Anda di halaman 1dari 4

MATRIKS BIMBINGAN GURU (TCT)

Nama GDB : No. KP GDB :


Nama Sekolah : Masa PdP :
Kod Sekolah : Band : Tarikh :
Kelas : Bilangan Murid : Bimbingan Kali Ke- :
: :
Tajuk / Objektif Nama SISC+

ASPEK 0 TAHAP 1 TAHAP 2 TAHAP 3 TAHAP 4 CATATAN

Guru menyediakan objektif Guru menyediakan objektif Guru menyediakan objektif Guru menyediakan objektif pembelajaran
pembelajaran yang tidak dapat diukur pembelajaran yang boleh diukur pembelajaran yang boleh diukur yang boleh diukur mengikut pelbagai
PEMBELAJARAN

dan tidak dibincangkan bersama-sama mengikut pelbagai aras keupayaan mengikut pelbagai aras keupayaan aras keupayaan murid; dan memenuhi
murid sebelum memulakan PdP. murid; dan memenuhi mana-mana murid; dan memenuhi mana-mana dua semua kualiti berikut :
OBJEKTIF

satu (1) daripada kualiti berikut: (2) daripada kualiti berikut:

membincangkan objektif dengan membincangkan objektif dengan membincangkan objektif dengan


jelas bersama-sama murid; jelas bersama-sama murid; jelas bersama-sama murid;
mengikut peruntukan masa yang mengikut peruntukan masa yang mengikut peruntukan masa yang
ditetapkan; dan ditetapkan; dan ditetapkan; dan
mengikut ketetapan kurikulum. mengikut ketetapan kurikulum. mengikut ketetapan kurikulum.

Guru menyediakan RPH yang Guru mencapai Tahap 1 dan Guru mencapai Tahap 1 dan memenuhi Guru mencapai Tahap 1 dan memenuhi
mengandungi objektif yang boleh diukur memenuhi mana-mana satu (1) mana-mana dua (2) daripada kualiti semua kualiti berikut :
dan aktiviti pembelajaran yang sesuai, daripada kualiti berikut: berikut:
PERANCANGAN

menentukan kaedah pentaksiran dalam


PENGAJARAN

PdP dan menyediakan ABM/ BBM /BBB mengikut pelbagai aras mengikut pelbagai aras keupayaan mengikut pelbagai aras keupayaan
/TMK. keupayaan murid murid murid
mengikut peruntukan masa yang mengikut peruntukan masa yang mengikut peruntukan masa yang
ditetapkan ditetapkan ditetapkan
mengikut ketetapan mengikut ketetapan mengikut ketetapan
kurikulum/arahan yang berkuat kurikulum/arahan yang berkuat kurikulum/arahan yang berkuat
kuasa. kuasa. kuasa.

1 | BPSH TCT 3.0


ASPEK 0 TAHAP 1 TAHAP 2 TAHAP 3 TAHAP 4 CATATAN

Pengajaran guru mengandungi aktiviti Pengajaran guru mencapai Tahap 1 Pengajaran guru mencapai Tahap 2 Pengajaran guru mencapai Tahap 3
bersifat arahan yang dilakukan oleh dengan aktiviti yang melibatkan dengan aktiviti yang melibatkan dengan sekurang-kurangnya dua
BERASASKAN AKTIVITI

murid serta dikaitkan dengan kreativiti, perbincangan dua hala, kreativiti, perbincangan dua hala, aktiviti yang berbeza dan melibatkan
pembelajaran murid aplikasi praktikal atau penggunaan aplikasi praktikal atau penggunaan kreativiti dan memenuhi semua
PENGAJARAN

KBAT dan memenuhi kualiti berikut: KBAT mengikut pelbagai aras kualiti berikut:
keupayaan murid dan memenuhi
mana-mana satu (1) kualiti berikut:

mengikut peruntukan masa yang mengikut peruntukan masa yang mengikut peruntukan masa yang
ditetapkan. ditetapkan. ditetapkan.
mengikut ketetapan kurikulum/ mengikut ketetapan kurikulum/ mengikut ketetapan kurikulum/
arahan yang berkuat kuasa. arahan yang berkuat kuasa. arahan yang berkuat kuasa.

Guru bercakap dengan jelas dan dapat Guru bercakap dengan jelas dan dapat Guru bercakap dengan jelas dan dapat Guru bercakap dengan jelas dan dapat
didengari serta menggunakan bahasa didengari serta menggunakan bahasa didengari serta menggunakan bahasa didengari serta menggunakan bahasa
yang mudah difahami oleh murid dan yang mudah difahami oleh murid dan yang mudah difahami oleh murid dan yang mudah difahami oleh murid dan
tidak membaca terus daripada buku memenuhi mana-mana satu (1) memenuhi mana-mana dua (2) memenuhi semua kualiti berikut :
KOMUNIKASI

teks. daripada kualiti berikut : daripada kualiti berikut :


nada dan ketinggian suara yang nada dan ketinggian suara yang nada dan ketinggian suara yang
berkesan secara berhemah; berkesan secara berhemah; berkesan secara berhemah;
secara menyeluruh meliputi secara menyeluruh meliputi semua secara menyeluruh meliputi semua
semua murid murid murid
secara berterusan dalam PdP secara berterusan dalam PdP secara berterusan dalam PdP

Guru membimbing murid dengan Guru membimbing murid dengan Guru membimbing murid dengan Guru membimbing murid dengan
pelibatan sebilangan kecil murid pelibatan sebahagian murid pelibatan sebilangan besar murid pelibatan semua murid memenuhi
memenuhi semua tindakan berikut : memenuhi semua tindakan berikut: memenuhi semua tindakan berikut: semua tindakan berikut:
PERHATIAN MURID

memberi respons berkaitan isi memberi respons berkaitan isi memberi respons berkaitan isi memberi respons berkaitan isi
TUMPUAN DAN

pelajaran pelajaran pelajaran pelajaran


berkomunikasi dalam berkomunikasi dalam berkomunikasi dalam berkomunikasi dalam
melaksanakan aktiviti melaksanakan aktiviti melaksanakan aktiviti pembelajaran melaksanakan aktiviti pembelajaran
pembelajaran pembelajaran memberi respons yang menjurus memberi respons yang menjurus ke
memberi respons yang menjurus memberi respons yang menjurus ke arah pemikiran kritis dan kreatif arah pemikiran kritis dan kreatif
ke arah pemikiran kritis dan kreatif ke arah pemikiran kritis dan kreatif berkaitan isi pelajaran berkaitan isi pelajaran
berkaitan isi pelajaran berkaitan isi pelajaran mengemukakan soalan berkaitan mengemukakan soalan berkaitan isi
mengemukakan soalan berkaitan mengemukakan soalan berkaitan isi pelajaran pelajaran
isi pelajaran isi pelajaran

2 | BPSH TCT 3.0


ASPEK 0 TAHAP 1 TAHAP 2 TAHAP 3 TAHAP 4 CATATAN
Guru mengelola suasana pembelajaran Guru mengelola suasana Guru mengelola suasana pembelajaran Guru mengelola suasana pembelajaran
secara berhemah dan menyeluruh pembelajaran secara berhemah dan secara berhemah, menyeluruh dan secara berhemah, menyeluruh dan
dengan memenuhi mana-mana satu menyeluruh dengan memenuhi mana- berterusan dengan memenuhi mana- berterusan dengan memenuhi semua
(1) kualiti berikut: mana dua (2) kualiti berikut: mana tiga (3) kualiti berikut: kualiti berikut:
mengawasi komunikasi murid mengawasi komunikasi murid mengawasi komunikasi murid mengawasi komunikasi murid
PENGURUSAN
BILIK DARJAH

dalam PdP dalam PdP dalam PdP dalam PdP


mengawasi perlakuan murid dalam mengawasi perlakuan murid mengawasi perlakuan murid dalam mengawasi perlakuan murid dalam
PdP dalam PdP PdP PdP
menyusun atur kedudukan murid menyusun atur kedudukan murid menyusun atur kedudukan murid menyusun atur kedudukan murid
selaras dengan aktiviti selaras dengan aktiviti selaras dengan aktiviti selaras dengan aktiviti
pembelajaran pembelajaran pembelajaran pembelajaran
mewujudkan persekitaran mewujudkan persekitaran mewujudkan persekitaran mewujudkan persekitaran
pembelajaran yang pembelajaran yang pembelajaran yang pembelajaran yang
menyeronokkan. menyeronokkan. menyeronokkan. menyeronokkan.
Guru menggunakan papan tulis untuk Guru menggunakan bahan sumber Guru menggunakan bahan sumber Guru menggunakan bahan sumber
menjelaskan konsep atau idea yang pembelajaran (ABM/BBM/BBB/TMK) pembelajaran (ABM/BBM/BBB/TMK) pembelajaran (ABM/BBM/BBB/TMK)
relevan dan perkataan/lukisan yang yang relevan, jelas dan menarik yang relevan, jelas dan menarik yang relevan, jelas, menarik, berkesan
digunakan adalah jelas. perhatian dengan memenuhi mana- perhatian dengan memenuhi mana- dan interaktif dengan memenuhi semua
PEMBELAJARAN
BAHAN SUMBER

mana satu (1) kualiti berikut: mana dua (2) kualiti berikut: kualiti berikut:
mengikut pelbagai aras; mengikut pelbagai aras; mengikut pelbagai aras;
mengikut peruntukan masa yang mengikut peruntukan masa yang mengikut peruntukan masa yang
ditetapkan; ditetapkan; ditetapkan;
mengikut ketetapan kurikulum mengikut ketetapan kurikulum mengikut ketetapan kurikulum
secara menyeluruh dari segi
kecukupan dan kecakupan/
meliputi semua murid

Guru menepati topik dan objektif Guru menepati topik dan objektif Guru mencapai Tahap 2 serta Guru mencapai Tahap 3 serta serta
pelajaran tetapi : pelajaran serta memenuhi kualiti memenuhi kualiti berikut: memenuhi kualiti berikut:
berikut:
membuat kesilapan isi kandungan tidak membuat kesilapan isi Mampu membuat keputusan dan menggabung/merentas/ mengaitkan
PENGETAHUAN
KANDUNGAN

memperlihatkan keraguan dalam kandungan menyelesaikan masalah dalam isi pelajaran dengan
penyampaian isi kandungan. tidak memperlihatkan keraguan kandungan pembelajaran secara tajuk/unit/tema/nilai/kemahiran/
dalam penyampaian isi berhemah. mata pelajaran lain dalam aktiviti
kandungan. pembelajaran.
memperlihatkan kesungguhan
dalam memenuhi pelbagai aras
keupayaan murid

3 | BPSH TCT 3.0


ASPEK 0 TAHAP 1 TAHAP 2 TAHAP 3 TAHAP 4 CATATAN
Guru menyoal murid dengan soalan Guru menyoal murid dengan soalan Guru mencapai Tahap 2 dan berupaya: Guru mencapai Tahap 3 dan berupaya:
yang relevan, selari dengan keperluan yang relevan, selari dengan keperluan
SECARA LISAN

objektif pelajaran dan berupaya: objektif pelajaran secara berterusan,


PENILAIAN

tekal dan berupaya:

mengenal pasti jawapan yang mengemukakan soalan yang menggalakkan murid menggalakkan murid memperoleh
betul dan salah atau memberi menjurus ke arah pemikiran kritis mengemukakan soalan berkaitan pengetahuan dan kemahiran secara
pengukuhan positif untuk jawapan dan kreatif mengikut keupayaan isi pelajaran. kendiri.
yang betul. murid yang pelbagai.

Guru menetapkan tugasan murid untuk Guru mencapai Tahap 1 dan Guru mencapai Tahap 2 dan berupaya: Guru mencapai Tahap 3 dan berupaya:
menguji pencapaian objektif berupaya:
pembelajaran dengan mengenal pasti
jawapan yang betul dan salah serta
TUGASAN MURID

berupaya:
PENILAIAN

memberi pengukuhan positif untuk mewujudkan tugasan yang mewujudkan tugasan yang
mengkhususkan tugasan dengan
jawapan yang betul dalam tugasan keupayaan murid yang pelbagai menggalakkan murid ke arah mendorong murid memperoleh
murid. membuat keputusan dan pengetahuan dan kemahiran secara
aras.
menyelesaikan masalah. kendiri.
secara berterusan, tekal dan segera secara menyeluruh dari segi
kecukupan dan kecakupan/ meliputi
semua murid

Guru mengakhiri pelajaran tetapi tidak Pengajaran guru mencapai Tahap 1 Pengajaran guru mencapaai Tahap 2 Pengajaran guru mencapai Tahap 3
KESIMPULAN

tidak membuat kesimpulan pelajaran. dan berupaya memberikan dan menjelaskan tiga hingga lima isi dan guru berupaya menerangkan
kesimpulan umum hasil utama yang telah dipelajari. sebab pelajaran berkenaan penting
pembelajaran. serta hubung kaitnya dengan
pelajaran lain/kehidupan seharian.

Guru dapat membuat pemerhatian Guru mencapai Tahap 1 dengan Guru mencapai Tahap 2 dengan Guru mencapai Tahap 3 dengan
PEMBELAJARAN

secara umum mengenai pengajaran mengenal pasti sekurang-kurangnya mengenal pasti sekurang-kurangnya mengenal pasti sekurang-kurangnya
dan memenuhi kualiti berikut: satu kekuatan dan satu keperluan satu kekuatan dan satu keperluan dua kekuatan dan dua keperluan
REFLEKSI

berdasarkan objektif pelajaran; penambahbaikan secara menyeluruh penambahbaikan serta dilaksanakan penambahbaikan serta dilaksanakan
mengikut ketetapan/arahan dari segi kecukupan dan kecakupan/ secara segera/berterusan/tekal. secara segera/berterusan/tekal.
pelaksanaan pentaksiran yang meliputi semua murid.
berkuat kuasa

Tandatangan GDB : Tarikh :


4 | BPSH TCT 3.0