Anda di halaman 1dari 6

RINGKASAN MAKLUMAT KURSUS

VERSI PELAJAR
1. Nama Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku
Kursus/Modul Behaviour and Classroom Management
2. Kod Kursus EDUP3043

3. Nama Staf
Dr. Mohd Nordin Abu Bakar
Akademik

4. Rasional Kursus ini ditawarkan supaya pelajar dapat menguasai kemahiran pengurusan bilik darjah
Kursus/Modul dan tingkah laku dan berupaya mempraktikkan pelbagai model pengurusan disiplin dan
dalam Program intervensi dalam menangani masalah tingkah laku di dalam bilik darjah.

5. Semester dan
Semester 1 Tahun 2
Tahun ditawarkan

6. Jumlah Jam Jumlah Jam Pembelajaran


Pembelajaran Bersemuka Bukan Bersemuka
Bersemuka dan Bukan Bersemuka

K = Kuliah
T = Tutorial K T A P K T A P
A = Amali
125
P= Pentaksiran
30 15 - 2.5 30 30 - 17.5

7. Nilai Kredit 3

8. Prasyarat (jika ada) Tiada

9. Hasil Pembelajaran Pada akhir kursus ini pelajar dapat:


Kursus (Course
Learning 1. Menjelaskan secara mendalam konsep pengurusan bilik darjah dan tingkah laku yang
berkesan. (C2, LO1)
Outcomes, CLO)
2. Membincangkan dengan kritis peranan guru dalam menguruskan persekitaran
pembelajaran yang kondusif dan membina hubungan yang positif di dalam bilik darjah
aliran perdana dan inklusif (C4,LO3,CTPS3)
3. Menganalisis isu-isu semasa berkaitan tingkah laku bermasalah di dalam bilik darjah
dengan merujuk pelbagai sumber yang relevan (C4, LO3, LO6, LL1, CTPS3)
4. Memilih model pengurusan disiplin dan intervensi yang sesuai bagi menangani tingkah
laku bermasalah di dalam bilik darjah (C5, A1, LO3, CTPS3)
5. Membina pelan pengurusan bilik darjah yang efektif secara kreatif dan inovatif (C6, LO3,
CTPS3)

ARAS TAKSONOMI PEMBELAJARAN


DOMAIN KOGNITIF DOMAIN PSIKOMOTOR DOMAIN AFEKTIF
Respons ketara kompleks

Memberi maklum balas


Respons berpandu

Menghayati nilai
Mengorganisasi

CLO
Menganalisis

Lakuan tulen
Mengapikasi

Mekanisme
Memahami
Mengingat

Menerima
Mencipta

Adaptasi
Persepsi
Menilai

Menilai
Set

C C C C C C P P P P P P P A A A A A
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5
x
1
x
2
x
3
x x
4
5 x

Berkuat kuasa Mulai Jun 2015


(Kemas kini Jun 2017)

1
10. Kemahiran Boleh
Pindah
(Transferable Skills, Pemikiran Kritis dan Kemahiran Menyelesaikan maalah (CTPS3); Pembelajaran Sepanjang
Hayat dan Pengurusan Maklumat (LL1)
TS):

11. Strategi Pengajaran


dan Pembelajaran Strategi pengajaran dan pembelajaran:
serta Pentaksiran
Kuliah, tutorial dan perbincangan

Strategi Pentaksiran:
Pentaksiran terbahagi kepada dua bahagian iaitu Kerja kursus(50%) dan Peperiksaan
Akhir(50%). Kerja kursus dilaksanakan sepanjang kursus manakala Peperiksaan dijalankan
diakhir semester.

Kerja kursus terdiri daripada pengurusan grafik dan penulisan akademik. Kerja kursus
digubal dengan merujuk Buku Panduan Penggubalan Kerja Kursus. Peperiksaan adalah
berbentuk ujian bertulis yang digubal dengan merujuk Buku Panduan Penggubalan Kertas
Peperiksaan.

Learning Outcome (LO) Kaedah Pengajaran dan Jenis Pentaksiran


Pembelajaran

Kuliah Ujian Bertulis


LO1 - Pengetahuan
Tutorial Pengurusan Grafik

LO3 - Kemahiran saintifik, Kuliah Ujian Bertulis


kemahiran berfikir dan Tutorial Pengurusan Grafik
menyelesaikan masalah Perbincangan Penulisan Akademik

Kuliah Ujian Bertulis


LO6 - Pembelajaran
Tutorial Pengurusan Grafik
Sepanjang Hayat
Perbincangan Penulisan Akademik

12. Sinopsis Kursus ini merangkumi pengurusan bilik darjah dan tingkah laku murid sekolah rendah;
peranan guru dalam mengurus bilik darjah aliran perdana dan inklusif; membina hubungan
yang positif di dalam bilik darjah; model-model pengurusan disiplin; pengurusan tingkah laku
bermasalah di dalam bilik darjah; intervensi menangani tingkah laku bermasalah dan
membina pelan pengurusan bilik darjah yang efektif.

This course focuses on the behaviour and classroom management in primary schools, the
roles of teachers in mainstream and inclusive classroom management; building positive
relationship in the classroom; models of discipline management; managing behavioural
problems in the classroom through interventions and designing an effective classroom plan.

13. Mod Penyampaian Kuliah dan Tutorial.

14. Kaedah dan Jenis Kerja Kursus : 50%


Pentaksiran Peperiksaan Akhir : 50%

Jenis Pentaksiran Kaedah Pentaksiran Peratusan

Ujian bertulis Peperiksaan Akhir 50%

Pengurusan Grafik 10%


Tugasan
Penulisan Akademik 40%

Berkuat kuasa Mulai Jun 2015


(Kemas kini Jun 2017)

2
Jumlah SLT
Bersemuka
Bersemuka
Interaksi

Interaksi
Bukan
Kerangka Kursus/Modul dan Jumlah Jam Pembelajaran
15. Pelajar (Student Learning Time, SLT) setiap tajuk

Pentaksiran

Pentaksiran
Tutorial

Tutorial
Kuliah

Kuliah
Amali

Amali
1. Pengurusan Bilik Darjah
Konsep pengurusan bilik darjah
Ciri-ciri guru yang efektif dalam pengurusan bilik
darjah
- Kualiti peribadi 2 1 2 2 7
- Kompetensi pengajaran dan
pembelajaran
- Penghayatan budaya penyayang

2. Peranan Guru dalam Pengurusan Bilik


Darjah
Persekitaran pembelajaran yang kondusif untuk
murid
- Persekitaran fizikal 4 1 4 2 11
- Persekitaran psikososial
- Peraturan dan rutin bilik darjah
Pengurusan sumber maklumat murid

3. Membina Hubungan yang Positif di dalam


Bilik Darjah
Kepentingan membina hubungan yang positif
Faktor-faktor mempengaruhi hubungan yang positif
antara guru dan murid 3 1 3 2 9
Strategi membina hubungan positif guru-murid
Dinamika bilik darjah

4. Model Pengurusan Disiplin Bilik Darjah


Konsep disiplin bilik darjah
Model-model Pengurusan Disiplin
- Model Disiplin Asertif Canter
- Model Akibat Logikal Dreikurs 6 2 6 4 18
- Model Pengurusan Kelompok Kounin
- Model Pengurusan Bilik darjah Thomas Gordon
- Model Beyond Discipline Alfie Kohn

5. Pengurusan Bilik Darjah Inklusif yang


Melibatkan Murid Berkeperluan khas
Masalah Kecacatan Fizikal
Masalah Penglihatan
Masalah Pendengaran
Masalah Pembelajaran 3 1 3 2 9
Autisitik
Lewat Perkembangan
Hiperaktif
Pintar Cerdas

Berkuat kuasa Mulai Jun 2015


(Kemas kini Jun 2017)

7
6. Pengurusan Tingkahlaku Bermasalah dalam Bilik
Darjah
Jenis-jenis tingkah laku bermasalah
Punca tingkah laku bermasalah 2 1 2 2 7
Tindakan guru dalam menguruskan tingkah laku
bermasalah
Halangan dalam menguruskan tingkah laku
bermasalah

7. Intervensi Menangani Tingkah Laku Bermasalah


Teknik Modifikasi Tingkah Laku
Kemahiran-kemahiran Asas Bimbingan dan
Kaunseling Sekolah Rendah
Terapi bermain 8 7 8 14 37
Terapi bercerita
Terapi seni
Terapi muzik

8. Pelan Pengurusan Bilik Darjah


Membina Pelan Pengurusan Bilik Darjah yang
Efektif secara Kreatif dan Inovatif
Halangan dalam Pengurusan Bilik Darjah 2 1 2 2 7

Kerja Kursus 10 10

Amali

Ulangkaji Peperiksaan 7.5 7.5

Peperiksaan 2.5 2.5

Jumlah 30 15 2.5 30 30 17.5 125

Bersemuka Bukan Bersemuka


JUMLAH JAM PEMBELAJARAN
BERSEMUKA DAN BUKAN BERSEMUKA
Kuliah 30 30

Tutorial 15 30

Pengurusan Grafik
(300 patah - 2
perkataan)

Penulisan Akademik
(1300 patah - 8
perkataan)

Peperiksaan Akhir 2.5 7.5

Jumlah 47.5 77.5

Jumlah Jam
Pembelajaran 125
Pelajar (SLT)

Jam Kredit 3

Berkuat kuasa Mulai Jun 2015


(Kemas kini Jun 2017)

8
15. Rujukan Asas C harles, C.M. (2010). Building Classroom Discipline. (10thed.). NewYork: Allyn and Bacon.
th
Jones, R. N. (2013). Introduction to Counselling Skills (4 ed.) London: Sage
Publication Ltd.

Roth, J. (2015). Classroom Management for Successful Instruction .Huntington Beach.


Shell Education.

Rujukan Tambahan Evertson, C.M. & Emmer, E.T. (2012). Classroom Management for Elementary Teachers .
th
(9 ed). New Jersey. Pearson.
Charles, C.M.(2008). Todays Best Classroom Management Strategies: Paths to Positive
Discipline. NewYork: Allyn and Bacon.

Goh Swee Chiew. (2007). Classroom Management: Creating Positive Learning Environments.
Australia : Pearson Prentice Hall

Haliza Hamzah, Joy N. Samuel. (2014). Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkahlaku: Shah
Alam : Oxford Fajar Sdn. Bhd.

Hardin,C.J.(2011). Effective classroom management: Models and Strategies for Todays


rd
classrooms.(3 ed.).New Jersey: Pearson Educational Ltd.
nd
Kottler, J.A . (2006) . Counselling Skills for Teachers (2 ed.). London: Sage Publications

Malchiodi, C.A. (2013). Creative Arts and Play Therapy for Attachment Problems. New York:
Guilford.
Myint Swe Khine, Lourdusamy,A., Quek, C. L. & Wong, F.L.(eds).(2005). Classroom
Management. Singapore: Pearson Prentice Hall.

Maklumat
16. Tiada
Tambahan

Berkuat kuasa Mulai Jun 2015


(Kemas kini Jun 2017)

9
Berkuat kuasa Mulai Jun 2015
(Kemas kini Jun 2017)

1
0

Anda mungkin juga menyukai