Anda di halaman 1dari 7
INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS GAYA TUGASAN KERJA KURSUS TAHUN AKADEMIK: 2017

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS GAYA

TUGASAN KERJA KURSUS

TAHUN AKADEMIK: 2017

Program:

Program Ijazah Sarjana Muda

Nama Pelajar:

Perguruan

Kod: EDU3093

Semester/Tahun : Semester 2 Tahun 4 Ambilan : Januari 2014 Kumpulan : Bahasa Melayu, Pendidikan Seni Visual, TESL

Nama Kursus : Guru dan Cabaran Semasa

 

Tugasan

Tarikh Mula

 

Tarikh Hantar

1. Pembentangan

17 Julai 2017

28

Julai 2017

2. Penulisan Akademik

4 September 2017

22

September 2017

HASIL PEMBELAJARAN KURSUS

1. Membincangkan secara mendalam peraturan-peraturan awam yang berkaitan dengan kerjaya guru(C2, LO1)

2. Membentangkan analisis kritis isu-isu dan cabaran-cabaran semasa yang dihadapi oleh guru dengan merujuk kepada pelbagai sumber yang relevan (C4, LO3, LO4, LO6, CTPS2, CS3, LL1)

3. Mencadangkan langkah-langkah yang berkesan untuk menangani gangguan emosi dalam kalangan guru dan murid(C5, LO3, CTPS3)

4. Merangka pelan tindakan untuk mengurus perubahan dalam bidang pendidikan sesuai dengan kehendak pendidikan semasa(C6, LO3, LO6, CTPS3, LL1)

Kerja kursus ini menilai Hasil Pembelajaran 2 dan 3.

Objektif Kerja Kursus:

Pelajar dapat :

1. Menganalisis dan membentang analisis kritis isu-isu dan cabaran-cabaran semasa yang dihadapi oleh guru dengan merujuk kepada pelbagai sumber yang relevan (C4, LO3, LO4, LO6, CTPS2, CS3, LL1)

2. Menghasilkan penulisan akademik mengenai cadangan langkah-langkah yang berkesan untuk menangani gangguan emosi dalam kalangan guru dan murid (C5, LO3, CTPS3)

Pelajar dikehendaki melaksanakan tugasan berikut:

Tugasan 1 : Pembentangan (10%)

Pendedahan murid kepada akses dan aplikasi maklumat yang lebih luas berikutan kepesatan teknologi maklumat dan komunikasi pastinya menuntut warga Pendidik untuk melengkapkan diri dengan kemahiran terkini agar mudah menghadapi cabaran pendidikan di alaf baharu ini (Khair Mohd Yusof,

2017).

1

Secara berkumpulan (dua atau tiga orang), pilih mana-mana isu dan cabaran pendidikan semasa dan bentangkan analisis kritis isu-isu dan cabaran-cabaran semasa yang dihadapi oleh guru dengan merujuk kepada pelbagai sumber yang relevan.

Panduan Pembentangan :

1. Aplikasi dan perisian dalam pembentangan mengikut kreativiti kumpulan.

2. Tempoh masa pembentangan ialah 10 hingga 15 minit.

Tugasan 2: Penulisan Akademik (40%)

Cabaran paling utama bagi guru alaf baru ialah pengendalian emosi yang baik. Kecemerlangan seorang guru di dalam pengajarannya tidak mungkin begitu andai dirinya tidak mampu mengawal emosi sendiri. Berdasarkan kenyataan di atas, analisis punca-punca gangguan emosi dan cadangkan langkah-langkah yang berkesan untuk menangani gangguan emosi dalam kalangan guru.

Garis Panduan Penulisan Akademik:

1. Panjang penulisan akademik tidak melebihi 1800 patah perkataan. Ia perlu ditaip dengan saiz fon

Arial 11 dan langkau 1.5 baris.

2. Hujah-hujah dalam penulisan anda harus disokong oleh dapatan pengkaji dalam bidang berkaitan.

3. Rujukan harus daripada pelbagai sumber seperti jurnal, buku rujukan dan sumber laman sesawang [internet].

4. Prosedur rujukan perlu mengikut format dan gaya APA [American Psychological assosiation].

5. Penulisan akademik harus menunjukkan keaslian, kematangan dan bermutu ilmiah.

6. Amalan plagiat tidak dibenarkan sama sekali.

7. Bukti-bukti,bahan-bahan dan citation yang dapat menyokong hujah-hujah dan hendaklah dikemukakan.

8. Muka depan tugasan merangkumi:

Nama Pelajar

Angka Giliran

No.Kad Pengenalan

Kumpulan/Unit

Kod dan nama Kursus

Kriteria Pentaksiran Tugasan ini akan disemak berdasarkan rubrik yang disediakan.

Format Penulisan Bahan Rujukan

Semua bahan rujukan yang dicatat dalam hasil penulisan perlu berdasarkan format APA seperti contoh-contoh di bawah :

i. Jurnal DuFour, R. (2002). The learning-centred principal: Educational Leadership, 59(8). 12- 15.

ii. Jurnal Online Evnine, S. J. (2001). The universality of logic: On the connection between rationality and logical ability [Electronic version]. Mind, 110, 335-367.

2

iii.

Laman Web

National Park Service. (2003, February 11). Abraham Lincoln Birthplace National Historic

Site.Retrieved February 13, 2003, from http://www.nps.gov/abli/

iv. Buku

Naisbitt, J. and Aburdence, M. (1989). Megatrends 2000. London: Pan Books.

vi. Artikel Dari Buku

Nickerson, R. (1987). Why teach thinking? In J. B. Baron & R.J. Sternberg (Eds). Teaching thinking skills: Theory and practice. New York: W.H. Freeman and Company. 27-37.

vii. Suratkhabar Holden, S. (1998, May 16). Frank Sinatra dies at 82: Matchless stylist of pop. The New York Times, pp. AI, A22-A23.

Holden, S. (1998, May 16). Frank Sinatra dies at 82: Matchless stylist of pop. The New

3

RUBRIK PEMARKAHAN PEMBENTANGAN (KUMPULAN)(10 MARKAH-10 %)

 

Amat Cemerlang (A+) 90 100

Cemerlang

Kepujian

Sederhana

Lemah (C-, D+ , D dan

F)

Gred/ Kriteria

(A dan A-) 75 89

(B+, B dan B-) 60 74

(C+ dan C) 50 59

<50

Skala 10

Tugasan 1 (9 - 10 markah)

Tugasan 1 (7 - 8 markah)

Tugasan 1 (6 - 5 markah)

Tugasan 1 (4 3 markah)

Tugasan 1 (1 - 2 markah)

Markah

 

Tiada kesilapan ejaan, ayat dan tanda baca. Mudah dibaca /

Terdapat kesilapan ejaan, ayat dan tanda bahasa minima.

Terdapat kesilapan ejaan, ayat dan tanda bahasa di sana sini.

Terdapat

Terdapat terlalu banyak kesilapan ejaan, ayat dan tanda bahasa.

banyak

kesilapan

ejaan, ayat

saiz sesuai; tidak melebihi 3

 

dan tanda

 

bahasa.

 

fonts.

Slaid

Reka bentuk

Terlalu banyak informasi pada satu atau dua slaid.

Terlalu banyak informasi pada lebih dari dua lebih slaid.

Terlalu

Slaid sukar untuk dibaca dan terlalu banyak informasi dimasukkan dalam satu slaid

Pembentangan

PPT tidak

padat,

banyak

informasi

penggunaan

pada

warna berkesan

untuk

   

kebanyakan

slaid.

penekanan dan

mengaplikasi

 

teknik CASPER

.

 

Kelancaran

Kelancaran

Kelancaran

Kelancaran

Kelancaran

bahasa amat

bahasa baik

bahasa

bahasa kurang

bahasa lemah

baik

sederhana

baik

Kelancaran

Berkeyakinan

Berkeyakinan

Keyakinan yang

Keyakinan yang

Tidak yakin

tinggi dalam

dalam

sederhana

memuaskan

dalam

menyampaikan

menyampaikan

dalam

dalam

menyampaikan

hujah

hujah

menyampaikan

menyampaikan

hujah

hujah

hujah

 

Kefahaman yang menyeluruh serta mendalam tentang idea- idea utama pada tahap amat cemerlang

Kefahaman yang menyeluruh serta mendalam tentang idea- idea utama pada tahap cemerlang

Kefahaman yang menyeluruh serta mendalam tentang idea- idea utama pada tahap baik

Kefahaman yang menyeluruh serta mendalam tentang idea- idea utama pada tahap memuaskan

Kefahaman tentang idea- idea utama pada tahap minimun

Penguasaan

Isi Kandungan

Dapat memberi respon semasa sesi soal jawab dengan sangat jelas

Dapat memberi respon semasa sesi soal jawab dengan jelas, teratur dan tepat

Dapat memberi respon semasa sesi soal jawab dengan jelas dan teratur

Dapat memberi respon semasa sesi soal jawab dengan jelas tetapi tidak teratur

Tidak dapat

memberi respon

semasa sesi

soal jawab

4

RUBRIK PEMARKAHAN PENULISAN AKADEMIK (INDIVIDU)(50 MARKAH- 40 %)

KRITERIA

 

INDIKATOR PRESTASI DAN PEMARKAHAN

 
 

Amat Cemerlang (A+) 90 100

     

Lemah

Spesifikasi

Cemerlang

(A dan A-) 75 - 89

Kepujian

(B+, B dan B-) 60 - 74

Sederhana

(C+ dan C) 50 - 59

(C-, D+ , D dan

F)

Pemarkahan

 

<50

         
 

Tugasan 2

Tugasan 2

Tugasan 2

Tugasan 2

Tugasan 2

41-50

31-40

21-30

11-20

 

0-10

 

Amat

       

Cemerlang

(5 markah)

Cemerlang

(4 markah)

Baik

(3 markah)

Sederhana

(2 markah)

Lemah

(1 markah)

1. Pengenalan

Menunjukkan

Menunjukkan

Menunjukkan

Kurang

Tidak

dapat

kefahaman

kefahaman

kefahaman

memberikan

menjelaskan

(5 markah)

yang

tepat

yang

baik

yang

penjelasan

pengenalan

berkaitan

berkaitan

memuaskan

pengenalan

tugasan

dan

pengenalan

dengan

bagi

tugasan

dan

tidak

menepati

tugasan

dan

pengenalan

pengenalan

tajuk tugasan.

tajuk tugasan.

tajuk

tugasan

tugasan

dan

tugasan

dan

yang terperinci

tajuk tugasan.

tajuk tugasan.

dan

menyeluruh.

 

Amat Cemerlang (9 - 10 markah)

Cemerlang (7 - 8 markah)

Baik (6 - 5 markah)

Sederhana (4 - 3markah)

Lemah (1 - 2 markah)

2. Punca-punca

Dapat

Dapat menerangkan mengenai punca-punca gangguan emosi dalam kalangan guru dengan tepat, jelas dan kualiti kefahaman yang baik.

Dapat

Menerangkan

Menerangkan

gangguan

menerangkan

menerangkan

mengenai

mengenai

 

emosi dalam

mengenai

mengenai

punca-punca

punca-punca

kalangan guru

punca-punca

punca-punca

gangguan

gangguan

 

gangguan

gangguan

emosi dalam

emosi dalam

(10 markah)

emosi dalam

emosi dalam

kalangan guru

kalangan guru

kalangan guru

kalangan guru

dan kualiti

dan tidak

 

dengan tepat,

dengan

kefahaman

memperlihatkan

jelas, terperinci

memuaskan

yang terhad.

kualiti

dan kualiti

dan kualiti

kefahaman.

kefahaman

kefahaman

yang

 

yang

menyeluruh.

sederhana.

5

 

Amat Cemerlang (9 - 10 markah)

Cemerlang (7 - 8 markah)

Baik (6 - 5 markah)

Sederhana (4 - 3markah)

Lemah (1 - 2 markah)

3.

Menganalisis

Dapat

Dapat menganalisis punca-punca gangguan emosi dengan tepat, jelas, terperinci, logikal dengan baik. Wujud contoh-contoh yang tepat dan relevan

Dapat

Keseluruhan

Tiada elemen-

punca-punca

menganalisis

menganalisis

kurang elemen-

elemen untuk

gangguan

punca-punca

punca-punca

elemen untuk

menganalisis

emosi

gangguan

gangguan

menganalisis

punca-punca

 

emosi dengan

emosi dengan

punca-punca

gangguan

 

(10 markah)

tepat, jelas,

memuaskan.

gangguan

emosi. Tidak

 

terperinci,

Wujud contoh-

emosi. Wujud

dapat memberi

logikal dan

contoh yang

contoh-contoh

contoh-contoh

koheren.

sesuai.

yang kurang

yang sesuai.

Wujud contoh-

relevan.

contoh yang

tepat dan

relevan.

 
 

Amat

       

Cemerlang

Cemerlang

Baik

Sederhana

Lemah

(13-15

(10-12 markah)

(9-7 markah)

(4-6 markah)

(1-3 markah)

markah)

4.

Mencadangkan

Hujah disokong dengan bukti yang kukuh dan tepat serta menunjukkan keupayaan mencadangkan

Hujah disokong

Cuba membuat

Tiada cubaan

Tiada

langkah-

dengan bukti

hujahan dan

membuat hujah

percubaan

langkah yang

yang sesuai

cuba

atau

membuat hujah

berkesan

dan

mencadangkan

mencadangkan

atau

untuk

menunjukkan

langkah-

langkah-langkah

mencadangkan

menangani

keupayaan

langkah yang

yang berkesan

langkah-

gangguan

mencadangkan

berkesan untuk

untuk

langkah yang

emosi dalam

langkah-

langkah-

menangani

menangani

berkesan untuk

kalangan guru

langkah yang

langkah yang

gangguan

gangguan

menangani

 

berkesan untuk

berkesan untuk

emosi dalam

emosi dalam

gangguan

 

(15 markah)

menangani

menangani

kalangan guru.

kalangan guru

emosi dalam

 

gangguan

gangguan

kalangan guru

emosi dalam

emosi dalam

kalangan guru

kalangan guru

Perbincangan

Perbincangan

Perbincangan yang kritis serta mempunyai elemen pemikiran aras tinggi (KBAT) dan Kemahiran Insaniah (KI).

Perbincangan

Perbincangan

yang amat

yang jelas,

yang terhad,

sangat terhad,

jelas, kritikal

kritikal serta

kurang kritis

kurang kritis

serta

mempunyai ciri-

serta elemen

serta tiada

mempunyai

ciri pemikiran

pemikiran aras

elemen

ciri-ciri

aras tinggi

tinggi (KBAT)

pemikiran aras

pemikiran aras

(KBAT) dan

dan Kemahiran

tinggi (KBAT)

tinggi (KBAT)

Kemahiran

Insaniah (KI)

dan Kemahiran

dan Kemahiran

Insaniah (KI).

 

yang terhad.

Insaniah (KI).

Insaniah (KI).

6

 

Amat

       

Cemerlang

(5 markah)

Cemerlang

(4 markah)

Baik

(3 markah)

Sederhana

(2 markah)

Lemah

(1 markah)

5. Rumusan

Keupayaan

Keupayaan

Ada

Kurang

Tiada

menganalisis

menganalisis

menunjukkan

keupayaan

keupayaan

(5 markah)

dan

dan

keupayaan

menganalisis

menganalisis

mensintesis

mensintesis

menganalisis

dan

dan

berserta

berserta

dan mensintesis

mensintesis.

mensintesis.

kesimpulan

kesimpulan

berserta

yang

yang

kesimpulan

menyeluruh.

menyeluruh.

yang

menyeluruh.

Dapat

Dapat

Dapat

Kurang

Tidak

mencungkil

mencungkil

mencungkil

mencungkil

mencungkil

pemikiran

pemikiran

pemikiran

pemikiran

pemikiran

pembaca

pembaca

pembaca

pembaca

pembaca

dengan

dengan baik.

dengan

berkesan.

memuaskan.

 

Amat

       

Cemerlang

(5 markah)

Cemerlang

(4 markah)

Baik

(3 markah)

Sederhana

(2 markah)

Lemah

(1 markah)

6. Rujukan

Rujukan yang

Rujukan yang

Rujukan yang

Hanya

Kurang atau

relevan dan

relevan dan

relevan dan

beberapa

hampir tiada

(5 markah)

menunjukkan

menunjukkan

menunjukkan

rujukan yang

rujukan yang

bacaan yang

bacaan yang

bacaan yang

relevan

relevan.

sangat luas

luas daripada

memuaskan.

(Buku, Jurnal,

(Buku, Jurnal,

daripada

pelbagai

(Buku, Jurnal,

Internet dan

Internet dan

pelbagai

sumber. (Buku,

Internet dan

Artikel)

Arikel)

sumber. (Buku,

Jurnal, Internet

Artikel)

Jurnal, Internet

dan Artikel)

dan Artikel)

Hasil penulisan menjurus dan mengikuti Publication Manual of the American Psychological Association (APA).

Hasil penulisan kurang menjurus dan kurang menepati Publication Manual of the American Psychological Association (APA).

Tidak menepati Publication Manual of the American Psychological Association (APA).

Hasil penulisan menjurus dan menepati Publication Manual of the American Psychological Association (APA).

Hasil penulisan menjurus dan menepati Publication Manual of the American Psychological Association (APA).

Mempunyai

Mempunyai

Mempunyai

Mempunyai

Kekurangan

pelbagai

jumlah bahan

jumlah bahan

bilangan

bahan sumber

sumber. (10

rujukan yang

rujukan

sumber yang

rujukan. (0-3

atau lebih

mencukupi. (8-

mencukupi (6-7

agak

sumber

sumber

9 sumber

sumber rujukan;

mencukupi. (4-5

rujukan,

rujukan;

rujukan;

sekurang-

sumber rujukan;

sekurang-

sekurang-

sekurang-

kurangnya 3

sekurang-

kurangnya 1

kurangnya 5

kurangnya 4

buah buku)

kurangnya 2

buah buku)

buah buku)

buah buku)

buah buku).

7