Anda di halaman 1dari 14

Jawab semua soalan

Masa yang dicadangkan untuk menjawab setiap soalan ialah 45 minit.

SOALAN 1

Eksperimen telah dilaksanakan oleh sekumpulan pelajar untuk mengenalpasti


kepekatan larutan sukrosa yang isotonik terhadap sap sel kentang. Pelajar
tersebut telah mengikut langkah-langkah berikut.

Langkah 1 : Enam jalur silinder kentang dipotong dengan menggunakan


penebuk gabus. Setiap jalur kentang diukur dan dipotong dengan
panjang 5 cm.

Langkah 2 : Enam tabung uji dilabel A, B, C, D, E dan F.

Langkah 3 : Enam tabung uji diisi dengan kepekatan larutan yang


berbeza mengikut senarai di bawah dan diletakkan di rak
tabung uji.

Tabung uji A : 10 ml air suling


Tabung uji B : 10 ml 0.2 ml mol dm3 larutan sukrosa
Tabung uji C : 10 ml 0.4 ml mol dm3 larutan sukrosa
Tabung uji D : 10 ml 0.6 ml mol dm3 larutan sukrosa
Tabung uji E : 10 ml 0.8 ml mol dm3 larutan sukrosa
Tabung uji F : 10 ml 1.0 ml mol dm3 larutan sukrosa

Langkah 4: Setiap satu jalur kentang dimasukkan ke dalam tabung uji A F,


dan dibiarkan selama 1 jam seperti ditunjukkan dalam Rajah 1.

Rajah 1

1
2
Langkah 5: Selepas satu jam, setiap jalur kentang dikeluarkan dari tabung uji
dengan menggunakan forcep dan dikeringkan dengan menggunakan
kertas turas. Panjang jalur kentang diukur dan direkodkan dalam
jadual.

Keputusan yang diperolehi direkodkan dalam jadual 1 di bawah.

Keputusan Panjang
Tabung Kepekatan
jalur
uji latrutan
kentang
sukrosa
(cm)
-3
(mol dm )
A 0

B 0.2

C 0.4

3
4
D 0.6

E 0.8

F 1.0

Jadual 1

(a) (i) Berdasarkan Jadual 1, nyatakan dua pemerhatian eksperimen ini.

1.

2.

[3 markah]

(ii)
Nyatakan dua inferen yang sepadan dengan pemerhatian di 1(a)(i)

1.

2.

[3 markah]

5
(b)
Dalam ruangan yang disediakan dalam jadual 1, rekodkan panjang [3 markah]
jalur kentang dalam kepekatan larutan sukrosa yang berlainan

(c)
Lengkapkan Jadual 2 berdasarkan eksperimen ini.

Pemboleh ubah Cara mengendalikan pemboleh ubah

Pembolehubah dimanipulasikan
_______________________________
__ __________________________________
_______________________________ __________________________________
_______________________________ __________________________________

Pembolehubah bergerak balas


_______________________________
__ __________________________________
______________________________ __________________________________
_______________________________ __________________________________

Pembolehubah dimalarkan
_______________________________
__ __________________________________
_______________________________ __________________________________
_______________________________ __________________________________
[3 markah]

Jadual 2

6
(d) Nyatakan hipotesis untuk eksperimen ini .

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

7
g
[ 3 markah ]melaw
(e) (i) an
Rekodkan kepek
data yang atan
dikumpul larutan
dalam sukros
a.
Jadual 3.

Tabung
uji

A
B
C
D
E
F

(ii)
Lu
ki
sk
an
gr
af
ya
ng
m
en
un
ju
kk
an
pe
ru
ba
ha
n
pa
nj
an
g
jal
ur
ke
nt
an
8
[3markah]

[3
markah]

9
1
0
(f) Berdasarkan graf, nyatakan kepekatan sap sel kentang.

___________________________________________________________
[ 3 markah ]

(g) Terangkan hubungan antara perubahan panjang jalur kentang dengan kepekatan
larutan sukrosa.

[ 3 markah ]
(h) Senaraikan alat dan radas yang digunakan dalam eksperimen ini.

Bahan Radas

[ 3 markah ]
(i) Terangkan mengapakah berlebihan baja yang digunakan untuk tumbuhan akan
menyebabkan tumbuhan itu layu.

[ 3 markah ]

11
LATIHAN SOALAN MENGEKSPERIMEN

Suhu badan seorang murid yang mangalami dingin dan demam adalah 38.3C. Dalam keadaan
tersebut, kadar pencernaan makanan dalam sistem pencernaan menurun dengan cepat.

Berdasarkan maklumat di atas, merancang satu eksperimen makmal untuk mengkaji kesan suhu
ke atas kadar tindak balas enzim.
Lengkapkan perancangan eksperimen anda .

Tujuan Untuk mengkaji______________________________________________

Pernyataan
Apakah ____________________________________________________
masalah

Hipotesis

Dimanipulasikan: ______________________________________

Pembolehubah Bergerak balas: ______________________________________

Dimalarkan: ______________________________________

Bahan Larutan kanji 1%, ________________________,


____________________________,___________________

Radas Bikar, ______________________,


__________________________,______________________, penitis, jubin

12
putih.

___________________ masa diambil untuk hidrolisis kanji yang lengkap


Teknik
dalam suhu yang berbeza dengan menggunakan ____________________

1. Labelkan 10 tabung uji sebagai A, A1, B, B1, C, C1, D, D1, E, E1.

2. Isikan tabung uji A, B, C, D dan E dengan 1 m enzim amilase.

3. Isikan tabung uji A1, B1, C1, D1 dan E1 dengan 5 m ampaian kanji.

4. Sediakan 5 rendaman air pada 10C, 20C. 30C, 40C dan 50C.

5. Letakkan sepasang tabung uji berlabel: A dan A1, B dan B1, C dan C1, D
dan D1, E dan E1 ke dalam setiap rendaman air yang disediakan.

6. Selepas 5 minit, tuangkan kandungan tabung uji A1, B1, C1, D1 dan E1 ke
dalam tabung uji A, B, C, D dan E masing-masing.
Prosedur
7. Dengan serta-merta, ambil setitik campuran daripada tabung uji A, B, C, D
dan E dan menguji dengan larutan iodin dengan menggunakan jubin putih.

8. Langkah berjaga-jaga:

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

9. Ulangkan langkah 7 dalam selang 1 minit bagi 15 minit.

10. Catatkan semua pemerhatian dalam satu jadual.

Data

13
[17 markah]

14