Anda di halaman 1dari 10

PELAN TAKTIKAL DAN PELAN OPERASI

TAHUN 2015

Kelab Bahasa Inggeris

SMK DESHON, SIBU


PELAN TAKTIKAL 1

Visi / Misi / Isu strategik Para pelajar lemah dalam penulisan karangan Bahasa Inggeris.
Matlamat strategik Melatih para pelajar untuk menghasilkan atau menulis karangan yang baik.
Indikator prestasi dan sasaran (jangka pendek) Bilangan pelajar yang berupaya untuk menulis karangan yang baik dan menarik.
Objektif (jangka pendek) Mempunyai sebanyak 10 orang ahli yang berupaya untuk menulis karangan
yang baik dan menarik.
Strategi Mengadakan aktiviti- aktiviti yang berkaitan dengan penulisan Bahasa Inggeris.

Bil Program / Tanggungjawab Tempoh Sumber / Output / Indikator Pelan Kontegensi Catatan
Projek (pelaksana) Kos Hasil Prestasi
1. Pertandingan Guru Penasihat Mei RM 50 Para pelajar Bilangan Aktiviti Menggunting
Menulis berupaya pelajar yang Keratan Akhbar (yang
Karangan untuk berupaya berkaitan dengan isu-isu
Bahasa menguasai untuk semasa)
Inggeris cara menulis
penulisan karangan
karangan yang baik
yang baik. dan menarik
PELAN TAKTIKAL 2

Visi / Misi / Isu strategik Para pelajar tidak berminat untuk menyertai aktiviti-aktiviti kelab dan
persatuan.
Matlamat strategik Peningkatan para pelajar yang berminat untuk menyertai aktiviti-aktiviti
kelab dan persatuan.
Indikator prestasi dan sasaran (jangka pendek) Bilangan pelajar yang berminat.
Objektif (jangka pendek) Mempunyai sebanyak 10 orang ahli yang berminat untuk menyertai aktiviti-
aktiviti kelab dan persatuan.
Strategi Mengadakan aktiviti- aktiviti kelab dan persatuan yang menarik.

Bil Program / Projek Tanggungjawab Tempoh Sumber Output / Indikator Prestasi Pelan Catatan
(pelaksana) / Kos Hasil Kontegensi/

1. Program Semua guru Jun RM500 Memberi Bilangan pelajar Ceramah


Bersama Kelab penasihat pendedahan yang berminat. daripada PK
dan Persatuan kepada Kokurikulum
pelajar
tentang
aktiviti
kelab dan
persatuan
PELAN TAKTIKAL 3

Visi / Misi / Isu strategik Para pelajar lemah dalam pertuturan Bahasa Inggeris.
Matlamat strategik Melatih para pelajar untuk fasih bertutur dalam Bahasa Inggeris.
Indikator prestasi dan sasaran (jangka pendek) Bilangan pelajar yang fasih bertutur dalam Bahasa Inggeris.
Objektif (jangka pendek) Mempunyai sebanyak 5 orang ahli yang berupaya untuk bertutur dalam
Bahasa Inggeris dengan fasih.
Strategi Mengadakan aktiviti- aktiviti yang melibatkan para pelajar untuk bertutur
dalam Bahasa Inggeris.

Bil Program / Projek Tanggungjawab Tempoh Sumber Output / Hasil Indikator Prestasi Pelan Catatan
(pelaksana) / Kos Kontegensi/

1. Pertandingan Guru penasihat Julai RM100 Meningkatkan Bilangan pelajar Pertandingan


Drama keyakinan yang fasih Bercerita
pelajar untuk bertutur dalam
bertutur Bahasa Inggeris.
dalam Bahasa
Inggeris.
PELAN TAKTIKAL 4

Visi / Misi / Isu strategik Para pelajar tidak berminat dalam kesusasteraan Bahasa Inggeris.
Matlamat strategik Peningkatan para pelajar yang berminat dalam kesusasteraan Bahasa
Inggeris.
Indikator prestasi dan sasaran (jangka pendek) Bilangan pelajar yang berminat.
Objektif (jangka pendek) Mempunyai sebanyak 10 orang ahli yang berminat dalam kesusasteraan
Bahasa Inggeris.
Strategi Mengadakan aktiviti- aktiviti yang berkaitan dengan kesusasteraan Bahasa
Inggeris.

Bil Program / Projek Tanggungjawab Tempoh Sumber Output / Hasil Indikator Pelan Catatan
(pelaksana) / Kos Prestasi Kontegensi
1. Kuiz Guru Penasihat Ogos RM 50 Para pelajar Bilangan pelajar Pertandingan .
Kesusasteraan berminat untuk yang berminat. Permainan
Bahasa mendalami Puzzle / Silang
Inggerisingkatan pengetahuan Kata
(Teks Sastera dalam
Tingkatan 1 kesusasteraan
Tingkatan 5) Bahasa
Inggeris
PELAN OPERASI 1

Nama Projek : Pertandingan Menulis Karangan Bahasa Inggeris


Rasional : Melatih para pelajar untuk menghasilkan atau menulis karangan yang baik.
Objektif : Menggalakkan para pelajar untuk memperbaiki dan mempertingkatkan teknik penulisan
mereka.
Tarikh dan tempoh pelaksanaan : Mei
Kumpulan Sasaran : Ahli-ahli Kelab Bahasa Inggeris

Langkah Proses Kerja Tanggungjawab Tempoh Status / Senarai Semak


1 Menyediakan Kertas Kerja Guru Penasihat 2 hari
2 Membentuk Jawatankuasa Guru Penasihat 2 hari
3 Mesyuarat
- Ucapan Guru Penasihat
- Tetap tarikh dan tempat
- Bincang kos Guru Penasihat 1 hari
- Lantik AJK Ahli-ahli Kelab
- Agihan tugas
- Hal-hal lain
4 Pelaksanaan Program
- Ahli-ahli kelab terlibat dalam pertandingan Ahli-ahli Kelab 1 hari
5 Penilaian dan Pelaporan
- Guru Penasihat mengadakan penilaian untuk melihat Guru Penasihat 1 hari
keberkesanan program ini Ahli-ahli Kelab
- Pandangan ahli-ahli kelab dibincangkan untuk
memantapkan lagi program tahunan ini pada masa akan
datang
Penilaian:
Tindakan Susulan:
PELAN OPERASI 2

Nama Projek : Program Bersama Kelab dan Persatuan


Rasional : Meningkatkan penglibatan para pelajar dalam aktiviti-aktiviti anjuran kelab dan persatuan
Objektif : Memberi pendedahan kepada para pelajar tentang aktiviti anjuran kelab dan persatuan
Tarikh dan tempoh : Jun
Kumpulan sasaran : Semua guru penasihat Kelab dan Persatuan

Langkah Proses Kerja Tanggungjawab Tempoh Status/ Senarai semak


1 Menyediakan kertas kerja PK Kokurikulum 3 hari

2 Membentuk jawatankuasa PK Kokurikulum 1 hari

3 Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Pelaksana 1 hari


- Ucapan pengerusi
- Melantik AJK dan agihan
tugas
- Tetap tarikh
- Bincang kos

4 Pelaksanaan Semua guru penasihat 1 hari

5 Laporan, Refleksi dan Semua guru penasihat 3 hari


Penilaian
Penilaian:
Tindakan Susulan:
PELAN OPERASI 3

Nama Projek : Pertandingan Drama


Rasional : Melatih para pelajar untuk fasih bertutur dalam Bahasa Inggeris.
Objektif : Menggalakkan para pelajar untuk bertutur dalam Bahasa Inggeris.
Tarikh dan tempoh pelaksanaan : Julai
Kumpulan Sasaran : Ahli-ahli Kelab Bahasa Inggeris

Langkah Proses Kerja Tanggungjawab Tempoh Status / Senarai Semak


1 Menyediakan Kertas Kerja Guru Penasihat 2 hari
2 Membentuk Jawatankuasa Guru Penasihat 2 hari
3 Mesyuarat
- Ucapan Guru Penasihat
- Tetap tarikh dan tempat
- Bincang kos Guru Penasihat 1 hari
- Lantik AJK Ahli-ahli Kelab
- Agihan tugas
- Hal-hal lain
4 Pelaksanaan Program
- Ahli-ahli kelab terlibat dalam pertandingan Ahli-ahli Kelab 3 hari
5 Penilaian dan Pelaporan
- Guru Penasihat mengadakan penilaian untuk melihat Guru Penasihat 1 hari
keberkesanan program ini Ahli-ahli Kelab
- Pandangan ahli-ahli kelab dibincangkan untuk
memantapkan lagi program tahunan ini pada masa akan
datang
Penilaian:
Tindakan Susulan:
PELAN OPERASI 4

Nama Projek : Kuiz Kesusasteraan Bahasa Inggeris


Rasional : Menggalakkan para pelajar untuk berminat dalam kesusasteraan Bahasa Inggeris.
Objektif : Menarik minat pelajar untuk mendalami pengetahuan mereka dalam kesusasteraan Bahasa
Inggeris.
Tarikh dan tempoh pelaksanaan : Ogos
Kumpulan Sasaran : Ahli-ahli Kelab Bahasa Inggeris

Langkah Proses Kerja Tanggungjawab Tempoh Status / Senarai Semak


1 Menyediakan Kertas Kerja Guru Penasihat 2 hari
2 Membentuk Jawatankuasa Guru Penasihat 2 hari
3 Mesyuarat
- Ucapan Guru Penasihat
- Tetap tarikh dan tempat
- Bincang kos Guru Penasihat 1 hari
- Lantik AJK Ahli-ahli Kelab
- Agihan tugas
- Hal-hal lain
4 Pelaksanaan Program
- Soalan berkaitan kesusasteraan Bahasa Inggeris Ahli-ahli Kelab 1 hari
- Ahli-ahli kelab terlibat dalam kuiz
5 Penilaian dan Pelaporan
- Guru Penasihat mengadakan penilaian untuk melihat Guru Penasihat 1 hari
keberkesanan program ini Ahli-ahli Kelab
- Pandangan ahli-ahli kelab dibincangkan untuk
memantapkan lagi program tahunan ini pada masa akan
datang
Penilaian:
Tindakan Susulan:
CARTA GANTT

Bil AKTIVITI JAN FEB MAC APR MEI JUN JULY OGOS SEPT OKT

1 P ertandingan
Menulis Karangan
Bahasa Inggeris

2 Program Bersama
Kelab dan Persatuan

3 Pertandingan
Drama

4 Kuiz Kesusasteraan
Bahasa Inggeris