Anda di halaman 1dari 4
£ Selaku setiausaha Kelab Keusahawanan, kamu diminta melawat sebuah kilang. Tulis sepucuk surat kepada pihak kilor tersebut. ‘oat o Pfay Rangko Karangon calamat, tarikh, perkara [EM © lawatan sambil belajar ke kilang 2 tujuan lawatan - memberi pendedahan % memberi penerangan ringkas « harapan - permohonan ini mendapat perhatian IE & terima kasih, tandatangan oe 9 9 © Selaku setiausaha Kelab Keusahawanan, kamu diminta melawat sebuah kilang. Tulis sepucuk surat kepada pihak kilor tersebut. ‘oat o Pfay Rangko Karangon ‘olamat, tarikh, perkara [EM © lawatan sambil belajar ke kilang 2 tujuan lawatan - memberi pendedahan % memberi penerangan ringkas « harapan - permohonan ini mendapat perhatian IE & terima kasih, tandatangan 9 9 £ Selaku setiausaha Kelab Keusahawanan, kamu dimint melawat sebuah kilang. Tulis sepucuk surat kepada pihak tersebut. ‘oat ° Pfay Rangko Karangon ‘olamat, tarikh, perkara [EM © lawatan sambil belajar ke kilang 2 tujuan lawatan - memberi pendedahan % memberi penerangan ringkas « harapan - permohonan ini mendapat perhatian IE & terima kasih, tandatangan oe menulis surat kebenaran untuk ng untuk memohon kebenaran, pol pengurus #22 keusahawanan 4 Jk 44 menyertai #40; #45 proses-proses it #2 produk #3 penerangan fff; 469A menulis surat kebenaran untuk ng untuk memohon kebenaran, pol pengurus #22 keusahawanan 4 Jk 44 menyertai #40; #45 proses-proses it #2 produk #3 penerangan fff; 469A ta menulis surat kebenaran untuk kilang untuk memohon kebenaran, pol pengurus #22 keusahawanan 4 Jk 44 menyertai #40; #45 proses-proses it #2 © produk *% penerangan fff; 469A Selaku wakil murid, kamu ingin memohon perpustakaan Capel enn minggu. Tulis sepucuk surat kepada pihak sekolah untuk menyatoko ty, Es a Jamat, tarikh, perkara u want, perpustakaan Bi + 4 Berpustokaan nolan Terima kasih, , i anya oda srietensen 7 \ esltak banda pengetahuan At; ikin Beate menyukarkan 4& Hat eee pustakawan #4 a i Berharap agar >—Mengisi masa sukarela 6 #8 permohonan ini diberi C - perpustakawon Pertimbangan \ certs scara 7 oo ee buka setiap hujuna Selaku wok! muri, kamu ingin memohon perpustakaan sekolah CP wing TringgU. Tole Sone et feed se sokoteh untuk menyavokon cOSeNGON KOM Terima kasi, fandatongan perpustakaan i + 42 mewakili RA pengetohuan #84; ikix menyukarkan 4% 18 a pustakawan #45 #223 “~ plamat, tart, perkara ZN Betharap oger Hiengisi masa sucorelo 1B Permohonan ini diberi ~ perpustakawan Pertimbangan ~ bertugas secara —sukarela — Selaku an sekolah dibuka setiap hujung wakil murid, kamu ingin memohon perpustakat menyatokan cadangan kamu ity, minggu. Tulis sepucuk surat kepada pihak sekolah untuk Alamat, tarikh, perkara a i een stakaan B43 42 stokaon awart PetPUS Ph mewokli RA A Terima kasih, tandatangan hanya ada ® \terletak di banda. pengetahuan #44; skin menyukarkan 4 Hla Pee. pustakawan 44858 i >Mengisi masa sukarela 41 erpustakawan wtugas secara sukarela_— Berharap agar permohonan ini diberi pertimbangan MO0¢, ca Surat Kiriman Rasmi 53 } Memohon f Sa ned Tempat Penginapan eee Persatuan Sukan dan Rekreasi, kamu diminta menulis surat kepada Guru Te uah sekolah berasrama untuk memohon tempat penginapan semasa lawatan. Tullis sepucuk surat kepada Guru Besar tersebut untuk memaklumkan perkara itu. °. gee Rangka Karangan: % st « a El * alamat, tarikh, perkara penginapan i; #46 EM lowatan sambil belajar ® ‘remohon 8; Pah ** asrama sekolah ini sebagai tempat penginapan kebenaran I; Ai '« dijangka tiba 6.00 petang pada 29 Mei 2015 9 lawatan #38; aF3E Memohon Tempat Penginapan Berhubung perkara di atas, SJK(C) Sin Hwa ingin memohon kebenaran untuk t { i 4 menginap di asrama sekolah tuan. Terdapot | | oo Kami akan mengadakan lawatan sambil belajar ke Pulau Pinang pada ‘ | nombor J 29 Mei 2015 hingga 31 Mei 2015. = harapan — memberikan jawapan asrama fi [EY * terima kasih - tandatangan peserta 45 4 eres NN i‘ f \ | SIKIC) sin Hwa, { ‘Alamat | 08000 Sungai Petani, ' pengirim dan ||) Kedah. { penerima |} 4 } fonglengkop |} | Guru Besar, | asdut er | i SIKIC| Taman Moek | surat _} || Jalan Padang Kota Lama, eneranherid 10200 Pulau Pinang. Sisudut kanon surat J74 MET 2015. } Tuan, a \ surat 1 | 3, Oleh itu, kami meminta jasa baik tuan untuk menggunakan asrama | | sekolah ini sebagai tempat penginapan untuk para peserta. Kami dijangka | iba di sekolah tuan kira-kira pukul 6.00 petang pada 29 Mei 2015. | 4, Kamiberharap agar tuan dapat memberikan jawapan dengan segera. | Sekian, ferima kasih. | angan Yang menjalankan tugas, Biaur ts [479 Mec Mec | } J | (NG Mex MET) \ Setiausaha, ee \ dan Rekreasi SJKIC) Sin Hwa MO0¢, ca Surat Kiriman Rasmi 53 } Memohon f Sa ned Tempat Penginapan eee Persatuan Sukan dan Rekreasi, kamu diminta menulis surat kepada Guru Te uah sekolah berasrama untuk memohon tempat penginapan semasa lawatan. Tullis sepucuk surat kepada Guru Besar tersebut untuk memaklumkan perkara itu. °. gee Rangka Karangan: % st « a El * alamat, tarikh, perkara penginapan i; #46 EM lowatan sambil belajar ® ‘remohon 8; Pah ** asrama sekolah ini sebagai tempat penginapan kebenaran I; Ai '« dijangka tiba 6.00 petang pada 29 Mei 2015 9 lawatan #38; aF3E Memohon Tempat Penginapan Berhubung perkara di atas, SJK(C) Sin Hwa ingin memohon kebenaran untuk t { i 4 menginap di asrama sekolah tuan. Terdapot | | oo Kami akan mengadakan lawatan sambil belajar ke Pulau Pinang pada ‘ | nombor J 29 Mei 2015 hingga 31 Mei 2015. = harapan — memberikan jawapan asrama fi [EY * terima kasih - tandatangan peserta 45 4 eres NN i‘ f \ | SIKIC) sin Hwa, { ‘Alamat | 08000 Sungai Petani, ' pengirim dan ||) Kedah. { penerima |} 4 } fonglengkop |} | Guru Besar, | asdut er | i SIKIC| Taman Moek | surat _} || Jalan Padang Kota Lama, eneranherid 10200 Pulau Pinang. Sisudut kanon surat J74 MET 2015. } Tuan, a \ surat 1 | 3, Oleh itu, kami meminta jasa baik tuan untuk menggunakan asrama | | sekolah ini sebagai tempat penginapan untuk para peserta. Kami dijangka | iba di sekolah tuan kira-kira pukul 6.00 petang pada 29 Mei 2015. | 4, Kamiberharap agar tuan dapat memberikan jawapan dengan segera. | Sekian, ferima kasih. | angan Yang menjalankan tugas, Biaur ts [479 Mec Mec | } J | (NG Mex MET) \ Setiausaha, ee \ dan Rekreasi SJKIC) Sin Hwa