Anda di halaman 1dari 13

PERANCANGAN STRATEGIK

KOKURIKULUM
KELAB EKONOMI RUMAH
TANGGA
2015-2019

1
KEKUATAN (STRENGTH-S)

S1 - Guru sentiasa memberi komitmen dan bekerjasama dalam apa jua program yang dirancangkan.
S2 - Tumpuan dan pengurusan yang baik daripada pihak pengurusan sekolah.
S3 - Kebanyakan pelajar tinggal berhampiran dengan sekolah.
S4 Bilik Masakan yang luas dan alatan dapur memasak yang mencukupi untuk 18 orang murid sahaja.
S5 Pihak sekolah sentiasa memberi kerjasama kepada guru yang baru untuk mengendalikan kelab.
S6 - Pengetua dan penolong kanan kokurikulum yang berpengalaman dalam pengurusan kokurikulum dan sentiasa memberi sokongan
kepada aktiviti kokurikulum seperti Kelab dan Persatuan.

KELEMAHAN (WEAKNESS-W)

W1 Pelajar tidak mempunyai pengalaman untuk memasak sebelum ini.


W2 - Komitmen yang kurang baik daripada murid yang terlibat sebab ada dikalangan yang langsung sebelum ini tidak pernah membuat
kerja seperti memasak di rumah.
W3 Peruntukkan adalah sangat terhad dan ini menyukarkan pihak Kelab untuk merancang aktiviti yang amat terbatas.
W4 - Kemudahan peralatan yang terhad dan kurang memuaskan sebab kebanyakkan peralatan yang ada di bilik ERT sudah unsur.
W5 - Pelajar masih lemah dari segi kemahiran dan pengetahuan tentang bidang kokurikulum yang disertai.
W6 - Masalah pelajar yang menyertai kelab diatas pilihan pihak sekolah buka kehendak murid itu sendiri.

2
PELUANG (OPORTUNITIES-O)

O1 - Sokongan dan galakkan yang memberangsangkan daripada pihak sekolah.


O2 - Komitmen dan kerjasama yang baik daripada pihak sekolah
O3 - Hubungan baik pihak sekolah dengan PPD dan JPN serta pihak agensi luar.
O4 - Mudah mendapat sumbangan dan sokongan ibu bapa, pihak komuniti setempat, pihak swasta seperti para peniaga dan wakil
rakyat.
O5 - Hubungan baik dengan sekolah-sekolah lain yang boleh memberi berkongsi pengalaman

ANCAMAN (THREATS T)

T1 - Kebanyakan ibu bapa tidak menitikberatkan bidang kokurikulum anak-anak mereka dan menganggap bidang ini tidak penting.
T2 - Kebanyakan pelajar tidak dapat melibatkan diri dalam bidang kokurikulum dengan alasan tuisyen.
T3 - Wang atau peruntukan untuk menanggung kos perbelanjaan program / aktiviti sangat terhad.
T4 - Guru terlalu sibuk dengan pelbagai aktiviti lain sehingga mengabaikan kebolehan masing-masing dalam bidang kokurikulum yang
mereka kuasai kemahirannya.
T5 - Sebilangan ibu bapa yang berstatus ekonomi rendah menyukarkan mereka untuk menyumbang dana bagi menjayakan aktiviti
kokurikulum.

3
ANALISIS SWOT: KELAB EKONOMI RUMAH TANGGA

KEKUATAN (S) KELEMAHAN (W)

S1 - Guru sentiasa memberi komitmen dan bekerjasama W1 Pelajar tidak mempunyai pengalaman untuk memasak sebelum ini.
dalam apa jua program yang dirancangkan. W2 - Komitmen yang kurang baik daripada murid yang terlibat sebab ada
S2 - Tumpuan dan pengurusan yang baik daripada pihak dikalangan yang langsung sebelum ini tidak pernah membuat kerja
pengurusan sekolah. seperti memasak di rumah.
S3 - Kebanyakan pelajar tinggal berhampiran dengan sekolah. W3 Peruntukkan adalah sangat terhad dan ini menyukarkan pihak
S4 Bilik Masakan yang luas dan alatan dapur memasak yang Kelab untuk merancang aktiviti yang amat terbatas.
mencukupi untuk 18 orang murid sahaja. W4 - Kemudahan peralatan yang terhad dan kurang memuaskan sebab
S5 Pihak sekolah sentiasa memberi kerjasama kepada guru kebanyakkan peralatan yang ada di bilik ERT sudah unsur.
yang baru untuk mengendalikan kelab. W5 - Pelajar masih lemah dari segi kemahiran dan pengetahuan tentang
S6 - Pengetua dan penolong kanan kokurikulum yang bidang kokurikulum yang disertai.
berpengalaman dalam pengurusan kokurikulum dan sentiasa W6 - Masalah pelajar yang menyertai kelab diatas pilihan pihak sekolah
memberi sokongan buka kehendak murid itu sendiri.
kepada aktiviti kokurikulum seperti Kelab dan Persatuan.

PELUANG (O) ANCAMAN (T)


O1 - Sokongan dan galakkan yang memberangsangkan . T1 - Kebanyakan ibu bapa tidak menitikberatkan bidang kokurikulum
daripada pihak sekolah. anak-anak mereka dan menganggap bidang ini tidak penting.
O2 - Komitmen dan kerjasama yang baik daripada pihak T2 - Kebanyakan pelajar tidak dapat melibatkan diri dalam bidang
sekolah kokurikulum dengan alasan tuisyen.
O3 - Hubungan baik pihak sekolah dengan PPD dan JPN serta T3 - Wang atau peruntukan untuk menanggung kos perbelanjaan
pihak agensi luar. program / aktiviti sangat terhad.
O4 - Mudah mendapat sumbangan dan sokongan ibu bapa, T4 - Guru terlalu sibuk dengan pelbagai aktiviti lain sehingga
pihak komuniti setempat, pihak swasta seperti para mengabaikan kebolehan masing-masing dalam bidang kokurikulum
peniaga dan wakil rakyat. yang mereka kuasai kemahirannya.
O5 - Hubungan baik dengan sekolah-sekolah lain yang boleh T5 - Sebilangan ibu bapa yang berstatus ekonomi rendah menyukarkan
memberi berkongsi pengalaman mereka untuk menyumbang dana bagi menjayakan aktiviti
kokurikulum

4
TOWS MATRIKS: KELAB EKONOMI RUMAH TANGGA

Dalaman/Luaran KEKUATAN ( S) KELEMAHAN


S1 - Guru sentiasa memberi komitmen dan bekerjasama W1 Pelajar tidak mempunyai pengalaman untuk
dalam apa jua program yang dirancangkan. memasak sebelum ini.
S2 - Tumpuan dan pengurusan yang baik daripada pihak W2 - Komitmen yang kurang baik daripada murid
pengurusan sekolah.
yang terlibat sebab ada dikalangan yang langsung
S3 - Kebanyakan pelajar tinggal berhampiran dengan
sebelum ini tidak pernah membuat kerja seperti
sekolah.
S4 Bilik Masakan yang luas dan alatan dapur memasak memasak di rumah.
yang mencukupi untuk 18 orang murid sahaja. W3 Peruntukkan adalah sangat terhad dan ini
S5 Pihak sekolah sentiasa memberi kerjasama kepada menyukarkan pihak Kelab untuk merancang
guru yang baru untuk mengendalikan kelab. aktiviti yang amat terbatas.
S6 - Pengetua dan penolong kanan kokurikulum yang W4 - Kemudahan peralatan yang terhad dan
berpengalaman dalam pengurusan kokurikulum dan kurang memuaskan sebab kebanyakkan peralatan
sentiasa memberi sokongan yang ada di bilik ERT sudah unsur.
kepada aktiviti kokurikulum seperti Kelab dan
W5 - Pelajar masih lemah dari segi kemahiran dan
Persatuan
pengetahuan tentang bidang kokurikulum yang
disertai.
W6 - Masalah pelajar yang menyertai kelab diatas
pilihan pihak sekolah buka kehendak murid itu
sendiri.
PELUANG (O) WO
O1 - Sokongan dan galakkan yang S1 + S5 + S6 + S7 + O2 + O3
memberangsangkan Meningkatkan penglibatan dan pencapaian ahli W1 + O1+ O4
daripada pihak sekolah. dalam Kelab ERT Memberi galakkan kepada pelajar untuk
O2 - Komitmen dan kerjasama yang melibatkan diri dengan aktif semasa Kelab
baik daripada pihak sekolah
O3 - Hubungan baik pihak sekolah
dengan PPD dan JPN serta
pihak agensi luar.
O4 - Mudah mendapat sumbangan
dan sokongan ibu bapa, pihak

5
komuniti setempat, pihak
swasta seperti para peniaga
dan wakil rakyat.
O5 - Hubungan baik dengan
sekolah-sekolah lain yang
boleh memberi berkongsi
pengalaman

PEMILIHAN STRATEGIK: KELAB

Isu strategik Strategik yang Pelan taktikal yang Faktor yang menyokong Halangan untuk Pendorong untuk
dicadangkan dicadangkan strategik ini melaksanakan strategik ini memilih strategik
Penglibatan pelajar 100% pelajar Guru yang berpengalaman Hanya seorang guru yang Sokongan barisan\
dalam pertandingan melibatkan diri Promosi kelab sewaktu dan berkemahiran dalam hasil mengendalikan kelab ini. pentadbir
di peringkat sekolah dalam aktiviti perhimpunan sekolah kerja tangan Maka semua penjanaan
dan bahagian perlu Kelab ERT aktiviti terletak pada guru
ditingkatkan itu sahaja
Ibu bapa memberi Pertandingan antara Ahli kelab yang komited Kekurangan sumber Sokongan barisan
sokongan moral kelas di peringkat Sokongan daripada ibu bapa kewangan. pentadbir
dan kewangan menengah rendah.
dalam aktiviti kelab Anugerah Kokurikulum Ahli kelab ERT yang Komited Ahli kelab yang kurang Sokongan barisan
memberi kerjasama pentadbir

Menunjukkan Program merit Sistem merit untuk memberi Perubahan sistem merit Sokongan barisan
penghargaan insentif kepada pelajar yang demerit pentadbir
kepada ahli kelab mengambil bahagian dalam
ERT pertandingan memasak.

6
ISU STRATEGIK, MATLAMAT, OBJEKTIF, KPI DAN SASARAN

Teras Isu Strategik Matlamat Objektif Indikator Sasaran


Pencapaian 2014 2015 2016 2017 2018 2019
(TOV)

Meningkatkan Ahli kelab tidak ada Memupukan Meningkatkan peratus 20% 25% 30% 35% 40% 45%
kepimpinan dan keyakinan diri dalam keyakinan diri pengibatan murid % murid yang
pengurusan ahli menjalankan aktiviti yang dalam aktiviti kelab semasa aktiviti kelab boleh
kelab dirancangkan oleh guru. yang dirancang oleh berjalan. menjalankan
guru. aktiviti semasa
kelab tanpa
memerlukan
bantuan guru
sepenuhnya.

Membangunkan Murid masih belum dapat Murid di akhir kelab Meningkatkan peratus Bilangan murid
kemahiran dan menggunakan peralatan boleh memilih dan murid yang boleh yang dapat
potensi diri murid memasak dengan cara yang menggunakan menggunakan serta mahir
dalam betul. perlatan memasak peralatan memasak menggunakan
menggunakan dengan cara yang tanpa bentuan guru peralatan
peralatan masakan betul dan ini akan lagi. memasak
membantu mereka meningkat.
semasa mengikuti
mana-mana
pertandingan
memasak.

PELAN TAKTIKAL KELAB ERT

7
ISU STRATEGIK Meningkatkan kepimpinan dan pengurusan dalam aktiviti kelab
MATLAMAT 1. Memupukan keyakinan diri dalam aktiviti kelab yang dirancang oleh guru.
STRATEGIK
INDIKATOR PRESTASI % murid yang meningkat dalam menjalankan aktiviti.
SASARAN
OBJEKTIF Meningkatkan peratus murid yang melibatkan diri dengan aktiviti yang dirancang.

STRATEGI Membimbing murid semasa aktiviti kelab dijalankan

Bil Program Tanggungjawab Tempoh masa Kos (RM) Output Indikator Pelan Kontegensi
Pencapaian
1 Seni Hiasan kaca PK Kokurikulum Melahirkan murid Semua ahli dapat Hiasan seni Bakul.
Guru Penasihat April 172.30 yang berinovasi mempelajari seni kraf
selain daripada
memasak.
2 Pertandingan memasak Julai 200.00 Melahirkan murid
antara kelas PK Kokurikulum yang Separuh ahli dalam Pertandingan
Guru Penasihat berpengatahuan kelab ERT boleh menghasilkan
dan berkemahiran melibatkan diri dalam sejenis kraf tangan
dalam bidang pertandingan yang yang melibatkan
masakan. dianjurkan bahan yang terpakai
di gunakan .
contohnya balang
kaca yang kosong.

8
PELAN OPERASI 1
Nama Projek : Seni Hiasan Kaca
Rational : Dasar Pendidikan Sekolah
Objektif : Meningkatkan peratus murid yang melibatkan diri dengan aktiviti yang dirancang.

Tarikh dan Tempoh : April


Kumpulan sasaran : Semua ahli kelab ERT

Langkah Proses Kerja Tangggungjawab Tempoh Status/ Senarai semak


1 Menyediakan kertas kerja PK Kokurikulum 3 hari
2 Membentuk Jawatankuasa PK Kokurikulum 1 hari
3 Mengadakan Mesyuarat Jawatankuasa Pelaksanaan 1 hari
- Ucapan pengerusi
- Melantik AJK dan agih tugas
- Tetap tarikh
- Bincang kos
4 Pelaksanaan (mungkin dalam bentuk LDP) Semua guru penasihat 1 hari

5 Laporan, refleksi dan penilaian Semua guru penasihat 1 hari

9
PETA ALIR

Mula Merancang Menyediakan kertas kerja Membentuk jawatan kuasa

Mengadakan mesyuarat Laporan Aktiviti

10
PELAN OPERASI 2
Nama Projek : Pertandingan memasak Antara kelas
Rational : Dasar Pendidikan Sekolah
Objektif : Melahirkan murid yang berpengetahuan dan berkemahiran dalam bidang masakan

Tarikh dan Tempoh : Julai


Kumpulan sasaran : Ahli kelab ERT dan murid kelas menengah rendah yang lain.

Langkah Proses Kerja Tangggungjawab Tempoh Status/ Senarai semak


1 Menyediakan kertas kerja PK Kokurikulum 3 hari
2 Membentuk Jawatankuasa PK Kokurikulum 1 hari
3 Mengadakan Mesyuarat Jawatankuasa Pelaksanaan 1 hari
- Ucapan pengerusi
- Melantik AJK dan agih tugas
- Tetap tarikh
- Bincang kos
4 Pelaksanaan (mungkin dalam bentuk LDP) Semua guru penasihat 1 hari

5 Laporan, refleksi dan penilaian Semua guru penasihat 1 hari

11
PETA ALIR

Mula Merancang Menyediakan kertas kerja Membentuk jawatan kuasa

Mengadakan mesyuarat Laporan Aktiviti

12
CARTA GANTT

TARIKH JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGOS SEP OKT
AKTIVITI 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Seni Hiasan
Kaca
Pertandingan
memasak
antara kelas

Disediakan Oleh : Flora anak Janang.

Guru Penasihat Kelab ERT

13