang atau peruntukan untuk menanggung kos perbelanjaan
rakyat. program / aktiviti sangat terhad.

O5 - Hubungan baik dengan sekolah-sekolah lain yang boleh memberi T4 - Guru terlalu sibuk dengan pelbagai aktiviti lain sehingga
berkongsi pengalaman mengabaikan kebolehan masing-masing dalam bidang
kokurikulum dan sukan.

T5 - Sebilangan ibu bapa yang berstatus ekonomi rendah


menyukarkan mereka untuk menyumbang dana bagi
menjayakan aktiviti kokurikulum.

TOWS MATRIX KOKURIKULUM


KEKUATAN (STRENGTH S) KELEMAHAN (WEAKNESS W)

S1 - Guru sentiasa memberi komitmen dan W1 - Sebilangan guru penasihat tidak


bekerjasama dalam apa jua program yang berkemahiran dan berpengalaman dalam
dirancangkan. mengendalikan kelab masing-masing.

S2 - Tumpuan dan pengurusan yang baik W2 - Komitmen yang kurang baik daripada
daripada pihak pengurusan sekolah. pelajar terutama semasa sesi latihan,
khasnya dari segi kehadiran pelajar.
S3 -Sekolah satu sesi.
W3 - Kokurikulum dipandang remeh dan tidak
S4- Pengetua dan penolong kanan penting oleh pelajar dan ibu bapa pelajar.
kokurikulum yang berpengalaman dalam
pengurusan kokurikulum dan sentiasa W4 - Pelajar masih lemah dari segi kemahiran
memberi sokongan kepada aktiviti dan pengetahuan tentang bidang
kokurikulum . kokurikulum yang disertai.

S5 - Pelajar yang berminat memberi komitmen W5 - Masalah disiplin pelajar yang


dan semangat yang tinggi. menyebabkan kurangnya motivasi dalam
diri mereka.

PELUANG (OPPORTUNITIES O) W+O

O1 - Sokongan dan galakkan yang S+O W1+O1+O3


memberangsangkan daripada pihak
sekolah. - Program atau kursus pengetahuan dan
kemahiran guru.
O2 - Komitmen dan kerjasama yang baik S1+S2+S4+O1+O4
daripada pihak PIBG. W3+O2+O4
- Mencungkil bakat-bakat baru dan
O3 - Hubungan baik pihak sekolah dengan membentuk pasukan pelapis. - menambahbaik aktiviti yang dianjurkan
PPD dan JPN serta pihak agensi luar.
W5+W6+O5
O4 - Mudah mendapat sumbangan dan
sokongan ibu bapa, pihak komuniti - Pendedahan pelajar terhadap bidang
setempat, pihak swasta seperti para kokurikulum yang diceburi.
peniaga dan wakil rakyat.

O5 - Hubungan baik dengan sekolah-sekolah


lain yang boleh memberi berkongsi
pengalaman

ANCAMAN (THREATS T)

T1 Kebanyakan ibu bapa tidak


menitikberatkan bidang kokurikulum
anak-anak mereka dan menganggap S+T
bidang ini tidak penting. S1+S2+S3+T1+T2
T2 - Kebanyakan pelajar tidak dapat - Aktiviti kokurikulum dan sukan sepanjang
melibatkan diri dalam bidang tahun.
kokurikulum dengan alasan tuisyen.

T3 - Wang atau peruntukan untuk menanggung


kos perbelanjaan program / aktiviti sangat
terhad.

T4 - Guru terlalu sibuk dengan pelbagai


aktiviti lain sehingga mengabaikan
kebolehan masing-masing dalam bidang
kokurikulum dan sukan.

T5 - Sebilangan ibu bapa yang berstatus


ekonomi rendah menyukarkan mereka
untuk menyumbang dana bagi menjayakan
aktiviti kokurikulum.

ISU STRATEGIK, MATLAMAT, OBJEKTIF, INDIKATOR PENCAPAIAN


Teras Isu Strategik Matlamat Objektif Indikator
Sasaran
Pencapaian
2014 2015 2016 2017 2018 2019
(TOV)
Meningkatkan 1. Meningkatkan Peratus Peratus 65% 70% 75% 80% 85% 90%
kepimpinan Kehadiran pelajar kehadiran kehadiran pelajar kehadiran
dan dalam aktiviti pelajar dalam dalam aktiviti meningkat
pengurusan kokurikulum aktiviti kokurikulum
(kurang stabil ) kokurikulum (Sukan /
Enrolmen (Sukan / Permainan )
Bulanan Permainan ) dapat
Sistem ditingkatkan
Merit-
Demerit

2. Meningkatkan Meningkatkan Tiada saguh saguhati Tempat Tempat Temp


Pencapaian ko- Pencapaian ko- tahap Tahap penyertaan ati ketiga ketiga at
akademik kurang akademik penglibatan penglibatan kedua
memuaskan dalam aktiviti
ko-akademik
Meningkatkan 3. Meningkatkan Menjana lebih Bilangan 1 kali 1 tahun 1 kali 2 kali 1 3 kali 1 2 kali 5 kali
kualiti Pengisian aktiviti Pengisian banyak aktiviti pemantau setiap kelab/ 1 penggal stahun 1 1
pengajaran kokurikulum kurang aktiviti kelab / an / persatuan pengg penggal pengg
dan mantap kokurikulum persatuan pencerapa al al
pembelajaran n
pemantauan Kekerapa 1 kali 1 1 kali Minggu
/ n penggal Setiap an
pencerapan Penyemak bulan
Penyemaka an Fail
n Fail Persatuan
Persatuan (Laporan
(Laporan Perjumpa
Perjumpaan an)
) secara
mingguan
Menambahbai 4. Perancangan Penglibatan Bilangan
k program- dan persediaan murid dapat pelajar yang
program yang Persediaan aktiviti aktiviti dibuat ditingkatkan. terlibat
sedia ada persatuan kurang dengan lebih
teliti. teliti.
Gotong-
royong bilik
agama
Kuiz agama
Panitia: BM / BI / BC / Agama Islam / ERT

Isu Matlam Objektif Indikator


Sasaran
Strategik at Pencapaia
n Nama Pertandingan Peringka 2014 2015 2016 2017 2018 2019
t (TOV
1. Mening Meningkatk Tahap 1. Tulisan Khat Bahagian - saguhat saguhat ketiga ketiga kedua
Meningk katkan an pengliba i i
atkan pencapai Pencapaian tan Negeri - - - - - -
pencapai an ko- aktiviti ko- yang Kebangsa - - - - - -
an akademi akademik lebih an
aktiviti k panitia pada tahap tinggi Antaraba - - - - - -
ko- Pendidik penglibatan Mendap ngsa
akademik an Islam yang lebih at
tinggi. pingat 5. Bahagian
dalam Negeri
pertandi
Kebangsa
ngan.
an
Antaraba
ngsa

Anda mungkin juga menyukai