Anda di halaman 1dari 10

SEKOLAH KEBANGSAAN TROPICANA

JALAN TROPICANA SELATAN, 47410 PETALING JAYA, SELANGOR

Peperiksaan Kendalian Berasaskan Sekolah 1 (PKBS 1)


2017
BAHASA INGGERIS
TAHUN 1
MASA: SATU JAM (1 JAM)

NAMA:
KELAS:
TARIKH:

ARAHAN:
1. Jawab semua soalan
2. Kertas soalan ini mengandungi bahagian A, B, dan C.

Kertas soalan ini mengandungi 10 halaman yang bercetak

MARKAH /100
GRED

Tandatangan Ibu Bapa/Penjaga : _________________________

DISEDIAKAN OLEH: DISEMAK OLEH: DISAHKAN OLEH:


(PN.NOOR FAUZIATI BT (CIK RAAFAH AZKIA BT (TN. HJ SHAMSUDIN B.
MOHD NOOR) ABDULLAH RIPAIN) SADLI)

*berdasarkan piawaian SKPM

1
SECTION A
Circle the correct answer.
1. This is a ________________
A. sun
B. book
C. sock

2. I see using my _______________


A. eyes
B. ears
C. hands

3. This is an ________________.
A. orange
B. apple
C. cherry

4. This is a big ________________.


A. cat
B. dog
C. alligator

5. I see a _____________.
A. snake
B. snail
C. ant

6. The __________ shines brightly.


A. sun
B. star
C. moon

2
7. I eat my food at the ________________.
A. library
B. science lab
C. canteen

8. I am writing using a ___________.


A. pencil
B. paper
C. eraser

9. He sits on the ___________.


A. chair
B. table
C. bed

10. We study in the ___________.


A. library
B. classroom
C. field

( /20 MARKS)

3
SECTION B

A. Fill the missing alphabet correctly.

i l

o p

u v

y
( /10 MARKS)

4
B. Match the uppercase letter to its lowercase letter.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

( /16 MARKS)
5
C. Write the sound that is made by each animal in the picture.

croakcroak hiss...hiss tweettweet

mewmew moo...moo... quackquack

1.

2.

3.

4.

5.

6.

( /12 MARKS)

6
D. Group these words.
ant sun astronaut ambulance six
snail snake arrow alligator soup

a s

( /10 MARKS)

7
E. Fill in the blanks with the correct first letter.

a s p

__ u n ____e en nc ci l
il

__ o c k __ n a i l

__ i z z a __ n t

( /12 MARKS)

8
SECTION C

A. Fill in the letters.

1.

2.

3.

4.

5.

( /10 MARKS)

9
B. Look at the pictures. Fill in the blanks.

1.

2.

3.

Siti
Hello,
4.

5.

( / 10 MARKS)

-KERTAS SOALAN TAMAT-

10